SOFIE, DCERA JEŽÍŠE KRISTA VE VYBRANÝCH DUCHOVNÍCH ASPEKTECH

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé,

před časem můj představitel Václav V. ze středních Čech položil dotaz ohledně rozporu mezi Dialogy (předanými Petrem D. Francuchem) a druhou dávkou Nového Zjevení (předaného Mnou v těle Jany). Konkrétně šlo o vzájemně si odporující informace ohledně možnosti zplození potomka Mojí první inkarnace Ježíše Krista a jeho pozemské partnerky Marie Magdaleny. Zatímco v Dialozích jsem se jasně vyjádřil, že výsledkem sexuálního spojení Ježíše a Marie žádný potomek nebyl, v Novém Zjevení jsem naopak vůbec poprvé odhalil, že z tohoto milostného poměru vzešla dcera Sofie. Proč jsem musel Petrovi nadiktovat informaci, jež byla v pokračování Nového Zjevení vyvrácena? Nejprve se podívejme na citát z Dialogů:

„Co se Mého styku s Marií Magdalenou týče, nevzešly z něho nikdy žádné fyzické děti. Avšak výsledkem tohoto spojení byl zrod ohromně důležitých idejí, jež byly Mnou využity v procesu Mého vstupu do pekel Pseudotvůrců a jež Mi umožnily je uvěznit a zabránit jim v dalším ovlivňování a ovládání osudu planety Nula a zóny vymístění. Nezapomínej na důležitý fakt o tom, kým Marie Magdalena původně byla. Protože dle definice tehdejších časů byla jedním z největších hříšníků, posedlým nejhoršími démony, Moje spojení s ní Mi poskytlo velmi důležitý a přímý přístup k poznání všech aspektů povahy negativního stavu z hlediska života lidí a lidské přirozenosti. Musíš v tomto ohledu chápat, že jedině se znalostí všech aspektů negativního stavu – z pozice jeho prožívání, jak to činí lidé – bylo pro Mne možné vstoupit do samého centra negativního stavu a provést zde Mé poslání…“

Nyní tuto pasáž srovnejme s Novým Zjevením:

„Před ukřižováním jsem měl velmi intenzivní sexuální a milostný vztah s Marií Magdalenou, která počala a porodila dceru Sofii, tedy Moji fyzickou dceru. Zajistil jsem tak pokračování pokrevní linie Ježíše, která trvá do současnosti. Rozšířila se postupně na všechny kontinenty na této planetě. Zvláště nyní se do těl této kristovské linie inkarnovaly a stále inkarnují vysoce vyspělé duchovní bytosti z různých částí a dimenzí Multivesmíru, aby nám pomohly s transformací. Neznamená to, že každá bytost, která spolupracuje na vyvedení lidstva z negativního stavu, je zároveň součást pokrevní linie Ježíše, spíše naopak. Většina je spíše nenápadná, žije v ústraní, neví, že v jejich tělech koluje krev fyzického Ježíše.“

