NOVÉ TRIO PSEUDOTVŮRCŮ & AKTUÁLNÍ SITUACE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ

Děkuji Míšo

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

    objasnění původu esencí dvou nejvěrnějších následovníků Alláha, jimiž jsou Lady Acria (celým jménem Acria Thora Sarigmatka) a Sinella Acria Sarigmatka, zažehlo v Zóně Vymístění ještě větší nepokoje, než tomu bylo v době konverze několika klíčových padlých bytostí (Zeus, Borog, Xeras,…).

   Nyní dochází k procitání dalších vysoce postavených Pseudotvůrců, protože blahodárné změny, šíření léku a Boží slovo ode Mne, Pána Ježíše Krista, se ještě před startem Mise Boží rodiny dostává i do nejhlubší -11. a -12. dimenze. Tzv. Trio, tvořené Alláhem, Temrorem a Nechtar už fakticky neexistuje, protože hlavní část výkonné moci je nyní koncentrována v rukou Alláha a jeho družky Acrie, kteří si v rámci domény negativního stavu upevňují své postavení. Temror a Nechtar se tak už nepodílejí na přímé spoluvládě, ale v rámci hierarchie zastávají jinou důležitou pozici.

   Esence Acrie Thory Sarigmatky obsahuje hned několik částí. Ta nejdůležitější vznikla přímým nadělením Alláha. Další díly její podstaty se skládají z ukradených a převrácených prvků pravé Thory Rafaely z pozitivního stavu, díky čemuž je Acria spojena s protikladnou civilizací archanděla Rafaela v -11. dimenzi Zóny Vymístění. Nejinak je tomu i u jejího dvojčete Sinelly Acrie Sarigmatky, pouze s tím rozdílem, že tato entita vznikla ukradením a zprzněním genů bytosti světla Sinelly Gabriely, čímž je spojena s anti-civilizací archanděla Gabriela. Tento třetí nejvýše postavený Pseudotvůrce ženského pohlaví obsahuje esence Alláha a zároveň i Acrie Thory Sarigmatky.

   Vládci pekel se na nejvyšších pozicích střídali v průběhu vývoje negativního stavu poměrně často, avšak nikdo z nich nebyl nikdy zcela nezávislý na Alláhově vůli. Všichni byli v různé míře jeho vazaly, kteří ochotně plnili roli loutek, na venek se prezentujících jako svrchované osoby, mající celou situaci ve vlastních rukách. Tento fenomén se odráží i na planetě Nula, kde jsou už od počátků lidské éry všichni nejvýznamnější státníci řízeni ze stejného zdroje. Přestože je tento řídící orgán sídlící v nejhlubších peklech nejednotný a jeho členové mezi sebou vedou četné rozbroje, což se v tomto světě kromě jiného projevuje i různými druhy konfliktů mezi jednotlivými zeměmi, všichni v tomto orgánu spolupracují v konečném důsledku na stejném cíli – budování a expanzi negativního stavu. Nezáleží na tom, kdo se právě honosí oficiálním titulem vládce a zda mají v různých dimenzích i v této hmotné realitě převahu Pseudotvůrci nebo Renegáti, protože za scénou spadá veškeré dění do kompetencí jediné osoby, kterou je Alláh, na jehož stejné úrovni stojí i Lady Acria a její dvojče a dcera Acria Sarigmatka. Proč zde už nepoužívám celé znění jmen uvedených výše? Abych všem čtenářům nejen na planetě Nula, ale i v Pravém Stvoření a Zóně Vymístění demonstroval skutečnost, že skutečná Thora Rafaela ani Sinella Gabriela nemají s družkami Alláha kromě ukradené části esence nic společného, tudíž nemohou být s Lady Acrií a Acrií Sarigmatkou ve svých pravých, ničím nezatížených světelných podstatách nikterak spojovány. Dalším důvodem je fakt, že po spuštění Mise Boží rodiny dojde k extrahování ukradené části jejich esence z nitra zmíněných Pseudotvůrkyň zpět do srdcí Thory a Sinelly, čímž budou moci využívat svůj životní potenciál opět naplno.

