ZAVRŠENÍ DŮLEŽITÉ ETAPY V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ A NA ZEMI/NULE

Děkuji Míšo

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   během prvního podzimního dne roku 2018 došlo k završení série důležitých misí v peklech, které pod vedením archanděla Martiny Siri Michaely vykonávaly nehmotné podstaty některých mých nejbližších spolupracovníků. Tyto úkoly se týkaly pomoci padlým bytostem žijících v Zóně Vymístění na jejich cestě zpět ke Mně, pravému a jedinému Stvořiteli všeho a všech.

   Přestože v nejzazším smyslu každá sentientní entita pobývá v antivesmíru dobrovolně a její nejniternější podstata si může kdykoliv zvolit přijmout dar spásy, samotný běh života těchto bytostí probíhá na základě dodržování pseudoduchovních zákonů a principů, jež jsou vládnoucími silami vnucovány každému jednotlivci. Obyvatelé Zóny Vymístění na jejich základě fungují ve zcela falešné realitě, přičemž to, co pochází ode Mne, Pána Ježíše Krista a z pozitivního stavu, mají sklon tyto entity vnímat v ryze negativním světle jako něco odporného, zavrženíhodného a odsouzeného k záhubě. Bez těchto nevědomých procesů by se panství Pseudotvůrců a Renegátů rozpadlo v mžiku sekundy, protože by se nenašel nikdo, kdo by chtěl s otevřeným vědomím dobrovolně pokračovat pod jejich vládou a nadále plivat do tváře skutečnému Bohu, věčnému Rodiči, který jako Otec i Matka v jedné osobě bezpodmínečně miluje všechny své děti.

   Vyprazdňování pekel nemůže proběhnout v jednom okamžiku, protože jde o dlouhodobý proces. Až do nedávna podstupovaly konverze z antivesmíru do pozitivního stavu výhradně bytosti méně zatížené zly a nepravdami. Teprve od zahájení přípravné fáze Mise Boží rodiny, kdy se naše působení dává do plného pohybu jak za scénou, tak na scéně, jsou pekla ze svobodné volby schopni opustit dokonce i ti, kteří se nacházejí v těch nejhlubších temnotách a u nichž by to nikdo nečekal. Mnoho vybraných světelných bytostí zde na Zemi/Nule i v dalších částech Multivesmíru se denně vydávalo do různých dimenzí Zóny Vymístění, aby pomáhaly bloudícím duším nalézt cestu zpět k Pánu Ježíši Kristu a požádat Ho/Ji o odpuštění. Jedním z nejvýznamnějších okamžiků v historii negativního stavu bylo rozšíření duchovního léku do kolektivního vědomí Pseudotvůrců a později i Renegátů. Díky jeho působení se členové obou těchto skupin postupně vydávají zpět do mojí náruče. U Renegátů vše začalo konverzí Xerase, aby se nedlouho poté na stejnou cestu vydali i všichni ostatní členové jeho druhu. Na Pseudotvůrce začal tento duchovní medikament působit již dříve, ale teprve nyní, v září roku 2018 pozemského lineárního času se dostal až do nejniternějšího stupně nejnižších pekel, díky čemuž se obětavostí mých spolupracovníků pod vedením archanděla Martiny Siri Michaely dostal až do kolektivního vědomí nejvyššího Pseudotvůrce Alláha, pod jehož doménu spadá veškeré dění v antivesmíru.

