VÍTĚZSTVÍ TÝMU BOŽÍ RODINY NAD NEGATIVNÍM STAVEM

Děkuji Míšo

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   v této době se mnoha bytostem v pozitivním, ale i negativním stavu Multivesmíru odkryl další stupeň pravdy o praktikách, které používá Antitým Boží rodiny v čele s Alláhem a Lady Acrií na nehmotné i hmotné úrovni. Během roku bylo častým námětem našich sdělení i aktuální dění v Zóně Vymístění, aby všichni, kdo jsou přímo i nepřímo spojeni s námi, dostali ucelenou a stále se rozvíjející pravdu, pocházející ze Zdroje všeho života Pána Ježíše Krista Boží rodiny.

   Snahy Pseudotvůrců a Renegátů uchvátit mé spolupracovníky před převibrováním části týmu stále zesilují a boj mezi světlem a temnotou právě vrcholí. Dne 14. 10. 2018 jsme přinesli odhalení o praktikách, které používá přímá inkarnace Lady Acrie v lidském těle (viz sdělení „Pokoušení Bohyně Jany a Týmu Boží rodiny). Nejenže dokáže pomocí svého vyššího Já (duch a duše) přímo ovládat obrovské množství sentientních entit na různých stupních jsoucna a bytí Zóny Vymístění, ale tuto činnost dokáže vykonávat i na hmotné úrovni 3. dimenze za použití své vnější mysli. Přestože touto schopností disponuje už od narození na planetu Zemi/Nula, teprve nyní, po uskutečnění chatu mezi Acrií a Bohyní Janou bylo vhodné vynést pravdu na povrch. Toto bylo prozatím poslední důležité odhalení zločinnosti praktik, které vládci antivesmíru používají ve snaze zničit nebo alespoň výrazně poškodit náš tým. I když to mnohdy vypadá, že povoluji temné straně pro poučení celku téměř vše, opak je pravdou. Nebýt mojí ochrany, pod níž se nacházejí naši spolupracovníci, přátelé a všichni lidé napříč celým světem mající lásku v srdci, nikdo z nich by nebyl schopen přežít ani na zlomek sekundy. Skutečnost je taková, že pekelným tvorům dovoluji využívat pouze 10 % jejich potenciálu, jímž na moje představitele mohou prozatím útočit. I tak málo ovšem stačí k tomu, že mnozí andělé v tělech jsou vystaveni extrémnímu tlaku v různých aspektech tohoto života. Tato hraniční a patologická situace je nezbytná nejen pro poučení celku, ale slouží i k výrazné pomoci padlým bytostem. V budoucnu pak poslouží k rychlejší a efektivnější eliminaci negativního stavu.

   Jak jsem zmínil už dříve, vše, co se odehrává, je možné pouze díky vzájemné dohodě, kterou jsem na základě svobodné volby učinil s každým mým vyslancem vtěleným na tuto planetu. Každý tedy přesně věděl, co bude obnášet jeho poslání a jaký aspekt lidské existence na území negativního stavu zobrazí. Zároveň s tím jsem obdařil všechny představitele pravého a jediného Boha potřebnými talenty, jež jsou podmínkou pro úspěšné vykonání a splnění důležité duchovní práce pro Multivesmír. Naše společná oběť nese a ještě ponese mnoho ovoce. V těle Ježíše jsem z lásky ke Stvoření trpěl zejména fyzickou smrtí na kříži. V těle Jany se na tuto úroveň snižuji již podruhé, a tentokrát nakládám svému hmotnému Já daleko více duchovních zkoušek, přímo úměrných dnešní složité době a celkovému stavu lidstva i celého Multivesmíru.