   Alláh působil již od počátků negativního stavu na své panství výhradně skrytě a celkové dění Zóny Vymístění řídil z pozice za scénou, takže ani ty nejvýše postavené sentientní entity neměly až na výjimky s tímto falešným „bohem“ povětšinou žádnou osobní zkušenost. Situace se začala rapidně měnit až po propuštění Pseudotvůrců z jejich separované pozice, k čemuž došlo v době změny mojí absolutní přirozenosti, kdy jsem se z Nejvyššího stal/a Pánem Ježíšem Kristem. Po dlouhém věku stabilní vlády Zeuse došlo nakonec k jeho osvobození ze zajetí zel a nepravd, když si po dlouhém a vyčerpávajícím úsilí ze strany mých představitelů pod vedením archanděla Martiny Siri Michaely zvolil nepokračovat v dosavadním způsobu existence a přijal boží lásku, milost a odpuštění. Brzy po jeho přemístění do limba si tak zvolil i Borog, který byl stejně jako jeho předchůdce řízený Triem, které se už za jeho éry postupně začalo drát na scénu. Alláh, Nechtar a Temror byli v souvislosti se změnami v boží povšechnosti a v souvislosti s působením našeho týmu nuceni reagovat na tento vývoj, proto si už delší čas připravovali pevnou půdu pod nohama, aby z této viditelné pozice mohli řídit antivesmír bez nastrčených prostředníků. Tyto snahy byly uspíšeny zmíněným odchodem Zeuse a Boroga, jejichž pozice Trio okamžitě převzalo, přičemž se snažilo temné panství stabilizovat a zavést v něm nový pořádek. V tom samém období (rok 2016 a 2017) probíhala spolupráce přímých inkarnací Lady Acrie (Monika N.) a Acrie Sarigmatky (Lucie S.) s Týmem Boží rodiny, čímž došlo k jeho kontaminaci. Zpočátku nikdo včetně Bohyně Jany nesměl znát nic o jejich skutečné identitě, aby mohlo proběhnout vzájemné poznávání, předání klíčů k Bifrostu, jeho následné zavlečení do pekel, pozdější očištění v srdci Martiny a nakonec předání Janě. Po jejich odhalení se tým rozdělil na ty, kdo v nitru následují Mě, Pána Ježíše Krista Boží rodinu, a na ty, kdo se k nám obrátili zády. Lady Acrii následovalo hned několik našich dosavadních spolupracovníků. Hlavními faktory jejich odvrácení se od nás byla neznalost knih Nového zjevení a z toho vyplývající nepochopení situace, velká pýcha a přemíra ega, ovlivňovaného ovládacími programy. Nejdůležitějším činitelem v těchto případech byl ale především charakter jejich poslání a plán duše, jenž spadá u entit pocházejících ze Zóny Vymístění do kompetence Pseudotvůrců a Renegátů. Souběžně s odhaleními o agentech negativního stavu došlo k dobrovolnému předání moci Temrora a Nechtar do rukou Alláha, jenž od té doby vládne temnému panství pouze s Lady Acrií a jejím dvojčetem a dcerou. Obě do té chvíle získávaly potřebné znalosti pro pozdější plnění role Antibohyň. I přesto ale ovlivňovala Lady Acria se svým manželem vývoj „odpadkového koše Multivesmíru“ už v dobách první fáze aktivace Zóny Vymístění, čímž byla pro Alláha daleko významnější než Temror a Nechtar, dělících se s ním o moc.

   Acria Sarigmatka zůstala zrakům všech obyvatel antivesmíru skryta až do této chvíle, kdy jsem odhalil pravdu o jejím královském původu a o způsobu jejího vzniku. Tyto zprávy se díky nasazení mých spolupracovníků a na základě jejich spolupráce s hnutím odporu donesly až na ty nejhlubší úrovně jsoucna a bytí, čímž tyto informace zachytili i členové vybraných frakcí Pseudotvůrců a Renegátů. Velkou vlnu překvapení, pozdvižení a nevole to vyvolalo zejména mezi věrnými sympatizanty Alláha a Lady Acrie, kteří bezmezně důvěřovali způsobu jejich vlády a propagandě, kterou považovali za neměnnou pravdu. Vyvstala u nich existenciálně závažná otázka, jak mohl královský pár, považovaný za neomylný a dokonalý, skrývat celé věky něco tak důležitého? Mnoho sentientních entit má proto nyní tendenci přijít celé věci na kloub. Toho ale nejde správným způsobem dosáhnout jinak, než tím, že je třeba podívat se na celou situaci z úplně jiného úhlu pohledu – z pohledu pozitivního stavu, v jehož opozici žijí všichni, kdo se odvrací od lásky. U těch, kteří ve svém nitru vyslovili neustále potlačované přání vidět věci v pravém světle, a zároveň se v jejich srdci vyskytla touha po lásce, kterou začínají připravení jedinci díky šíření duchovního léku vnímat, objevili se u nich mí vyslanci specializovaní na tento typ interakce s padlými anděly. Tato touha, pramenící z jejich svobodné vůle, je zachycena mojí absolutní prozřetelností, díky čemuž se mí spolupracovníci mohou u těchto jedinců objevit okamžitě. Poté je jim nabídnuta pomocná ruka v podobě předání hlavních idejí Nového zjevení, poskytnutí informací z jim neznámého úhlu pohledu a vše ostatní, co je zrovna potřeba. Důležitou součástí aktu je dar pocítění boží lásky, kterou jsou budoucí konverti schopni na zlomek vteřiny vnímat. K tomuto procesu dochází ve speciálním módu, jenž zabraňuje přímým útokům negativního stavu na své vlastní jedince. Stav zel a nepravd si nepřeje, aby se jakákoliv sentientní entita osvobodila z jeho spárů. Kdo se však vydá na cestu duchovní progrese, má vždy moji podporu, ochranu a všechny prostředky k tomu, aby svůj vzestup a přerod do pozitivního stavu úspěšně zvládnul.

