Dopis řediteli školy

(pozn.: platí to samozřejmě pro všechny lidi!)

28.09.2020

Jako zákonný zástupce svého dítěte nesouhlasím s tím, aby v době školní docházky bylo nuceno k nošení roušky!

Nucení zdravého člověka používat roušku je zjevné mučení, které je zakázané dle Dohody o ochraně lidských práv a základních svobod. Dle článku 3 „Zákaz mučení“ nelze nikoho mučit, podrobovat nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Vyžadovat celoplošné nošení roušek od dětí a mládeže, od lidí nemocných na dýchací cesty, všech s kožními problémy a těch, u kterých se a předpokládá zhoršení stavu, při omezeném přísunu kyslíku je nepřípustné. Také bezvýjimečné, celoplošné, všeobecné zakazování lidem vycházet ven bez roušek, volně dýchat během dne, znemožňovat jim přístup do obchodů, lékáren, škol, dopravních prostředků, na veřejnost nebo na jakékoliv jiné místo, je bez nejmenších pochybností zjevným mučením. Znalci z odboru zdravotnictví lehce prokážou, co způsobuje soustavné omezování přívodu kyslíku, když je dítě nebo dospělý v pohybu nebo v nějaké činnosti. Jde o sadizmus, na který dává razítko hlavní hygienik, hygienické stanice, ministerstvo zdravotnictví, vláda včetně premiéra, kteří se přímo či skrytě postavili na stranu těchto opatření, které hraničí s fašistickými metodami a nesou přímou trestněprávní, morální, lidskou i karmickou odpovědnost za svůj postoj a podporu evidentně protilidské agendy. Běžná chřipka nesporně není méně závažná, než pouze mediálně vytvořená hrozba Covid-19.

Bez nejmenších pochybností nebyla splněna podmínka: „Výskyt přenosného onemocnění nad předpokládanou úroveň mimořádné situace“, aby mohla být vyhlášeno toto usnesení. Musíme především konstatovat, že přijímaná opatření není v rozumném souladu se zdravím lidí, ale naopak zdraví a život ohrožují.

Nařízení nosit roušky je právně vydáno Ministerstvem zdravotnictví, nemá charakter zákona a tudíž nemá právní sílu zákonné vymahatelnosti. Listina základních práv a svobod, která je vedle ústavy nejsilnějším právním dokumentem jasně říká ve čl. 4: „Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod“. Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených „Listinou základních práv a svobod“ upraveny pouze zákonem.

Fakt, že ministerstvo zdravotnictví i školství nemá zákonné právo takto mohutným způsobem zasahovat do práv občanů už konstatoval soud rozsudkem ze dne 23. 04. 2020 sp. zn. 14 A 41/2020. Právní opatření zrušil s tím, že není přípustné, aby jedno ministerstvo takto zásadním způsobem zasahovalo do práv a svobod občanů jen podzákonnou formou a navíc bez řádného odůvodnění. Vláda ČR si zjevně z pravomocných rozsudků vůbec nic nedělá, a i nadále porušuje platné zákony ČR.

Nebezpeční, před kterým nás má chránit nezákonné nařízení Ministerstva zdravotnictví, nebylo do dnešního dne nijak specifikováno. Naopak dýchání vlastního CO2 a s tím spojené nedostatečné okysličení mozku, podráždění pokožky, vznik vyrážky a současně enormní psychická zátěž mohou fatálně ohrozit zdraví zejména dětí a starších obyvatel daleko více než Covid-19, který zmutoval na úroveň slabého chřipkového onemocnění, což konstatovaly lékařské kapacity po celém světě. Covid-19 způsobuje v extrémních případech nedostatek kyslíku a nošení roušek ještě prohlubuje nebezpečí kolapsu.

Dítě není psychicky, mentálně ani duševně schopno nosit roušku, respirátor, ani mít jinak zahalenou tvář. Zakrývání dýchacích cest je z dlouhodobého hlediska naprosto nepřirozené, nepřípustné a již zmíněné následné vdechnutí oxidu uhličitého vede ke zhoršenému zdravotnímu stavu, což jako zákonný zástupce, který dbá na zdravotní stav svého dítěte, nechci připustit. Každý člověk a zejména děti musí správně, nezadrženě, plnohodnotně dýchat a okysličovat tak co nejvíce svůj organismus a tím maximálně aktivovat svůj imunitní systém. Globální nařizování nošení roušek nemá nic společného se zachováním zdraví, ale je to projev fašistické a zotročující globalistické ideologie. Proto vyzývám všechny demokraticky a humánně smýšlející občany, aby jakýmkoliv způsobem dali najevo svůj nesouhlas se všemi nedůstojnými, nelogickými a zotročujícími nařízeními, které mají za cíl nás zastrašit, vylekat, co nejvíce zadlužit a učinit obyvatelstvo ještě více ekonomicky závislé na „elitách“ a nadnárodních koncernech. Je třeba, aby co nejvíce lidí prohlédlo špinavou hru, která se s nimi hraje a všichni společně neustále upozorňovali na nekompetentnost politiků a všech, kteří tato opatření prosazují a hájí.

COVID-19 není epidemie, natož pandemie a zdaleka nesplňuje jejich parametry ani co se týče nakažených pacientů ani co se týče úmrtí. Celá akce je organizována nadnárodními společnostmi, které mají obrovský profit z testování, výroby roušek a respirátorů. Největší zisk si ovšem slibují z připravované nesmyslné, život a zdraví ohrožující vakcinace. Globálně nutí veškeré obyvatelstvo investovat obrovské částky na testování běžné virové nákazy, kterou pak celosvětově vlastněná média na jednotný povel démonizují a udržují obrovskou re-klamní kampaní „při životě“ a tak neustále straší neinformované a naivní občany.

V případě porušení výše uvedených práv mého dítěte se budu nucen obrátit, ač velmi nerad na soud a uplatňovat všechna možná práva dle Občanského zákoníku 89/2012 Sb., jakožto Soukromé právo § 3, Osobnost člověka § 81. Právo na duševní zdraví a tělesnou integritu § 91, § 963 související s ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod. Případně využiji i právo krajní nouze. Na závěr bych chtěl upozornit na porušení nejvyššího zákona, „Zákona Svědomí“, který je ustanovením školy hrubě porušován a na který se tady tímto zejména odvolávám…

Ota Veselý

Tento dokument dávám tímto k dispozici všem rodičům a doufám, že se přidají k mému protestu a nenechají ze sebe a z našich dětí dělat loutky a blbečky. Jde přece o to nejdůležitější o fyzické a duševní zdraví našich dětí.

Dopis řediteli školy

Zdroj:  https://celostnivzdelavani.cz/dopis-rediteli-skoly

Print Friendly, PDF & Email