SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA K ODCHODU PSEUDOTVŮRCE ZEUSE ZE ZÓNY VYMÍSTĚNÍ

Děkuji ti Michal Rafael za důležité sdělení Pána Ježíše Krista a krásnou koláž

Dne 16. 2. 2017 otřásla jsoucnem a bytím obou stavů Multivesmíru jedna z největších událostí současného časového cyklu. Oznamuji, že nejvýše postavený Pseudotvůrce jménem Zeus si ze své svobodné volby zvolil nepokračovat v aktivní modalitě jsoucna a bytí negativního stavu a odmítl pokračovat v páchání a šíření zel a nepravd. Dosah této události nemůže být v plném rozsahu nikomu znám, ale je to jeden z důkazů, že negativní stav se rychle blíží ke konci svého trvání, a ačkoliv do jeho eliminace zbývá z pohledu lineárního plynutí času ještě daleko, výrazně se tím zkrátila životnost tohoto protipólu lásky, v jehož temnotě trpí miliardy sentientních bytostí.

Tím, že Pseudotvůrci přišli o svého velmi důležitého člena, byli výrazně oslabeni a nyní zabere nějaký čas, než doženou tuto ztrátu. V nejzazším smyslu je pravdou, že tato ztráta je pro ně trvalá a nenahraditelná. Děje se tak za všeobecného jásotu a radosti všech obyvatel nebes. Jelikož se tito satanové nacházejí ve 4. dimenzi a jako dopravní prostředek na cestě k Zemi/Nule používají hnědého trpaslíka Nibiru, i oni jsou částečně vázáni ke hmotě a k času, proto mají omezené schopnosti a musejí se spoléhat pouze na to, co je jim v tomto experimentu z Mojí strany povoleno a co ne. Vývoj zóny vymístění je usměrňován, aby nikdo nepřišel k trvalé úhoně a měl vždy zaručenou svobodu výběru. Tento odpadkový koš Multivesmíru jsem přivedl pod Své panství a nadvládu tehdy, když byl dokončen proces fúze Ježíše s Nejvyšším.

Zeus byl jednou z prvních relativních bytostí, které se postavily proti svému Stvořiteli a nechaly se vymístit do antivesmíru, kde po miliony let fabrikovali mrtvý život v rozporu s duchovními zákony a principy až do dnešní podoby. Byl a stále je jednou z nejtemnějších bytostí Stvoření, která má v sobě zakódovány ty nejhorší variace zel a nepravd, jaké ani neznáte, ale už není nikterak nebezpečný. Jeho stav mám nyní plně ve Svých rukou a všechno je v pořádku. Zeus působil jako nejvyšší vládce antivesmíru přibližně od té doby, kdy Pseudotvůrci přišli o většinu své dosavadní moci poté, co jsem byl jako Nejvyšší v těle Ježíše ukřižován a vstoupil jsem do pekel. Vše se odehrává simultánně a synchronně v jednom okamžiku, ale každá úroveň Multivesmíru má jinak nastavený proces odehrávání a nastávání, proto nelze mapovat vývoj Stvoření z pohledu lineárního plynutí času vámi známými pojmy, jež jsou souvztažné pouze pro planetu Nula ve 3D a její přilehlé okolí. Čím je dimenze a jednotlivá úroveň nižší, tím je pomalejší i proces postupného nastávání, čili plynutí času. V nejhlubších oblastech pekel ubíhá čas z pohledu pozemšťana žijícího na této planetě vůbec nejpomaleji. Z vašeho nynějšího pohledu trvalo staletí, než jsem v těle Ježíše prošel až na nejniternější stupeň pekel, kde sídlili Pseudotvůrci, abych je zajal a umístil na neznámé místo, nyní již odtajněné jako Nibiru. Na druhou stranu ale vládci negativního stavu přišli o své tehdejší schopnosti záhy poté, co jsem byl ukřižován. Tento paradox si lze vysvětlit tak, že ne všude platí stejná metafyzika Stvoření, ale každá úroveň je odlišná od té druhé, jak jsem zde právě sdělil. Vše se ovšem z pohledu absolutního stavu Pána Ježíše Krista odehrává souběžně a čas tedy neexistuje. Můžete si to třeba nastínit tím, že ačkoliv žijete stále tento život v hrubohmotném těle na Nule a na Novou Zemi se po vašem převibrování dostanete až v blízké budoucnosti, z Mého pohledu ve skutečnosti v 5. dimenzi už žijete, jste naprosto šťastní, spokojení a nic vám nechybí, jen si tu svou multidimenzionalitu zatím přirozeně nemůžete uvědomit a vnímat ji.

