Zamyšlení nad životem

Děkuji Honzíku (Jan Lajda) za sdělení s použitím textů knih Nového zjevení

   Každý se už alespoň jednou zamyslel nad tím, proč je život takový, jaký je? Proč jsou na sebe lidé zlí? Proč už se pomalu ani sousedé nezdraví? Proč na jedné straně lidé skoro praskají přejídáním, zatím co jinde umírají hlady? Slova, jako „dříve lidé k sobě měli blíž“, asi také znají všichni. Proč se lidé navzájem zabíjejí? Proč to tak je? Teorií je mnoho. Také se zkusím s jednou podělit. Zkrátím to jen na nejdůležitější informace, jinak bych musel napsat knihu. 😀

   Je tu Stvořitel, Nejvyšší, nyní Pán Ježíš Kristus, který stvořil veškerý život v multivesmíru (ano, nejsme jediné žijící bytosti ve vesmíru) v jednotlivých dimenzích. Navíc nejsme pouze fyzické tělo. Jsme duch a duše. Duch nás udržuje na živu. Fyzické tělo je pouze vnějším projevem ducha a duše za účelem získání zkušeností. Vše bylo stvořeno s láskou a moudrostí, naprosto dokonalé, zdravé, krásné a pozitivní se SVOBODNOU VŮLÍ opětovat nebo neopětovat lásku Stvořiteli (nejsme roboti). Proč je ale nyní život tak vzdálený tomu, co jsem teď napsal? K získání odpovědi musíme ke generaci lidí před cca 30 000 000 lety pozemského času. Do té doby se vše co existovalo, tvořilo přímo nebo za pomoci Nejvyššího. Ale tehdy si přírodovědci a učenci té doby položili otázku, JAK BY VYPADAL ŽIVOT, KDYBY SE NEODVOZOVAL ZE STVOŘITELE A JEHO DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ? KDYBY VZNIKAL POUZE PŘÍRODNÍ CESTOU BEZ JAKÉKOLIV DUCHOVNOSTI?

   Pán Ježíš Kristus už tehdy mohl jejich otázku „smést ze stolu“. Někteří z vás by mohli říct, že pak by se nic tak hrozného jako v dnešní době nestalo, ale po nich by přišli další a pak další a další, kteří by pokládali tu otázku zas a znova. MUSELA být zodpovězena. Ale pouze za předem dohodnutých podmínek: Tento „pokus“ bude trvat pouze předem určený čas a všichni účastníci tohoto pokusu v něm budou dobrovolně. Poté bude tento experiment ukončen a vše bude vráceno do pozitivního stavu.

   Snahou pseudotvůrců bylo vytvořit lidskou bytost NEDUCHOVNÍMI prostředky bez Stvořitele. Měli k dispozici znalosti, o kterých se dnešním vědcům ani nezdá. Byli mistři genetického inženýrství. Přírodovědci postupovali tak, že vzali ženskou buňku a zkombinovali ji s mužskou buňkou. Zvláštní genetickou manipulací POTLAČILI fyzický vývoj mužských či ženských rysů. Toto potlačení jim dovolilo URČOVAT, který rys má být dominantní. Takže měli na VÝBĚR, zda stvořit muže či ženu.

   V průběhu mnoha miliónů let experimentování vyzkoušeli pseudotvůrci v procesu křížení mnohé kombinace rozmanitých životních forem – mnohé byly úspěšné a mnohé úspěšné nebyly. Ponechaly ty, co byly zdaření, a užili je pro další křížení. Zničili to, co se nepodařilo.

   Jak stále méně brali v potaz duchovní principy a stále více brali do úvahy přírodní vědeckou úroveň, nakonec postupně ztratili v průběhu svých dlouhých dějin jakýkoliv respekt a potřebu vzhledem k duchovnosti. Tak se začal vyvíjet pocit nenávisti ke všemu duchovnímu, na němž závisel jejich život.