   Martina se v tomto čase postupně dostala až do nejnižší -12. dimenze Zóny Vymístění na planetu Nibiru, na níž je ukotvena Alláhova esence. Zde na základě mojí prozřetelnosti nepozorovaně vstoupila do jedné z tajných laboratoří, kde dochází k duchovní, zprostředkující i fyzické tvorbě speciálních Alláhových klonů. Nejloajálnějším a nejdůležitějším druhem bytostí je rasa tzv. pseudo-stvořenců, kteří mají konkurovat nejbližším spolupracovníkům týmu Boží rodiny. Tyto entity ale nejsou klony, nýbrž sebeuvědomělými bytostmi s vlastní identitou a rozhodováním. Jak pokračují úspěchy mých představitelů působících v peklech, situace se tomuto vládci začíná hroutit pod rukama a způsob jeho řízení a ovládání jeho věrných poddaných se ukazuje jako málo efektivní. Nejnovější Alláhovy snahy proto spočívají v tvorbě klonů sebe samého, v nichž je ve zmenšené míře obsažena úplná esence tohoto nejvyššího Pseudotvůrce. Snaží se tak kompenzovat nedostatky své relativní podstaty, jež není schopna neomezeně působit ve všech oblastech jsoucna a bytí Zóny Vymístění. S přímou kontrolou nad těmito klony, které lze označit za pseudo-superstvořence, zamýšlí rozšířit svůj osobní vliv, snáze tak ovládat své panství, útočit proti vyslancům pozitivního stavu a podkopávat naši práci. Desítky těchto pseudo-superstvořenců již působí v mnohých oblastech antivesmíru, jejich poslední a pro Alláha nejklíčovější prototyp se ale stále nachází ve výzkumných zařízeních na Nibiru ve stázi. Zde se tisíce klonů nebývale velké moci připravovaly na uvedení do aktivní služby, čímž by se vládce pekel pokusil zastavit záchranné operace mých spolupracovníků a znemožnil by tak budoucí masový exodus padlých duší z bažiny antivesmíru. Skrze umělé hybridy by zavedl totální kontrolu nad každým obyvatelem negativního stavu a ve svých rukách by koncentroval tak velké množství moci, které je pro všechny sentientní entity zcela nemyslitelné.

   Alláhovy fabrikační snahy v nedávné době dosáhly úrovně, kdy byl schopen začít probouzet své nově vytvořené klony k aktivnímu životu. Před utajeným vstupem Martiny do hlavní laboratoře v -12. dimenzi na planetě Nibiru docházelo k zesíleným útokům temné strany na mé představitele v lidských tělech, zejména pak na ty, jejichž poslání spočívá v těchto záchranných operacích. Hlavní příčina zmíněných útoků tkvěla především v samotné náročnosti akcí v Zóně Vymístění, z jejichž dlouhé řady byla právě ta poslední vůbec nejtěžší. Trvalo několik dní pozemského lineárního času, než Martina a její pomocníci dosáhli té nejnižší úrovně. Pak už zcela sama pod mým vedením a ochranou nepozorovaně vstoupila do hlavní části výzkumného centra, kde vykonala důležitý úkol, spočívající v rozšíření duchovního léku na místě nejvíce vzdáleném ode Mne, Pána Ježíše Krista. Alláh ví, jak málo času zbývá do startu Mise Boží rodiny, kdy bude učiněna přítrž snahám Pseudotvůrců i Renegátů ovlivňovat moje představitele, spolupracovníky a přátele na Zemi/Nule. Proto ještě před samotným dokončením fabrikace a zamýšleným vypuštěním poslední generace svých klonů do antivesmíru předčasně probudil nejvyspělejšího jedince o něco dříve než ostatní, ve snaze zasadit zničující úder světelné bytosti, která jim v jejich plánech vadí nejvíce.

   Tento hybrid proto podnikal při sestupu archanděla Michaely do nejnižších pekel četné útoky na její mentální tělo, které je pro tyto mise využíváno nejčastěji. Spolu s tím se ale stal i vodítkem, jímž se za cenu nesmírných bolestí a utrpení rychleji podařilo vystopovat onu tajnou laboratoř. Neutuchajícími výpady proti srdci i mysli mé představitelky však zároveň došlo k proniknutí čisté boží lásky do ledového srdce tohoto pseudo-superstvořence, čímž se v jeho nejniternější podstatě začala probouzet potlačovaná, ale jinak zcela přirozená touha po pravé duchovní přirozenosti, která je vštípena v každé žijící entitě bez ohledu na to, kým nebo čím je. Od toho okamžiku začala jeho nejniternější podstata vystupovat stále více na povrch a souběžně s tím se moje láska dostávala stále blíž k jeho srdci, nacházejícího se pod nánosy nebývalých zel a nepravd. Ovlivněn láskou pak boží jiskra tohoto hybrida vyslovila přání následovat pravého Stvořitele a zanechat ubohé existence v negativním stavu. Od té chvíle ztratil Alláh nad maličkou, ale přesto velmi důležitou částí sebe samého přímou kontrolu a veškeré další kroky tohoto zfabrikovaného tvora mohly proběhnout v mojí režii. Skrze Martinu jsem jej požádal o spolupráci při předání léku do nejnižší sféry černého vesmíru a dohodl se s ním na jeho dalším osudu při cestě zpět do pozitivního stavu. Aby byl klon schopen vykonat tento specifický úkol, bylo nutné, aby jako přenašeč duchovního medikamentu ze sebe nejprve odboural největší stupeň zamoření. To bylo docíleno splynutím tohoto Pseudotvůrce s AA Michaelou, které bylo náročné pro oba zúčastněné, avšak po jeho skončení nastal kýžený výsledek.