Hlavní důvod, proč jsem v Dialozích nemohl přinést takto zásadní informaci, spočíval v nepřipravenosti tehdejšího duchovního ovzduší planety Nula na takovéto zásadní odhalení. Účelem Dialogů, stejně jako všech předchozích knih, bylo čtenářům zprostředkovat mnoho nových zpráv a souvislostí, které však mohly být pouze takového charakteru, které v kontextu tehdejší doby dokázali Mí představitelé až na výjimky strávit bez zásadnějších problémů hned napoprvé, nebo zjevené novinky zpracovat v krátkém čase. Informace o fyzické dceři Ježíše a Marie ovšem mezi přípustná odhalení na přelomu 20. a 21. století nepatřila, nikoli však proto, že by mým tehdejším představitelům dělalo problém problematiku Sofie obsáhnout. K odhalení její existence nemohlo dojít především v důsledku procesů odehrávajících se „za scénou“, tedy v rámci duchovního a intermediálního světa. Atmosféra konce starého a počátku nového tisíciletí, kdy Dialogy vznikaly, byla plná myšlenek předpovídajících zánik světa či návrat božího království. Složky negativního stavu mnohé jedince tímto způsobem snáze ovládaly, zatímco na ateistickou část populace Pseudotvůrci a Renegáti působili prostřednictvím stále sofistikovanějších vědeckých a materialistických idejí, motivujících pozemšťany k pokračování v zevním způsobu života, do něhož byla převážná část euroatlantické civilizace (a nejen té) uváděna různými způsoby již desítky let. To, že jsem v Dialozích nemohl uvést na pravou míru jakékoli aspekty o dceři Sofii, bylo dáno právě těmito specifikami konce milénia, kterým byl podřízen chod tohoto světa a jeho sentientní obyvatelé. Ti byli náchylní k řadě změn v pozitivním, ale právě i v negativním slova smyslu vzhledem k očekávání událostí, jaké měly se vstupem do nového tisíciletí podle lidí nastat. Kvůli panující duchovní atmosféře a zvláštním ovládacím metodám negativních entit, kterým jsem sice odebral značnou část schopností, avšak stále mohly vykonávat svůj vliv nad touto planetou nepřímo, bylo potřeba informace z Mých knih dávkovat velmi opatrně a průběžně aktualizovat již zastaralé informace, které jsem nejednou nahradil jejich kvalitativně přesahujícím významem. Z hlediska své Božské prozřetelnosti jsem uvolňované ideje Božího Slova dávkoval citlivě, aby měly co nejpozitivnější dopad nejen na čtenáře v rámci fyzické reality planety Nula, ale právě i na bytosti na ně napojené a na řadu dalších sentientních entit pobývajících v zóně vymístění. Strategicky důležité informace jsem přinášel až tehdy, když k tomu dozrály okolnosti na základě individuálních duchovních posunů zainteresovaných představitelů, a také tehdy, když zjevené informace odhalené v předchozích krocích naplnily svůj účel. Jen tak se mohlo zabránit všeobecné dezinterpretaci Božího Slova mezi jeho čtenáři v rámci fyzické reality Nuly i mimo ni. A jen tak jsem navíc mohl předejít tomu, že budou pozitivní ideje v obsažené v tomto Slově multidimenzionálně zneužity negativním stavem. K jejich prznění pochopitelně dochází neustále, vždy se tak ale děje jen do určité přípustné míry, která je pouze lokálního charakteru, jenž nemůže zvrátit celkový pozitivní trend, spočívající v ukončování stavu zel a nepravd a ve smršťování zóny vymístění.

Strategická informace o Sofii, o jejíž existenci vládci negativního stavu pochopitelně věděli, by v případě odhalení na přelomu tisíciletí formou Dialogů či jiných knih první dávky Nového Zjevení znehodnotila značnou část Mého dosavadního úsilí. Pseudotvůrci (konzervativní křídlo) a Renegáti by se dohromady či nezávisle na sobě chopili „za scénou“ příležitosti a takovouto informaci obsaženou v Božím Slově by využili ke svým negativním zájmům. Energie, která by byla spjatá s Mým přímým prohlášením toho, že zde měl Ježíš dceru, stejně jako tato informace samotná, kterou bych takto lidstvu v předstihu poskytl, by měla především „za scénou“ po svém převrácení do záporné frekvence likvidační charakter pro ty, kdož se nacházejí pod zesíleným vlivem zel a nepravd. Likvidační ve smyslu zamezení správnému pochopení významného sexuálního aspektu Mojí Mise na planetě Nula v podobě mužské inkarnace relativního Božství, Ježíše, který se svou tehdejší partnerkou zplodil potomka. Tato informace odhalená v předstihu by se pro Pseudotvůrce a Renegáty, kteří by ji okamžitě převrátili, stala střelivem, kterým by mohli útočit na čtenáře knih Nového Zjevení v zóně vymístění, a tak jim blokovat náležité chápání nejen sexuálního aspektu Ježíše, ale též znesnadňovat správné chápání pravé i pozemsky-lidské sexuality. Nesprávné pojímání těchto velevýznamných idejí ze strany bytostí čtoucích Boží Slovo v zóně vymístění, čelících cílené dezinterpretaci od Pseudotvůrců a Renegátů, by pak mělo ve větší či menší míře negativní dopad právě i na čtenáře Nového Zjevení, kteří pobývají v rámci fyzické reality tohoto světa, ačkoli by to u nich nebylo tak zřetelné a fatální jako u mnohem duchovně zatíženějších a k nesprávnému výkladu Božího Slova náchylnějších jedinců, kteří jsou obyvateli pekel.

