PLÁN SPÁSY PRO PŘEDSTAVITELE KOMUNISTICKÉ TOTALITY

Děkuji Míšo

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

ve dnech 23. a 24. 3. 2019 došlo v blízkosti naší dočasné pozemské základny na statku v České Kubici k vykonání posledního dílu důležité duchovní práce, kvůli níž jsem na toto místo opět povolal Michala Rafaela a Aleše, kteří se společně s Renatou a Jankem vydali na hraniční čáru mezi Českem a Německem. Podél ní vedla od počátku 50. let minulého století až do pádu komunismu tzv. železná opona, jejíž ostnatý drát v délce tisíců kilometrů odděloval východní a západní svět. Během její existence na ní zahynuly stovky lidí. Vibrace naprosté většiny uprchlíků toužících se dostat do Západního Německa a Rakouska neodpovídaly jejich zařazení do pozitivního stavu, proto obvykle odcházeli do jedné z oblastí pekel. Někteří jedinci ale po násilné smrti fyzického těla kvůli různým vlivům zůstali v intermediálním světě souvztažném s planetou Nula, kde bloudili a nenacházeli cestu ven.

Jednou z těchto duší byl i mladý Jan K., jehož pozemská pouť skončila roku 1953 pouhých pár desítek metrů před vstupem na německou půdu. K místu činu se čtveřice našich představitelů vydala po cestě bývalé opony. V lese ve svažitém terénu pak pod mým vedením vykonali duchovní práci, které se účastnili i naši spolupracovníci z vyšších dimenzí, pocházející z řad vesmírných lidí, mistrů, archandělů a dalších uskupení nebeské společnosti. Nejprve došlo k vysvobození uvězněné duše Jana K. a jeho přemístění do Nové školy, kde se nyní očišťuje a připravuje na plné začlenění do pozitivního stavu. Tento čin měl nesmírný dopad i na ty jedince, kteří na železné oponě zahynuli obdobným způsobem a ze svobodné vůle vyjádřili touhu osvobodit se a nastoupit na cestu za světlem. Většina z nich byla poté, co byli informováni o možnosti spásy, velice překvapena, neboť se obecně domnívali, že jejich stav je neměnný a budou se v něm nacházet navždy. Po pocítění mojí přítomnosti se připravení jedinci rozhodli chytit mé záchranné ruky, abych je vytáhl z této bažiny a zahrnul je svou láskou. Všichni ostatní, kteří této možnosti z jakéhokoliv důvodu prozatím nevyužili, budou tohoto příkladu následovat v průběhu dalších etap postupné eliminace negativního stavu, jež probíhá už nyní. Poté jsem skrze své představitele harmonizoval celou délku kdysi bedlivě střežené jihozápadní hranice Čech, Moravy a části Slovenska, která byla prosycena bolestí a utrpením. Tyto negativní elementy jsem očistil a zároveň s tím posílil ochranu území, kde působí moje přímá inkarnace Jana a mnoho dalších bytostí z nebe.

V další fázi jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina prostřednictvím Michala promluvil simultánně a synchronně do všech oblastí zóny vymístění, v tomto případě zejména k Renegátům a jejich přisluhovačům, kteří stojí za vznikem komunismu, jenž byl po bolševické revoluci zaveden v Rusku, odkud se postupem času šířil i do dalších oblastí. Na stranu Sovětského svazu se po 2. světové válce přiklonily země východní a střední Evropy, které se pod vlivem rudého bratra ocitly na základě dohody učiněné mezi Pseudotvůrci a Renegáty. Ta počítala s rozdělením světa se dvěma supervelmocemi, pomocí nichž budou udržovat status quo a testovat jednu z předfází Nového světového řádu (NWO). Tehdejší situace v peklech byla daleko přehlednější než nyní. V tom se odrážela i zdánlivě větší stabilita této planety, jež ovšem byla neustále sužována hrozbou třetí světové války. Pseudotvůrci a Renegáti prostřednictvím svých elit rozmístili proti supervelmocem množství jaderných hlavic, aby drželi lidstvo v co největším strachu a rozeštvávali své figurky na šachovnici proti sobě, přesně podle hesla „rozděl a panuj.“ Vládci pekel však nikdy neměli zájem na zničení Nuly, díky jejímž obyvatelům přežívají. I přes tuto skutečnost by ale tento svět, nebýt mého zásahu, už dávno zanikl v jaderné zkáze, poněvadž obě strany čelily pokušení použít zbraně hromadného ničení v praxi. Došlo k tomu nejen při Karibské krizi, ale i mnohokrát předtím i potom. V tomto případě by experiment s negativním stavem přišel vniveč, jelikož zóna vymístění by začala kolabovat ještě předtím, než by došlo k odpovědi na otázku života bez Boha. Tato planeta zažila jadernou zkázu již v minulosti (ne způsobem, jak to znáte), kdy došlo k anihilaci Atlantidy, to ale neohrozilo pokračování negativního stavu. Pekelné síly se tehdy vrátily do minulosti a pozměnily osud světa. Zničení současného člověčenstva, které je jejich finálním produktem a na němž jsou životně závislí, by ale spustilo dominový efekt, jaký by nebyl nikdo z vládců zóny vymístění schopen zastavit. K tomu naštěstí nedošlo ani nikdy nedojde, jelikož mám pod kontrolou naprosto vše. Rozdělením lidstva našim dočasným odpůrcům umožníme převzít plné otěže moci nad touto realitou, která se propadne do pekel, aby zde nakrátko vyhrálo zlo v té nejryzejší podobě a všechny bytosti jej mohly po zodpovězení otázky navěky odmítnout jako alternativu pro svůj život. Teprve poté bude tato realita planety rozpuštěna a její elementy navráceny zpět na původní místo. Po zrušení zóny vymístění budeme tvořit šťastný a svobodný život bez omezení.