   Jako muž jsem byl pokoušen Pseudotvůrci (Ďáblem, Satanem) hned několikrát, zejména na poušti, v Getsemanské zahradě a při ukřižování. I jako žena jsem prožíval/a opakovaná pokoušení, v tomto případě však pouze zprostředkovaně, nikdy ne přímo. V říjnu 2018 tyto snahy došly tak daleko, že Mě, ženskou podstatu Pána Ježíše Krista, kontaktoval Alláh a Acria skrze mysl a tělo naší spolupracovnice Helenky C. Tento kontakt vyplnili řadou výzev, obsahujících požadavek, abych ve svém nitru i veřejně popřel/a své božství a prohlásil/a se za obyčejného, duševně nemocného člověka. Něco takového je samozřejmě zhola nemožné a v těchto snahách nikdy nemohli uspět. Z důvodů známých jen mně samotnému jsem už nedovolil, aby se vládci Zóny Vymístění dostali k Bohyni přímo, stejně jako jsem nepřipustil, aby ji síly negativního stavu jakýmkoliv způsobem odstranily fyzicky, jak tomu bylo před necelými dvěma tisíci lety s Ježíšem, jehož úkolem bylo po splnění poslání na Nule projít smrtí těla, aby posléze nad touto smrtí zvítězil. Paralelně s tím vstoupil nepoznán do pekel, kde získal další zkušenosti a daroval padlým bytostem svobodnou možnost volby změnit se. Na konci této cesty separoval Pseudotvůrce od jejich vládnoucích pozic, aby na svůj výtvor nemohli v čase převratných změn působit přímo. Nyní jsou ale už na cestě zpět, aby se po rozdělení lidstva dostali na tuto planetu a nakrátko zobrazili, jak vypadá život bez Boha. Jana zažila místo smrti těla v konečném důsledku daleko pestřejší škálu psychického a do značné míry i fyzického utrpení, než jak tomu bylo u první boží inkarnace v těle Ježíše. Mezi to můžeme jmenovat např. přenesení odpovědnosti na její osobu v akciové společnosti TOP 7, jejíž členové si od důvěřivých lidí brali na konci minulého století velké sumy peněz, jež pak byly zneužívány pro vlastní účely. Jana o těchto podvodech nemohla tušit, přesto jako nová generální ředitelka byla podle zákonů negativního stavu obviněna a poslána před soud. Moji odpůrci se i po dvou tisíciletích snažili obžalovat Stvořitele všeho a všech za něco, co nikdy neudělal/a. Nejsme zde kvůli tomu, abych byl/a vsazen/a do cely, ale proto, abychom z vězení, kterým je celý negativní stav, postupně vyvedli všechny bytosti zpět do naší milující náruče. Proto nikdy nemohlo dojít k jejímu uvěznění, a to ani podle pozemských zákonů, nacházejících se v podřízeném postavení vůči těm duchovním. Dalšími zkouškami bylo několik dopravních nehod, nesoucích s sebou lehčí zranění. Hmotné utrpení vyvrcholilo v létě 2018, kdy spolu s dalšími zkouškami prodělala Jana fyzické „ukřižování“, jež se uskutečnilo útokem skalární zbraně, kvůli čemuž při sjezdu z kopce na koloběžce na okamžik ztratila kontrolu nad svým tělem. V rychlosti narazila do plotu a utrpěla tržné rány a podlitiny v obličeji a v dalších částech horní poloviny těla. Fyzickému ukřižování předcházelo v minulém roce ukřižování duchovní a duševní, které se pojilo se specifickým druhem zkoušek, jimiž si prošli všichni nejbližší spolupracovníci Týmu Boží rodiny. Psychické utrpení pak obnáší i život ve velmi skromných podmínkách, ale zejména pak 15letá izolace mojí inkarnace, kdy se mohla osobně stýkat s naprostým minimem spřízněných duší. Přibližně od poloviny roku 2017 pak trvá tzv. tvrdá izolace. Od té doby se už nemůže stýkat s žádnými přáteli a spolupracovníky. To však skončí v okamžik jejího převibrování, kdy se bude do této reality až do rozdělení lidstva navracet a navštěvovat připravené bytosti nejen zde na Zemi/Nule, ale i kdekoliv jinde ve Stvoření.

   Úplný smysl a dosah těchto a mnoha dalších zkoušek není racionálně vysvětlitelný lidskému konceptu chápání, tudíž není na místě vysvětlovat zde lidským bytostem nezbytnost těchto událostí. Já, my, Pán Ježíš Kristus Boží rodina ukazujeme spolu s našimi spolupracovníky dlouhou a trnitou cestu zpět do ráje. Za více než 61 let mého pobytu na Nule jsem jako Bohyně v relativní podobě na vlastní kůži zažil/a všechny přední aspekty zdejšího bytí, abych jeho elementy následně očistil/a a vložil/a je zpět do absolutního stavu. Zároveň s tím ukazuji všem členům negativního i pozitivního stavu, že jsem láska, cesta, pravda a život. Těžkost kříže, který zde společně vláčíme, není marná, protože výrazně pomáhá zkracovat utrpení celého Multivesmíru. Každým dnem se zasluhujeme o to, aby zlo co nejdříve pozbylo svého smyslu a mohlo být zrušeno. Tato tíha naštěstí už velmi brzy se spuštěním naší Mise z Nové Země spadne ze všech upřímných následovatelů a spolupracovníků Pána Ježíše Krista Boží rodiny.

