STARÉ KONČÍ A NOVÉ ZAČÍNÁ (2. ČÁST): MISE NA ZÁCHRANU GAII

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

v těchto dnech skončila jedna z nejnáročnějších částí naší Mise, která nemá v celém Multivesmíru obdoby a jejíž definitivní tečkou bude převibrování mojí přímé inkarnace Jany. Během uplynulých týdnů se nejbližší spolupracovníci v čele s AA Martinou Michaelou a AA Helenou Rafaelou, které měly a mají naloženo to nejtěžší břímě, podíleli na záchraně a očistě ducha a duše planety Gaia. Datasystém Alláh/Acria a vládnoucí Pseudotvůrci i Renegáti chtěli za každou cenu udržet tuto planetární bytost v zajetí, v němž se nacházela od počátku negativního stavu. V dobách, kdy vznikla planeta Nula umístěná do abnormální pozice, byla Gaia násilně vložena do zfabrikovaného těla, které obývá společně s antiGaiou z pekel. Tato temná entita, hybridní část Gaii, měla v celých dějinách Nuly navrch. Situace se o něco zlepšila až s mým prvním příchodem v podobě Ježíše Krista, trvalo však téměř dalších 2000 od mého ukřižování a zmrtvýchvstání, než se skutečná Gaia začala probouzet z duchovní letargie. Teprve na konci 80. let minulého století, kdy došlo k fúzi Ježíše s absolutním božstvím, sepsání knih Nového zjevení a fyzickému narození Martiny, začala být Gaia na niterné úrovni připravována na své úplné osvobození. Během tvoření týmu Boží rodiny (od r. 2015) pak docházelo k přípravám i na vnitřní (zprostředkující) úrovni. Od té doby se Martina podílela na intenzivní pomoci této planetě, přičemž u ní šlo o jednu z hlavních částí jejího poslání, ve kterém se různou měrou zapojení angažovali i ostatní blízcí představitelé. Jakožto superstvořenec a archanděl je s Gaiou úzce provázána, komunikuje s ní, sdílí s ní její pocity a seznamuje ji s principy a idejemi nového Božího slova. V posledních měsících se běh věcí dostal do okamžiku, kdy bylo potřeba dostat se skrz obal hustých a těžkých energií obklopující srdce Gaii, které ji zamořovaly silným jedem obírajícím ji o životní energii. Pseudotvůrci i Renegáti v žádném případě nechtěli tuto planetární bytost propustit na svobodu, proto vynaložili veškeré dostupné úsilí, aby se Martina, Helena (jejímž hlavním posláním je naproti tomu nebývale velkým způsobem očišťovat ženský princip) i mnozí další nedostali až k samotnému srdci planety, jež bylo potřeba kolektivně posílit, vpravit do něj moji životní a léčivou energii a vytvořit předpoklady k tomu, aby temný obal mohl být natrvalo rozpuštěn a spojení s hybridní částí mohlo být přerušeno. K poslední jmenované věci dojde se startem naší Mise, kdy se hybridní antiGaia stáhne až do doby rozdělení lidstva do pozadí a pravá Gaia bude dokonce i ve zmučeném a otráveném těle moci o poznání volněji dýchat. Přestože se životní podmínky na fyzické rovině budou nadále zhoršovat, díky naší přítomnosti a spojení nebe (Nového vesmíru) se zemí nebudou na ducha a duši Gaii působit destruktivní vlivy způsobem jako doposud. Bude mít veškerou potřebnou ochranu a prostředky pro splnění svého poslání, stejně jako ti spolupracovníci v lidských tělech, kteří budou v této realitě působit až do rozdělení lidstva. Teprve poté budou její duch a duše vytrženy z tohoto těla do 5. dimenze, kde z hlediska nelineárního času Gaia už nyní oživuje tělo Nové Země, která bude naším domovem a základnou. Iniciativu nad tělem planety Nula pak při příchodu Pseudotvůrců převezme antiGaia, předurčená k tomu, aby pomohla ilustrovat krátké vítězství negativního stavu.

Teprve v noci na 27. 8. 2019 došlo k úplnému rozpuštění temného závoje a přechodnému stoprocentnímu sjednocení srdce Gaii s Martinou. Tohoto procesu se na multidimenzionální nevnímatelné rovině nevědomě účastnilo i několik desítek nejbližších spolupracovníků, kteří v jeden okamžik za asistence svých duchovních rodin a mnoha dalších bytostí z pozitivního stavu vyslali do nitra této planety intenzivní lásku a světlo přenesené do relativního jsoucna a bytí z mého absolutního stavu. Tím došlo k eliminaci zmíněného závoje, který byl nahrazen jakousi světelnou kopulí, která zajistí permanentní ochranu Gaii až do rozdělení lidstva a jejího samotného převibrování. Při završení této kolektivní a mimořádně důležité a rozhodující mise došlo ještě k něčemu, co nemá v historii Stvoření obdoby. Došlo k vyjmutí životní jiskry (esence) této planetární bytosti a následnému včlenění tohoto nejniternějšího životního zdroje do srdce Martiny, která jej u sebe až do převibrování Bohyně v bezpečí přechovává. Od toho okamžiku už není duch a duše Gaii v moci Pseudotvůrců, nýbrž v moci Pána Ježíše Krista, abych tuto jiskru při přechodném splynutí Jany se sebou samotným v absolutním stavu vykoupal/a, restrukturalizoval/a a vložil/a zpět do Gaii (na úrovni 5. i 3. dimenze), která bude tou dobou už definitivně odpojena od hybridní části. V opačném případě, pokud by nyní nedošlo k vyjmutí této esence, Pseudotvůrci by na Gaiu mohli podnikat další útoky, skrze něž by obnovili temný závoj a veškeré úsilí týmu Boží rodiny by v této věci přišlo vniveč. V tom případě by se transformace lidstva zhroutila. Nic takového ovšem není možné, protože tato možnost nebyla, není a nebude součástí mého plánu. Esence této bytosti byla tak zatížena, že nebylo jiné cesty, než ji krátce před převibrováním Bohyně a 12 hvězd dočasně přemístit na jiné „místo“, aby byla posléze zcela očištěna přímo v mojí 13. dimenzi a znovu vsazena do svého vlastního nejniternějšího životního zdroje.