   Jelikož nemohli vytvořit život sám o sobě a ze sebe, ale jen z Nejvyššího, museli vše ukrást z principů Nejvyššího. Tyto principy jsou v nich, z nich žijí. Život může být pouze z Nejvyššího, protože Nejvyšší je Sám/Sama Absolutním životem. Užívali tedy tyto principy při biklonování nových lidí. Při tvořeni nové generace do ní postupně geneticky vštěpovali nenávist k čemukoli duchovnímu. Také však užili všech duchovních schopností, které měli k dispozici, aby zničili duchovnost a aby prokázali, že mohou vytvářet a udržovat život a pokračovat v něm bez Nejvyššího. Protože nakonec začali Nejvyššího nenávidět, byli též žárliví na Jeho/Její moc a toužili po veškeré moci pro sebe, aby tak mohli být absolutními vládci nad Zemí a nakonec nad celým Stvořením. Uběhlo mnoho miliónů let, než se pokleslo na tuto úroveň. V průběhu těchto mnoha miliónů let shromáždili a měli k dispozici stále více a více znalostí. V určitém bodě tohoto vývoje pojali plán úplného zničení Nejvyššího a veškeré duchovnosti a vybudování nových zvláštních podmínek, ve kterých by nebylo pravé duchovnosti. Ale jelikož věděli, že bez duchovnosti je život nemožný, vymysleli PSEUDODUCHOVNÍ PRINCIPY, které UKRADLI z pravých duchovních principů, a na NICH plánovali vybudovat příští společnost.

   Takto nakonec postupně vznikl negativní stav, který vyvrcholil a plně se ustanovil na planetě Zemi přibližně před třemi milióny lety.

   Avšak NE všichni obyvatelé Země se účastnili na tomto plánu. Mnozí s ním nesouhlasili a naléhali na návrat zpět do původního pozitivního stavu duchovnosti. Tito lidé stvořili své vlastní lidi na svoji podporu. Nicméně bylo negativnímu stavu DOVOLENO, aby PŘEVÁŽIL kvůli Velkému plánu Nejvyššího. Proto všichni lidé s dobrými záměry OPUSTILI planetu Zemi a usadili se na speciálně vytvořených planetách po celém vesmíru, kde pokračovali ve svém vlastním pozitivním vývoji k větší duchovnosti. Všechny své znalosti, vědy, technologie a přírodní nástroje užívali stále za jediným účelem dosáhnout vyšší duchovnosti ku prospěchu celého Stvoření Nejvyššího a pro vzájemný prospěch jejich vlastním životům. Dostali na planetě Zemi hořkou lekci, co se týče následků ustanovení negativního stavu, a ze svobodné vůle se odmítli účastnit se na jeho realizaci. Nyní nám pomáhají jako naši vesmírní přátelé.

   Ti co zůstali, se rozhodli vyvinout úplně novou, GENETICKY ZMANIPULOVANOU formu lidských bytostí. Na základě pozorování života zvířat a znalosti toho, že se evoluční vývoj zastavil tehdy, když byli stvořeni původní lidé přímým nadělením Nejvyššího, rozhodli se VYUŽÍT ZVÍŘECÍHO ŽIVOTA JAKO PROTOTYPU PRO STVOŘENÍ NOVÉHO PLEMENE LIDÍ. Věděli, že nejvyšší vývojový druh zvířat – savci – počíná své mladé kopulací a ze sémě, které se vyvíjí v samici, a že pak následuje narození mláděte z mateřského lůna. Tuto proceduru mohli SNADNO NAPODOBIT U NOVÉHO PLEMENE LIDÍ. Tudíž VYTVOŘILI POMOCÍ GENETICKÝCH MANIPULACÍ MUŽE A ŽENU S REPRODUKTIVNÍMI PROCESY podobnými s těmi, které měli již existující savci. Stvořili ženské orgány tak, aby KAŽDÁ ŽENA MOHLA V SOBĚ POČÍT A VYVINOUT PLOD VE SVÉ DĚLOZE.

   Aby se prokázalo, že se lidé vyvinuli stejným způsobem jako zvířata a že pečují rovněž takto o své děti a učí je všemu od prvního okamžiku narození, bylo nutné stvořit tento kmen či tuto generaci ve stavu ÚPLNÉ NEZNALOSTI, s potlačením všech znalostí jejich pravého duchovního původu a duchovního původu jakékoli technologie či vědy. PROTO STVOŘILI JESKYNNÍHO ČLOVĚKA A NĚKOLIK DRUHŮ OPIC, KTERÉ BYLY PODOBNÉ JESKYNNÍMU ČLOVĚKU, ABY SE TAK MOHLO PROHLÁSIT, ŽE ČLOVĚK JE JEN PŘIROZENÝM POKRAČOVÁNÍM OPIC V PROCESU VÝVOJE A ŽE V TOMTO PROCESU NENÍ ZAHRNUTA ŽÁDNÁ DUCHOVNOST.

