Vytržení III – 2 paralelní reality – Beránkova svatební večeře (Zjevení Janovo 19:6-9)

Děkuji Lukáši

 

   Vytržení je důležité, pravdivé a nevyhnutelné už jen kvůli svatbě v nebi. Beránkova svatební večeře totiž nebude na Zemi/Nule, ale v nebi (na Nové Zemi v 5D pozitivního stavu Stvoření = zahrady Eden).

   (Zjevení Janovo 19:6-9) A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: „Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu.“ A řekl mi: „Toto jsou pravá slova Boží.“

ŽALM 27 JE HYMNOU VYTRŽENÝCH.

   (Žalm 27:4-6) O jedno jsem prosil Pána a jen o to budu usilovat: abych v domě jeho směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na jeho vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu. On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne. Již teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem. V jeho stanu budu obětovat své oběti za hlaholu polnic, budu zpívat, prozpěvovat žalmy svému Pánu.

   Všechna tato slova prorocky mluví o Vytržení Věřících. To si ale uvědomíme až tehdy, když je čteme v kontextu Vytržení. Je to píseň nevěsty, která čeká na svého ženicha. Z pokladu svého nitra vynáší to, čím její srdce přetéká. „O jedno jsem prosil, Pane Ježíši Kriste, abych ve tvém domě směl bydlet po všechny dny, abych patřil na tvou vlídnost a zpytoval tvou vůli v chrámu. Ty mě ve zlý den, který přijde na celý zanechaný svět na Zemi/Nule, schováš ve svém stánku (na Nové Zemi v 5D). Zvedneš mě ze země na skálu a moje hlava se zvedne nad mé nepřátele (jasný popis Vytržení pozn.). Hledám, PJK, tvoji tvář, mé srdce čeká na tvůj příchod. Spolu s těmi, které mám rád, toužím být navěky s tebou.“

   (Zjevení Janovo 22:17 a 20) A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Přijď, Pane Ježíši!

   Pán Ježíš Kristus řekl: „Přijdu brzo“ a Duch a nevěsta praví: „Přijď, Pane Ježíši Kriste“. Tyto texty svědčí o tom, že ti, kteří budou později vytrženi, už dnes spolu s Duchem Svatým z hloubi svého srdce volají: „Přijď, Pane Ježíši Kriste“. Jen pravá nevěsta touží a vzdychá po svém ženichovi a jen ona má výsadu takto volat. A ještě někdo. Ten, kdo slyší a čte tato slova a chtěl by se přidat. Na těch, kteří budou vzati, asi není většího znamení než toto volání. V srdcích pravé nevěsty (pravých věřících) se touha po Pánu Ježíši Kristu přetavuje do čtyř slov: „Přijď, Pane Ježíši Kriste“. Zvěstuje evangelium. Všem se svým ženichem chlubí. Kamkoli přijde, tam rozdává lásku a potěšení. Má na sobě perly laskavosti a milosrdenství. Nejvíce však myslí na svého milého. Jestli už nepřichází, kdy přijde, kdy ho už konečně v dálce uvidí a poletí mu vstříc.

PEČETNÍ PRSTEN NA NEBI

   Při psaní těchto slov jsem na internetu našel něco, co mě okamžitě zaujalo. Na první pohled bylo jasné, že jde o velmi výjimečný astronomický úkaz. V chilské poušti Atacama ho vědci objevili v roce 2014. 13. března 2013 tam oficiálně zahájilo provoz největší a zároveň i nejdražší astronomické observatorium světa – ALMA. Je to anténová síť 66 teleskopů v nadmořské výšce 5050 metrů. Zvládne zachytit vesmír s rozlišením až desetinásobně vyšším než Hubbleův vesmírný teleskop. Všimněte si obrázků níže a komentáře vědců ke svému objevu: „Jde o planetární mlhovinu Abell 33. Nachází se přibližně 2500 světelných let od Slunce. Má dokonale kruhovitý tvar, což je u planetárních mlhovin velmi neobvyklé. Na okraji modré mlhoviny se náhodou nachází nápadně jasná hvězda. Astronomové ji označují jako HD 83535. S Abellem 33 tak spolu vytváří obraz zásnubního prstenu se zářivým diamantem. Vesmírná „náhoda“ tak vytvořila pozoruhodné divadlo. Okraj mlhoviny se z našeho pohledu dotkl jasné hvězdy“.

  Tolik komentář vědců, kteří, i když nemají potuchy o Beránkově svatbě v nebi, vidí tam „zásnubní prsten“. Čím spíše by ho měli vidět ti, kteří o svatbě v nebi ví. Já osobně v tom vidím Pánovo potěšení. Jakoby tím říkal. „Svatební hostina je již připravená, mí broučkové, běžte na cesty a mezi ploty a volejte každého, aby se naplnil můj dům“. (Lukáš 14:23) Pán řekl služebníkovi: „Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil“. Je to překrásný nebeský úkaz, který je možné považovat za nebeské znamení. Posuďte sami. Má téměř dokonale kruhovitý tvar prstenu, na kterém září diamantové oko. Pokud víme, kdo svojí mocí stvořil celý Multivesmír, tak toto za náhodu budeme považovat jen velmi těžko.

Text je výtažkem z knihy Sergej Mihál – Vytržení, ke kterému tentokrát nebylo ani moc co dodávat.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

 

Print Friendly, PDF & Email