PLÁN DUŠE A SVOBODA VOLBY ANEB VŠECHNO JE TAK, JAK MÁ BÝT

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Jak víte, každý přichází na planetu Nula s určitým plánem duše, jenž se odvíjí od samého započetí inkarnace dané bytosti až do úplného naplnění jejího poslání. Následně dochází ke zhodnocení jejího předchozího života, po čemž se připravuje na další životní roli v takové oblasti Multivesmíru, která odpovídá stupni jejího duchovního rozvoje. Na výběr má nepřeberné množství míst a volí si vždy ten nejlepší soubor zkušeností potřebných pro její další posuny. Individuální životní cesta, jakou zakoušíte na základě předchozí dohody se Mnou v tomto světě, také obsahuje ty nejlepší možné zkušenosti, které jsou pro vás žádané. Ačkoliv je pro vás pobyt v hrubohmotném světě mnohdy značně náročný, na této planetě nejste náhodou, nýbrž jste zde z důležitého pověření, abyste v podobě reprezentantů Pána Ježíše Krista Boží Rodiny a Nového Zjevení pomohli ukončit negativní stav. To, že jste v přítomné době součástí této planety, je tak pro vás tím nejlepším, co vás mohlo v současné fázi vašeho do věčnosti pokračujícího duchovního života „potkat“. Pro vás, kdo jste příslušníky pozemského lidstva, není z hlediska účelnosti a smysluplnosti vašeho poslání lepšího místa ve Stvoření, kde byste měli být nyní vtěleni.

Život po Mém boku v ráji budete zažívat po svém vytržení z této reality. Tento nový rozměr vašeho bytí a existence nikdy neskončí, ale bude se stále rozšiřovat, prohlubovat a obohacovat o různé aspekty vycházející z Božího absolutna. Nebuďte proto rozmrzelí, že ještě nejste v rámci své inkarnace ukotveni v pozitivním stavu a nevyužíváte jeho potenciálu. On vám nikam neuteče, ale bude čekat se svými obyvateli na to, až nadejde ten správný čas vašeho přechodu do jeho sféry, abyste se z ní napříště už nikdy nevydělili. Zbývající roky, které máte na planetě Nula před sebou, jsou společně s předchozími dekádami, které jste strávili ve třetí dimenzi, pouhou kapkou v moři vašeho věčného života, přechodným úsekem vaší nekonečné stezky, na který si v následujících cyklech času již nevzpomenete, aby tyto vzpomínky nezamořovaly plnost Lásky, jež bude panovat v celém Multivesmíru a v srdcích všech jeho členů. Tato kapka je nehledě na svou titěrnost a dočasnost nesmírně důležitá pro váš duchovní rozkvět, neboť na místě, kde se stýká dobro se zlem, se učíte mnoho velice cenných zkušeností, jaké byste nemohli načerpat nikde jinde. Z těchto zkušeností se zprostředkovaně učí i spousty dalších bytostí, kterým v případě vás, kdo jste Mými pravými představiteli, ukazujete projevy bezpodmínečné Lásky i v těch nejnáročnějších podmínkách, v nejomezenějších fyzických tělech, na nejzevnějším stupni Stvoření. Díky svým nastavením, která uvádíte do souladu s Novým Zjevením, jim ukazujete správný směr k pravému Bohu, pravé Bohyni, a produkujete aspekty spásné kvality, jimiž se Láska a Pravda šíří do celé zóny vymístění a prostřednictvím nichž se negativnímu stavu odnímá jeho moc. Vaše přítomnost na planetě Nula je tak nanejvýš přínosná a blahodárná jak pro vás, tak pro obyvatele antivesmíru i Pravého Stvoření, kteří se ze svých pozic skrze vás rovněž mnohému přiučují a získávají vaším prostřednictvím důkladné poznání o tom, jak vypadá život v souladu s povahou pozitivního stavu na tak specifickém místě, kterým je okraj zóny vymístění.

