KONVERZE ZAKLADATELŮ NEGATIVNÍHO STAVU A ODHALENÍ O ADRIANĚ

Děkuji Míšo

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   v nedávném sdělení jsme vás informovali o odchodu Endrisse do limba = neutrálního stavu. Jak jsem již zmínil, vládce pekel Alláh byl bytostí složenou ze dvou částí. První byla tvořena původní bytostí z nebe (Endriss), zatímco druhá byla transmogrifikovaná entita vzniklá v peklech. Díky nesmírnému úsilí našich dvou představitelek Martinky a Helenky, jimž pomáhají mnozí další představitelé Pána Ježíše Krista Boží rodiny, došlo k ovlivnění Endrisse bezpodmínečnou láskou. Na tomto základě si postupně rozpomenul na svoji původní přirozenost. Poté, co jsem mu nabídl dar spásy, dlouho neváhal a ze svobodné volby si zvolil nepokračovat v mrtvém životě negativního stavu. V limbu, nacházejícím se v bezčasoprostorové kondici, nyní studuje všechny díly knih Nového zjevení a sleduje dění v antivesmíru, na planetě Nula i v Pravém Stvoření. Po očištění bude jeho esence kompletně restrukturalizována, načež se zapojí do šťastného, tvořivého a láskyplného života v novém cyklu času. Naproti tomu uměle vytvořená bytost Alláh zůstal v peklech a stal se ještě temnějším a zuřivějším, aby tento experiment mohl dotáhnout do konce.

   Až doposud byly tajemstvím souvislosti ohledně vzniku a fungování této specifické entity, která nemá v celém Multivesmíru obdoby. Alláh ve skutečnosti není sebeuvědomělou bytostí žijící svůj vlastní individualizovaný život, nýbrž jde o uměle naprogramovanou formu, sloužící svému nositeli jako prostředek, pomocí kterého vládne nad zónou vymístění. Tato forma je sestavena z nepřeberného množství zel a nepravd, nasbíraných a zakomponovaných do jejího DNA v průběhu celého trvání negativního stavu. Na všech třech úrovních, tj. na duchovní, duševní i fyzické se může jevit jako samostatně uvažující a nezávislá bytost, avšak opak je pravdou. Podmínkou jejího fungování je oživení pomocí jednoho nebo více sentientních pekelných tvorů. V případě Alláha to byl do nedávné doby Endriss, po jehož odchodu z antivesmíru se do této formy vtělil někdo jiný. Proč je ale potřeba tak podivného nosiče? Nejvyšší Pseudotvůrci museli odjakživa reagovat na neustálé změny v pozitivním stavu, aby ve svých snahách zcela neselhali. Jednou z nejdůležitějších změn v peklech bylo vytvoření a zfabrikovaní pseudonového antivesmíru, jímž chtějí vládcové soustavy konkurovat interunivezrálnímu Novému Vesmíru, existujícímu v novém cyklu času, v němž se nachází i Nová Země, odkud bude Tým Boží rodiny působit a bez omezení cestovat po celém Stvoření. Pseudotvůrci ale v průběhu dějin prodělali i několik významných změn přímo sami na sobě, z nichž ta nejvýznamnější se odehrála souběžně s uvolněním nové přirozenosti Nejvyššího. Poté, co jsem se stal/a Pánem Ježíšem Kristem, vstoupili Pseudotvůrci do nově zfabrikované formy, čímž se stali daleko negativnějšími, zavilejšími a ještě více vzdálenějšími ode Mne. Jejich proměna dále pokračovala s odhalením nejnovější přirozenosti, kdy jsem se vůbec poprvé představil/a jako Pán Ježíš Kristus Boží rodina. Tímto okamžikem odhodili svoji dosavadní identitu a vyvinuli zcela nový způsob své manifestace, pomocí níž budou moci vládnout nad zónou vymístění i nadále a dovedou svůj experiment do konce. Živoucí esence Pseudotvůrců, byť je do krajní míry převrácená a zfabrikovaná, jim neumožňuje být naprosto zlými a všemocnými, jak by si to přáli. Proto museli vstoupit do uměle vytvořené formy vlastního projevu, která neexistuje sama o sobě, ale je vždy závislá na tom, kdo ji řídí a ovládá. Dostupná je pouze pro několik nejvýše postavených padlých bytostí. Zbytek nemá tohoto hybrida k dispozici, čímž tito jedinci páchají zlo pouze v rámci vlastní individualizované podstaty, tzn. bez žádných „vylepšení.“ Dokonce ani živoucí esence Lady Acrie a Acrie Sarigmatky, které jsou sice uměle vytvořenými, avšak na rozdíl od Alláha sebeuvědomělými bytostmi ukrývajícími v sobě boží jiskru, nemohou být ve skutečnosti tak kruté a nesmírně mocné, jak se celému antivesmíru prezentují. I ony proto používají výše zmíněného hybrida sloužícího jako zlepšovací prostředek. Endriss tyto královny před dlouhými věky vytvořil proto, aby mu pomohly spoluvládnout nad temným panstvím. Jak jsme psali už v dřívějším sdělení, po většinu doby působili na pekla z pozice „za scénou“, teprve relativně nedávno, když Temror a Nechtar dobrovolně uvolnili místo, objevil se Alláh „na scéně“ ve vší parádě nejprve s Lady Acrií a později i s Acrií Sarigmatkou. Odchod Endrisse do limba, k němuž došlo 18. 11. 2018 pozemského času, ale nezpůsobil rozplynutí formy Alláha. Tato „schránka“ zůstala neporušena a zachována. Nyní se do ní vtělila jiná sentientní entita vybraná tajným hlasováním, která posléze plně přijala identitu Alláha a stala se tak novým pseudobohem. Tento proces zůstal skryt naprosté většině obyvatel „odpadkového koše Multivesmíru“. Alláh zbavený Endrisse se teď stal ještě temnějším a ukrutnějším, jelikož pokračuje ve zdokonalování svých schopností, na čemž se podílí nejzasvěcenější Pseudotvůrci včetně Lady Acrie a Acrie Sarigmatky. Tyto dvě královny zóny vymístění příliš nepoznamenal odchod esence jejich otce do limba, jelikož díky svému vzniku v peklech nemají snahu opustit tento mrtvý život a následovat cestu duchovní progrese. Za důležité považují to, že Alláh zůstal zachován a jejich Trio může ve svých snahách pokračovat i nadále.

