SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA K ODCHODU PSEUDOTVŮRCE BOROGA ZE ZÓNY VYMÍSTĚNÍ

Děkuji ti Míšo, AA Rafaeli za důležité sdělení Pána Ježíše Krista

V jednom z předchozích sdělení jsem napsal toto:
Otěže moci okamžitě převzal Pseudotvůrce jménem Borog, který na trůnu už kdysi seděl. Ve svém počínání bude nevypočitatelný a bude vládnout jinými způsoby, než jeho předchůdce. Je rád, že je znovu v čele elity a už nemusí stát za Zeusem, jenž mu právě uvolnit místo a který dle Boroga a drtivé většiny ostatních zaslepených bytostí v peklech zradil celý jejich stav zel a nepravd. Borog má více vladařských schopností a je též mnohem více uvážlivý po všech směrech. Umí v tichosti plánovat mnohem více kroků dopředu a je velice pružný a umí se přizpůsobovat. Bude se snažit více spolupracovat s ostatními a zároveň se mnohými způsoby pojistí proti případnému svrhnutí. Nesnaží se na nic omezovat a jeho filozofie, díky níž si jde za svými cíli, je rozmanitá a nejde proto přesně definovat. Čeho se ale vyvaruje je, že nebude chtít svoji temnou podstatu přivádět ani na zlomek vteřiny do blízkosti někoho, kdo pochází z pozitivního stavu a září z něj světlo. Tuto „chybu“ udělali mnozí včetně Zeuse, který tím, že útočil na Moje bytosti na Nule i mimo ni, chtě nechtě přebíral pozitivní a láskyplné elementy z nich vyzářené.
Výše zmíněné právě pozbylo aktuálnosti. Oznamuji, že Pseudotvůrce Borog odešel dne 25. 2. 2017 pozemského času ze zóny vymístění do neutrálního stavu (limba) a nyní se již neúčastní negativního stavu v jeho aktivní modalitě. Stalo se tak jen 9 dnů poté, co si tak zvolil i jeho předchůdce Zeus. Oba dva byli nejvýše postavenými v celé pekelné hierarchii a oba měli to největší zatíženi zly a nepravdami. Nebyl nikdo jiný kromě těchto dvou, kdo by se nacházel dále ode Mne, Pána Ježíše Krista. Přesto požádali o odpuštění a osvobození. Na tom má opět hlavní zásluhu naše spolupracovnice Martina (Siri Kaminari) a Monika (Thora Kaminari). Posláním těchto duchovních sester je mj. pomáhat padlým bytostem bez ohledu na to, v jaké části antivesmíru se nacházejí a jak moc jsou zlé. Oběma jsem dal schopnosti mající za cíl oslovit negativní entity, hovořit s nimi na niterné úrovni a z pozice nejlepšího přítele jim ukázat, že cesta ke Mně je možná pro každého, kdo si tak svobodně zvolí. Aktem Zeuse a Boroga, kteří vládli velmi dlouhou dobu nad negativním stavem, bylo všem vědoucím ukázáno, že pravda a Láska vždy vítězí nad lží a nenávistí a dokáže obměkčit srdce každého, dokonce i toho nejtemnějšího Pseudotvůrce. Nemluvím však o pravdě a Lásce lidské, nýbrž té bezpodmínečné a absolutní, jež se vztahuje na všechny a povznáší do nebeských výšin ty, kteří ji přijmou za svou.
Čím více se blíží jsoucno a bytí negativního stavu ke svému konci, tím více se dostává do mysli všech sentientních entit povědomí o nesmyslnosti celého tohoto stavu, jehož jediným, přesto ale existenciálně důležitým důvodem, proč nebyl dosud deaktivován, je dosud nezodpovězená otázka, která jej aktivovala: „Jak by vypadal život bez Boha, Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích duchovních zákonů a principů?“ Až bude naplněna, nebude již nic bránit tomu, aby byl navěky eliminován a všichni si tak po tomto poučení mohli svobodně zvolit pravý život pozitivního stavu, jenž vykvete v novém časovém cyklu Multivesmíru a který bude ještě úžasnější a krásnější, než si dovedou představit obyvatelé i těch nejvyšších dimenzí v Pravém Stvoření. Do doby, než na této planetě Nula ve 3D bude smět nakrátko zvítězit, odvedeme společně ještě mnoho důležité práce a díky našemu působení Boží mise ve hmotě bude osvobozeno velké množství těch, kdo se chytili do pasti. Mluvím jak o lidech zde, tak i o bytostech mimo planetu, ale též o společnosti Pseudotvůrců, kteří nadále budou přicházet natrvalo o své otroky. Mnozí z nich pak sami budou následovat jejich dva někdejší vládce, kteří se z mnohých důvodů známých jen jim a Mně rozhodli opustit své dosavadní pozice.
