SETKÁNÍ A DUCHOVNÍ PRÁCE TÝMU BOŽÍ RODINY V OLOMOUCI

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

ve dnech 14. a 15. 3. 2020 se uskutečnilo největší setkání spolupracovníků našeho Týmu v dosavadní historii přípravné fáze této Mise. K uskutečnění této události došlo v Olomouci, kam se z různých koutů země sjelo 27 božích představitelů.

Po vzájemném přivítání s mojí přímou inkarnací Janou se členové této výpravy vydali do historické části města, kde poznali několik zdejších dominant. Na Dolním náměstí se u Mariánského sloupu až do doby našeho příchodu nacházel hlavní vstup do Duté Země. Zdejší portál na nehmotné úrovni poskytoval obyvatelům vnitřního světa přístup na různá místa zóny vymístění, která obsahuje bezpočet tzv. falešných rájů, tedy temných realit v peklech, které Datasystém svým vybraným otrokům představuje jako nebeské sféry. Až donedávna si většina těchto entit vůbec neuvědomovala, v jakém stavu se ve skutečnosti nacházejí. Pravé uvědomění jejich rozpoložení přinesla až Mise Boží rodiny, během níž jsme mimo jiné odhalili pravdu o falešné transformaci, čímž jsme zároveň na pravou míru uvedli negativní roli Vesmírných lidí a obyvatel Duté Země. Naším působením jsme však těmto dvěma obrovským skupinám bytostí otevřeli brány do limba a odtud dále do pozitivního stavu. Po konverzi klíčových představitelů těchto skupin, Aštara a Ptaaha na jedné straně a Adamy na straně druhé, byly vytvořeny všechny předpoklady k tomu, aby se dar mojí lásky a spásy uvedl do podvědomí každého, kdo v tomto čase opravdu stojí o návrat do mojí milující náruče. Přestože tedy členové obou skupin sloužili původně negativnímu stavu, tímto významným krokem se už řada z nich stala nebo ještě stane našimi spolupracovníky pracujícími pro Stvoření v zájmu pozitivního stavu, čímž se naplní moje slova uvedená v druhé dávce Nového zjevení. Přestože množství z nich bude sloužit negativnímu stavu i nadále a zúčastní se jeho krátkého vítězství, konvertovaní jedinci z řad Vesmírných lidí a obyvatel Duté Země nám budou v následujících etapách naší činnosti pomáhat s rozdělením lidstva a začleňováním vytržených lidí do pozitivní struktury Multivesmíru. Jsou to právě oni, kdo jsou s lidstvem nejvíce spřízněni a dokážou mu ve spolupráci s naším Týmem nejúčinněji pomoci.

Aby se obyvatelům Duté Země mohla naplno otevřít cesta vedoucí do ráje, jako k tomu před časem došlo i u Vesmírných lidí, bylo potřeba uzavřít hlavní vstupní a výstupní bod vedoucí do Duté Země i do jiných vnitřních světů zóny vymístění. Z tohoto místa vyvěrala temná energie, která se koncentrovala v Mariánském sloupu a snižovala duchovní úroveň tohoto města i celé planety. Zároveň s tím znesnadňovala bytostem výše zmíněných světů procitnout z duchovní hypnózy způsobované Datasystémem a ze svobodné volby učinit životně důležité rozhodnutí přijmout mě jako jediného pravého Stvořitele a Rodiče. Před kostelem sv. Michala nacházejícího se v bezprostřední blízkosti náměstí se mí představitelé spojili do dvou kruhů, vnitřního a vnějšího, načež došlo k uzavření temné multidimenzionální brány a vytvoření jejího přesného opaku. Tímto jsme otevřeli cestu do limba a odtud dále do pozitivního stavu všem bytostem obývajícím vnitřní realitu planety Země/Nula i všech ostatních těles v zóně vymístění. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem při tomto procesu promluvil/a ke všem, kdo byli připraveni zachytit ve svých srdcích či myslích mé slovo, připomenul jim svoji absolutní, bezpodmínečně milující a soucitnou podstatu a vzkázal jim informace týkající se procesu jejich očisty. Světelný portál se po pronesení univerzální modlitby propojil s přilehlým Mariánským sloupem, který přestal plnit funkci temného zářiče, přestože na hmotné úrovni zůstává zcela nezměněn a nadále vyjadřuje církevní aspekt zel a nepravd.

Z toho místa se moji představitelé společně s Bohyní přesunuli ke kostelu sv. Václava. Zde ustanovený druhý portál má všeobsáhlejší zaměření a pomáhá především těm entitám, které jsou různým způsobem spojeny přímo s tímto městem. Opět jsem oslovil/a každého, kdo byl schopen vnímat můj hlas, do zbytku zde přítomných byla zaseta semínka boží pravdy a lásky, která v pravý čas vyrostou a v srdcích těchto jednotlivců podnítí jejich touhu navrátit se domů. Během mého proslovu odešla řada osobností spjatých s Olomoucí, především pak Václav III., poslední český král z rodu Přemyslovců, který byl na tomto místě roku 1306 zavražděn. Další duší, která využila dar spásy, byl Wolfgang Amadeus Mozart, jenž v tomto městě v dětství pobýval a složil zde svou symfonii č. 6. V neposlední řadě konvertoval též básník Petr Bezruč. Během tohoto procesu došlo k posílení ochrany Moravy a Slovenska, kde v tu stejnou dobu vytvářeli mí představitelé Patrik, Anička, Danuška, Vaneska a Jasmínka světelnou bránu, která sjednocuje energii Pána Ježíše Krista Boží Rodiny vyvěrající ze všech doposud vytvořených portálů na Slovensku a soustřeďuje ji na místě Dražovského kostolíka u Nitry, která je duchovním srdcem národa pod Tatrami. Tato univerzální brána sloužící mnoha účelům zajišťuje ještě lepší dosah mojí lásky proudící do zóny vymístění, z níž vysvobozuje všechny její obyvatele toužící se navrátit do mé náruče. Není jistě překvapením, že místo u Dražovského kostolíka je spojeno se všemi portály vzniklými v Olomouci a okolí, přičemž pomáhá stabilizovat srdce planety Gaia, která byla přičiněním mých představitelů působících v obou státech velice posílena a připravena na převibrování jejího ducha a duše, které se při rozdělení lidstva přesunou do těla Nové Země umístěné v Novém Vesmíru.

