DOPLNĚNÍ K CITÁTU Z DIALOGU 118 O KONVERZI, NOVÉ PŘIROZENOSTI BOHA A NOVÉHO VESMÍRU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

Za téměř 20 let od napsání Dialogů s Pánem Ježíšem Kristem přes transmitera první dávky Nového zjevení Petra Daniela Francucha došlo k obrovským změnám a posunům i díky odhalení Mojí druhé přímé inkarnace Jany a budování Týmu Boží rodiny, psaní druhé dávky Nového zjevení pod souhrnným názvem Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny a šíření Božího slova ve všech podobách na internetu i ústně. V praxi se i na planetě Nula naplňují slova z následujícího citátu z Dialogu 118 o konverzi z negativního stavu, Mojí nové přirozenosti a úloze Nového vesmíru, kam se zanedlouho přemístím v těle Jany spolu s nejbližšími představiteli, abychom mohli naplno spustit Misi Boží rodiny a dokončit to, co jsem započal/a v těle Ježíše, vysvobození všech bytostí z negativního stavu.

 

„Jedným zo základných nutných predpokladov pre konverziu do pozitívneho stavu, ktorý som Ja osobne uviedol veľakrát predtým, je prijatie a aplikovanie všetkých princípov Môjho Nového Zjavenia. Ako si spomínaš, veľakrát sme uviedli, že každý môže byť konvertovaný do pozitívneho stavu jedine pomocou Mojej Novej Prirodzenosti a Môjho Nového Zjavenia. Akýkoľvek pokus urobiť to nejakým iným spôsobom, ako bolo uvedené vyššie, by z vás urobil zlodeja a lupiča. Moja Absolútna Nová Prirodzenosť a Moje Nové Zjavenie, ktoré z Nej pramení, je jedinou cestou, jedinými vrátami a jediným prostriedkom na uskutočnenie takej konverzie.

Ak si nejakou náhodou myslíte, že tí pseudo-tvorcovia, ktorí konvertovali do pozitívneho stavu, učinili nejaké iné kroky, než tie, ktoré boli naznačené vyššie, potom sa veľmi mýlite. Museli nimi prejsť tak ako ktokoľvek iný. A verte Mi, vykonať to nebolo pre nich ľahké, kvôli ich tisícročnej nadradenosti, ktorú si voči všetkým ostatným a všetkému ostatnému osvojili. Také pojmy ako skromnosť, pokora a poníženosť, základ na ktorom sa môže uskutočniť konverzia, boli veľmi vzdialené ich mentalite a osobnostnému uspôsobeniu. Plne však uznali a prijali ako neoddiskutovateľný fakt, že to, čo robili a to, ako to robili, bolo nevýslovným zločinom a že nech je akokoľvek a nech sme s týmto všetkým akokoľvek súhlasili, z duchovno-morálnej a etickej perspektívy neexistovalo nijaké ospravedlnenie, opodstatnenie a odôvodnenie pre aktivovanie negatívneho stavu.

Ďalšie skreslenie, ba dokonca vyložená lož, sa zviditeľnilo, keď bolo učinené vyhlásenie, že neexistuje nijaká potreba konvertovať do pozitívneho stavu, pretože takú potrebu nahradila konverzia na pravého ľudského tvora, bez akejkoľvek jeho negatívnej konotácie. Tento názor vedie k ďalšiemu, ešte nebezpečnejšiemu skresleniu a lži. Podľa neho sa predpokladá, že členovia Nového Vesmíru a samotný Nový Vesmír sú v procese absorbovania celého pozitívneho stavu, činiac každého v ňom pravým ľudským tvorom, úplne tak nahradzujúc pozitívny stav, ako aj akýkoľvek ďalší spôsob a prostriedky manifestácie nekonečných počtov odlišných, jedinečných a individualizovaných entít, ktoré boli pôvodne stvorené do svojich vlastných jedinečných a neopakovateľných identít. Inými slovami — vedúc k nastoleniu tupej, nudnej, neinšpirujúcej, nemotivujúcej a neproduktívnej uniformite všetkých a všetkého, bez akejkoľvek predstavy nekonečných rozmanitostí jedincov, jedinečností a odlišností. Znovu nevedúc nikam inam, než k opätovnému nastoleniu plnosti pseudo-života negatívneho stavu.

