MARIÁNSKÝ KULT

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé,

V knihách Nového Zjevení jsem upozornil na postupné odvádění věřících od Mého učení v těle Ježíše Krista a založení vnějších náboženských organizací spojených s Mým jménem, tedy křesťanských církví, které se staly nástrojem negativního stavu k většímu ovládání lidí. Podrobnější informace najdete v 3. kapitole Nového Zjevení Pána Ježíše Krista (https://www.duchovniinfo.cz/pdf/nzpjk/nzpjk_03.html). Cílem negativních sil v čele s Datasystémem, Pseudotvůrci a Renegáty bylo a je pošpinit Moji absolutní láskyplnost, moudrost, odpuštění a udělat ze Mě trestajícího a nemilosrdného boha, který nechává na věčnost trpět hříšníky v pekelných plamenech. Po staletí byli věřící strašeni, vydíráni, manipulováni a udržováni ve lžích, aby jejich páni mohli žít v blahobytu, zneužívali svou moc pro své nekalé účely, rozhodovali o „životě a smrti“ jednotlivců a celých národů, které vháněli ve jménu božím do válek. Ježíše nikdy neuznali jako vtělení Nejvyššího, přestože i v Novém Zákonu Bible je mnoho výroků, které jeho Božství potvrzují: „Já a Otec jedno jsme.“ „Kdokoli Mě vidí, vidí Mého Otce.“ „Nikdo nezná Otce, než Syn“. „Byla Mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“ V lepším případě Mě prezentují jako Božího syna a součást tzv. Boží Trojice (Bůh Otec, Boží syn, Duch Svatý), přičemž Ježíše Krista označují jako vykupitele světa, zatímco Boha Otce jako stvořitele světa a Ducha Svatého jako posvětitele světa, tedy každý má jinou funkci a přirozenost, jakoby nebyli jedním nedělitelným absolutním Bohem. Teprve knihy Nového Zjevení přinášejí vysvětlení o původu Ježíše Krista a nové přirozenosti Boha/Bohyně Pána Ježíše Krista (více v 2. kapitole Hlavní knihy: https://www.duchovniinfo.cz/pdf/ nzpjk/nzpjk_02.html).

Pro existenci negativního stavu je smrtelným nebezpečím niterné spojení každé bytosti, tedy i lidí na Zemi/Nule s jediným zdrojem života, se Mnou, nyní Pánem Ježíšem Kristem, a proto se po převzetí křesťanského učení všemožně snažili vytvořit síť prostředníků mezi věřícími a Bohem. Někteří jsou v podobě kněží, biskupů, papežů a jiných duchovních představitelů vtěleni přímo zde v hrubohmotné realitě, jiní působí v nehmotných realitách jako andělé, nanebevzatí mistři, různí „svatí“ a pod. Nejvýznamnější prostřednicí je Panna Marie, která však nemá kromě jména nic společného s původní bytostí, jež porodila fyzické tělo Ježíše a po odchodu z těla se stala Mojí pokornou a oddanou spolupracovnicí v nehmotných sférách pravého Stvoření a nemá s touto planetou a lidmi žádný kontakt. Dovolil jsem, aby Datasystém spolu s Pseudotvůrci a Renegáty vytvořili bytost, která se za Pannu Marii vydává a ovlivňuje tak nic netušící masy věřících prostřednictvím různých zjevení, zázraků a staví se do role spoluspasitelky a prostřednice mezi „jejím Synem“ a lidmi. Na tuto skutečnost jsem už upozornil v Dialogu 3 v knize Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem, 1. díl (https://www.duchovniinfo.cz/pdf/dpjk/d1/d3.html), odkud cituji:

 

Peter: Jak víš, nedávno se objevilo na internetu Třetí tajemství Fatimy. To, co se v něm tvrdí, je pro jeho čtenáře velmi zneklidňující. Byl bych rád, abys to komentoval a komentoval také prohlášení, že třetí světová válka nastane 4. července 1999 a bude pokračovat do roku 2028 či později, způsobí ohromné zničení a ztrátu milionů, ne-li miliard lidských životů.

