Završující modlitba Pána Ježíše Krista

Milovaný Pane Ježíši Kriste Boží Rodino,
děkuji Ti z celého srdce za všechny jedinečné
a nesmírně cenné zkušenosti a zážitky,
které jsem měl/a tu čest prožít během
uplynulého roku na vlastní kůži. Ať už byly
poznané aspekty lidského bytí jakéhokoliv
charakteru, na základě Tvého plánu jsem
prostřednictvím nich získal/a cenné lekce,
jež mne mnohdy poznamenaly na všech
úrovních. Být jejich přímou součástí bylo
mnohdy velice náročné a vyznat se v nich
obtížné, neboť jsem nemohl/a okamžitě
pochopit jejich skutečný smysl. To mohlo
vést k deziluzi a smutku, jehož mračna
nedovolovala paprskům Tvé lásky proniknout
naplno do mého srdce. Tvoje nezištná pomoc
a podpora však v pravý čas uklidnila rozbouřené
vlny mého nitra a clona obklopující mé srdce
se rozpustila. Boží láska opět oživila mou duši,
osvěžila mysl a po uplynutí potřebného času
pomohla do rozhodující míry pochopit pravý
účel dějství, kterého jsem se v různých situacích
svého života na této planetě účastnil/a.
Neopakovatelné události, jimiž byl tento rok
vyplněn od počátku do konce, mě v konečném
důsledku ještě více přiblížily ideálům pozitivního stavu,
kam spěji s ostatními lidmi nesoucími v srdci
víru a světlo. Ačkoliv to tak na první pohled
nemuselo vůbec vypadat, vše, co jsem poznal/a
a prožil/a, sloužilo a nadále slouží pro mé
nejvyšší dobro, stejně jako pro blaho celého Stvoření.
Dokud čelím omezením této reality, nebudu
schopen/schopna do hloubky pochopit
všechen přínos své dávné i teprve nedávno
uplynulé minulosti, avšak poté, co budu vytržen/a
do pozitivního stavu, poskytneš mi,
Pane Ježíši Kriste Boží Rodino, ucelenou
mozaiku příběhu, jehož součástí jsem byl/a
během své pozemské pouti. Do té doby
mi stačí znát jen dílčí část onoho smyslu,
který mi mimo jiné dává na srozuměnou,
že všechno, co se v mé existenci vyskytlo,
bylo v nejvyšším pořádku a na správném místě.
Děkuji Ti s pokorou za vše dobré i za to méně
příjemné, co se však ve správný okamžik
rovněž přetaví v něco krásného a příjemného,
nedošlo-li k tomu už dříve. Děkuji Ti též za
lidi, s nimiž jsem přišel/přišla do styku a měl/a
jsem tu čest je různým způsobem poznat.
Každý z nich sehrál důležitou úlohu a byli to
právě oni, prostřednictvím nichž jsem lépe
nabyl/a zmiňované zkušenosti a zážitky,
které mi lépe pomohly vyznat se v sobě,
ujasnit si životní priority a naučit se ještě
lépe jednat a rozhodovat se v souladu
s Tvým plánem. Děkuji všem těmto lidem,
ať už v mé přítomnosti pobyli jen pár chvil,
nebo se stali nedělitelnou součástí
mého bytí. Odpouštím těm, kdo mi
mohli nějakým způsobem ublížit,
a zároveň sám/sama prosím Tebe,
Pane Ježíši Kriste Boží Rodino, za odpuštění
svých nedostatků a jednání, které se
ne vždy shodovalo s pozitivními principy,
na jejichž základě bytosti žijí v rajských vesmírech
Pravého Stvoření. Odevzdávám Ti veškeré
problémy a zbývající bolest, která se ještě
může v koutech srdce vyskytovat. Naplň ho,
prosím, něčím, co mi přinese větší klid,
dostane mne do pozice nadhledu
a zahalí mne radostí, kterou budu spolu
s láskou přenášet i na ostatní. Jsem si
zcela jist/a, že už brzy se všem účastníkům
naší Boží mise výrazněji uleví, neboť s převibrováním
Bohyně Jany a jejích nejbližších spolupracovníků
ztratí síly negativního stavu rozhodující vliv
i na Tvé představitele, kteří budou v této
realitě pokračovat v započatém poslání,
než se i oni společně s dalšími připravenými
lidmi přesunou do pravého domova ve vyšší
dimenzi. Nové desetiletí tohoto století
přinese velké změny, které zde za celé dějiny
ještě nikdy nebyly. Jsem šťastný/á, že jich
budu moci být přímým účastníkem
a jakožto Tvůj reprezentant se podílet
na postupné eliminaci zel a nepravd,
aby se tak na konci současného cyklu času
mohla každá bytost bez výjimky vrátit
k Tobě a celé Stvoření tak vstoupilo
do věčné plnosti života v pozitivním stavu.
Děkuji Ti za vše, čeho se mi dostává,
za všechny talenty a dary, jimiž jsi mne
obdařil, za Tvou stálou přítomnost
v mém srdci i okolo mě. Ať se i v novém roce
koná Tvá vůle všude ve jsoucnu a bytí
celého Multivesmíru i v našich životech,
jak se koná do věčnosti v nebi. Miluji Tě
a objímám, můj Rodiči, Příteli a Stvořiteli,
Pane Ježíši Kriste Boží Rodino.

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email