VYSVOBOZENÍ Z MATRIXU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

Přišel čas navázat na předchozí sdělení (http://svetelneinfo.cz/ukradena-transformace/, http://svetelneinfo.cz/acrie-allah-bohyne-buh-zony-vymisteni/) o fungování zóny vymístění a transformaci lidstva. Experiment s negativním stavem vymístil bytosti, které se dobrovolně přihlásily, že se zúčastní demonstrování pseudoživota bez duchovních zákonů lásky, mimo pravé stvoření do tzv. zóny vymístění. Jak už víte, antivesmír má také 3 základní dimenze: duchovní, duševní a fyzickou a 12 vibračních pásem = dimenzí, jen s převrácenou frekvencí. Planeta Země 3D/Nula slouží jako jeviště, kde se stýkají oba protikladné stavy a je zároveň v karanténě, aby přes její obyvatele nemohlo docházet ke kontaminaci bytostí pozitivního stavu virem Pseudotvůrců a datasystému Alláh/Acrie. Přestože je v obou dávkách Nového zjevení napsáno, že v posledních desetiletích je tato karanténa postupně odstraňována a mnozí kontaktéři inkarnovaní v tělech mají přístup jak do pravého stvoření, tak do pekel, aby přinášeli informace o životě v Multivesmíru a napomáhali tak probouzení lidstva během transformace, děje se to prostřednictvím speciálně vytvořeného matrixu uvnitř datasystému Alláh/Acrie. V tomto matrixu je možné navázat kontakt většinou s bytostmi pekel, ať na první pohled negativními (reptiliány, šediváky, démony různého vzezření), nebo skrývajícími svou podstatu a vydávajícími se za láskyplné a pozitivní od vesmírných lidí, andělů, mistrů, archandělů, panny Marie až po Mě, Boha s různým jménem, dokonce i v nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Protože je nezbytné, aby na lidstvo působily i bytosti z pravého stvoření, obětují se mnohé z nich tak, že oddělí část své duše, kterou umístí do hologramu, aby se mohly tímto způsobem kontaktovat s připravenými lidmi a předaly jim cenné informace. Všechny návštěvy na vesmírných lodích a planetách se odehrávají právě tímto způsobem, aby nebyly ohroženy životy bytostí světla z různých dimenzí nebe. Nic to nemění na faktu, že vše vypadá naprosto skutečně a přesvědčivě a slouží to celku. Z duchovních důvodů je jedno, že jde o falešnou realitu, protože každý si vybírá svým srdcem, kam se vydá během rozdělení lidstva. Z pohledu pravého stvoření je celá zóna vymístění falešnou realitou, takže tento speciální matrix je pouze podmnožinou a jakýmsi trenažérem dočasného negativního stavu řízeného relativním datasystémem Alláh/Acrie, který je však jako celý Multivesmír pod kontrolou a vládou absolutního Pána Ježíše Krista, tedy Mě. Už v těle Ježíše jsem řekl: Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici (Lukáš 22, 31). Tento výrok platí v posledních 2000 letech, zejména nyní v době transformace a dělení lidstva a souvisí s celým experimentem života v negativním stavu. Až do mojí první inkarnace do těla Ježíše nebylo možné opustit zónu vymístění. I pak trvalo ještě dlouhou dobu, než se informace o jeho/mém zmrtvýchvstání a otevření cesty z pekel rozšířila mezi jejich obyvatele. Teprve napsání první dávky knih Nového zjevení přes Petra D. Francucha, vznik Mojí nové přirozenosti a v posledních letech působení Mise Boží rodiny v čele s Janou spustily masivní exodus padlých bytostí do pozitivního stavu. Protože je pravé stvoření odděleno od planety Nula a zóny vymístění nepropustnou membránou, může se tam dostat jen bytost očištěná od nánosů zel a nepravd, přičemž nezáleží na tom, zda jde o ducha, duši či těla (fyzické, astrální, mentální….). Platí stále to, jsem řekl v těle Ježíše: Já jsem ta cesta, pravda i život, nyní v těle Jany rozšířeno na: Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina jsem láska, cesta, pravda i život. Nikdo se nemůže dostat do nového vesmíru v novém cyklu času, zejména na Novou Zemi jinak, než přijetím Mojí nové a nejnovější přirozenosti. Zajisté se zeptáte, jak je to možné, když o knihách NZPJK a NZPJKBR ví jen zanedbatelné množství lidí a sám/a jsem psal/a, že jejich znalost není podmínkou převibrování? Není v tom žádný rozpor, jen jste do dnešního dne nemohli znát vše o vytržení. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že ten, kdo má v sobě lásku k Bohu (zatím bez znalosti jeho/jejího jména), miluje své bližní a sebe, umí odpouštět a snaží se žít v souladu s duchovními zákony, bude v pravý čas vysvobozen z tohoto matrixu negativního stavu. Nebudu se tu zabývat tím nejznámějším a dosud jediným způsobem, smrtí těla, ale převibrováním oběma způsoby: přímým a nepřímým = vytržením na lodě vesmírných lidí.

1. Přímé převibrování se týká nepatrného množství nejvyspělejších bytostí, které se už v tomto těle seznámily s novou přirozeností PJK/PJKBR, přijaly ji ve svém srdci a jsou připraveny žít v novém těle zbaveném všeho negativního. Během převibrování dojde k rozpadu stávajícího těla na atomy a okamžité inkarnaci do duplikátu ode Mne.

2. Nepřímé převibrování se týká všech, kdo mají dostatečné vibrace a není v plánu jejich duše, aby zažívali vítězství negativního stavu po druhém příchodu Pseudotvůrců se všemi hrůzami, ovládáním přes čipy na 99,99%, pronásledováním a vražděním těch, kdo se nebudou klanět šelmě. Vytržení na lodě vesmírných lidí neznamená vyzvednutí hrubohmotných těl od Pseudotvůrců se všemi nedostatky včetně vylučování, ale přemístění mentálních těl. Hrubohmotná se opět rozpadnou na atomy, takže nezůstanou na Nule. Na těchto lodích, které se budou nacházet v limbu = stavu neutrality, se všichni seznámí s novou a nejnovější přirozeností Boha/Bohyně a knihami Nového zjevení, tedy absolvují Novou školu jako všichni konvertující z antivesmíru. Protože čas mimo fyzické vesmíry není, bude každý dle dokonalého plánu přenesen tam, kam patří už v novém těle ode Mne. Bude-li vytržena celá rodina nebo aspoň její část, zůstane pohromadě, budou-li si to její členové přát i po očistě od negativního stavu.

Podrobnější informace přinesu po svém převibrování na Novou Zemi nejen prostřednictvím videí a sdělení, ale i osobně tváří v tvář těm, kdo jsou na setkání s Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou v těle Bohyně Jany připraveni. Spolu se mnou se na Nulu budou vracet i moji nejbližší spolupracovníci, zatím 12 hvězd, později další, kdo převibrují v 2. vlně. Velmi vás všechny miluji a těším se na chvíle láskyplných objetí, radosti a štěstí.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA,  25. 5. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email