Pán Ježíš Kristus: Povšimni si, prosím, jazyka užitého ve Třetím tajemství Fatimy a ve všech ostatních podobných ‚proroctvích‘. Jak mnoho možností voleb ti poskytují? Žádnou. Ve skutečnosti máš jen dvě možnosti: buď být zničen, nebo zachráněn předepsanými postupy – a to není vůbec žádná možnost volby. Odehrají se skutečně tyto věci, jak jsou předpovězeny, všemi těmito početnými samozvanými falešnými proroky? Nu, jak víš z minulosti, to, že se některé předpovědi staly pravdivými, bylo proto, že síly negativního stavu byly s to nachystat určité události v budoucnu předpovídajíce je dopředu, a tedy zajistit, že se uskuteční dle předpovědi. Nezapomeň ani na minutu, že toto je jejich svět a že zajisté mají schopnost tak učinit. Musíš chápat, že pro ně je velmi důležité, aby lidi přesvědčily o své pravdivosti, aby tak lidé věřili jim, jednali podle nich a následovali síly negativního stavu – jako vždy pod rouškou či ve jménu Boha. Je nějaká lepší cesta, jak obelhat lidi, než ve jménu Božím?

Nejohavnější a nejpustošivější předpovědí v tomto ohledu je ta ve jménu Marie v Tajemstvích Fatimy. Marie je zde zobrazena jako někdo, kdo má absolutní pozici a moc ovlivnit anebo změnit cokoli, co chce. Sama sebe umísťuje na úroveň Boží, jako Bohyně, která má dokonce vyšší pozici než její takzvaný Syn. Povšimni si, prosím, že v těchto poselstvích nikdy nezmiňuje slovo ‚Ježíš‘, ‚Kristus‘ nebo ‚Ježíš Kristus‘ anebo ‚Pán Ježíš Kristus‘, ale jen ‚můj Syn‘. Věř Mi, Petře, to není náhodou. Také si prosím všimni, jak hovoří o trestajícím Bohu, a obzvláště o puštění jejího syna, aby vyhladil všechny hříšníky z tváře země, uvěznil je navždy v peklech, aby doslovně hořeli navěky v ohni pekelném. Pokud jí ovšem lidé nebudou naslouchat a dělat, co jim říká. Vidíš zde ten problém? Zopakujme si to: pokud nebudeš činit, co ti říkám, pošlu na tebe svého syna a ten tě potrestá, zničí a uvrhne do pekel, abys tam mohl hořet v doslovném ohni navždy, nadobro a věčně. A co chce, abys činil? Chce, aby ses denně modlil růženec, obětoval na usmíření hříchů světa a velebil veřejně Konsekraci Ruska neposkvrněnému srdci, aby se řídilo Svatou stolicí v jednotě se všemi katolickými biskupy. Papež musí prohlásit poslední a nejuctívanější Mariánské dogma, v němž takzvaná Matka Boží je uctívána jako ‚Spoluspasitelka, Zprostředkovatelka a Obhájkyně‘ všeho člověčenstva. Papež a všichni národní vůdci musí společně zasvětit všechny národy jejímu neposkvrněnému srdci atd.

Vidíš směšnost všech těchto požadavků? Od kdy Marie umírala za lidské hříchy či jejich problémy? Od kdy se stala spasitelkou světa? Jakým způsobem a z jakých důvodů? Skutečná, pravá Marie – Marie, kterou jsem vybral jako prostředek ke vstupu do tohoto světa – by nikdy neřekla něco takového, a obzvláště ne způsobem, jakým to bylo řečeno. Skutečná Marie je vtělením opravdové skromnosti, poníženosti, nevinnosti a pokory. Jako kdokoli jiný uctívá Mne jako Jediného Absolutního Pána Ježíše Krista, Jediného Boha Nedělitelného.

Není náhodou, že během Mého pobytu na planetě Nula jsem jasně ukázal Svým následovníkům, že Marie se nikdy nemá považovat za Mou matku. Dovol Mi osvěžit tvou paměť. Pamatuješ si, když si někteří posluchači mysleli, že jsem zešílel, a Mí příbuzní, když to slyšeli, přišli, aby Mě odvedli a snad Mě i zavřeli? Co jsem jim odpověděl, když Mi řekli, že „tvá matka, otec, sestry a bratři jsou zde aby tě viděli“? Řekl jsem jim: „Kdo je má matka, otec, sestry a bratři? Ti, kdo Mně naslouchají a konají Mou vůli.“ Řekl jsem to proto, že – kromě mnoha jiného – jsem předvídal, že Mariin kult se objeví později, po Mém odchodu z vaší planety. Nebo vezměme scénu, když jsem byl pověšen na kříži a Marie a někteří Mí učedníci tam stáli a plakali kvůli Mému utrpení a osudu. Obrátil jsem se k Marii ukázav prstem na Mého učedníka Jana a řekl jsem ji: „On je tvůj syn.“ Pak jsem se obrátil k Janovi a řekl jsem mu: „Ona je tvá matka.“ A od této chvíle si Jan vzal Marii, aby s ním žila, aby o ni mohl pečovat.