   Na závěr se zmíním o zážitku, který Jana, ale i mnozí obyvatelé Evropy a jiných částí světa zažili 13. 10. 2018 po setmění, tedy na konci dne, kdy se uskutečnily masivní útoky Pseudotvůrců a Renegátů na mé představitele, jež vyvrcholily už zmíněným pokoušením Bohyně a Týmu Boží rodiny. Toho večera se Měsíc ve tvaru srpku nacházel nízko nad jiho-západním horizontem. Ne náhodou jsem Janu přivedl k myšlence podívat se na oblohu, kde spatřila zvláštní úkaz. Místo obvyklé barvy byl Měsíc temně rudý. Do této barvy se Měsíc halí pouze při svém zatmění, když mezi něj a Slunce vstoupí Země, v jejíž atmosféře se světlo láme do jednotlivých spekter, z nichž červené je to nejvýznačnější. Žádné zatmění ale ohlášeno nebylo a pozemské astronomické výpočty rovněž nezaznamenaly žádnou anomálii. Skutečnost je ovšem taková, že k zatmění Měsíce na velice krátkou dobu opravdu došlo. Tato nezvyklá událost, mající přímou souvislost s působením Týmu Boží rodiny a vývojem v Zóně Vymístění, má hned několik příčin, z nichž zde uvedu ty nejdůležitější. Tou první je fakt, že Měsíc se v době konce často nevyskytuje na své obvyklé pozici, ale mnohdy se nachází jinde, než by pozorovatel očekával. Všechna oficiální měření pozemských observatoří jsou zkreslená samotnou podstatou negativního stavu, jež znemožňuje objektivní pozorování vnější reality. Tyto přístroje zachycují přírodní svět Zóny Vymístění, který je chladným a nehostinným černým vesmírem, ani ten ale nedokážou vesmírné teleskopy všech druhů vnímat v tom pravém světle. Měsíc skutečně obíhá planetu, ale ne v konstantní trajektorii, nýbrž v uměle nastavené a řízené dráze neodpovídající zažitému pojetí a chápání lidstva. Jaké jsou naproti tomu duchovní, čili skryté souvztažnosti? První symbolizuje samotná nejhlubší pekla. Měsíc byl při utajeném zatmění ve fázi dorůstání, proto měl tvar srpku na pravé straně. Srp symbolizuje jedno z největších náboženství Pseudotvůrců – islám, jehož zakladatelem a správcem je nejvyšší Pseudotvůrce Alláh, kterému se vědomě klaní stamiliony lidí po celém světě, přestože nikdo z nich nemá tušení, kým je doopravdy. Tvar Luny tak v onu chvíli zrcadlil celý negativní stav v jeho nejryzejší podobě, který nabývá na síle a chystá Bohyni a jejím nejbližším ty nejtvrdší útoky a zkoušky. Přestože to navenek vypadá, že zlo v tomto světě vyhrává a Tým Boží rodiny je naprosto pokořen a zničen, je to světlo, boží láska a dokonalý plán, který měl, má a vždy bude mít nad temnotou a nenávistí navrch. Mise Boží rodiny se s převibrováním části jejích členů naplno rozbíhá právě v době, kdy se negativní stav vlastním pseudovítězstvím na této planetě připravuje na svůj poslední úder. To symbolizuje dorůstání Měsíce, jež značí zvyšování moci Pseudotvůrců (která je ale jen zdánlivá) a taktéž zvyšování jejich útoků na nejvyšší možnou míru, k níž dochází těsně před startem Boží mise. V okamžiku převibrování Jany však negativní stav, reprezentovaný Měsícem, ztratí na naše spolupracovníky jakýkoliv tíživý vliv – bez ohledu na to, jak bude Měsíc v danou chvíli velký. Poté, co Luna dosáhne svého úplňku, začne opět rychle ubývat. To znázorňuje nejen vítězství členů Boží rodiny nad negativním stavem, ale též vítězství celého pozitivního stavu nad všemi zly a nepravdami, pro něž po skončení tohoto časového cyklu už v Multivesmíru nebude žádného místa. To se odráží v tom, že inkriminovaný večer Měsíc zašel za obzor už velmi brzy. Červená barva, do níž byl kotouč zahalen, pak odkazuje k zuřivosti vládců negativního stavu, zejména Alláha a Lady Acrie, jejichž hlavní skrytá praktika, tj. ovládání mysli druhých bytostí i na úrovni této dimenze, byla mou prozřetelností a dokonalým plánem právě odhalena.

   Nejvyšší Pseudotvůrci jsou si díky schopnosti pohybovat se v rámci vlastní domény mimo čas a prostor dobře vědomi blízkosti převibrování Jany, tudíž znají i termín startu Mise Boží rodiny, kdy jednou provždy ztratí na naše přátele vliv. Proto se snaží využít zbytek času k co nejrazantnějším útokům, je jim ale dovoleno pouze to, co je nezbytně nutné. Vítězíme na všech frontách, a co nevidět se to projeví i fyzicky. Budeme se sem vracet v nových dokonalých tělech, abychom vám vyprávěli o nádherném životě v ráji a pomáhali všem, kdo budou mít zájem, připravit se na takový život po rozdělení lidstva. Jsme zde proto, abychom roznesli lásku a světlo do srdcí připravených, kteří budou schopni vzestoupit do 5. dimenze.

   Velice vás všechny miluji a děkuji vám za nesmírnou oběť, která bude vykoupena věčným životem v lásce, štěstí a radosti po našem boku. Děkuji za vaši úžasnou práci a těším se na setkání a pokračující spolupráci.

   Srdečně vás objímám a miluji.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 16. 10. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email