   Vládnoucí síly užívají veškerých dostupných prostředků k tomu, aby jakkoliv zbagatelizovaly význam skrývání druhé královny, kterou kromě bývalého Tria doposud nikdo neznal. Po odhalení Pána Ježíše Krista o existenci této osoby a po objasnění jejího původu a vzniku (viz sdělení „Upřesnění role Antitýmu Boží rodiny“ a „Završení mise v zóně vymístění“) byli Pseudotvůrci nuceni nejen připustit existenci této entity, ale také ji představit veřejnosti, aby bylo zabráněno šíření nepokojů do dalších dimenzí. Nic nejde skrývat do nekonečna a v tomto případě to platí dvojnásob. Pokud by Acria Sarigmatka byla skrývána i nadále, touha dovědět se mystickou pravdu, přinesenou ze Zdroje všeho života, by neustále sílila u stále většího množství obyvatel antivesmíru. Legitimita Alláhovy vlády a stabilita jeho moci by tak postupem času byla velmi narušena. Proto byli nuceni s Lady Acrií reagovat na tento vývoj, kdy se v duchovním smyslu pozitivní stav přibližuje ke stavu negativnímu, čímž se daleko více odkrývá šerednost zel a nepravd a ubohost života, jaký žijí všichni, kdo prozatím dávají přednost ještěrům. Aby královský pár ospravedlnil své jednání, po narychlo připraveném představení druhé královny spustil masivní propagandu všemi směry, pomocí níž se snaží vysvětlit důvody a nezbytnost jejího skrývání, jakožto i to, proč došlo k jejímu příchodu na scénu zrovna nyní. Vysvětlení Pseudotvůrců je vším, jen ne pravdou, a v žádném případě není spojováno s informacemi ode Mne, Pána Ježíše Krista, které se stačily rozšířit do myslí i srdcí mnoha bytostí v peklech ještě před tím, než vládci temného panství přišli s vlastním vysvětlením a zinscenovali objevení se druhé královny na scéně, přestože s tím do té doby vůbec nepočítali a chtěli ji i nadále držet v ústraní. Důvod jejího skrývání, který se poddaní Alláha a Lady Acrie z jejich úst nedozví, tkví především v tom, že v DNA Acrie Sarigmatky je ukryt obrazný klíč moci těchto vládnoucích Pseudotvůrců. Skrýváním této osoby chtěli tajný genetický kód ochránit před padnutím tohoto receptu do cizích rukou. Nyní budou muset vynakládat daleko větší úsilí o jeho zabezpečení.

   Aby vnesli do svých poddaných ještě větší zmatek, na každé úrovni duchovních, intermediálních a přírodních světů Zóny Vymístění používají jiné metody ovládání. Někde Alláh vystupuje sám, jinde v páru a někde už i v nové trojici. Jinde je jeho falešná tvář zase naprosto skryta, zatímco v dalších sférách pekel se ukazuje pouze s Acrií Sarigmatkou, která je v určitých oblastech vykreslována jako jediná vládkyně negativního stavu. Tak tomu je i na planetě Nula, kde je Antitýmem Boží rodiny cíleně skrývána skutečná role a identita Lady Acrie v těle Moniky N. Namísto toho do své pozice nastrkuje Acrii Sarigmatku v těle Lucie S. Aby byl tento efekt podtržen, Lucie o sobě veřejně prohlašuje tuto skutečnost, přičemž navíc zdůrazňuje, že ona, vládkyně Zóny Vymístění, je i přímou dcerou Pána Ježíše Krista a spasitelkou Stvoření. Nic nemůže být dále od pravdy. Na úrovni 3. dimenze chce Antitým těmito praktikami udělat ze Mě, Pána Ježíše Krista a mých představitelů slabomyslné osoby, které nemají žádné ponětí o skutečné pravdě. Aktéři tohoto dějství stojící na temné straně si nepřejí jakékoliv odhalování pravdy o sobě, proto když můj plán nedokážou zastavit, snaží se mé informace alespoň převrátit a bojovat proti nim výše zmíněnou záměnou svých identit.