   V tomto člověku ale museli zachovat schopnost se učit. Žádným způsobem ji nemohli vyloučit, pokud chtěli se svým plánem uspět. Jedním z problémů bylo dostat jeskynního člověka v určitém bodě na takovou přijatelnou civilizovanou úroveň, která by mu umožnila vyvinutí vědy, technologie a ostatních oblastí, aby se tak mohlo prohlásit, že tento vývoj není duchovní, ale přírodní. Tyto schopnosti byly tedy podle pseudotvůrců jen vedlejším produktem přírodní evoluce rozvoje.

   Jenže schopnost učit se byla slabinou v jejich plánu, protože by se jejich výtvor postupně mohl dopátrat celého tohoto podvodu. Protože je to stále duch od Nejvyššího, který to tělo oživuje a který v nich sídlí, byli si vědomi toho, že pokud někdo roste z nevědomosti do poznání, musí nevyhnutelně vyrůst z neduchovního do plné duchovnosti.

   Z TOHOTO DŮVODU SE PSEUDOTVŮRCI ROZHODLI ZALOŽIT V DUCHOVNÍM SVĚTĚ ZVLÁŠTNÍ PSEUDODUCHOVNÍ STAV („pekla“), ZE KTERÉHO BY MOHLI OVLIVŇOVAT A VÉST PSEUDODUCHOVNÍMI PROSTŘEDKY SVÉ LIDSKÉ VÝTVORY.

   Po vytvoření jeskynního člověka a opic se všemi jejich vlastnostmi a po založení pekel v duchovním světě, opustili všichni PSEUDOTVŮRCI mocí svých psychických a magických sil, které měli k dispozici, svá fyzická těla a UMÍSTILI SE VE SVÝCH PEKLECH, která sami stvořili, aby mohli pokračovat dalším krokem ve svém plánu. Pečlivě zničili svá fyzická těla, aby se NENALEZL důkaz jejich existence na Zemi a budoucí vědci tak budou moci usuzovat, že tu byl jen přírodní vývoj života na Zemi a že lidští tvorové nebyli stvořeni Nejvyšším.

   Z pekel pak duchovními a magickými schopnostmi, které vlastnili, a na základě všech znalostí nashromážděných v průběhu 137 miliónů let zničili téměř všechny důkazy o jejich vlastní civilizaci, technologii, kultuře a poznatcích. Rozpoutali na planetě Zemi početné ohromné tak zvané PŘÍRODNÍ POHROMY, KATAKLYZMATA A KATASTROFY, které ROZŠTĚPILY PŮVODNĚ JEDEN POZEMSKÝ KONTINENT DO NĚKOLIKA ODDĚLENÝCH KONTINENTŮ, kdy tak zničili všechny stopy možného prokázání jakéhokoli jiného než evolučního, neduchovního původu života. Na různé kontinenty ROZMÍSTILI spolu s vytvořenými opicemi vytvořeného jeskynního člověka a počali vykonávat ve všech ohledech VLIV NA JEHO VÝVOJ.

   Aby jim jejich plán vyšel, museli vymyslet plno záludností, jak udržet lidské tvory v nevědomosti. Je zde tato zásada: Život sám o sobě a v sobě je úplně a zcela duchovním. Je to Nejvyšší, kdož je Absolutním životem v Sobě a ze Sebe, kdo je v něm jako ve Svém vlastním.

   Pokud je někdo naživu, nachází se v duchovnosti. Rozdíl je jen v umístění vzhledem k této duchovnosti. Někdo je k ní obrácen zády, někdo tváří. Kdo se k ní postaví tváří, stane se mnohem více duchovním a jeho duchovní úroveň se stane více a více otevřenou. Avšak obrátí-li se k ní někdo zády, stane se méně a méně duchovním a jeho duchovní úroveň klesá stále víc, až se úplně uzavře, a tím, že se uzavře, stává se ten jedinec skutečným zvířetem bez jakéhokoliv duchovního smyslu.

   Všechno toto pseudotvůrci věděli a pokusili se využít tyto znalosti ve svůj prospěch. Uvědomovali si, že lidé potřebují dobro a rovněž také Boha. A jelikož nechtěli uznávat skutečného Nejvyššího jako jediného Boha, museli si určit SVÉHO BOHA Z VLASTNÍCH ŘAD. Přikládali tomuto bohu všechny atributy a principy Nejvyššího a uctívali ho. Na tentýž systém víry napojili i své pseudostvoření na Zemi, a tak vytvořili nové pseudonáboženství.