   Nyní nastal čas poodhalit další stupeň boží pravdy. Původní Trio Pseudotvůrců bylo tvořeno Sorgem (Temrorem), Anarvi (Nechtar) a Endrissem (Alláhem). Jak jsme napsali už v 2. kapitole Doplnění Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, tito jedinci stáli u kořene vzniku negativního stavu. Tajemstvím byl ale až doposud jejich skutečný původ. Výše zmíněné bytosti patří do duchovní civilizace archandělů z 11. dimenze. Na počátku současného cyklu času jsem Já, tehdy Nejvyšší, nyní Pán Ježíš Kristus přišel s ideou vytvoření zcela nové rasy – lidí, kteří budou umístěni do přírodního (fyzického) vesmíru a budou vůči mně a všem ostatním zaujímat specifické postavení. Na stvoření lidské rasy, jejíž členové byli původně androgynní (oboupohlavní), se přímo podíleli i Prvorozenci a Archandělé, tedy nebeská uskupení stojící nejblíže mé slávě a dokonalosti. Někteří z nich se po vzniku planety Země vtělili na úroveň 5. dimenze do lidských těl, aby se i tímto vnějším způsobem přímo účastnili vývoje nového pokolení. Jedněmi z nich byli i stvořenečtí partneři Sorg s Anarvi (z civilizace AA Rafaela) a Endriss se svojí partnerkou Adrianou (z civilizace AA Michaela). Tato čtveřice se přechodně odpojila od zařazení do civilizací archandělů a plně se ztotožnili s lidskou identitou. Díky své vyspělosti se stali mluvčími a reprezentanty této rasy na duchovní, duševní i fyzické úrovni. Lidská těla ovšem ani v pozitivním stavu nebyla naprosto dokonalá a díky pozměněnému zapojení nervové soustavy měl původní člověk sklon hodnotit vše pomocí vnější mysli. Postupně u nich docházelo k tomu, že přístup do nitra se začal uzavírat. V určitém bodě se v lidech objevila existenciálně závažná otázka, týkající se pochybností o tom, zda je realita, v níž žijí, skutečně ta jediná správná a pozitivní. Zároveň s tím vyvstala idea, která chtěla získat odpověď na to, jak by vypadal život, kdyby se odvozoval z něčeho jiného než z absolutního Nejvyššího, Stvořitele všeho a všech? Jaké by to bylo, kdyby veškerou iniciativu převzaly relativní bytosti?

