Jak se rodí dogmata…

…aneb o výkladu konce 22. kapitoly Zjevení Janova (konce Bible).

Děkuji Lukáši

   (Zjevení Janovo 22: 10, 18 a 19) A řekl mi: 10 „Nezapečeťuj knihu se slovy tohoto proroctví: čas je blízko. 18 Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. 19 A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize.

   V klasickém pojetí výkladu tohoto místa ze samotného závěru Bible se má za to a chápe se, že nic více nemůže být již nikdy přidáno k Bibli jako celku a nazýváno jako Boží Slovo.

   Pojďme si ale nyní rozebrat, co je tam především SKUTEČNĚ napsáno.

   Ve verši 10., který celý závěrečný odstavec Zjevení Janova (a tedy i Bible) uvozuje, je napsáno „nezapečeťuj knihu se slovy tohoto proroctví: čas je blízko“. Především: Knihou se slovy tohoto proroctví se rozumí kniha Zjevení Jana nikoli Bible jako celek. To je to, co je třeba si uvědomit nejdříve. Že je Janovi doslova přikázáno, aby knihu se slovy tohoto proroctví – tedy zjevně tu, kterou právě dopisoval (Zjevení Jana), nezapečeťoval, nám také cosi napovídá. To místo totiž mimo jiné silně protiřečí tomu, že k Bibli již nikdy nemůže být co do budoucna nic přidáno, jak to křesťané mylně chápou z verše 18. a 19. této kapitoly, které se rovněž vztahují pouze ke slovům knihy tohoto proroctví – tedy Zjevení Jana nikoli Bible jako celku. A dále se pokračuje „čas je blízko“ – zde je tedy uveden i důvod, proč má zůstat KNIHA TOHOTO PROROCTVÍ – TEDY ZJEVENÍ JANA (a tím i celá Bible) – NEZAPEČETĚNÁ = OTEVŘENÁ pro budoucí doplnění – to je, co skutečně znamená NEZAPEČETĚNÁ KNIHA PROROCTVÍ. Znamená tedy to, že se do budoucna POČÍTÁ S DOPLNĚNÍMI. Proč? Protože ČAS KONCE JE BLÍZKO.

   Z verše 18. A 19. je pak ve správném kontextu patrno, že „kdo cokoli přidá nebo ubere z proroctví této knihy – tedy knihy Zjevení Jana – tomu Bůh odejme podíl na stromu života atd… Je to tedy kniha Zjevení Jana, to do jejího obsahu a znění se nemá nikdy zasahovat, neznamená to ani náhodou, že nikdy již více nemá být k Bibli cokoli nového dodáno za účelem doplnění a rozšíření hloubky i úrovně chápání božích věcí, že nemá být již nikdy napsána žádná jiná další doplňující kniha k tomuto nezapečetěnému proroctví.

   Ale jak mohlo asi vzniknout tak chybné pojetí? Někdo někdy v minulosti, kdo měl patřičnou autoritu kazatele či vykladače Písma vyřkl, že se toto slovo ze ZJ 22:18-19 týká Bible jako celku. Žel, ke smůle mnohých, slovo proroctví této knihy Zjevení Jana mylně pojal jako celou Bibli. Proč by také ne, vždyť je to slovo přeci na samém jejím konci, což uvozuje důležitost, ne? Důležitost ano, ale ne komplexnost (že se to vztahuje na celou Bible jen proto, že je to na jejím konci, není pravda). Takže to ostatní od něj bezmyšlenkovitě převzali jako fakt a pravdu, o které se nepochybuje a která se počala obecně šířit, a tak vzniklo samoospravedlňující dogma, jehož byť jen zpochybňování se bere i chápe jako útok na Boží Slovo a znevažování Bible coby Božího Slova. Nesprávné pochopení se tak stalo základem dogmatu, kamenem úrazu a skálou pohoršení pro většinu křesťanů. Když se pak náhodou někdo pokusil poukázat na to, že by mohl být výklad úplně jiný, že proroctví Bible (Boží Slovo) ve skutečnosti není ani po dopsání poslední knihy Bible – Zjevení Jana ukončená věc (protože to by zněl pokyn – zapečeť knihu a ne nezapečeťuj ji), byl (a je) na podkladu tohoto chybného pochopení slov závěru Bible automaticky označen za falešníka a lživého proroka. A kdyby se snad ještě takový opovážlivec ne to bože sám pokusil napsat nějaké sdělení nebo cosi, co by nazval dokonce Novým Zjevením či aktuálním Božím Slovem, to bylo/je pak pro takto přesvědčené doslova utvrzení (a oheň na střeše), a ten, kdo by se pokusil napsat nějaké nové sdělení či proroctví si automaticky koledoval/koleduje o odejmutí podílu na stromu života – tedy byl/je hoden odsouzení.

   Co říci závěrem? Rozhodně se nebojte psát prorocké slovo ani nové slovo Pána Ježíše Krista, neboť to, jak většina křesťanů chápe Zjevení 22:18-19 je ve skutečnosti KOMPLETNĚ A ZCELA CHYBNÉ. Takže se s klidem propojujte s PJK ve svých srdcích, sdělujte výstupy z prorockých snů PJK, pište aktuální sdělení, dopisy PJK a veškeré aktuální Boží Slovo.

Pán Ježíš Kristus je především velmi progresivní a kreativní, není to žádný stagnující dogmatik.

S láskou Lukáš (Tyron).

Zdroj: Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email