MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 12. 3. – 18. 3. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK

 

Využívám výsady přímého kontaktu s Pánem Ježíšem Kristem
na základě niterné komunikace. On/Ona k nám může promlouvat
již přímo a nezprostředkovaně, neboť božství se stalo lidským
a lidství božským, a to dvakrát v těle Ježíše a v těle Jany,
aby existovala harmonická vyrovnanost mezi mužskými a ženskými
absolutními aspekty. Jeho/Její Nová přirozenost taktéž umožňuje
všem sentientním bytostem smyslové a zkušeností vnímání toho,
kým Pán Ježíš Kristus doopravdy je, stejně tak Mu/Jí dává možnost
vstupu do jakékoliv oblasti zóny vymístění, aniž by tato boží přítomnost
zavinila zkázu pekelných tvorů odvracejících se od bezpodmínečné lásky.
Náš milovaný věčný Rodič je jedinou absolutní bytostí, obsahující všechny
prvky jsoucna a bytí, což Mu/Jí dává výsadu svrchovaně vládnout
nad svým Stvořením, vidět do srdce každého jednotlivce a podporovat
ho na jedinečné životní cestě. Protože se Bůh inkarnoval na planetu Nula
jako muž i žena, zakusil přímo a osobně dopad negativního stavu
přesně tak, jak ho prožívají lidé a všichni další účastníci. Na základě
tohoto může Pán Ježíš Kristus zcela přesně a dokonale chápat naše
problémy a potřeby, promlouvat k nám způsobem soukromým,
intimním, jedinečným a osobním. Stvořitel miluje svůj Multivesmír
a všechny entity v něm žijící, proto na sebe vzal/a nejtěžší možný
kříž poroby a útlaku za účelem konečné eliminace stavu zel a nepravd,
s cílem spasit každého jedince a navrátit ho tam, kam doopravdy
patří. Pozitivní stav je procesem věčného vývoje, prožívání radostných
a neopakovatelných zážitků, nevídaných dobrodružství, bohatých
přátelských i romantických vztahů, plný všudypřítomného světla,
štěstí, souznění, dokonalosti a ještě mnohem více dosud neprožitých
elementů vyšlých z boží povšechnosti. Vše staré pomine a namísto
toho přijde nové nebe a nová země. Multivesmír bude restrukturalizován
od základů a již nikdy více v něm nebude přítomno nic nemístného
a špatného. Těšme se na věčnost v plnosti pozitivního stavu,
který v novém cyklu času vydá své skvostné a ušlechtilé plody.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email