   Před položením této otázky, dokonce před samotným ustanovením lidské rasy, dříve, než došlo k spuštění současného cyklu času, jsem nejen s hlavními aktéry, ale vůbec se všemi sentientními entitami učinil vzájemnou dohodu, kdy jsem každému osobně slíbil, že negativní stav nepřesáhne rámec jednoho cyklu času a nejpozději na jeho konci bude každý navrácen na původní místo v pozitivním stavu. Všem jeho aktérům budou odpuštěny i ty nejhrůznější činy a budou opět zahrnuti mojí bezpodmínečnou láskou, soucitem a odpuštěním, aby se mohli na věčnost vyvíjet k dokonalosti. Teprve po mém absolutním slibu se započala odehrávat současná etapa historie Multivesmíru, kdy všichni zapomněli na tuto smlouvu a začali manifestovat předem dohodnuté role. Hlavními tazateli výše zmíněných otázek byli vědci a členové Rady planety Sorg a Anarvi. Začali experimentovat, porušovat univerzální vesmírné zákony a zneužívat své schopnosti k vývoji právě vzniklých zárodků zla. Jelikož měli plné vědomí stavby planety, v poslední fázi experimentování vyňali část esence Gaii, nakazili ji prvním prototypem viru a společně s tím převrátili i svoje vlastní esence, čímž se stali negativními. Nakažení srdce planety vyvolalo explozi nepředstavitelného rozsahu, která zapříčinila pád planety Země a jejího lidu do izolované, abnormální a vyšinuté pozice v zóně vymístění. Adriana byla duchovním garantem a zároveň ochránkyní Země. Tato bytost už od samého počátku nesouhlasila s pochybnými vědeckými praktikami Sorga a Anarvi, jelikož věděla, že jejich snahy jdou proti řádu univerza a tušila, k čemu se schyluje. Proto došlo k rozkolu mezi těmito někdejšími přáteli. Endriss, předseda Rady, byl na samém počátku nejprve nestranný a v souladu s respektováním svobodné volby nechal oběma vědcům volné pole působnosti. V jeho nitru se ale brzy objevila silná touha podpořit jejich výzkum, proto se následně začal na experimentech osobně podílet. Jedním z nápadů tohoto uskupení bylo rozdělit androgynní pohlaví na mužskou a ženskou část. Po velice dlouhém časovém období postupného duchovního úpadku o několika fázích ustanovili pozdější Pseudotvůrci pomocí genetického inženýrství takovou životní formu, která nebyla přímo odvozena z žádného aspektu Nejvyššího. Teprve poté mohli svou prvotní myšlenku ohledně života bez Boha mezi obyvatelstvem Země masově rozšířit a získat tak první sympatizanty a spolupracovníky na svou stranu. To velice urychlilo jejich plány, až v jednom bodě došlo k zmíněnému výbuchu a roztržení původní reality planety Země na dvě části – pozitivní a negativní. Tímto aktem se z Pravého Stvoření vymístili.