   Ale protože VŠICHNI chtěli být bohy, bez přestání BOJOVALI jeden proti druhému, vytvářeli frakce, dělili se do skupin apod., přičemž si neustále vytvářeli nové bohy a přisuzovali jim všemohoucnost. To vedlo k vytváření taktiky klamu, přesvědčování, chytračení, zkreslování, zotročování a všech úrovní negativních pohnutek. Všechny pak jsou přeneseny a napojeny do nevědomosti lidí na Zemi ve formě různých náboženství. A jelikož vždy přicházejí s dalšími novými bohy a novými náboženskými myšlenkami, vytváří mezi lidmi na Zemi mnohé náboženské systémy víry, které prohlašují, že jedině jejich náboženství je to pravé a původní. Drží se ho a lpí na něm tak pevně, dogmaticky, fanaticky a slepě, že opovrhují vším a každým ostatním až do té míry, že vraždí jeden druhého a soustavně ho ničí ve jménu svého nově pseudovytvořeného boha. A tak neduchovní stav končí v úplné surovosti, která je tak barvitě zobrazena celou historií lidstva posledních tří či čtyř miliónů let.

   Jenže toto byl další kámen úrazu pro pseudotvůrce: museli přijmout, že existuje něco VÍC než jen přírodní fyzický stav. Jelikož lidské myšlení a schopnost lidí volit není možno zničit – jinak by to znamenalo sebezničení, mohou se rozhodnout tomu všemu věřit, či nikoli. Aby se podkopala tato pravá duchovnost a zotročilo lidské myšlení a rozhodování, vzbuzují pseudotvůrci v mnoha lidech negativní ideje a pocity jako strach, vinu, hrůzu, teror, utrpení, bolest a trest ohněm v peklech a potom slibují každému úlevu, pod podmínkou, že bude oddaně, rigidně, dogmaticky, bez jakéhokoliv uvažování, ve slepé víře následovat jejich nauky a náboženské systémy. Jediné slepým následováním se dá spasit před pekelným osudem.

   Aby nastolili další zmatek, pokračovali PSEUDOTVŮRCI v úsilí postavit lidi jednoho PROTI druhému vytvářením odlišných národů a národností, odlišných ras s odlišnými, často diametrálně opačnými názory, kulturami, náboženstvími a jazyky. Posilovali nenávist vůči jakékoliv odlišnosti, což vedlo ke zničujícím válkám a dalšímu utrpení. Ustavili pevné instituce, tradice a zvyky, které by nedovolily nic nového, aby se tak v lidech nemohlo objevit pravé duchovní uvědomění. Vytvořili všemožné ZÁKONY, ZVYKY, NAŘÍZENÍ A PRAVIDLA, aby zcela omezili a ohraničili lidi ve svobodě vyjádření a volby, takže pokud věří, myslí nebo se chovají protikladně k těmto ustanovením a autoritám, mají POCIT VINY a OBÁVAJÍ SE nejrůznějších potrestání – od zavržení a vyloučení až po uvěznění a poprav. Vše podle pravidla ROZDĚLUJ A PANUJ.

   Zcela a úplné překroutili a znehodnotili smysl duchovního manželství ustanovením formální instituce manželství založeného na výhodnosti, závislosti, podřízení a na mnoha náboženských, společenských a morálních omezeních. Zapustili v lidech potřebu vytvářet zvláštní kódy, pravidla a nařízení toho, jak má instituce manželství fungovat, jak se mají vychovávat děti a jakou roli má mít sexualita v lidském životě. Ženy byly postaveny do nižšího postavení oproti mužům.

   Toto vše se může dít díky tomu, že udržují lidské tvory v nevědomosti o tom všem. Lidé se domnívali, že přišli do svého jsoucna a bytí buď jakousi náhodou, nebo skrze negativně přírodní příčiny, či z vůle Boží, jsou stvořením Božím nebo bohů. Považujete-li toto za pravdu, pak není vůbec třeba něco měnit v negativním způsobu života. Především ani nevidíte, ba ani nepovažujete svou cestu jako zlou, negativní. Za druhé, jste-li Božím stvořením, pak je zřejmé, že Bůh vás stvořil takovými, jakými jste, a proto jste právě tak, jak máte být. Na druhé straně, pokud jste sem přišli nějakou náhodou, aniž by se kdo byl namáhal vás stvořit, pak vůbec na tom nezáleží, co jste zač. Koho to zajímá?