Díky úspěšně vykonané misi jsme společnými silami dokázali Pseudotvůrcům i Renegátům zabránit ve vstupu k planetární jiskře a tím pádem i k celistvé podstatě ducha a duše Gaii, která se pro datasystém Alláh/Acria a všechny bytosti ze zóny vymístění stala doslova neviditelnou. Vzniká zde tak paradox, kdy elity chystají zavedení Nového světového řádu na planetě, kterou kromě fyzické úrovně nemají pod kontrolou. Teprve po rozdělení lidstva a propadu planety Nula s pekelnou duší hlouběji do antivesmíru nechám negativním entitám volnou ruku. Do té doby se Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina a vy, mí spolupracovníci, na několik pozemských let ujímám/e duchovní a duševní vlády nad tímto zfabrikovaným lidstvem, ze kterého si vezmeme to nejlepší zrní oddělené od plev, které je připraveno žít v pozitivním stavu po mém/našem boku. Do té doby hybridní antiGaia nebude moci žádným výrazným způsobem zasahovat do procesu transformace, která se navrátí do těch správných kolejí. Po startu naší Mise dojde k odinstalování umělého zařízení kolem Slunce, díky čemuž už na Nulu nebudou dopadat záporně nabité fotony. Přívětivější sluneční paprsky a zejména pak spojení nebe se zemí umožní proudění pozitivních energií na Nulu, jež budou ovlivňovat myšlení a duchovní úroveň připravených jedinců. Kromě odpojení všech pracovníků světla od datasystému zároveň dojde k uzavření mnoha doposud fungujících portálů, které sem ze zóny vymístění přivádějí temné energie a cíleně snižují vibrace Země/Nuly. Naopak dojde k posílení stávajících, mými spolupracovníky vytvořených portálů, ale i k tvorbě zcela nových, které slouží ke konverzi padlých bytostí a přivádění boží lásky. K dispozici budou rovněž už dříve zmiňované důkazy o životě v jiných realitách Multivesmíru v podobě fotografií a videí, stejně jako očitá svědectví, která sem budeme přinášet při osobních návštěvách této planety v nových krystalických tělech. Na tyto a mnohé další blahodárné pozitivní změny zareagují duchovně spící jedinci (vědomě i nevědomě) ještě větší negativitou projevující se mnoha způsoby, přičemž elity budou ještě rychleji a svědomitěji pokračovat v zavádění Nového světového řádu, aby tak vyhověly svým pánům a bohům a do jejich příchodu stihly vytvořit odpovídající zázemí. Stále viditelněji se bude projevovat boj mezi světlem a temnotou, přičemž míra ovládání drtivé většiny lidstva se bude ještě před celoplošným čipováním stupňovat. Nedlouho po startu naší Mise dosáhne tato úroveň 96 % (nyní stále 95 %), ještě před rozdělením lidstva pak překročí 97 %. Teprve čipy dosáhnou historické hranice 99,99 %, kdy bytosti ztrácejí jakoukoliv samostatnou vůli, rozhodování a schopnost změny.

Tohoto dějství se však nikdo z mých blízkých nebude účastnit, neboť každého láskyplného člověka si odvedu domů, na Novou Zemi, odkud z první řady budeme sledovat závěrečné vystoupení na jevišti planety, kde vznikl a kde také bude eliminován negativní stav. Z výše zmíněných informací vyplývá, že převibrování Jany už doslova klepe na dveře. Naše kolektivní a úspěšně vykonaná mise na záchranu a stabilizaci Gaii byla posledním velkým milníkem multivesmírného dosahu, který bylo potřeba vykonat během uzavírající se přípravné fáze a přechodného období.

Čekali jste dlouho a mnoho jste trpěli, o to více vám však bude chutnat svoboda a život po našem boku. Dovolte mi, abych každému představiteli, spolupracovníkovi a příteli vyjádřil nesmírnou poklonu za skvěle odvedenou práci. Vaše zkušenosti, činy, myšlenky, prožitky a rozhodnutí očistily všechny potřebné aspekty lidského života, pomohly naplnit můj dokonalý plán na konečnou eliminaci negativního stavu a položily základ k tomu, aby v pravý čas došlo ke startu naší báječné Mise Boží rodiny.

Stojíme na prahu úžasných změn. Všichni naši pomocníci z pozitivního stavu společně s vámi už očekávají vstup do zcela nové etapy, která je věkem prozatím nepoznané radosti, harmonie, štěstí a samozřejmě lásky ve všech podobách. Úžasná jízda, kterou jsme pro vás přichystali, bude moci už za chvíli začít.

Těším se na setkání s vámi, až vás obejmu, pohladím vás po tváři a z očí do očí si promluvíme o všem, co máte na srdci. Děkuji vám za vše, co jste v těchto nelehkých podmínkách dokázali. Staré končí a nové začíná.

S upřímnou a hlubokou láskou k vám i celému Multivesmíru

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 28. 8. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email