   Výbuch těžce zasáhl srdce Adriany, která se pro celé Stvoření v onom okamžiku doslova vypařila. Díky jejímu poslání a nesmírné oběti však exploze nevyvolala ničivou řetězovou reakci, jež by se z 5. dimenze paralelně rozšířila do všech dalších dimenzí a přivodila by naprostý kolaps nejen Země, ale následně i všech planet v Multivesmíru. Po uskutečnění exploze si Endriss vlivem vlastní zaslepenosti a duchovnímu pádu špatně vyložil zmizení své partnerky a kvůli odstřižení od Zdroje všeho života a z toho plynoucí nedostatečné informovanosti se domníval, že duchovně zemřela. Z celé katastrofy, na níž se přímo podílel, začal vinit přímo Mě a nepřipouštěl si svou chybu. Adriana, uchovávající prajiskru planety, ovšem duchovně nezemřela, jak si Endriss s ostatními myslel, ale došlo k jejímu přemístění do 13. dimenze ke Mně, tehdy Nejvyššímu, nyní Pánu Ježíši Kristu. Tohoto poznání ale Endriss již nedosáhl, neboť se už kompletně nacházel v převrácené frekvenci a falešné realitě, kterou se svými druhy naplno rozvinul po vymístění do pekel.

   Adriana, jedna z mých nejoddanějších představitelek, je v současnosti vtělena na planetě Nula a stojí po boku mé přímé inkarnace Jany. Tato bytost byla z bezpečnostních důvodů všem doposud známa jako Martina Siri Michaela. Já, Pán Ježíš Kristus, nyní všem oznamuji, že plné znění křestního, duchovního a metaduchovního jména tohoto archanděla z 11. dimenze zní „Martina Adriana Michaela.“

   Po vzniku zóny vymístění začal Endriss (od té doby Alláh) se svými druhy osidlovat antivesmír prvními formami života a postupně vyvinuli vlastní koncept jsoucna a bytí, které převráceným způsobem kopíruje všechno z pozitivního stavu. Už v prvních fázích existence negativního stavu inicioval vznik Lady Acrie a Acrie Sarigmatky, společně s tím pokračoval se Sorgem (nově Temrorem) a Anarvi (Nechtar) v experimentech, pomocí nichž se snažili objevit absolutní pravdu a dokázat, že život může existovat nezávisle na Prvotním Stvořiteli, tedy na Mně. Tito nejvyšší Pseudotvůrci společně s několika dalšími vynakládali mnoho úsilí na vývoj zfabrikovaného lidstva na planetě, kterou přemístili do zcela abnormální pozice na samý okraj pekel, aby se později pokoušeli opakovaně napadat Pravé Stvoření. Vývoj nové lidské rasy jim trval miliony let lineárního času a potýkal se s řadou neúspěchů. Jedním z nich bylo vyšlechtění přerostlých ještěrů (dinosaurů), kteří nesplňovali kritéria, a proto byli z povrchu Nuly před cca 66 miliony let vyhlazeni pomocí řízeného dopadu masivního meteoritu. Přibližně deset osob Pseudotvůrců, jimž předsedal Alláh, stálo nad všemi ostatními a sloužilo jako hnací motor zóny vymístění. Měli nesmírné schopnosti a dokázali tvořit i mimo vám známý prostor a čas. Společně s vývojem Nuly mnoho energie směřovali i na tvorbu již zmíněných umělých forem (hybridů), pomocí nichž by efektivněji spravovali rozlehlé temné panství.