   Pseudotvůrci se vyživují negativními energiemi: zlostí, nenávistí, strachem. Proto:

– plánují války na celé planetě
– plánují všechny ekonomické krize
– plánují ekologické katastrofy (např. havárie ropné plošiny v Mexickém zálivu, jaderné elektrárny v Černobylu, Fukušimě)
– plánují pandemie nemocí (např. „Španělská chřipka“, AIDS, Prasečí chřipka,…)
– plánují omezení počtu obyvatel prostřednictvím válek, nemocí, hladomoru, očkování,…
– plánují postupné omezování lidských práv a svobod až po čipování a neustálou kontrolu (viz kniha George Orwella – 1984, přednášky Davida Ickea)
– plánují manipulaci s počasím (HAARP, chemtrails,…) a tak vyvolávají zemětřesení, tsunami, extrémní sucho či povodně, sněhové bouře a tornáda, otrávení lesů, vodstva, vzduchu, potravin… lidí
– plánují rozvrat rodin (juvenilní justice, homosexuální sňatky, pedofilie, sexuální zvrácenost a nevázanost v médiích,…)
– brání šíření pravdivých informací (cenzura ve všech médiích, včetně internetu – viz smazaná videa na youtube,…)
– brání zavedení bezplatné volné energie, technologií šetrných k přírodě a lidem (Nikola Tesla, M. T. Keshe)
– brání přírodní a neinvazivní léčbě chorob
– brání pěstování „neschválených“ plodin, šíří geneticky modifikované osivo a plodiny, zastrašují farmáře, zemědělce a zahrádkáře
– brání volnému přístupu lidí k pitné vodě, vybírají za ni peníze
– vyvolávají v lidech sexuální, národnostní, rasové, náboženské, ekonomické, politické, … rozbroje a nenávist
– vyvolávají v lidech pocity méněcennosti (úmyslné zatajování a zkreslování božího slova všemi církvemi, potlačování duchovních a duševních schopností, zvláště u dětí,…)
– zatajují existenci inteligentního mimozemského života, přitom spolupracují s negativními entitami a výměnou za moderní technologie jim dovolují unášet lidi a dělat na nich různé pokusy

   Proč by ale Nejvyšší, Pán Ježíš Kristus, dovolil něco takového? Je zde několik důvodů:

1) V době prvního příchodu Nejvyššího v těle Ježíše Krista NEMĚL nikdo z obyvatel této planety žádnou svobodu volby či vědomí, že taková svoboda volby vůbec existuje a je možná. Pseudotvůrci do nich vštípili představu, že vše je pouze z nutnosti, a tudíž nic jiného není k mání. Jestliže by Ježíš Kristus měl za těchto okolností zničit negativní stav, odstranil by sám jejich život a nahradil by jeden způsob nutnosti jiným – tentokrát nutností být pozitivním.

2) Jakmile nastala možnost, že život v negativním stavu je svobodou volby a ne z donucení, začal se zobrazovat další důvod: aby se získalo POUČENÍ z volby být dobrovolně negativní. Pokud by Ježíš Kristus zničil negativní stav v té době, plné poučení by se nezískalo.

3) V době prvního příchodu Ježíše Krista do negativního stavu neexistovalo žádné náležité poznání a chápání pozitivního stavu. V této době pseudotvůrci uspěli ve své snaze v takovém rozsahu, že každý měl názor, že pozitivní stav je nedosažitelný, anebo je-li dosažitelný, pak jedině úplnou svatostí vlastního života a vzdáním se všech pozemských, tělesných, hmotných a jakýchkoli jiných rozkoší. Takže pozitivní stav se vnímal jako něco velmi negativní, zakazující, nudné, omezující a vážné, bez jakékoli radosti či potěšení. Jestliže by za těchto okolností Ježíš Kristus eliminoval negativní stav, nemohli by všichni účastníci v negativním stavu bez poznání a pochopení principů pozitivního stavu získat žádný řádný a láskyplný vztah s pozitivním stavem. Ale jak lze rozvinout nějakou lásku k něčemu, co se považuje za kruté, nelidské, vážné, zakazující a omezující? Proto během prvního příchodu Ježíše Krista tento učil příkladem lidi pravdě o pozitivním stavu a o jeho podmínkách a umístění (království nebeské je uvnitř, v nitru každého z nás).