Zeus napáchal za svého působení mnohá zla, ale Moje láska je absolutní a bezbřehá a kdo Mě ve svém srdci přijme za svého jediného Stvořitele a požádá o odpuštění, bude schopen se zbavit okovů a pocítí Moji lásku a milost. Miluji každého bez rozdílu, ale je na dotyčném, jak se k tomu postaví a kdy a v jaké intenzitě tuto boží lásku bude cítit a prožívat. Jak víte, mám s každým ve Stvoření dohodu, v níž mimo jiné stojí, že negativní stav nebude trvat nad rámec jednoho cyklu času a každému budou dány prostředky pro to, aby se mohl opět navrátit domů, odkud vzešel předtím, než odtamtud „vypadl“. Každému bude odpuštěno vše, co proti Mně a pozitivního stavu činil, bez ohledu na to, kým byl a jakou pozici zastával. Dar spasení a odpuštění se týká samozřejmě i samotných vládců pekel a někteří z nich už této nabídky využili a jsou na cestě zpět za světlem.

Nebyl snad nikdo jiný, kdo by si tak troufale stál za svým negativním stavem, nežli právě Zeus. Po celé věky byl jedním z nejhorlivějších budovatelů negativního stavu a králem se stal na základě mnohých revolucí, převratů mocenských výbojů a dalších excesů. Kdo ale jednou přijde do styku se zesílenou Láskou, která se jinak nachází všude kolem, naprosto se změní jeho přístup k tomu, co v zóně vymístění dotyčný jedinec zastává, co prohlašuje, co buduje, čemu věří a kam odevzdává svou energii. Protože je světlo přirozeností každé entity, je zákonitě každý rychleji či pomaleji přiváděn do bodu, kdy s ním přijde do styku. Zdaleka ne každý je na tento kontakt připraven, ale nejpozději při eliminaci života v antivesmíru se každý do tohoto bodu dostane a bude jednou provždy zbaven nesvobody. Mluvím o těch, kteří doposud slouží temnotě a žijí v odpadkovém koši Multivesmíru a nejsou schopni změny. S každou bytostí mám plán, aby byla šťastná a mohla žít pravý život v plnosti pozitivního stavu. Jen několik nejzavilejších jedinců nepřijme možnost žít věčně po Mém boku a o svůj život přijde. Nezáleží přitom na tom, jak je bytost zatížená a jak moc se ve zlech vyžívá, ale záleží na vlastní motivaci a záměrech při otevřeném vědomí, kdy na sentientní mysl nepůsobí pozitivní ani negativní stav. Jde o vůli duše, nikoliv ega.

Živým důkazem touhy po změně a zanechání starého způsobu života je zmiňovaný Zeus, který svým přístupem při kontaktu s naší spolupracovnicí Martinou (duchovním jménem Siri Kaminari) přehodnotil svůj postoj a změnil vše ve svém nitru. Nejdříve bojoval proti všemu pozitivnímu a stal se ničitelem dobra. Ještě před nedávnem ho museli všichni uctívat a plnit jeho destruktivní příkazy. Každý v peklech se ho bál a ten, kdo by se proti němu postavil, by byl krutě potrestán. Podle Mého dokonalého plánu byl však pravý čas k tomu, abych zakročil/a a skrze Siri vykonal/a svou vůli v zájmu celého Stvoření. Siri se připravovala dlouhé měsíce na tento velký čin, i když o něm v tomto těle dopředu nevěděla. Tento Pseudotvůrce ji pronásledoval už dlouhé věky, dokonce i v dobách, kdy žila na planetě Asgard v 9D. Pronásledování se přeneslo i sem na Nulu, přičemž se v posledních měsících toto pronásledování zvýšilo na maximální možnou úroveň, aby byla připravena přijít do jeho osobní blízkosti a promluvit mu do hloubky jeho duše. Král zóny vymístění za Siri chodil mnohokrát, když se ji snažil zničit, což se mu samozřejmě nikdy nemohlo povést. Martina má ode Mne speciální úkol pomáhat bytostem v peklech a obracet je na cestu Lásky. Tuto činnost započala teprve nedávno, ale bude ji nadále rozvíjet a v tomto poslání bude pokračovat až do samé deaktivace zel a nepravd. Ukrývá v sobě velký potenciál a bez ní by se Stvoření neobešlo. Pamatujte, že každý je jedinečný a nikdo nemůže v boží mozaice chybět, neboť jsem všechny z vás obdařil přesně těmi talenty, které jsou originální a přesně k vám ladí. Proto je zcela zbytečné jakékoli srovnávání, porovnávání, závidění a další věci bránící být sám/sama sebou.