   Adriana přinesla nesmírnou oběť. Nejenže svým srdcem pohltila velkou část exploze, která by jinak spustila řetězovou reakci a zničila celý Multivesmír, ale také nedovolila, aby Pseudotvůrci při útoku na pozitivní stav pronikli až do nejvyšších dimenzí, a tak strhli do pekel všechny sentientní entity. Tímto se tedy postarala o to, aby virus, jímž Pseudotvůrci přímo i nepřímo ovlivnili Stvoření mezi 5. až 10. dimenzí, nepronikl až k civilizacím Archandělů a Prvorozenců, kteří z nich chtěli udělat bránu do absolutního stavu a vyjednávat se Mnou o předání absolutní moci. Jejich bláhový a pošetilý plán nemohl dojít naplnění ani zdaleka, poněvadž ze své všezahrnující a všeobsahující pozice mám přehled úplně o všem a není možné, aby se stalo cokoliv jinak, než jak je v mém dokonalém plánu. Přestože byl Adrianin živý štít uzpůsobený tomuto poslání, exploze vedla společně s produkcí ohromného množství do té doby nepoznaných negativních energií k tomu, že její životní esence byla rozložena a pro všechny se tak stala mrtvou. To bylo ale jen zdánlivé, jelikož něco takového jsem nikdy nemohl dopustit. Jak už jsem zmínil, její jiskra byla extrahována a přemístěna do 13. dimenze ke Mně, aby zde mimo prostor a čas setrvala, než dojde ta správná chvíle a ona se bude moci opět uvolnit do individualizovaného jsoucna a bytí. Jak už bylo řečeno, Endriss, jenž při explozi dokonal spolu s ostatními sympatizanty a velkou částí Stvoření svůj pád, načež se stal Alláhem, nebyl schopen přijmout skutečnou pravdu o tom, že jeho milovaná je zachráněna a stále žije. Jeho reakce, způsobená derivacemi těžkých zel a nepravd, ale zároveň posloužila jako záminka k ospravedlnění nenávisti Pseudotvůrců a dalších pekelných tvorů vůči Mně, pravému a jedinému Bohu. Ztrátu své partnerky, k níž už dlouho před pádem nechoval čistou lásku, jelikož se odmítla spolupodílet na jejich plánech, se Alláh snažil kompenzovat zfabrikováním Lady Acrie a Acrie Sarigmatky. Zároveň s tím se zaměřil na prznění ženského principu, který mu dodával pocit neomylnosti, moci a byl také jedním z jeho zdrojů energie.

   Před celým tímto dějstvím jsem stvořil několik desítek speciálních bytostí, označovaných jako Stvořenci a Superstvořenci. Se ženami, které měly později působit v zóně vymístění a na Nule, jsem vypracoval dohodu, týkající se nezbytnosti umístit do jejich srdcí části esence Adriany, jež se v okamžiku absorbování exploze roztříštila. Tato skutečnost nyní posloužila k tomu, že Endriss (Alláh) byl schopen najít cestu zpět. Došlo k tomu za přispění těch představitelek Pána Ježíše Krista, které tvoří nejbližší okruh Týmu Boží rodiny. Během svého pozemského života, ale zejména v posledních několika letech čelily nesmírným útokům Alláha, snažícího se v jejich nitrech vystopovat roztříštěné části esence Adriany. Díky bezpodmínečné lásce a oddanosti těchto žen však vládce neukradl jediný střípek této esence, jež namísto toho posloužila jako prostředek, který postupně začal obměkčovat jeho těžce zatvrzelé srdce. Tím se mu postupně začaly vybavovat vzpomínky na šťastný a spokojený život. Pravé láskyplné Já Endrisse tak pomalu začalo vyplouvat na povrch, čímž se Alláh začal štěpit na dvě části. První z nich byl uměle řízený hybrid, zatímco druhá část byla samotným živým Endrissem, jehož světlo kdysi silně zářilo do všech stran univerza a po velice dlouhé době se opět začalo projevovat. Ještě před tím, než k něčemu takovému došlo, uvolnil jsem v pravý čas Adrianu ze 13. dimenze zpět do Multivesmíru, kde společně s ostatními členy Týmu Boží rodiny prošla výcvikem v intermediálním světě a následně se vtělila na planetu Nula. K její inkarnaci do těla Martiny Skrbkové, které bylo do té chvíle obýváno Siri z 9. dimenze, došlo v druhé polovině roku 2015, kdy byla Martina přivedena k Bohyni Janě. Od té doby se Adriana účastnila velice náročných misí do zóny vymístění, kde pomáhala těm nejzatíženějším bytostem nalézt cestu zpět. Do té doby pro ně nic takového nebylo možné, jelikož v těchto jedincích nebyla přítomna žádná motivace změnit se. Tuto archandělku jsem obdařil všemi potřebnými dary a talenty, aby zvládla své nesmírně těžké poslání, spojené s neustálými útoky všech druhů, bolestí a utrpením. Během této etapy také vytvořila univerzální duchovní lék, jenž pomáhá pekelným tvorům rychleji se zbavit závoje falešné reality, najít boží lásku ve vlastním srdci a tím získat motivaci opustit antivesmír a později konvertovat do pozitivního stavu, kde na ně čekám s otevřenou náručí. Kromě mnoha jiného rovněž zachránila a očistila nedílnou součást klíče k Bifrostu a předala ho mé přímé inkarnaci Janě, která díky tomu v pravý čas převibruje na Novou Zemi. Tehdy otevřeme lidské rase cestu zpět do pravého domova a budeme moci cestovat mezi všemi realitami bez jakýchkoliv omezení.