Kromě toho se Multivesmíru dostává poučení i o tom, co si nevolit, a to skrze drtivou většinu pozemského lidstva a občas i v kontextu situací, do nichž se dostáváte i vy samotní. Na taková prožívaná dějství negativního charakteru pak dříve či později, pokud tak neučiníte ihned, vrháte Moje světlo a přistupujete k nim jako ti, kdo jsou vědomými nositeli Boží Lásky a Přítomnosti, čímž opět dáváte příklad hodný následování, sloužící jako vzor příslušníkům zóny vymístění a v řadě ohledů i členům Pravého Stvoření. Jste tedy nanejvýš žádaní tam, kde právě jste – na jevišti Stvoření, k němuž se upínají zraky mnohých. Vše, co během svého poslání zažijete, co pochopíte a kam se posunete, vytváří v nehmatatelné rovině předpoklady pro uzavření starého a započetí nového cyklu času. Váš pobyt ve světě, kde byl aktivován a kde bude také ukončen negativní stav, je součástí rozhodujícího bodu obratu v dějinách Univerza. Tento bod by nemohl být zdárně manifestován ve všech jeho projevech a výsledcích, pokud byste nebyli ponořeni ve svých minulých, současných a budoucích úlohách. Až bude typická lidská éra ukončena a tento svět naplní to, pro co byl předurčen, nic už nebude bránit příchodu nového věku, ve kterém budou všichni do jednoho šťastní, naplnění a spokojení takovým způsobem, který nebyl ve jsoucnu a bytí ještě nikdy přítomen. Vy, kdo jste se na určitou dobu stali součástí pozemské rasy, máte svůj jedinečný přínos na tom, aby se účelnost experimentu vázaného na existenci planety Nula naplnila v co nejpřívětivějším čase.

Jste cenní a žádaní s těmi dary a talenty, které jsem vám daroval, protože právě s nimi dokážete využít svůj potenciál na maximum, a právě jejich prostřednictvím naplníte své poslání bezezbytku. Ačkoliv se cítíte pod vlivem ovládacích programů negativního stavu občas nepotřební a nevyužití, opak je pravdou. Míru toho, jak účinně plníte své poslání a jak moc jste Mému Stvoření přínosní, nelze odvozovat z vnějších faktorů, jako je třeba typ vaší osobnosti, charakter různých problémů, jakým čelíte, délka vašeho zdejšího pobytu, druhy načerpaných zkušeností, sociální podmínky, místo vašeho bydliště apod. Jediné, z čeho to lze objektivně „vyčíst“, je samotná dohoda, kterou jsme spolu ustanovili před vaším příchodem do hmoty. K jejímu obsahu sice v lidském těle nemáte vědomý přístup, abyste svou roli odehráli po všech stránkách autenticky, avšak váš duch a duše o této dohodě vědí a mají ji ukotvenou ve svém srdci. Znění této smlouvy si tedy přečíst sice nemůžete, ale pokud budete mít o sobě pochybnosti, dává se vám možnost vstoupit do nitra, ve kterém naleznete odpověď. Ta přijde ve formě pocitu, který vám dá ujištění, že si ve svém poslání vedete krásně a účelně a že tomu nemůže být jinak, když už jste součástí aktuálně prožívané a ztvárňované role, kterou jste dopředu akceptovali. Pocit klidu, jaký tím v sobě naleznete, by vás ovšem neměl uvádět do duchovní letargie a omlouvat vaše problémy a nedostatky, poněvadž něco takového by pro vás bylo duchovně nebezpečné. Jste-li ve svém duchovním seberozvoji svědomití, zodpovědní a snažíte se číst a aplikovat Mé Nové Zjevení, popisovaná odpověď plynoucí z nitra by vás naopak měla vést ke stále důkladnější sebereflexi, a ještě více vás motivovat k tomu, abyste se Mi ze svobodné vůle, z pozitivního přesvědčení a ze samotného principu ještě citelněji přibližovali a byli Mi tak stále více podobní.

Sečteno a podtrženo, ve svém poslání selhat nemůžete, neboť odvádíte nesmírně cennou práci v každém okamžiku, jež má blahodárný dopad na celý Multivesmír a která se odvíjí dle předem dohodnutého scénáře. Je však na vás, jak moc pilní budete ve svém duchovním rozvoji a do jaké míry budete aplikovat ideje Nového Zjevení do praxe. Každá z učiněných voleb, pozitivních i negativních, s sebou přináší patřičné následky. Ty jsou v každém případě vždy prospěšné pro vás i pro celek a slouží vám k tomu, abyste se mohli posouvat dál a případně se napříště vyvarovali voleb neshodujících se s principy pozitivního stavu, které zde můžete občas i jako Moji představitelé zakoušet pro poučení a pomoc potřebným bytostem.