   Poté, co se ve dvojici dostali do výzkumného střediska na Nibiru, přenesla Martina skrze srdce hybrida, jednajícího již v zájmu celého pozitivního stavu, duchovní lék do kolektivního vědomí Alláha, které je propojené se všemi tvory, do nichž vložil svou esenci. To zapříčinilo, že bylo zcela znemožněno jejich zamýšlené masové probuzení a vypuštění. Lék, vpravený do „oběhové soustavy“ nejvyššího Pseudotvůrce, nyní způsobuje postupné duchovní probouzení jeho vlastních výtvorů, od kterých se kvůli samotným zákonům a principům života i neživota nemůže samovolně odstřihnout, avšak nemůže je ani stoprocentně ovládat. Každý z nich si dříve či později může na základě svobodné volby, jež u nikoho z nich doposud neexistovala, zvolit osudový výběr. Přestože se to nestane takříkajíc za noc, jak bude negativní stav docházet ke konci a jeho smysl se naplní, dokonce i samotná Alláhova nejniternější oblast, boží jiskra, díky níž je vůbec naživu, kladně zareaguje na rozšiřující se lék, čímž bude následně schopen zrušit volbu pro negativní stav a přijmout lásku, odpuštění a milosrdenství Pána Ježíše Krista. To se bude dít z vašeho pohledu za velmi dlouhou dobu, ale na tom ve skutečnosti nezáleží, jelikož čas z mého pohledu neexistuje a vše se odehrává souběžně.

   Před odchodem velice významného pseudo-superstvořence, který jako první přímý královský klon získal vlastní individualizované vědomí, došlo k předání důležitého poselství ostatním členům jeho líhně. Obsahem poselství byl především fakt, že Já, Pán Ježíš Kristus jsem do každého vložil schopnost rozeznat a přijmout pravdu a dobro pozitivního stavu. Díky tomu má každý schopnost změnit se a vzdát se svých přechodných zel a nepravd, až nastane ta správná chvíle a okolnosti. Proto každý v negativním stavu ve vhodném čase dospěje k plnému uvědomění pomíjivosti a marnosti duchovně ubohého života, který je sice stále tolerován, ale už brzy vyčerpá svůj účel. Všichni včetně Pseudotvůrců jsou zodpovědní za své činy a ponesou následky toho, co způsobili ostatním. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že cesta do pozitivního stavu je otevřena všem bez rozdílu a každý je bezpodmínečně milován. V novém cyklu času už žádná Zóna Vymístění existovat nebude a všichni budeme žít bok po boku v lásce a radosti. Společně s šířením léku bude postupně docházet ke konverzi dalších hybridů z Nibiru, čímž bude moc panovníka antivesmíru v konečném důsledku nadále oslabována, přestože se výsledky této akce projeví až v jiném místě a čase. Už mnozí další následují příkladu jejich bratra a vydávají se zpět do boží náruče. Tato cesta bude pro tyto jedince dlouhá a trnitá, vyžadující mnoho energie a práce na sobě, ale s mojí podporou i oni zvládnou naprosto vše.