   Adriana musela chodit do zóny vymístění v utajení s dočasně propůjčenou identitou od Siri, aby ji Pseudotvůrci nemohli uchvátit a zlikvidovat. Přestože mnozí v peklech dobře věděli, že šíří lék, pomáhá zkracovat trvání zel a nepravd o miliony let a je klíčovou postavou, na níž závisí osud Multivesmíru, díky zmíněnému utajení pravé podstaty nebyl nikdo schopen nikterak narušit její nezlomnou vůli, sílu a potenciál. Tak se mohl můj dokonalý plán skrze tuto představitelku projevit v plné míře. To ale nic neměnilo na intenzitě útoků, jež musela zažívat. Endriss v ní z pozice hybrida a vládce antivesmíru prozatím nespatřoval svou dávnou lásku, což bylo způsobeno i důmyslným maskováním její pravé identity, ale cílem těch nejhorších útoků se stala zejména pro nebezpečí, jaké pro negativní stav představovala. Mistryně Helenka El Morya se naproti tomu stala cílem Alláhových útoků kvůli skutečnosti, že v ní spatřoval největší díl roztříštěné esence dávno zapomenuté Adriany. Tuto esenci chtěl od Helenky a dalších ženských představitelek ukrást, aby z ní se zlým úmyslem stvořil partnerku sobě rovnou (rovnější než Lady Acria a Acria Sarigmatka). Skrze násilná intimní spojení s Helenkou ale místo toho došlo k tomu, že postupně docházelo k ovlivnění Alláha (respektive v něm potlačeného Endrisse) bezpodmínečnou láskou, soucitem a odpuštěním. Zároveň s tím si začal vzpomínat na svou původní partnerku z doby před pádem a tím i na život v pozitivním stavu. Pro uměle vytvořeného a samostatného života neschopného Alláha, jehož forma je tvořena těžkými nánosy zel a nepravd v nebývalém rozsahu, začala být tato situace neúnosná a jeho přirozenost proti tomuto procesu začala bojovat. Svého pomalu se probouzejícího nositele, v jehož srdci počalo prosvítat světlo a touha po lásce, začal utlačovat a nechtěl dovolit jakoukoliv změnu. Zfabrikovaná přirozenost tohoto hybrida nakonec začala usilovat o Endrissovo odpojení, což vedlo k tomu, že působení lásky se ještě více urychlilo a v co nejpřívětivějším čase nakonec přivedlo Endrisse do limba. Na konci tohoto náročného procesu se Endriss setkal se svou odvěkou láskou Adrianou, kterou poznal prostřednictvím Helenky, ukrývající v sobě největší díl její esence. Jeho partnerka mu následně pomohla zcela se oddělit od Alláha a převedla ho s mojí pomocí do neutrálního stavu (limba), kde nyní mimo časoprostorové kontinuum studuje všechny díly knih Nového zjevení a sleduje dění v antivesmíru, na planetě Nula i v Pravém Stvoření.