Dovoľ Mi, aby som ti niečo povedal o zdroji tejto vyloženej a hanebnej lži: Spomínaš si, keď sme hovorili o tom, ako renegáti napodobňovali pseudo-tvorcov vo všetkom, čo robili a čo podnikali? A ako renegáti vyfabrikovali svoj vlastný kvázi pseudo-nový vesmír so všetkými jeho čudnými, šialenými a nepredstaviteľnými tvormi a sub-tvormi? Nuž, prednedávnom poverili určitý kontingent tých tvorov, aby zaujali rolu predstaviteľov pravého Nového Vesmíru a aby sa napojili na určitých jedincov, ktorí boli/sú z nesprávnych alebo nevhodných dôvodov takým či onakým spôsobom spojení s mojím Novým Zjavením, a vliali do ich myslí ideu, že nikto už viac nemusí konvertovať do pozitívneho stavu, pretože každý v Mojom Stvorení bude konvertovaný na pravého ľudského tvora; a že Nový Vesmír nahradí Môj pozitívny stav. Aká je to ohavná úchylka od pravdy v tejto veci! Ktokoľvek je pod vplyvom takých ideí, je úplne a kompletne pod vplyvom a v otroctve zmieneného kontingentu tých tvorov. Takej osobe by som doporučil niečo, čo som obrazne vykreslil v Zjavení 3:18, citujem: ,Radím ti, aby si odo Mňa kúpil zlato prečistené v ohni, aby si mohol zbohatnúť; a biele rúcho, aby si sa mohol zaodieť, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty; a potri si oči očnou masťou, aby si videl.‘ Symbolizmus tejto rady by mal byť jasný každému s otvorenou mysľou, bez akejkoľvek potreby interpretovať ju.

Analyzujme si túto nebezpečnú pseudo-ideu trochu hlbšie: Táto idea vytĺka kapitál z činiteľa Mojej Novej Prirodzenosti. Ako vieš, katalyzátorom pre získanie a nastolenie tejto Prirodzenosti bolo Moje ľudské telo a to, s čím duchovne súvzťažilo, ktoré som veľmi špeciálnym a nezvyčajným procesom učinil Božským. A teraz, snahou renegátov je v tomto ohľade to, aby pokrivili a zredukovali esenciu a substanciu Mojej Novej Prirodzenosti na Ľudský Aspekt Môjho Božského. Inými slovami, hovoria, že z praktického hľadiska som sa vzdal celej Svojej predošlej Prirodzenosti a zamenil som ju, alebo nahradil len samotnou Ľudskou Prirodzenosťou, nemajúc už viac žiadne iné aspekty. Keby si sa na túto ideu pozrel bližšie, viedlo by ťa to k nevyhnutnému a logickému záveru, že som sa vo Svojej Prirodzenosti stal tiež relatívnym, vzdajúc sa tak Svojej Absolútnosti. Keby sa to malo stať, negatívny stav by svoj prípad vyhral, pretože by v bytí a existencii nebolo k dispozícii nič, čo by malo Absolútnu Hodnotu, a preto by nemohol existovať ani nijaký pozitívny stav. Nakoniec, predpokladá sa, že pozitívny stav môže pochádzať len z bytia a existencie Absolútneho Stavu, ktorý je postulovaný ako Absolútna Pozitívnosť. Ak sa teda vzdám Svojho Absolútneho Stavu, aby som sa stal len Ľudským Tvorom, aj keď v jeho čisto pozitívnej konotácii, v tom prípade by som anuloval pozitívny stav ako taký, alebo by som ho zredukoval na jeho relatívne rozpoloženie, ktoré nemá šancu na svoje večné trvanie rovnakým spôsobom ako negatívny stav. Kvôli tomu teda medzi týmito dvoma stavmi neexistuje nijaký rozdiel. A nielen to, ale Moje Ľudské vo svojej čisto pozitívnej konotácii je podvodom, pokiaľ ide o jeho pozitívnosť, pretože nič relatívnej prirodzenosti nemôže byť pozitívne samo osebe a samo od seba, bez svojho Absolútneho Pozitívneho Zdroja.

Táto falošná a bláznivá idea zabúda brať do úvahy, že ľudský aspekt Mojej Novej Absolútnej Prirodzenosti je len jedným malým dôležitým aspektom Mojej Prirodzenosti a že Moja Prirodzenosť, súc Absolútna, pozostáva z Nekončených Variet Aspektov sídliacich a prameniacich v Mojej Absolútnej Duchovnej Mysli, v Mojej Absolútnej Vnútornej Mysli, v Mojej Absolútnej Vonkajšej Mysli a v Mojom Absolútnom, Nepomenovateľnom Jadre, z ktorého všetci a všetko žije a je nažive. Kvôli týmto Absolútnym Nekonečným Varietam jestvujú v bytí a existencii nekonečné variety vesmírov, ktoré sú zhrnuté pod názvom multivesmír, ako aj nekonečné variety sentientných entít, ktoré ich obývajú na základe svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby. Nie je náhoda, že v súčasnom Dialógu obšírne diskutujeme o záležitosti individualít, jedinečností a odlišností, ako aj o Mojej Vlastnej Absolútnej Individualite, Jedinečnosti a Odlišnosti. K tejto diskusii došlo — medzi mnohým iným — pri predvídaní fabrikácie falošných a bláznivých ideí ohľadom redukcie všetkých a všetkého len na malý aspekt Mojej Prirodzenosti — na Jej Ľudský Aspekt.