Hlavní body a souvislosti jsme vám již napsali ve sdělení o Zeusovi, na něhož působila Moje Láska skrze světelné bytosti, na které se snažil útočit. Stejně to bylo i s Borogem, který nejenže byl obměkčen touto pralátkou, ale hlavně přišel Zeusovým odchodem o svého druha a přítele, bez jehož přítomnosti strádal. Je pravdou, že i tento druh entit dokáže cítit emoce a smutek, přestože jsou zatvrzelí. Je to tím, že v každém se nachází alespoň malá jiskřička Lásky, jež může být posléze rozfoukána do plamínku stávajícího se později plamenem. To se stalo i v případě Boroga. Už od svého nástupu na trůn si nebyl jistý sám sebou a celým negativním stavem. Proč? Protože i on po eónech let procitl z letargie, poněvadž mu byly známy všechny okolnosti vedoucí k přemístění Zeuse z antivesmíru do neutrálního rozpoložení. Dobře věděl, proč se tak jeho druh rozhodl. Najednou na něj začala doléhat tíseň temnoty, v níž se nacházel, a přestože měl více schopností a uvážlivosti, líbivé kráse opravdové Lásky neodolal dokázat, neboť byla i jeho přirozeností a nyní se v něm začala probouzet. Vedl sám se sebou mnohé debaty, z nichž mu vždy vyplynulo, že jediným východiskem z jeho utrpení je následovat Zeuse a jednou provždy odejít z negativního stavu. Před ostatními poddanými se snažil své pocity a myšlenky skrýt, dokonce se snažil být ještě nějaký čas i krutý a dávat svou moc najevo hrůznými způsoby. Ve skutečnosti ale za dobu své devítidenní vlády mnoho zla už nenapáchal, protože vše směřovalo k tomu, že chce z temného vězení, které sám vystavěl a uvrhl se do něj, opustit, načež se tak posléze i stalo.
Pod záminkou útoků se častěji přibližoval k Siri a Thoře, aby získal alespoň nějaké informace o tom, jak na tom sám je. I když se zdá, že jich nebylo mnoho, velmi mu pomohly. Vezměte v úvahu, že negativní stav je bída a nevědomost sama, a pouze přes tyto dvě Mé spolupracovnice mohl se svépomocí roztrhnout obestírající závoj kolem jeho duše a dovědět se, jaké má šance na změnu, co s ním bude dál, učiní-li tak a co se právě děje s jeho druhem Zeusem, na nějž ztratil kontakt. Nastalo několik dialogů, překrývajících se a propojených mezi sebou. Ten poslední se nesl už v klidném duchu, protože Borogův stav smíření dosáhl do bodu, kdy již nebyl schopen rozhodnout se pro to, aby nadále zůstával ve vlastním utrpení. S jeho svolením jej prozářily světelné bytosti z vyšších sfér a naplnily Boroga nezbytným stupněm světla, aby byl schopen niterně hovořit se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Probral jsem s ním všechny záležitosti přímo i nepřímo se týkající tohoto aktu. Nakonec pochopil, že nejde žít v neustálém zlu, chaosu a oddělenosti od všech ostatních. Nyní už je spolu se Zeusem v limbu mimo časoprostorovou strukturu Multivesmíru a budou od teď nezávislými pozorovateli posledního dějství negativního stavu.
Společnosti Pseudotvůrců se znovu zhostil velký rozruch, tentokrát ještě větší, než před odchodem prvního ze dvou zmíněných králů. Přišli o dva zkušené velitele a nyní panuje v jejich řadách velký chaos. O nadvládu nad celkem budou nyní bojovat především různé skupiny a frakce, jako tomu už kdysi bývávalo. Moc bude více rozdrobena mezi několik jedinců, vehementně se snažících zabránit kolabujícímu panství jejich systému. Na této planetě to však zevně bude vypadat stejně, protože jde o mocenský boj na těch nejvyšších postech, nedotýkající se příliš jejich poskoků, pro něž se v rozpoložení stagnace tímto nic nemění. Kvůli změně v systému vládnutí proto nebudu záměrně uvádět jména těch, kteří jsou nyní u moci.
Zeus a Borog dokázali prohlédnout nesmyslnost negativního stavu. Za jak dlouho procitnou i ostatní, záleží na jejich vlastní motivaci. Jak víte, každý má možnost změny a nikdo není proti své vůli tam, kde být nechce. Nyní ještě nemohou konvertovat do Pravého Stvoření, protože je čeká cesta duchovního vykuřování a Nové školy. Avšak tím, že tyto dvě nejtemnější bytosti byly osloveny Láskou a využily dar změny, bylo každému demonstrováno, že přirozenost vždy porazí zaslepenost. Je proto jen otázkou času, kdy si tak zvolí i další, až nakonec nezůstane nikdo, kdo by chtěl setrvávat zlým i po tomto cyklu času, kdy už nebude místa pro popírání pravých duchovních zákonů a principů. Vězte, že pro každého mám ty prostředky, aby jednou mohli všichni nadále zůstávající v zóně vymístění podstoupit konverzi do pozitivního stavu. Jen Já dokáži každého individuálně zaujmout a přivést zpět Domů. Těším se spolu s vámi, až nebude nic bránit plnému rozkvětu štěstí a nádhery, která vás čeká.
Váš Pán Ježíš Kristus
25. 2. 2017

Zdroj: Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email