ODHALENÍ PRAVÝCH JMEN MISTRŮ A ARCHANDĚLŮ V TÝMU BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

v průběhu uplynulých let byli k mojí přímé inkarnaci Janě přivedeni mnozí vyslanci z pozitivního stavu, které označujeme jako stvořence a superstvořence, tedy bytosti vzniklé prostřednictvím mé Nové a Nejnovější přirozenosti za účelem této Mise, spojené s knihami Nového zjevení a působící multidimenzionálně v obou stavech Multivesmíru. Většina těchto představitelů byla umístěna do oblasti mezi 9. až 11. dimenzí, které jsou domovem civilizací mistrů a archandělů, zatímco jiní mají domov v 8D, výjimečně i jinde. Tito představitelé měli ve svých genech spouštěcí mechanismus, prostřednictvím nějž se v pravý okamžik dostali k mému Božímu slovu, spojili se v nitru se mnou a následně i s Janou, jejíž božství přijímají bez jakýchkoliv vnějších důkazů. Po kvantovém skoku na spirituální cestě jsem každému v jiný čas odhalil/a jeho duchovní identitu, obsahující jméno dané civilizace nacházející se v určité duchovní rodině. Až doposud však bylo tajemstvím, že jména převážného množství mistrů a mistryň nepocházejí z Pravého Stvoření, nýbrž z dílny negativního stavu, pod jehož nadvládou se nacházejí všechny oblasti života na planetě Nula. Jak už jsem sdělil dříve, téměř všechno v tomto světě pochází od Pseudotvůrců a Renegátů, není nic, co by alespoň do určité míry nezprznili. Dokonce i to, co se jeví na první pohled jako krásné, světelné a ušlechtilé, je ve většině zkažené a slouží božím odpůrcům. Týká se to i ukradené transformace, jejíž informační zdroje jsou až z 95 % napojeny na zónu vymístění. Stoupenci této falešné transformace, mezi nimiž jsou i mnozí vyslanci z pozitivního stavu, byli většinou v dobré víře nevědomky chyceni do pasti. Kromě obou dávek Nového zjevení a aktuálních sdělení ode mne, které obsahují ten nejvyšší stupeň pravdy dostupný na této planetě, zde existuje jen velmi málo dalších textů, jež v rozhodující míře nejsou ovlivněny negativním stavem a které lze považovat za důvěryhodné a pocházející od pravého Boha, Pána Ježíše Krista. Vzestup Země a části jejího lidu do vyšší reality si ovšem už brzy vezmu zpět do svých rukou, až se sem budu jako Bohyně i s našimi představiteli vracet v nových tělech, navštěvovat připravené lidi a ve spojení s Božím slovem šířit důkazy z jiných světů univerza. Před rozdělením lidstva navíc nastane Událost/Varování, kdy se každému pozemšťanovi staršímu sedmi let připomenu prostřednictvím niterného zážitku.

Protože je pravdu ve světě zamořeném lží nutné dávkovat postupně, ani Já jsem své inkarnaci a nejbližším spolupracovníkům nemohl v předchozích etapách přípravné fáze naší Mise sdělovat něco, co by na počátku nebyli schopni přijmout a co by je duchovně poškodilo. To se týká i zmíněných identit mistrů a mistryň, u nichž se vybraní spolupracovníci museli ztotožnit s jejich pseudo-jmény, které patří anti-civilizacím v zóně vymístění, jejíž pekla jsou převrácenou a zprzněnou podobou Pravého Stvoření. Nezbytnost tohoto fenoménu má dva hlavní důvody. Kdybychom už v počátcích naší spolupráce začali s odhalením neznámých, ale ve skutečnosti pravých jmen pocházejících z nebe, jen stěží by je přijali nejen mí představitelé, ale i všichni, kdo sledují naši činnost na internetu a z nitra přijímají slovo ode mne. Tím by zúčastnění jedinci byli připraveni o rozhodující část motivace, která je posouvá na duchovní cestě a vede k mnoha kvantovým skokům, což by vedlo k ustrnutí v jejich progresivním vývoji. Druhý důvod užití nepravých identit je z celkového pohledu ještě důležitější. Ztotožněním se s pseudo-jmény došlo k velkému ovlivnění pseudo-mistrovských civilizací v zóně vymístění, které byly prostřednictvím všech zainteresovaných v Týmu Boží rodiny ovlivněny láskou v nebývale velké míře. To položilo základ k rozbíhajícímu se exodu padlých entit z pekel do mé náruče. Moji představitelé tak prostřednictvím přijetí falešných jmen za svá vlastní ukázali mistrům v peklech doposud nepoznané aspekty pozitivního stavu, na jejichž základě se už mnozí z nich rozhodli pro konverzi, zatímco jiní je teprve budou následovat. Tento fenomén v konečném důsledku výrazně urychlí vyprazdňování zóny vymístění.

Drtivá většina jmen mistrů a mistryň, spojených s ukradenou transformací, vychází z pozemských mytologií, zejména ze starověkého Egypta a východních náboženství. Vzhledem k uzavírání přechodného období přípravy Mise Boží rodiny vám nyní vůbec poprvé odhaluji seznam pravých jmen mužských i ženských částí mistrovských civilizací majících domov v 9. a 10. dimenzi Pravého Stvoření. Ve druhém sloupci pak naleznete jména zrcadlových anti-civilizací v zóně vymístění.