To isté platí o prirodzenosti Nového Vesmíru. Je pravda, že tento Nový Vesmír bol stvorený z Mojej Novej Prirodzenosti. Všimni si však, prosím, že jeho stvorenie sa uskutočňovalo nielen z ľudského aspektu Mojej Prirodzenosti, hoci tá v tomto procese zohrávala dôležitú rolu, ale z celej Mojej Novej Prirodzenosti. Takže Nový Vesmír a všetci jeho členovia, aj keď sú skutočne stelesnením pravej ľudskosti, nie sú ohraničení len ňou, ale majú všetko ostatné, čo sa nachádza v Mojej Novej Absolútnej Prirodzenosti — v jej relatívnom stave. Tak, ako Moja Absolútna Nová Prirodzenosť nie je obmedzená len ľudským aspektom, tak isto nie je ani Nový Vesmír a všetci jeho obyvatelia. V celistvosti toho všetkého Nový Vesmír zaujíma len jeden dôležitý aspekt celého Stvorenia. Stvorenie nemôže byť ohraničené alebo zredukované len na jeden taký Vesmír. Jestvuje veľa iných aspektov, v skutočnosti jestvuje nekonečná rozmanitosť takých aspektov, ktoré každému Vesmíru dodávajú špecifickú, jedinečnú a vrodene unikátnu prirodzenosť. Tento faktor odráža Moju Absolútnu Novú Prirodzenosť. Funkciou Nového Vesmíru, ktorá pramení z funkcie Mojej Novej Absolútnej Prirodzenosti, je dať vo svojej relatívnej kondícii konkrétny ilustračný a demonštračný príklad, o čo všetko ide ohľadom Mojej Pravej Prirodzenosti v Jej Absolútnej Kondícii. Robí to nie za účelom výmeny, náhrady alebo zrušenia jedinečnosti, individuality a odlišnosti každého Vesmíru a jeho príslušných obyvateľov, ale kvôli ich obohateniu a pozdvihnutiu v ich vlastných individualitách, odlišnostiach a jedinečnostiach, činiac ich takými viac a viac, viac než kedykoľvek predtým.“

 

Během uplynulých let působení Týmu Boží rodiny konvertovalo do pozitivního stavu velké množství Pseudotvůrců včetně původních vědců, kteří položili otázku, aktivující negativní stav. Poprvé konvertovali i Renegáti, čímž bylo odstartováno vyprazdňování všech úrovní zóny vymístění, tedy i nejpevnějších bašt pekel. Pro všechny bytosti zóny vymístění stále platí, že cesta do pozitivního stavu vede pouze přes přijetí Mojí nové a nyní i budoucí nejnovější přirozenosti a všech knih Nového zjevení. Naši nejbližší spolupracovníci a představitelé denně pomáhají mnoha způsoby na multidimenzionální úrovni konvertovat padlým bytostem i za cenu velkého utrpení, pokoušení a napadání našimi odpůrci. Kdokoli se seznámí s Mojí novou, případně nejnovější přirozeností, která bude platit v novém cyklu času v Novém vesmíru, a ze svobodné volby ji odmítne, automaticky se stává agentem negativního stavu, ovládaným relativním bohem/bohyní Alláhem/Acrií, Pseudotvůrci, Renegáty a jejich početnými poskoky bez ohledu na původ. Naopak kdokoli na Nule a v celé zóně vymístění vyjádří svou ochotu se změnit v pozitivní bytost, uznávající a přijímající novou a nejnovější přirozenost absolutního Boha, knihy Nového zjevení a dodržující duchovní zákony lásky, bude pod ochranou vyveden přímo Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou do pravého stvoření (více: http://svetelneinfo.cz/vysvobozeni-z-matrixu/http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/6-2/).

Děkuji všem, kdo pomáhají ze své svobodné vůle ukončovat negativní stav, abychom mohli zahájit tvoření plného života pozitivního stavu bez omezení. Velmi vás všechny miluji.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA,  3. 6. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

 

Print Friendly, PDF & Email