LIDSTVO JE JIŽ ZA SVÝM VRCHOLEM A DOCHÁZÍ K JEHO ÚPADKU

Děkuji AA Michale Rafaeli za sdělení PJKBR

 

   V současnosti je účel existujícího stavu lidstva a lidských systémů naplněn. Tradice, zvyky a kultury na planetě Nula dosáhly vrcholu své účelnosti v průběhu druhé poloviny 20. století, přesněji v letech 1973 – 1978, kdy nastal všeobecný vrchol typické lidské éry. Nedlouho poté, na počátku 80. let začal přenos knih Nového Zjevení, nejnovějšího Božího slova s nejvyšším stupněm pravdy od Pána Ježíše Krista skrze prostředníka Petra D. Francucha. Přinesení Božího slova do této sféry spustilo přechodné období, kdy dochází k uzavírání typické lidské éry, která je charakteristická tolika protiklady, pramenících ze skutečnosti, že zde žijí jak praví lidští tvorové, tak i duše ze zóny vymístění a Pravého Stvoření.

   Konec typické lidské éry se projevuje erozí ve všech oblastech života. Objevují se stále nové typy krizí, strádání, válek, nenormálností, narůstání zla, které je oslavováno a omlouváno. Většina pozemšťanů se stále více vzdaluje od pravého a jediného Stvořitele a propadá se stále hlouběji do zóny vymístění. Elity zesilují ovládání všemožnými způsoby, vymýšlejí stále nové zákony a uplatňují represe s cílem vyvolání strachu a podvolení se jejich řádu. Zároveň s tím na planetě Nula dochází k masivní devastaci přírodního prostředí. Lesy jsou bezohledně káceny a vypalovány, do ovzduší se vypouští stále více škodlivin, v oceánu plavou desítky tun odpadů, města se rozšiřují, úrodná půda mizí na úkor betonových stavení, extrémy počasí jsou stále častější. Aby toho nebylo málo, elity nejenže proti těmto negativním vlivům nikterak nebojují, ale přímo tyto destruktivní plány podporují. Všechny mezinárodní úmluvy o ochraně přírody, počasí, regulaci a dalších nařízeních jsou jen divadlo pro veřejnost, aby lidé měli dojem, že národním i světovým vládám jde o všeobecné blaho, bezpečí a udržitelný rozvoj. Nic není dále od pravdy, protože loutky na významných postech ovládají mocné rodiny iluminátů, řízené svými ještěrčími pány a falešným bohy, původci a aktivátory negativního stavu.

   Rozhlédněte se kolem sebe a sledujte, jak tento svět každým rokem zachvacuje stále větší úpadek. Automobily zabírají stále více místa k životu, prostor je prošpikován Wi-Fi vlnami, lidé jsou hlídaní téměř všudypřítomnými kamerami, všechny telefonní hovory a internetové komunikace jsou zaznamenávány a ukládány do obrovských databází, kde jsou k dispozici tajným službám k efektivnějšímu sledování obyvatel. Zamoření duchovní i fyzické je ve 21. století už všude a dosahuje kritických hodnot. Nikdo neunikne chemtrailsovému spadu, který letadla dennodenně rozprašují zejména nad hustě osídlenými oblastmi, aby se na lidské otroky s neviditelnými pouty snášela toxická nanovlákna, jež se dokážou dostat pod kůži, do krevního řečiště a do trávicího systému, kde se spojují a rostou. To není všechno. Tato vlákna se mimo jiné dostávají samozřejmě i do vodních toků a půdy, stejně jako bakterie a viry, jež také bývají součástí chemtrails pro vyvolávání chronických nemocí a epidemií. Dalším důvodem těchto mléčných stop na nebi bývá zaclonění slunce a ovlivnění počasí, které je řízeno důmyslnou sítí H.A.A.R.P. Většina lidí je tak zmanipulovaných, že věří pouze oficiálním doktrínám a hlavnímu proudu médií, informujících pouze o tom, co je v souladu s vyšším principem řízení. Proto lidé stále chodí k volbám s nadějí, že právě jejich politik či strana splní sliby a přinese spravedlivější systém. Proto se mnoho z nich vysmívá mnohdy pravdivým konspiračním teoriím odhalujících nepříjemnou pravdu. Obyvatelé této planety nechtějí znát pravdu, nedokážou se na všechno dívat z pozice nadhledu, raději jsou vedeni jako tupé stádo ovcí vedených na porážku. Většina občanů v tzv. demokratických státech žije v iluzi, že jsou svobodní. Bohužel jim nedochází, že demokracie není vláda lidu, nýbrž úzké skupinky zaprodaných loutek, jimž je z vyšších pozic diktováno, v jakém duchu mají na schůzích zasedání hlasovat, jaký zákon schválit a jakou cestou se má jejich země v zájmu budování Nového světového řádu vydat. Veřejnost také stále věří bludům historie, např. její převážná část odmítá myšlenku, že pád komunismu v zemích střední a východní Evropy byl předem přichystaný převrat a že kapitalismus slouží k ještě rychlejšímu odebírání posledních svobod. Raději chodí do zaměstnání vydělávat stále více peněz a hromadit majetek, vynakládají všechno své úsilí pouze na povrchní věci, platí účty a daně, jsou arogantní a bezcitní k druhým. Většinu pozemšťanů nezajímá, do jakého bodu se svět dostal. Na této planetě žilo ještě počátkem 20. století méně než 2 miliardy lidí, v následujících letech dosáhne celková populace 8 miliard a bude nadále růst. Tento masivní přírůstek bude spotřebovávat stále více zdrojů a zamořovat planetu ještě více odpady. Dochází k úbytku životního prostoru a stále větší nestabilitě ve všech oblastech způsobené blížícím se kolapsem lidských systémů.

   Uzavírání typické lidské éry bude dovršeno vytržením pozitivní části lidstva do 5. dimenze Pravého Stvoření. Po tomto aktu už nebude na planetě Nula existovat stav smíšený z negativních i pozitivních prvků. Po příchodu Pseudotvůrců, jimž sedne na lep většina lidí, kteří zůstanou svými volbami v této realitě propadající se do pekel, dojde nejprve k zevnímu vyřešení podstatných globálních problémů, ale při následném vítězství negativního stavu nastane totální úpadek na všech úrovních. Problémy se ještě naposledy v plné míře nakupí a budou provázet nezbytné krátké vítězství temnoty. Poté bude účel existence zla naprosto vyčerpán a patologická situace planety Nula (jež v té době už nebude mít pozici nula) a jejího lidu bude skončena eliminací duchovně mrtvého zfabrikovaného života negativního stavu. Tato planeta a zóna vymístění se při uzavření současného cyklu času stane neobydlenou, doslova se vypaří. Jedinou pravou realitou ve jsoucnu a bytí bude nový Multivesmír bez přítomnosti všeho negativního.

   A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ (Zj 21,1-5)

Pán Ježíš Kristus Boží rodina

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email