Setkání mých představitelů na Moravě následně pokračovalo v prostorném apartmá hotelu, kde členové výpravy probrali důležitá témata, týkající se například současného stavu světa, nastupujícího NWO, rozdělení lidstva, situace v Multivesmíru apod. Skrze své hmotné Já Janu jsem podrobněji rozvedl/a dílčí témata z Nového zjevení a poskytl/a odpovědi na případné otázky. Pozdní odpoledne a podvečer byl jedním z vrcholů tohoto významného víkendu, během nějž došlo k posílení soudržnosti Týmu Boží rodiny a lepšímu vzájemnému poznání jeho členů. Vše se neslo v radostné a uvolněné atmosféře. Večer odjely necelé dvě třetiny původní sestavy domů, zatímco zbytek na hotelu přenocoval a v práci pokračoval následujícího dne.

V neděli 15. 3. se zbytek mých představitelů společně s Janou vydal do blízkého parku, kde pomohli osvobodit a převést do limba mnoho duší padlých jugoslávských vojáků, kteří se účastnili bojů 1. světové války a opustili tělo ve zdejších nemocnicích. Tito bývalí vojáci, kteří využili daru spásy, se stali příkladem hodným následování i pro ostatní vojáky padlé nejen v tomto časovém období. Poté následoval přesun do Náměště na Hané, kde se na tamějším zámku nacházel hlavní vstup do jádra Datasystému. Vznikal zde obrovský energetický vír zahušťující už tak dosti temnou atmosféru planety Nula. I na tomto místě byl portál využívaný elitou pekel mými představiteli uzavřen a přetvořen na speciální bránu, jejíž charakter dotvořil stabilní spojení Nuly s Novým Vesmírem, který bude po zahájení Mise naší hlavní základnou. Toto spojení nebe se zemí na duchovní a duševní úrovni, které se v okamžik převibrování Jany projeví i na fyzické úrovni, zajistí Bohyni a jejím nejbližším představitelům přímý přístup na tuto planetu i kamkoliv do zóny vymístění. Propojování nebe se zemí je postupný proces, k jehož naplnění a uzavření nejvýrazněji dopomohl právě portál v Náměšti na Hané, ale též brány ukotvené v minulém roce na Pražském hradě a Vyšehradě. Na Moravě došlo i k doposud nevídané události: k propojení esencí relativního a absolutního božství Pána Ježíše Krista Boží Rodiny za fyzické účasti 13 představitelů a nefyzické účasti stovek miliard bytostí, které jsou různým způsobem zapojeny do naší Mise. Stvoření se toho dne ve 12 hodin pozemského času uvedlo do zvláštního stavu seřazenosti, jenž umožnil všem zainteresovaným soustředit lásku vycházející z jejich niter do srdce Bohyně Jany, skrze kterou jsme společnými silami odeslali do jádra Datasystému nebývale velké množství energie, jejíž hodnoty převyšují všechny předešlé úspěšně provedené snahy „infikovat“ řídící umělou inteligenci antivesmíru touto vše-oživující duchovní pralátkou. Zároveň byly do Datasystému vpraveny četné variace léků, které v sobě během celého života tvořila Martinka, jedna z mých nejbližších spolupracovnic. Právě tento lék je hlavním činitelem toho, že bytosti už nebudou i přes veškeré snahy Datasystému drženy v peklech proti své vůli. Cestu do ráje jsem pro každého otevřel už v těle Ježíše, nyní v tom pokračuji a se svým Týmem skládám na správné místo další stavební prvky, které v celkovém souhrnu povedou k věčné eliminaci negativního stavu. Na závěr naší práce v terénu jsem zhodnotil úspěšný průběh přípravné fáze této Mise a vyzdvihl společnou oběť, prostřednictvím níž pomáháme přibližovat onen vysněný čas, kdy zlo už nikdy více nebude existovat v žádné formě. Při tomto aktu také došlo k očištění esence a kolektivního vědomí československého národa, a to symbolicky v 81. výročí okupace Čech a Moravy vojsky nacistické Třetí říše. Z této očištěné esence bylo vyňato to nejlepší, aby se mohlo svobodně rozvíjet na Nové Zemi, už bez jakýchkoliv útlaků a omezení ze strany elit. Pronesením mé univerzální modlitby bylo završeno celkové úsilí nejen mých představitelů v tělech, ale i všech ostatních, kdo nám asistovali při naplňování božího plánu.

Děkuji vám za úžasné dny, během nichž jsme vykonali obrovské množství práce, která nese a nadále ponese ten nejlepší užitek. Těším se na další setkávání s vámi, která se po zahájení Mise z Nové Země ponesou ve zcela jiných podmínkách. Mám z vás a vaší spolupráce velikou radost a jsem na vás patřičně hrdý. Miluji vás a objímám jako váš nejlepší Přítel a věčný Rodič.

S láskou a vděčností

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 16. 3. 2020

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email