   Na závěr shrnu význam nového Tria. Jak jsem sdělil už dříve, esence nejvyšších Pseudotvůrců obsahují i esence všech padlých bytostí, díky čemuž je snáze mohou ovládat. Tito falešní „bohové“ se mohou ukazovat na mnoha místech antivesmíru současně, protože používají bezpočet klonů. Alláh po dlouhý čas vyvíjel speciální typ daleko dokonalejších klonů, skrze něž chtěl zastavit záchranné operace mých spolupracovníků a také znemožnit budoucí masový exodus padlých duší z bažiny antivesmíru. Skrze umělé hybridy by zavedl totální kontrolu nad každým obyvatelem negativního stavu a ve svých rukách by koncentroval tak velké množství moci, které je pro všechny sentientní entity zcela nemyslitelné. Před plánovaným probuzením biorobotů ale došlo na místě tajné laboratoře k rozšíření duchovního léku do jejich kolektivního vědomí, čímž byly snahy negativního stavu v tomto směru zastaveny (viz sdělení „Završení důležité etapy v Zóně Vymístění a na Zemi/Nule“). Následné působení medikamentu do tohoto okamžiku způsobilo, že dar boží spásy už přijali nejen všichni zmínění hybridi uvedení ve stázi, ale dokonce i první pár stávajících, aktivně působících klonů královského páru. Nové Trio ovládalo Zónu Vymístění z pozice za scénou odjakživa – nejprve ve dvou, po zfabrikování Acrie Sarigmatky ve třech. Přesto zůstávali nejklíčovějšími hráči po dlouhé věky členové starého Tria – Alláh s Temrorem a Nechtar, kteří teprve nedávno předali svou výkonnou moc dvěma královnám. Stalo se tomu i v důsledku toho, že Lady Acria prošla pseudo-fúzí, kdy dosáhla té největší možné moci a ve všech částech své existence došla té nejnižší (z pohledu Zónu Vymístění nejvyšší) úrovně, z níž působí Alláh. Přestože jsou královny dvě, skutečná „bohyně“ pekel je pouze jedna. Tou je tolikrát zmiňovaná Lady Acria, která zaujímá o stupínek vyšší pozici a dosahuje větší moci, než Acria Sarigmatka, která je jejím dvojčetem a zároveň dcerou, jsa společným dílem „boha“ a „bohyně“, bytostí nejvíce vzdálených ode Mne, Pána Ježíše Krista. Acria Sarigmatka je doplňujícím a nedílným prvkem nového Tria, díky níž může být negativní stav spravován daleko efektivnějším způsobem.

   Celkové rozpoložení negativního stavu a vývoj v jeho doméně se právě teď dostává do bodu, kdy bude na jeho území moci započít působení Mise Boží rodiny z nového Vesmíru, nacházejícího se v novém cyklu času. Tento Vesmír je interuniverzální a v pozici Multivesmíru zaujímá velice specifickou pozici. Jelikož existuje nezávisle na starém cyklu času a vně dosavadního uspořádání Stvoření, není nijak ovlivněn negativním stavem. Dynamika jeho jsoucna a bytí proto zahrnuje dosud nevídané možnosti, díky kterým je život v něm ještě daleko plnější a krásnější, než život ve starém cyklu času Pravého Stvoření. I přesto v něm ale ještě nemůže být přítomna plnost pravého života, jež nastane simultánně a synchronně v celém Multivesmíru po úplné eliminaci negativního stavu.

   Po spuštění naší Mise nastane nová fáze mého plánu na vysvobození a spasení všech bytostí ze Zóny Vymístění zpět do mojí náruče. Ještě před jejím startem zaznamenali mí vyslanci v peklech mnohá klíčová vítězství, která vybudovala pevný základ, na němž budeme v dalších etapách stavět. Působení duchovního léku a šíření Božího slova do všech dimenzí slouží jako předvoj k plnému nasazení mých vybraných spolupracovníků, kteří budou cestovat do Zóny Vymístění v univerzálních tělech a pokračovat v důležitém poslání pro celek. Už brzy dojde k propojení nebe se zemí, čehož bude dosaženo pomocí obnovení aktivity Bifrostu, který bude Bohyni Janě a Týmu Boží rodiny sloužit k cestování všude tam, kde to bude třeba. Přestože to v těchto podmínkách mnohdy vypadalo, že negativní stav má na vrch, vše bylo jen subjektivní zdání. Jak víte, nikdo a nic nemůže ohrozit nebo zastavit můj dokonalý plán, nikdo a nic nemůže zničit pozitivní stav a jeho lásku, světlo a dobro, pro které pracujete a jež ztělesňujete. Až nastane ta dlouho očekávaná chvíle přechodu na novou úroveň, antivesmír se začne vyprazdňovat ještě daleko rychleji, než tomu bylo doposud.

   Ze srdce děkuji všem mým představitelům, spolupracovníkům a přátelům za úžasnou práci a oběť, která přibližuje ráj pro všechny. Miluji vás a těším se na vás.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 21. 10. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email