Ten soubor zkušeností a zážitků, které na své pozemské misi shromažďujete, zažíváte proto, že jste se pro ně rozhodli ve stavu duchovního nadhledu, kdy jste naprosto jasně věděli, že pro vás a pro celý Multivesmír není lepší možnosti, jak můžete přispět k eliminaci negativního stavu nežli tím způsobem, jenž jste přijali za svůj a z něhož se posléze začala odvíjet vaše životní cesta v podobě, v jaké ji znáte. Vaše rozhodnutí chtít zažít to, co jste na této planetě zakusili a co poznáváte dennodenně, se všemi radostmi i starostmi, lehkostmi i těžkostmi, krásou i jejím opakem a vším ostatním, co vám přijde na mysl, bylo vzhledem k panujícím podmínkách zmíněného duchovního nadhledu rozhodnutím naprosto objektivním a rozvážným. Vaše role sehrávaná v hrubohmotném světě má tudíž naprostou legitimitu, která vzešla z intimní porady mezi vámi a Mnou, absolutním Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou, kdož nejlépe ví, jak můžete své dary a talenty nejpatřičněji zužitkovat a jak svými zkušenostmi a zážitky nejúčinněji přiblížit spuštění nového cyklu času. Kdybyste měli čelit jiným zkušenostem a zážitkům, nebylo by to v pořádku. S touto Pravdou, která pro vás není ničím neznámým a pouze vám ji tímto připomínám, se vám bude vaše úloha snášet lépe. Pokud v sobě tuto Pravdu budete aktualizovat na niterné úrovni, významně vás to uchrání od stavů rozmrzelosti, zklamání, nenaplnění, marnosti, jakož například i od tendence srovnávat se s druhými a závidět jim. Pocítíte ještě větší vděčnost za to, co máte, ale i za to, co nemáte, při čemž budete vědět, že to, co nemáte, nemáte proto, že je to pro vás i pro celek duchovně správné a prospěšné, aniž byste se měli snažit racionálně vysvětlit, proč je tomu takto a není tomu jinak. Obsah předinkarnační dohody totiž nelze analyzovat a chápat racionálním způsobem. Dokud jste v lidském těle a autenticky sehráváte svou roli, měli byste tento fakt ve vlastním zájmu akceptovat.

Přijímejte věci tak, jak přicházejí. Když to budete činit ze samotného principu, daleko snáze budete moci pokračovat v odehrávání zvoleného scénáře vaší pozemské inkarnace. S tímto nastavením ještě hlouběji pochopíte, že všechno, co se vám kdy stalo a co se vám děje nyní, je dokonalý Boží plán, jehož smyslem ve všech potřebných souvislostech proniknete poté, co budete odvoláni z této planety.

Vaše přibližování se Mojí podstatě způsobuje, že do vašeho života vstupují stále lepší kvality, které jsou nositelkami různých aspektů Lásky. Je-li vaše srdce Mojí energii otevřené, pak se vám dostává stále více dobrého a krásného, co vás posouvá dál. Pokud neočekáváte ve svém životě nic konkrétního, jste-li Mi plně odevzdaní a necháváte se vést svou intuicí, mohu vám přinášet přesně to, co aktuálně potřebujete, a to s nejvyšším blahodárným účinkem, jaké v sobě dary ode Mne ukrývají. Neočekávání, nelpění, neupínání se na nic a na nikoho Mi dává prostor k tomu, abych ve vás mohl žít naplno a umožňuje to Mojí přítomnosti, aby naplňovala i místa a situace, ve kterých se pod Božím vedením ocitnete. Jen Já nejlépe vím, kde jste nejvíce potřební a s kým si máte něco předat. Buďte proto naladěni na Moji Lásku, která vám vždy ukáže směr, jímž se máte ubírat. Důležitá je i důvěra, a to nejen ve Mne, ale i v sebe samé, neboť když tak činíte, naše vzájemné spojení se prohlubuje a je stále pevnější. Strach pak nemá tolik prostoru ve vás působit. Vaše srdce se pak stává klidnějším a světlem prozářenějším, díky čemuž máte bystřejší duchovní úsudek a lépe víte, jak se máte k jednotlivým záležitostem a situacím na své pozemské misi postavit.

