SMYSL VĚČNÉ EXISTENCE BOHA

Děkuji Míšo

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

   Pán Ježíš Kristus je absolutní, nikým a ničím nestvořený Bůh, Stvořitel všeho a všech, jediný dárce života. Jeho existence, kterou můžeme nazvat jako „JEST“, se v objektivním absolutním stavu, nacházejícího se mimo časoprostorové kontinuum, nacházela vždy ve stavu BYTÍ. Toto „JEST“ je metabožská esence, zahrnující vše, co bylo, je a bude, jakožto i to, co nebylo, není a nebude. Protože „JEST“ je nikým a ničím nestvořené, jsoucí samo o sobě, ze sebe a v sobě od věčnosti do věčnosti, bez jakéhokoli počátku či konce, nemůže mít žádný prapůvodní SMYSL, o němž by se dalo hovořit pouze v případě, že by „JEST“ z něčeho vycházelo. Pán Ježíš Kristus, zahrnující plnost veškerých stavů, podmínek a procesů v jejich úplně zbožštělé formě a obsahu, tudíž v nejzazším smyslu a konečném důsledku neměl a nemá ŽÁDNOU PŘÍČINU A SMYSL svého „JEST“, čili svého nezávislého, individualizovaného, zosobněného, věčného, bez jakéhokoli počátku či konce trvajícího BYTÍ. Toto „JEST“ vždy BYLO a JE ve stavu svého trvání, přičemž zahrnuje jak vší existenci, tak i veškerou ne-existenci, která je i přes svoji nicotnost, nedynamičnost a totální neenergičnost vždy plně závislá na „JEST.“ Nic nemůže být vně neohraničené „JEST“ Pána Ježíše Krista, na němž je vše závislé. Celistvost „JEST“ Pána Ježíše Krista proto spočívá v jeho interuniverzální NESMYSLNOSTI, NEPŘÍČINNOSTI A NEOPODSTATNĚNOSTI, jinak by nebylo nikým a ničím nestvořené a od věčnosti do věčnosti jsoucí.

   Naproti tomu smyslem tvůrčího procesu Života Pána Ježíše Krista (nikoliv smyslem Jeho/Jejího věčného trvání – „JEST“) je sdílet svůj Život s relativními bytostmi umístěnými do určité oblasti v Multivesmíru, aby v něm jako svobodné a sebeuvědomělé entity zrcadlily určitý absolutní aspekt Pána Ježíše Krista v relativní kondici. Skrze tyto entity poznává Stvořitel Sám/Sama sebe z takového úhlu pohledu, jaký před vznikem Multivesmíru nebyl přítomný, neboť tehdy nebylo žádné relativní bytosti. Tento tvůrčí proces bude navěky zachován, proto bude neustále docházet k duchovnímu zrodu nových, originálních a neopakovatelných bytostí, progresivním způsobem se vyvíjejících v rozmanitých světech univerza.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 12. 11. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email