Všechny tyto události jasně ukazují, že Marie nemá být považována za Mou matku v žádném ohledu a aspektu svého jsoucna a bytí. Byla hodnotným nástrojem, prostředkem pro Můj vstup do lidského života. Já i ona jsme se dopředu smluvili, že tomu tak bude a že ona tuto skutečnost nikdy nepoužije jako nástroj k tomu, aby se prohlašovala za Bohyni či za něco více než Boha.

Peter: Kdo tedy byl tou osobou, která se prohlašovala za Marii, matku Boží?

Pán Ježíš Kristus: To je velmi dobrá otázka. Není zřejmé, že nebyla skutečnou Marií? Byla a je pověřena silami negativního stavu, aby do lidí vložila velmi zlé ideje o povaze Boží, o povaze takzvaného Syna Božího a o její vlastní povaze, pozici a moci. A důvodem, proč se tak vychytrale objevila těm nevinným dítkám, bylo, aby u lidí vyvolala silnou víru, že je tak uvážlivá, milá, milující, laskavá a tak starostlivá o osud lidí, či hříšníků – užijeme-li její slova. A nejenom to, ale poskytuje jim i vizi pekel, kde hříšníci hoří doslovným pekelným plamenem (jak směšné a bláznivé!), strádajíce nejstrašnějšími bolestmi a utrpením. Také jim poskytla jiná přesvědčivá znamení, takže nemají absolutně žádné pochybnosti, že je skutečnou Marií a že jim říká absolutní pravdu. Jaký jsem Bůh v jejím pojímání? Velmi kruté monstrum, sadistický, nemilující, nerozvážný bůh, který se nemůže dočkat, až Mi Marie dovolí dát průchod Mé zuřivosti a všechno zničit – pokud se ovšem nemodlíte každodenně růženec, jak vás to naučili, a neprovozujete ostatní bláznivé, neužitečné, impotentní, bezvýznamné a nejsměšnější obřady prohlašujíce ji za svého ochránce a spasitele. Umíš si, Petře, představit život pozitivního stavu za takovýchto podmínek? Jak by někdo v pozitivním stavu mohl být šťastný, veselý, produktivní, tvořivý, progresivní a naplněný stálým vědomím, že někde tam venku v peklech existují miliardy a miliardy lidí, kteří neustále bez přerušení procházejí nejstrašnějšími, nejkrutějšími mukami, bolestmi a utrpením hoříce a škvaříce se v doslovném plameni či jakémkoli pekelném plameni navěky? Jak bych mohl pokračovat ve Svém tvůrčím usilování ve všem, co stále dělám, a zajišťovat vše pro Své Stvoření, pokud některé z Mých dětí, takzvaní hříšníci, zakoušejí tato nejstrašnější a nanejvýš zničující rozpoložení? Jaký život by byl v pozitivním stavu? Takové věci jsou naprosto nemyslitelné a jsou v rozporu se samotnou Mojí Přirozeností. Jak by se něco takového mohlo ospravedlnit, jestliže život v negativním stavu je experimentem a jestliže každý je v tomto životě dle dohody a tou dohodou bylo, že každý její účastník bude odměněn tím, že bude nakonec spasen od všech jejích důsledků, výsledků a následků a navrácen do pozitivního stavu?

Co se zde stalo s pojetím Mé Absolutní Nepodmíněné Lásky, Moudrosti, Milosti, Soucitu a Odpuštění? Je třeba říci ještě něco?“

 