4) Jenže v době prvního příchodu Ježíše Krista se pseudotvůrcům podařilo úplně uzavřít jejich nitro, ve kterém sídlí Pán Ježíš Kristus. Jediná věc, která jim zůstala, byla jejich vnější mysl. Všechny hodnoty se umístily do zevních, světských, pozemských, tělesných, smyslných a hmotných věcí. Tyto záležitosti se považovaly za jedinou realitu a jedinou příčinou vlastního jsoucna a bytí, která stojí za to. Veškeré poznání toho, že existuje něco niterného nebo že v Niterné mysli je Nejvyšší, bylo beznadějně ztraceno. Jestliže by za těchto podmínek Ježíš Kristus náhle odstranil negativní stav, každý v negativním stavu by byl navěky zničen, protože každý vložil svůj život do těchto zevnějšností. Náhle otevření Niterné mysli by bylo tak ohromující a nesnesitelné, že by nikdo takový akt nemohl přežít. Takže první krok bylo přivést lidi k uvědomění si, že vlastní život nezávisí na zevních faktorech, ale že existuje něco zcela jiného, co je důležitější a životně závažnější a na čem vlastní život vskutku závisí. Ježíš Kristus svým příkladem, učením a konkrétním životním stylem dal každému příležitost toto poznat a uvědomit si, že jeden není v zevnějšnostech z nutnosti, ale dle VOLBY.

5) Protože nikdo z lidí neměl žádnou znalost ničeho jiného než negativního stavu a neměli ani přístup do svého nitra, považoval se negativní stav za pozitivní a jediný možný zdroj života. Proto byl během prvního příchodu Pána Ježíše Krista učiněn konec této situaci a otevřeli se dveře k tomu, aby se postupně krok za krokem vynesla na povrch pravda o negativním stavu. Jestliže by Ježíš Kristus eliminoval negativní stav v té době, nikdo by se nikdy nepoučil o pravém původu, zdroji, významu, povaze, účelu a cíli negativního stavu.

6) Když se každý ztotožnil s negativním stavem jako jedinou možností a navíc se nepovažoval za nic negativního, ale za naprosto přirozenou věc, nepociťoval nikdo žádný smysl pro odpovědnost za to, co se v jeho životě odehrává. Takže v negativním stavu se nikdo necítí být odpovědný za nic. Kvůli této situaci nelze v negativním stavu poznat a vnímat sebe sama jako sebeuvědomělého, svobodného, nezávislého a volby konajícího tvora. Proto lidé v negativním stavu nemají žádné ponětí o tom, kým jsou a proč jsou tam, kde jsou, a co to vše vůbec znamená. Nejen že o tom nemají žádnou představu, ale ani se nestarají to znát či se ani nesnaží mít takovou představu či znalost. V prvním příchodu Ježíše Krista bylo nejdříve nutné upozornit lidi na pravý stav věcí ohledně jejich situace a poskytnout jim zkušenost života, v němž by si mohli svobodně zvolit být pozitivní nebo negativní, čímž by se učinili zodpovědnými za všechny dobré či zlé důsledky svých svobodných voleb. Takto by mohli nabýt pocit, že jsou jedinečnými, svobodnými a nezávislými jedinci, kteří žijí ne z nutnosti, ale dle své vlastní svobodné volby.

7) Protože všichni lidští tvorové věřili, že negativní stav je jediná pravá realita a že vše ostatní je nereálné nebo padělané, neexistovala žádná touha a motivace ověřit si či zkontrolovat, zda to, co se členům negativního stavu o této či nějaké jiné situaci předkládá, je pravdivé, či nepravdivé. Proto vkládá každý veškerou svou důvěru, spoléhání se, víru a naději v nevyhnutelnou nutnost a ztrácí jakoukoli touhu hledat něco jiného, jelikož nic jiného neexistuje. Jestliže by Ježíš Kristus za těchto okolností eliminoval negativní stav, zároveň by eliminoval všechny jeho obyvatele a jejich víru, důvěru, spoléhání se a naději v jedinou věc, se kterou se ztotožnili.

   Účelem tohoto psaní bylo seznámit všechny o pravém stavu věcí a o tom, že byli celou dobu obelháváni a udržováni v nevědomosti, aby mohl negativní stav pokračovat do nekonečna. Díky vesmírným lidem a pozitivním bytostem, inkarnovaných tady na této planetě, je zjevována pravda o této věci, aby negativní stav mohl být zničen a všichni (pokud si tak zvolí) mohli žít v lásce s Pánem Ježíšem Kristem a celým multivesmírem navždy.

Více na www.bozirodina.cz

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email