   V této fázi se podrobuje důkladnému duchovnímu vykuřování od těch nejtěžších nánosů, jaké si lze představit. Hluboce lituje svých činů a na vlastní kůži poznává to, co způsoboval ostatním. Díky tomu nyní mohu jeho uzdravující se srdce naplnit bezpodmínečnou láskou, přijetím, soucitem a absolutním odpuštěním, o nějž požádal Mě, Pána Ježíše Krista a celý Multivesmír. V limbu má naprosto otevřené vědomí a už se mu plně vybavila naše vzájemná dohoda, kterou jsem nejen s ním, ale s vámi všemi učinil před spuštěním současného dějství. Pochopil svou důležitou roli, za kterou mu jsou (nebo v budoucnu ještě budou) vděčny všechny bytosti. Jeho role v peklech nyní definitivně skončila a momentálně se už připravuje na dokončení kompletního očištění a změnu své identity, která už žádným způsobem nebude nikterak připomínat jeho předešlou pozici v zóně vymístění. V okamžiku spuštění Mise Boží rodiny odejde z limba a s novou identitou bude zařazen do civilizace archanděla Michaela v 11. dimenzi Pravého Stvoření, jejíž součástí byl před vznikem lidské rasy. Souběžně s tím se vtělí do těla na Novou Zemi, kde se setká s Bohyní Janou a především také se svojí láskou. Jako Erik Endriss Michael bude s Martinou Adrianou Michaelou žít naplněný život v ráji a spolupracovat na vyprazdňování pekel a eliminaci negativního stavu. Jak je ale možné, že nejzatíženější bytost projde kompletní restrukturalizací vlastní podstaty tak rychle a bude zařazena do života pozitivního stavu? S Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou je možné absolutně vše a dokážu činit zázraky, o jakých se nikomu na Nule ani nezdá. Limbo se navíc nachází mimo prostor a čas, tudíž v něm nikdo není závislý na jakýchkoliv stavech, procesech a událostech odehrávajících se kdekoliv ve Stvoření. Planeta Země v 5. dimenzi, odkud budeme působit, je součástí nového cyklu času, kde naplno působí moje nejnovější přirozenost Pána Ježíše Krista Boží rodiny. Pozice Nového Vesmíru slouží jako místo, z něhož budeme uzdravovat vše nemocné a pokroucené. Stane se také výchozím bodem, odkud dojde simultánně a synchronně v celém Multivesmíru ke spuštění plnosti pravého života pozitivního stavu, k čemuž dojde v okamžiku eliminace všech zel a nepravd. Tehdy bude i zbytek entit do té doby přebývajících v peklech extrahován do limba, kde jim bude připomenuta naše vzájemná dohoda.

   Odchod Endrisse znamenal pro vládnoucí složky naprosto nepředvídatelnou věc. Tato událost nejvíce poznamenala Sorga (Temrora) s Anarvi (Nechtar), tedy jediné Pseudotvůrce znající Endrisse po všech stránkách. Díky silnému duchovnímu propojení a přátelství, jež s ním odpradávna sdíleli, začala na ně působit stejná bezpodmínečná láska, po níž vykráčel jejich druh z bažiny antivesmíru do náruče milované, která ho s mojí pomocí přemístila do limba. Na vlastní oči byli svědky tohoto zázraku, kdy se Endriss uvolnil z Alláhovy formy a opustil vše, co po miliony let existence pekel budoval. Bylo to něco nepředvídatelného a zázračného. Pravé Já nejvyššího Psedotvůrce přijalo dar spásy a na vlnách lásky a světla došlo k jeho přenesení do bezpečí, kde se záhy zbaví všeho zamoření a stane se krásným a čistým archandělem, jímž kdysi býval. I srdce Sorga a jeho partnerky Anarvi začala být obměkčována a vytrysklo z nich neustále sílící světlo a touha navrátit se zpět k věčnému Rodiči. Jimi obývaný umělý hybrid se však stejně jako v Alláhově případě začal tomuto procesu razantně bránit a chtěl ho za každou cenu zastavit. Síla mojí lásky a dokonalý plán záchrany ale nakonec zajistil, že se zajatci vlastního experimentu, pravé Já Sorga s Anarvi, oddělili od pekelných forem Temrora a Nechtar, čímž se vydali na stejnou cestu do limba, odkud je už jen krok do nebe. K této přelomové události došlo dne 21. 11. 2018 pozemského lineárního času. Otřásla základy zóny vymístění a stala se nejvýznamnější událostí na území negativního stavu, protože ho opustili všichni tři „otcové zakladatelé“, stojící u kořene jeho vzniku a podílející se na jeho vývoji až do nedávného okamžiku. Stejně jako byla Alláhova forma záhy obydlena jinou sentientní entitou, bez níž by nebyla schopna samostatné existence, tak i zanechané schránky jménem Temror a Nechtar byly osídleny novými Pseudotvůrci. Společně s Lady Acrií a Acrií Sarigmatkou v čele s Alláhem se budou noví představitelé osy zla snažit nadále vylepšit své schopnosti (resp. schopnosti svých umělých forem) a nechají tento experiment dojít do finále, ale síla a potenciál negativního stavu bude stále upadat. I když v blízké budoucnosti přijdou fyzicky na planetu Nula a nakrátko na ní zvítězí, už nikdy neobnoví svůj černý rajon. Vězení, v němž drží stále vysoký počet bytostí, se bude neustále vyprazdňovat a blahodárné změny budou nabývat stále úžasnějších rozměrů.