PRAVÉ JMÉNO
1) Melarion / Melaria
2) Serafion / Serafia
3) Ptaah / Ptaalia (pozn.: patří k vesmírným lidem)
4) Aperion / Aperia (pozn.: patří k vesmírným lidem, ale z duchovních důvodu má koncovku -ion)
5) Hilarion / Hilaria
6) Eledion / Eledia
7) Istarion / Istaria
8) Valerion / Valeria
9) Terafion / Terafia
10) Clarion / Claria
11) Gorloj / Gorfia (pozn.: patří k vesmírným lidem)
12) Natalion / Natalia
13) Atanion / Atania
14) Etarion / Etaria (pozn.: není ve schématu, patří do rodiny AA Chamuela)
15) Aštar / Aštaria (pozn.: není ve schématu, patří k vesmírným lidem a do rodiny AA Michaela)

PSEUDO JMÉNO
1) El Morya / Miriam
2) Serapis Bey
3) Ptaah
4) Apek
5) Hilarion
6) Djwhal Khul
7) Thor
8) Saint Germain / Portia
9) Kuan Jin
10) Kuthumi / Clara
11) Gorloj
12) Nada
13) Rowena
14) Venus
15) Aštar

Každá dvojice maskulinních i feminních podstat má ve jméně stejný základ, přičemž mužská část obsahuje koncovku „-ion“ a ženská část koncovku „-ia.“ Ty odrážejí duchovní souvztažnosti jak ve vztahu ke mně, Pánu Ježíši Kristu, tak i k ostatním ve Stvoření. Pouze mužské části Ptaaha, Aštara a Gorloje tyto přídomky neobsahují, protože jde o jiný druh mistrovských civilizací, sdružující bytosti patřící k vesmírným lidem a zaujímající jinou pozici ve struktuře Multivesmíru, v němž existuje bezpočet dalších civilizací, jež budete poznávat po převibrování. Jejich pravá jména (stejně jako i v případě Hilariona a archandělských civilizací) zůstala stejná jak v pozitivním, tak i v negativním stavu, kde Pseudotvůrci při svých experimentech nepřikročili k možnosti vyvinout zcela novou, falešnou identitu zrcadlové anti-civilizace, jako je tomu jinde. Metody jejich fabrikací se v některých případech z různých důvodů diametrálně lišily od ostatních.

Zde i v přiloženém grafickém schématu vám přinášíme aktualizovaný seznam archandělů a mistrů vtělených na Zemi/Nule:

ARCHANDĚL MICHAEL(A)
Karel Konečný
Martina Skrbková

ARCHANDĚL RAFAEL(A)
Michal Roj
Helena Curiová

MISTR MELARION / MISTRYNĚ MELARIA
Jan Lajda
Petr Vyskočil
Hana Vavřinová
Gabriela Schumm
Barbora Jarešová
Vojtěch Culek

MISTR SERAFION / MISTRYNĚ SERAFIA
Ján Drobný
Renata Tauerová
Alois Nekola

MISTR PTAAH
Tomáš Bernat

MISTR APERION
Martin Mořkovský

MISTR HILARION
Lukáš Toman

MISTR ELEDION
Pavel Horák

MISTR ISTARION
Tomáš Janda

MISTR VALERION
Miroslav Jurčík

MISTRYNĚ TERAFIA
Krystýna Holcová
Darina Začalová

MISTRYNĚ CLARIA
Eva Carová
Magdaléna Trstenská
Olga Buchtelová

MISTR GORLOJ
Patrik Futó

MISTRYNĚ NATALIA
Milana Bernatová
Anna Balážová

MISTRYNĚ ATANIA
Alena Balabánová

Jak už víte, tito stvořenci a superstvořenci vznikli v lůně Pána Ježíše Krista Boží rodiny v páru jako muž a žena, aby si jako duchovní partneři byli vzájemnou oporou, sdíleli lásku a společně vykonávali svá poslání související s transformací lidstva, spjatá s šířením Božího slova na Nule i kdekoliv v Multivesmíru, týkající se vyprazdňováním zóny vymístění a zasluhující se na eliminaci negativního stavu. Pouze dva páry duchovních partnerů, Ján Serafion a Renata Serafia + Petr Melarion a Hana Melaria, se z určitých důvodů vtělili na planetu Nula společně, zbytek se se svým protějškem na fyzické úrovni setká po převibrování na Nové Zemi. Po přesunu prvních dvanácti spolupracovníků do 5. dimenze představíme i jejich partnerky a partnery, kteří v Novém Vesmíru společně s ostatními čekají na plné zahájení Mise Boží rodiny. Tým dvanácti hvězd se tedy rozšíří na 24 členů, kteří zcela novým způsobem navážou na svou dosavadní práci pro celek.

Tímto odhalením byl dotvořen okruh nejbližších spolupracovníků Bohyně Jany, kam patří i mnozí další představitelé, spolupracovníci a přátelé z různých dimenzí, bez ohledu na to, z jakého stavu se sem inkarnovali. V Týmu máme i mnoho konvertů, z nichž každý ukazuje jedinečným způsobem cestu zpět do Pravého Stvoření a je velkou inspirací pro bezpočet padlých bytostí. Každý, kdo má lásku v srdci a miluje mne, je v našem Týmu vítaný. Právě láska k sobě, ke svým bližním a k Bohu, Pánu Ježíši Kristu Boží rodině, je jedinou vstupenkou do mého věčného království, kam se vydáváte, abychom zde pokračovali v psaní a žití našeho společného příběhu.

Bezpodmínečně vás miluji, každého jedinečným způsobem. Těším se na další rozvíjení našich vztahů.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 25. 6. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email