Odhalení existence Sofie v kontextu pojednání o duchovním smyslu sexuálního styku Ježíše a Marie by tak bylo v době přenosu Dialogů informací nadbytečnou, a především nebezpečnou z hlediska jejího zneužití negativním stavem, k čemuž tehdejší ovzduší duchovního a intermediálního světa souvztažného s planetou Nula přímo vybízelo. Z hlediska své absolutní prozřetelnosti jsem samozřejmě nedopustil, aby k něčemu takovému došlo, neboť by tím bylo ohroženo – na základě prostředků nedostupných lidskému chápání – správné přijímání pojmu „sexualita“, která je jedním z nosných pilířů jsoucna a bytí samotného, a tedy i jedním z nosných pilířů knih Nového Zjevení. Tento pojem nemohl být vlivem tehdejších faktorů odehrávajících se „za scénou“ spojen s veřejným odhalením o zplození a narození Sofie. Pokud by se tak stalo, negativní stav, který o Sofii disponoval skvělým poznáním, by toto poznání ve spojitosti s Mým veřejným odhalením v Božím Slově zprznil do takové podoby, že by pro čtenáře Nového Zjevení v zóně vymístění a jistým způsobem i pro čtenáře na Nule bylo již nemožné, respektive velmi obtížné zaujmout správný niterný duchovní postoj k podstatě sexuality obecně a k té Ježíšově obzvlášť. Pojem sexuality by se čtenářům špatně přijímal nikoli na základě odhalení o zplození a narození Sofie, nýbrž kvůli působení sekundárně zprzněných energií negativního stavu, které by Pseudotvůrci a Renegáti vyprodukovali „za scénou“ v kontextu tehdejší duchovní atmosféry. Tím by zamořili čtenáře Božího Slova v zóně vymístění, což by mělo různě koncipovaný a velmi individuální negativní dopad i na tehdejší čtenáře knih Nového Zjevení pobývající ve fyzické realitě planety Nula.

V zájmu všech bylo nanejvýš žádané, abych informaci o jediném dítěti Ježíše uvedl až v druhé dávce Nového Zjevení, napsaného v letech 2014–2015 přímo Mojí ženskou podstatou v lidském těle Janou. Teprve po roce 2012 totiž definitivně skončilo působení dozvuků atmosféry milénia a započalo období zrychlené transformace lidstva, jež nakonec vyústí v jeho fyzické rozdělení a vzestup připravené části do pozitivního stavu, nejčastěji na Novou Zemi. V době přenosu této knihy už nebylo duchovně nebezpečné přijít s odhalením o dceři Ježíše a Marie, jelikož od dob psaní Dialogů a v souvislosti se zmiňovaným rokem 2012 se „za scénou“ proměnilo mnoho věcí. Na zónu vymístění a planetu Nula začaly působit zcela nové aspekty vycházející z Nové a Nejnovější Boží Přirozenosti. Zvýšila se také duchovní úroveň probouzejících se jedinců, nejvíce pak těch, kdo jsou spojeni s pravým Božím Slovem, k němuž dotyční byli, jsou, nebo teprve budou přivedeni v pravý čas. Moji představitelé, kteří přijímají první i druhou dávku Nového Zjevení a jsou přizpůsobeni dynamickým změnám, jsou velmi dobře připraveni pro příjem zcela nových informací, které lidstvu a celému Multivesmíru poskytuji. Neustálou prací na sobě v nich velmi posílila intuice a došlo u nich k propojení vnější mysli se srdcem, čímž jejich intuice dospěla úrovní, jež nebylo možné dosáhnout v minulosti. Stali se rovněž méně náchylnými k různým ego-stavům, které by jim zabraňovaly v náležitém chápání a přijímání idejí, jaké se prostřednictvím Božího Slova zjevují vůbec poprvé.

Jak jsem poznamenal i v citátu uvedeném výše, Sofií se začala odvíjet tzv. Kristova pokrevní linie. Vzhledem k tomu, že od doby před dvěma tisíci lety uběhlo mnoho času, je jasné, že jedinců příbuzných se Sofií, která pochopitelně sama měla děti, je v současnosti poměrně značné číslo. Není však důležité, kdo v sobě má genetiku Mojí mužské podstaty, která kráčela po tomto světě v lidském těle, neboť každý, kdo Mne přijímá v srdci, na duchovní úrovni do této linie patří.

S Láskou

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 16. 5. 2022

Zdroj:  https://www.facebook.com/people/Michal-Rafael/100010962309357/

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email