Mariánský kult postupně nabývá na síle a potlačuje pravé poselství Ježíše Krista. Důkazy nacházíme i na území, kde působí naše Mise Boží Rodiny, v České a hlavně Slovenské republice. Je pochopitelné, že jsem se spolu s nejbližšími spolupracovníky a představiteli vypravila v těle Jany do míst, kde je tento kult prezentován i vnějším způsobem v době Svátku Sedmibolestné Panny Marie, kterou papež Pavel VI. prohlásil v roce 1966 za hlavní patronku Slovenska, 15. září. První zmínka o svátku Sedmibolestné Matky Boží pochází z roku 1412 na církevním sněmu v Kolíně nad Rýnem. Naše cesta vedla nejdříve do obce Žakovce, kde působí známý kněz Marián Kuffa, který se stará o více než 300 lidí na okraji společnosti v Institutu Krista Velekněze. Jeho činnost je sice pozitivní, protože otevřeně vyjadřuje nesouhlas s genderovou politikou, pomáhá bližním v nouzi a nebojí se jakýchkoli postihů díky své víře v Boha, navíc nemůže znát nejnovější Boží slovo v knihách Nového Zjevení, ale i na tomto místě je mnoho důkazů podpory Mariánského kultu. Místní Kaple narození Pána sice patří k těm na první pohled líbivějším a světlejším „svatostánkům“, ale nelze si nepovšimnout rozdílu v zobrazení Ježíše Krista, jehož tvář je zdeformována oproti originální předloze, kterou namaloval v roce 1934 Evžen Kazimirowski ve Vilně podle pokynů sestry Faustyny. Představuje celou postavu Spasitele, který pozvedá svou pravici k požehnání a jeho levá ruka se dotýká hrudi, odkud vycházejí dva paprsky. Panna Marie je zde namalována jako krásná bohyně, kterou pozvedají do nebe Bůh Otec (stařec s bílým vousem), Syn Ježíš a Duch Svatý v podobě holubice, tedy Boží Trojice a korunují ji, čímž ji povyšují nad ostatní bytosti. V knihách Nového Zjevení je na mnoha místech napsáno, že přede Mnou, Pánem Ježíšem Kristem jsou si všechny bytosti rovny, žádná není více nebo méně. Před kaplí je umístěna socha Panny Marie ve skleněné vitríně a vedle ní stojí kříž s umučeným Ježíšem Kristem. Katolická církev není jediná křesťanská organizace, která zdůrazňuje ukřižování Ježíše a „zapomíná“ na jeho zmrtvýchvstání a nanebevstoupení, papežové se klaní častěji Marii než Ježíšovi.

Další den jsme navštívili Košice, zejména Dóm svaté Alžběty, kde je „živá“ Panna Marie vedle „mrtvého“ Ježíše a uprostřed chrámu visí plastika Marie, která je jako na mnoha místech vydávána za Ženu oděnou sluncem s měsícem pod nohama z 12. kapitoly Zjevení Jana Nového Zákona Bible. Jak už víte z Doplnění 8 Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, touto ženou jsem já v těle Jany (https://www.duchovniinfo.cz/pdf/nzbr/nzd8.html).

V neděli 17. 9. 2023 jsme se vydali do Banské Štiavnice, města proslulého těžbou zlata, které podle pověsti pomohly najít ještěrky, což symbolizuje vládu Pseudotvůrců nad lidstvem a planetou Nula, zaměření negativního stavu na hmotu, bohatství, vykořisťování a další vnější záležitosti, které nemají s pravou duchovností nic společného. Nejvíce času jsme věnovali Kalvárii. Je to soubor celkově dvaceti dvou samostatných sakrálních staveb, z toho sedmnácti kaplí, představujících výjevy z ukřižování Ježíše a sedmi bolestí Panny Marie, tří kostelů, zastavení „Ecce homo“ a božího hrobu, umístěných na vrchu Scharffenberg (Ostrý vrch). Komplex byl vybudován v letech 1744–1751 v barokním stylu a jeho zakladatelem byl jezuita František Perger. Některá zastavení jsou významnější než ostatní, patří mezi ně i 6. zastavení Bolestné srdce Panny Marie, kde nás mimo jiné zaujal oltář s ležící Marií Magdalénou, která drží v ruce krucifix (Ježíše na kříži) omotaný růžencem (symbol římskokatolické církve a významný prvek mariánské úcty) a na klíně má lebku, symbol smrti. I zde se projevila nadřazenost Mariánského kultu nad Misí Ježíše Krista, programování věřících, aby se modlili k Panně Marii a brali ji jako jedinou prostřednici, která oroduje u „svého Syna“ a neobraceli se na jediného spasitele Pána Ježíše Krista. Odklon katolické církve od pravé víry dokazuje i výrok současného papeže Františka, že osobní vztah s Ježíšem je nebezpečný a velice škodlivý (https://www.ac24.cz/…/10731-vzath-jezis-papez…/).

Vše, co se děje, pomáhá odhalovat praktiky negativního stavu a tím ukončovat tento dočasný experiment plný utrpení, a proto není třeba nikoho odsuzovat. Vy, moji představitelé a spolupracovníci znáte Nové Zjevení a chápete, že každá bytost na planetě Nula a v celé zóně vymístění hraje předem domluvené role zcela dobrovolně z lásky k celému Stvoření. Přestože si nikdo z vás na tuto dohodu se Mnou nepamatuje, aby celé dějství probíhalo autenticky, budete včas odvoláni z těchto těl a ukážu vám váš neocenitelný podíl na záchraně Multivesmíru.

Velmi vás všechny miluji a děkuji vám za oběť, která přináší sladké ovoce v podobě vysvobozování bytostí z pasti negativního stavu.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA,  22. 9. 2023

Zdroj:  Facebook Nové zjevení

Print Friendly, PDF & Email