Jak už bylo řečeno, Renegáti se zázemím v Sovětském svazu a Číně, kteří dodnes ovládají téměř celou Asii, vládli od konce 2. světové války až do začátku 90. let i nad značnou částí Evropy. I přes velkou rivalitu s Pseudotvůrci spolu tyto dvě skupiny v otázce bipolárního světa spolupracovaly. Hra na soupeření mezi kapitalismem a komunismem byla důmyslně připraveným divadlem, jemuž byl vyhrazen čas pouze několik desetiletí. Po roce 1989 došlo na základě smluveného scénáře k demontáží socialistického bloku, kdy se Renegáti dobrovolně vzdali svého působení ve střední Evropě, s tou podmínkou, že jimi řízená skupina Bílého draka bude mít při zavádění vlastního konceptu NWO (zejména v Asii) volnou ruku i nadále. Během existence komunismu, který dodnes zůstává ukotven v několika dalších zemích, došlo k projevení široké škály aspektů negativního stavu, jenž se navenek manifestoval daleko více než v rádoby „demokratických“ státech pod vedením Pseudotvůrců, používajících jiné metody vlády. V čele SSSR se vystřídala řada loutek, nad nimiž bděla ochranná ruka židovských rodin iluminátů. Své diktátory si velice hýčkali a umožňovali jim vykonávat despotickou vládu nad svěřeným územím. Po smrti těla odešli tito státníci stejně jako všichni jim podobní do jedné z úrovní pekel, kde pokračují v mrtvém životě.

S tím, jak pokračuje exodus padlých bytostí, je třeba připravit podmínky pro budoucí konverzi různým skupinám pekelných tvorů. Jednou z nich jsou i vůdci bývalého Sovětského svazu, do jejichž nejniternějších podstat, k nimž prozatím nemají vědomý přístup, jsem promluvil a odpustil jim všechny zlé činy, kterých se dopustili vůči mně a ostatním. Na Lenina, Stalina, Chruščova, Brežněva, Andropova, Černěnka, Gorbačova a prezidenty Ruské federace Jelcina, Medveděva a Putina se tak vůbec poprvé snesla moje milost, láska a odpuštění, pomocí kterého se jednou osvobodí ze zajetí zel a nepravd, opustí zónu vymístění a nejpozději na konci tohoto cyklu času se vydají na cestu do pozitivního stavu. Až přijde čas, jejich nejniternější podstaty opět ožijí a sami požádají o odpuštění, až si uvědomí smysl své role a dosah toho, co činili ostatním. Můj hlas, slovo Pána Ježíše Krista Boží rodiny vědomě zaregistrovali ti, kteří už jsou schopni odpoutat se od života v negativním stavu a navrátit se zpět k pravé duchovní přirozenosti. Díky tomu mnozí členové pekel včetně řady zmiňovaných Renegátů okamžitě využili daru spásy a po skončení mé promluvy byli navedeni do limba, kde už studují knihy Nového zjevení a seznamují se s celkovou situací, aby se po očištění zapojili do nebeské společnosti. Proces konverze je daleko složitější, není však účelem se jím zde dopodrobna zabývat.

Po skončení promluvy jsem se svými spolupracovníky nacházejících se u hraniční čáry završil nejdůležitější fázi přípravné etapy Mise Boží rodiny, která se od června 2018 až do převibrování Jany nachází v přechodném období. Tímto aktem došlo ke sjednocení srdcí všech bytostí spojených s námi, kteří na Nulu a do pekel v jednom okamžiku vyslali intenzivní lásku prostupující všemi dimenzemi univerza, jež naplňuje můj dokonalý plán ve všech ohledech a přibližuje den zahájení naší Mise z Nové Země v 5. dimenzi. Následně se moji představitelé odebrali na vrch Čerchov, nejvyšší bod Českého lesa, jehož rozhledna a věž sloužila za minulého režimu vojenským účelům a byla jednou z manifestací komunistické éry v tom nejzevnějším stupni. Fyzická cesta božích představitelů na vrchol v duchovním smyslu předala ukradené a zprzněné aspekty komunismu a socialismu do mých rukou, kde jsem je očistil a následně uvolnil zpět, aby v novém cyklu času sloužily v čistě pozitivní substanci jako jeden ze stavebních bloků nového Multivesmíru, v němž každý bude mít naprosto vše, co potřebuje ke svému životu.

Děkuji všem představitelům, spolupracovníkům a přátelům za nesmírnou pomoc, prostřednictvím níž se podílíte na ukončování negativního stavu a nastolování ráje pro všechny bytosti. Společně jsme toho dokázali již mnoho, to nejlepší nás ale teprve čeká. Jsme v poslední fázi přechodného období, po kterém přijde začátek věčného života v ráji, setkávání a spolupráce na daleko vyšší úrovni.

Srdečně vás objímám a velice vás miluji.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 25. 3. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email