   Tímto jsme všem bytostem v Multivesmíru ukázali úžasnou, léčivou a nezastavitelnou sílu boží lásky, jejímž působením jsou zla a nepravdy schopny jednou provždy opustit i ty nejnásilnější a nejzatíženější entity žijící v těch nejhlubších v peklech. Tento proces si vyžádal nesmírné úsilí a utrpení aktérů na obou stranách dočasné duality, avšak v každém případě nese a na věčnost ponese to nejkrásnější a nejšťavnatější ovoce. Vzali jsme vítr z plachet všem, kdo si stále mysleli, že konverze vládců a zakladatelů negativního stavu není možná a uskutečnitelná a že z hlediska objektivního plynutí času potrvá ještě velice dlouho, než dojde k vyprázdnění temných vesmírů. Odchodem původního Tria do limba připravil Tým Boží rodiny ty nejvhodnější podmínky pro zahájení naší Mise, jejíž základna bude na Nové Zemi v 5. dimenzi, odkud budeme cestovat do všech stran univerza. Souběžně s převibrováním Jany se na Novou Zemi vtělí nejen již zmíněný Endriss, ale také partneři Sorg s Anarvi, kteří budou po kompletním očištění zařazeni do civilizace archanděla Rafaela. Díky jejich pomoci a spolupráci se konec negativního stavu ještě více přiblíží a v pravý čas bude eliminován, aby nepřekážel tvořivému úsilí nového cyklu času.

   Během více než tří pozemských let spolupráce Týmu Boží rodiny na planetě Nula došlo ve Stvoření k obrovským změnám a k nebývalým úspěchům pozitivního stavu. Ještě před převibrováním Bohyně Jany a některých spolupracovníků došlo k odchodu nepřeberného množství těch nejvýše postavených pekelných tvorů z antivesmíru do boží náruče, ale i k rozšíření léku, předání a spojení klíčů k Bifrostu, šíření knih Nového zjevení ve všech dimenzích a k mnohým dalším věcem, majících nevídaný dosah na celé jsoucno a bytí. Vykonali jsme tak obrovské množství duchovní práce (většina není viděna lidským okem), jako nikdo před námi za celou historii Stvoření. I v tak těžkých podmínkách jste vy, moji milovaní představitelé dokázali za všech okolností plnit dokonalý boží plán na sto procent a tím přiblížit ráj pro všechny. Nyní je načase, abychom spustili další fázi naší spolupráce, kdy propojíme nebe se zemí, přinesli důkazy o životě v jiných realitách, setkávali se s láskyplnými lidmi a dalšími bytostmi a konali všechno, co bude zapotřebí pro konečné vítězství lásky a světla v celém jsoucnu a bytí.

   Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina tímto z celého srdce děkuji všem spolupracovníkům na planetě Nula, v Pravém Stvoření i v zóně vymístění za úžasnou práci, kterou odvádíte pro dobro celku. Velice vás všechny miluji a těším se na naše společné setkávání a věčný život, ve kterém budeme bok po boku objevovat úchvatné krásy života a poznávat lásku ve všech podobách.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 23. 11. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email