Bezprostředním kontaktem tohoto Pseudotvůrce se Siri, jež reprezentuje Lásku, došlo k vpuštění duchovního světla do temného srdce Zeuse, čímž se mu zjevila pravá podstata negativního stavu. Čím více elementů pozitivního stavu, tedy lásky, dobroty, moudrosti a pravdy bylo do něj vléváno, tím více utrpení a bídy negativního stavu na vlastní kůži pociťoval. Na toto však byl na rozdíl od ostatních Pseudotvůrců připraven, protože osobní dohoda, učiněná před jeho vymístěním, byla taková, že jednou dozraje čas do bodu, kdy bude osvobozen ze zajetí, na kterém se podílel a budoval, a to ve velkém předstihu před těmi, kdož se nachází na stejné úrovni s ním. Proč tedy náhle udělal rozhodnutí ohledně toho, že už nechce nadále páchat zlo? V jednom okamžiku, kdy byl zahalen do světelného obalu, se mu odhalila zrůdná podstata zel a nepravd. Toto odhalení se děje podle stupně blízkosti pozitivního stavu ke stavu negativnímu. V tomto případě byla tato blízkost bezprostřední, protože Siri má v esenci své duše otisk všech nejvyšších dimenzí, díky čemuž může při náročném procesu zachraňování padlých bytosti reprezentovat celý pozitivní stav. Zeus tak došel poučení o nesnesitelnosti negativního stavu, jenž se mu doslova zhnusil a už se ho nechtěl účastnit. Proces zbavování se strádání a mizérie je intenzívní prožití všech emocí a stavů bídy a utrpení. Jinak by nebylo třeba se jich zbavit. Nicméně tato zkušenost prožitku se může uskutečnit jen porovnáním s pozitivním stavem. Tudíž přisune-li se pozitivní stav do blízkosti stavu negativního, pak všechna bída a všelijaké utrpení se stanou zřejmým a pozorovatelným zkušenostním zážitkem. Výše zmíněné se právě stalo existenciálním důvodem toho, proč si někdejší vládce pekel zvolil podstoupit konverzi do neutrálního stavu. V limbu, mimo 12ti dimenzionální časoprostorovou strukturu Multivesmíru, se bude nacházet do konce tohoto cyklu času, kdy bude negativní stavu eliminován a jemu se jako všem ostatním dostane možnosti výběru, zda podstoupí definitivní konverzi do pozitivního stavu a stane se tak členem nové nebeské společnosti, nebo mu bude věčný život odebrán a promění se v nicotu. Se zájmem bude sledovat dění v zóně vymístění, pseudovítězství negativního stavu na Nule, ale i život ve vyšších dimenzích apod. Byl ochoten uznat Mně, Pána Ježíše Krista, za jediného Stvořitele všeho a všech, přestože dosud nepřijímá dobro ani zlo. Jeho rozhodnutí je tedy v nejzazším smyslu skutečně nerozhodné, protože zatím není připraven udělat takový kvantový posun ze své současné pozice. Každý do jednoho má stejnou možnost změny jako on.

Otěže moci okamžitě převzal Pseudotvůrce jménem Borog, který na trůnu už kdysi seděl. Ve svém počínání bude nevypočitatelný a bude vládnout jinými způsoby, než jeho předchůdce. Je rád, že je znovu v čele elity a už nemusí stát za Zeusem, jenž mu právě uvolnit místo a který dle Boroga a drtivé většiny ostatních zaslepených bytostí v peklech zradil celý jejich stav zel a nepravd. Borog má více vladařských schopností a je též mnohem více uvážlivý po všech směrech. Umí v tichosti plánovat mnohem více kroků dopředu a je velice pružný a umí se přizpůsobovat. Bude se snažit více spolupracovat s ostatními a zároveň se mnohými způsoby pojistí proti případnému svrhnutí. Nesnaží se na nic omezovat a jeho filozofie, díky níž si jde za svými cíli, je rozmanitá a nejde proto přesně definovat. Čeho se ale vyvaruje je, že nebude chtít svoji temnou podstatu přivádět ani na zlomek vteřiny do blízkosti někoho, kdo pochází z pozitivního stavu a září z něj světlo. Tuto „chybu“ udělali mnozí včetně Zeuse, který tím, že útočil na Moje bytosti na Nule i mimo ni, chtě nechtě přebíral pozitivní a láskyplné elementy z nich vyzářené. Je to pomalý proces, ale když negativní entita přijde do styku s entitou pozitivní, začíná od ní přebírat víc a víc emocí a zapouzdřené srdce se jí začíná otevírat a zjemňovat. Nemusíte se ničeho bát, protože vy, Moji spolupracovníci, máte tu největší ochranu a nemůže se stát, že byste selhali.

Jak se bude dějství negativního stavu a Pseudotvůrců vyvíjet dál, nemůže být v této době zjeveno. Vězte ale, že všechno dopadne dobře, protože jsem absolutní, počítám se vším a Můj plán na eliminaci negativního stavu a na přivedení všech bytostí do Pravého Stvoření je naprosto bezchybný.

Váš Pán Ježíš Kristus

Zdroj: Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email