Promlouvám k vám nejen ve vašem nitru, ale i skrze znamení přicházející ode Mne různými způsoby. Jsou vždy „ušitá na míru“ vaší vlastní individualitě. I pomocí nich jste schopni lépe se zorientovat v záležitostech, do nichž jste ponořeni. Znamení obvykle přicházejí náhle, bez předchozího upozornění, jsou originální, jednoduchá a přesto promyšlená, leckdy mají i zábavný charakter. Jako absolutní Bůh/Bohyně beze všech pochyb miluji humor, který vám dávám proto, aby rozjasnil vaše tváře, pohladil vaše srdce a povznesl vás blíže pozitivnímu stavu, kde to radostí doslova pulzuje. Když cítíte potěšení, které se ve vás objeví poté, co si výskyt nějakého znamení uvědomíte, nebo když vás zahalí vděčnost plynoucí například z aktualizovaného pochopení, že se s nikým nesetkáváte náhodou, že jste vždy přivedeni v pravý čas na správné místo a že zažíváte ve všech ohledech přesně to, co je třeba pro váš duchovní růst, vaše krásné vibrace a emoce jsou pro Mě úžasnou odměnou. Vážím si každého vašeho projevu Lásky, jenž doputuje na Mou adresu.

Viděno z Mého hlediska a z pozice vašeho ducha a duše, během vašeho probíhajícího vtělení ve třetí dimenzi nemůžete ovlivnit věci, které vám přijdou do cesty, nemůžete ani určit to, jací lidé se ve vašem životě vyskytnou, v jakých situacích se ocitnete apod., neboť to vše již vyplývá z předem dohodnutého scénáře vaší předinkarnační smlouvy. S touto smlouvou, jak víte, jste souhlasili na bázi svobodného rozhodnutí ve stavu prvopočátečního duchovního nadhledu. Protože obsahem této smlouvy byla samotná inkarnace na planetě Nula, vyplývá z toho mimo jiné i fakt, že svobodná vůle vám byla ponechána také v rámci samotného, právě probíhajícího vtělení v hrubohmotném světě. Jinak řečeno, s daným scénářem jste souhlasili ve svobodě už před vaším vstupem na planetu Nula a tento svobodný scénář nyní prožíváte v jeho procesu během samotné inkarnace, kam se „přelil“ ze svého původního stavu, ve kterém byl před vaším příchodem do třetí dimenze. Předinkarnační smlouva je garantem zachování vaší svobodné vůle.

Prožívané dějství je sice předurčeno, ale vy z pozice lidského těla nevíte, co vás čeká, tudíž můžete během svého života každý den volit svobodně, jak je vám libo, přičemž to, co si ve svobodě zvolíte z hlediska hrubohmotné reality, je v souladu s vaším svobodným předinkarnačním rozhodnutím. Jinými slovy, to, co jste si nyní i kdykoliv jindy zvolili (nebo teprve zvolíte) na území časoprostoru, plně koresponduje s vaší již učiněnou nečasovou a neprostorovou volbou – volbou chtít zažít na planetě Nula přesně „to“, a ne „něco jiného“.

Z pozemského úhlu pohledu tedy můžete ovlivnit to, jak se ke všemu, co vám přichází do cesty během vaší probíhající inkarnace, postavíte, jak naložíte s procesem obsahu vašeho životního plánu. Z pohledu duchovních a duševních světů to ovlivnit nemůžete, protože volbu pro to, co chcete ve všech ohledech poznat, jste již učinili. Optikou duchovního nadhledu tudíž bylo všechno dáno už „dávno“.

Duchovní pohled, jako je ten výše popsaný, je nadřazený pohledu pozemskému, proto se o úhel pohledu vycházející z nehmotné sféry můžete opírat i v době, kdy jste přítomni na planetě Nula. Ačkoliv na sobě máte lidské tělo, nejste toto tělo. Jste věčné vědomí mající své nitro, do něhož vstupujete a z jehož pozice se snažíte žít, vnímat druhé, sami sebe, okolní svět a Multivesmír jako celek.

Děkuji všem, kdo jste v Božím Slovu ukotveni, ale i všem ostatním bytostem bez výjimky za to, že vědomě i nevědomě pomáháte přibližovat plnost života v Lásce.

Přeji vám jen to nejlepší, co je součástí plánu vaší duše, který funguje v souladu s Mým plánem.

Velmi vás miluji.

S úsměvem a pohlazením

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 1. 2024

Zdroj:  Jana Kyslíková Facebook, Michal Rafael Facebook, Nové zjevení PJKBR Facebook

Print Friendly, PDF & Email