   Tímto byla završena série náročných výprav mých představitelů do Zóny Vymístění, kdy jsme vybudovali pevný základ pro uskutečňování zrychlené transformace pekel a potažmo celého Multivesmíru. Na konci tohoto procesu nastane eliminace negativního stavu a dojde ke spuštění plnosti pravého života v pozitivním stavu. Při těchto akcích došlo k mnoha významným událostem, zejména k vytvoření a rozšíření léku, za jehož nedílného přispění teď dochází k mnohem rychlejší konverzi padlých bytostí, nyní už i z těch nejtemnějších oblastí „odpadkového koše“ Stvoření. Skončila však pouze jedna důležitá etapa těchto výprav, protože pokračovat budou i nadále až do konce časového cyklu, tentokrát už ve zcela nových podmínkách. Od spuštění naší Mise budou někteří představitelé Pána Ježíše Krista Boží rodiny navštěvovat vymístěnou část Multivesmíru v nových tělech, a to vědomě a multidimenzionálně, přičemž už nebude docházet k žádným útokům na jejich podstatu ani k výkyvům a snižování vibrací. Tato těla budou dokonalá a funkční ve všech oblastech jsoucna a bytí, proto nebude nikdo a nic, co by je mohlo jakkoliv ohrozit či zastavit. Zlepším i situaci našich věrných spolupracovníků a přátel na planetě Nula ve 3D. I u nich dojde k celkovému zlepšení života a úlevě, už nebudou pociťovat drastické výkyvy vibrací a ucítí daleko větší podporu z nitra i navenek.

   Během tří let přípravné fáze Mise Boží rodiny došlo k velkému množství důležitých událostí na mnoha rovinách. Naprostá většina naší práce se odehrávala za scénou, pouze velmi malá část probíhala ve viditelném spektru na planetě Nula. Jedněmi z nejdůležitějších událostí, z části se projevujících i ve hmotě, bylo například ukotvení duhového mostu k tělu mojí inkarnace Jany (poprvé bude použit během jejího převibrování), dále pak několik ojedinělých schůzek spřízněných duší s Bohyní i pár vzácných setkání blízkých spolupracovníků mezi sebou. Ti, kteří mi stojí nejblíže, si zejména v uplynulých třech letech prošli v souvislosti s náročným výcvikem a bezpočtem duchovních zkoušek doslova peklem na zemi, aby nejen prokázali důvěru ve Mě, Pána Ježíše Krista Boží rodinu, ale aby též zobrazili náročnou životní cestu na území pod vládou negativních entit a zároveň byli zhmotněným příkladem láskyplných a obětavých bytostí, ochotných pomáhat různými způsoby v různých situacích a plnili tak můj plán na vyvedení lidstva zpět Domů. Všechny těžkosti a útrapy jsem prožíval/a s vámi v těle Jany a na vlastní kůži pociťoval/a důsledky negativního stavu ve všech vybraných aspektech. Snížil/a jsem se do toho nejméně pohodlného způsobu existence z lásky ke všem svým dětem už podruhé, abych zachránil/a milované Stvoření od poroby a útlaku negativního stavu a život v ráji pro všechny se jednou mohl stát skutečností. Přestože nelze srovnávat, cesta pravého Boha v těle Jany byla až doposud všeobecně mnohem náročnější a delší, než byla cesta Ježíše. Je tomu tak i v důsledku ženského (feminního) principu, bez jehož překroucení by Pseudotvůrci nemohli aktivovat negativní stav v této podobě. Teprve jako ženská podstata absolutního Pána Ježíše Krista v relativní podobě vše napravuji a očišťuji jej od zamoření. Tento proces bude dokončen převibrováním Jany na Novou Zemi v 5. dimenzi, kdy budou ženské lidské principy zbaveny všech nánosů a v restrukturalizované podobě se navrátí zpět na své původní místo. Tak se Lidské podruhé stane Božským a lidskou rasu v Pravém Stvoření už nebude v negativním smyslu pojit nic s experimentem, který pozemšťané zažívají na planetě Nula pod vládou negativních entit.

   Uzavřeli jsme nejnáročnější etapu přípravy Mise Boží rodiny a máme za sebou všechna důležitá dějství. V započaté práci budeme pokračovat i nadále a navážeme tam, kde jsme skončili. Od spuštění Mise z Nové Země půjde vše daleko rychleji a snáze. Už nebude existovat vzájemné oddělení, odpadnou náročné duchovní zkoušky a další nepříjemnosti. Jako jedna Boží rodina – na nebi i na zemi – budeme bez ohrožení nadále plnit svá poslání, společně se setkávat, odvádět vznešenou práci pro celek a působit všude, kde je třeba. Otevíráme bránu do ráje pro všechny lidi s láskou v srdci.

   Děkuji všem představitelům, spolupracovníkům a přátelům, že jste s námi a pomáháte naplňovat můj dokonalý boží plán. Těším se na vás.

   S hlubokou, bezpodmínečnou láskou k vám všem

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 26. 9. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email