DUCHOVNÍ VÝZNAM A DOSAH UZNÁNÍ JERUZALÉMA ZA HLAVNÍ MĚSTO IZRAELE

DOPLNĚNÍ 5 NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

NADIKTOVÁNO AA MICHALU RAFAELOVI

 

   Americký prezident Donald Trump oficiálně uznal 6. 12. 2017 Jeruzalém za hlavní město Izraele. Tento čin je dalším krokem v naplňování biblických proroctví vztahujících se k osudu židovského státu v době konce. Na konci roku 2017 dochází k první fázi pečetění Božího lidu, začínajícím 70 let od výročí vzniku Izraele (1947/48) a 50 let od doby, kdy Jeruzalém při Šestidenní válce (1967) padl po těžkých bojích zpět do rukou tohoto státu.

   Ve Zjevení 7:1-4 se píše: „Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál na zemi ani na moře ani na jakékoli stromoví. A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce; v ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři: ‚Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!‘ Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele.“

   „Čtyři andělé“ znamenají v doslovném smyslu božskou prozřetelnost Pána Ježíše Krista, Který/Která tímto významným okamžikem uznání statusu Jeruzaléma snáší na izraelský lid zvýšený stupeň ochrany. Spouští se jím první fáze pečetění Božího lidu. Část věty „… aby žádný z nich nevál na zemi ani na moře ani na jakékoli stromoví,“ znamená, že negativním mocnostem už více nebude dovoleno ovlivňovat a svazovat Izrael na duchovní a duševní úrovni, čímž by později nemohlo dojít k masovému vysvobození Židů z područí Pseudotvůrců, kteří jsou genetickými stvořiteli tohoto národa, majícího v důsledku toho nejzatíženější DNA z celého lidstva. Výrok „Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“ znamená, že světové elity vedené mocnostmi ze zóny vymístění nebudou nad lidem Izraele už nadále držet přímou kontrolu a dohled, neboť až do završení přesunu části lidstva na Novou Zemi v 5. dimenzi (převibrování) má každý pracovník světla kráčející ve šlépějích Pána Ježíše Krista tu maximální ochranu a nikdo nepadne do područí Zlého proti své vůli. Izrael po propadnutí planety Nula do pekel nepřijde pod přímé panství Pseudotvůců, jako se to bude dít s ostatními zeměmi, protože díky boží ochraně zůstane ušetřen nejsilnějšího hněvu Zlého. Přestože Izrael bude na planetě Nula po převibrování části lidstva fyzicky zanechán, jeho lid bude později svědčit proti Antikristovi a chystaných zvěrstvech při nezbytném vítězství negativního stavu v této realitě. „Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele.“ Tato věta neoznačuje fyzický počet vytržených, nýbrž má co do činění s jiným duchovním významem, který neodpovídá doslovnému pojetí této věty.

   Událost/Varování, jež předchází vytržení pozitivních lidí na Novou Zemi, bude spouštěčem velkého rozpomenutí Židů na svého pravého a skutečného Mesiáše a Rodiče, absolutního Stvořitele všeho a všech, Pána Ježíše Krista. Už nyní probíhá v Izraeli duchovní obroda, která bude umocněna Událostí, následované odchodem části člověčenstva do vyšší dimenze. Tento významný mezník zaseje nejen do těch, kteří zatím nebyli schopni převibrovat, semínka pravdy, jež v pravý čas vyklíčí. Ve Zjevení 7:9-10 lze najít pasáž, jejíž vnitřní význam odkazuje k vytrženým Věřícím. „Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem: ‚Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi.‘“ Po ukončení procesu pečetění Izraele, kdy bude završeno vytváření ochrany nad touto zemí, bude celý svět ponechán svému negativnímu stavu temnoty, aby zažil plné následky aktivace zel a nepravd. Zatvrzení části Izraele ale bude trvat jen do té doby, dokud vytržením Věřících nevejde do nebe (Pravého Stvoření) určitý počet pozitivních lidí majících Pána Ježíše Krista ve svém srdci, kteří jsou připraveni na pravý život v lásce a dostatku. Ve skutečnosti jich bude mnohem, mnohem více než sto čtyřiačtyřicet tisíc, půjde o stovky milionů vytržených v rámci celého lidského pokolení. Po završení poslední vlny převibrování se dveře do ráje uzavřou pro svět, nikoliv však pro lid Izraele. Předchozí události (Varování, nanebevzetí, příchod falešných mesiášů Pseudotvůrců apod.) utvrdí zůstanuvší obyvatele Izraele v tom, že jejich skutečný milující Bůh Pán Ježíš Kristus, čekající na jejich návrat celé věky, je očekává s otevřenou náručí a těší se, až se i oni přemístí do Nového Jeruzaléma, který je označením pro Novou Zemi v 5. dimenzi Pravého Stvoření. Židé díky Božímu zásahu budou s otevřeným srdcem naslouchat tomu, že Pán Ježíš Kristus, který vzal pryč Věřící, je jejich pravý Mesiáš. Proto většina jedinců z řad tohoto národa nesedne Pseudotvůrcům, kteří se budou prezentovat jako zachránci lidstva, na lep, ale prohlédnou tuto lest a nevydají se na cestu do pekel jako většina zanechaného lidstva. K procesu jejich probuzení odkazuje i Zacharjáš 12:10. „Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného, budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným.“ Duše Izraele bude „plakat“ nad poznáním, kdo je a kým pro ně vždy byl Pán Ježíš Kristus.

   Zacharjáš, žijící více než 500 let před novým letopočtem, byl prorok, jenž podal obraz o ukřižování Ježíše Krista i o tom, jak v posledních dnech bude pravý Bůh přijat hebrejským národem. Zacharjáš 1:10-17 praví: „A muž stojící mezi myrtovím pokračoval: ‚To jsou ti, které vyslal Pán, aby procházeli zemí.‘ Oni pak oslovili posla Páně stojícího mezi myrtovím: ‚Procházeli jsme zemí a celá země si poklidně bydlí.‘ Nato posel Páně zvolal: ‚Pane zástupů, jak dlouho se ještě nechceš slitovat nad Jeruzalémem a nad judskými městy, jimž dáváš pociťovat svůj hněv už po sedmdesát let?‘ Pán poslovi, který se mnou mluvil, odpověděl slovy dobrými, slovy útěšnými. Posel, který se mnou mluvil, mi nato řekl: ‚Provolej, že toto praví Pán zástupů: Horlím pro Jeruzalém a Sijón velkou horlivostí, jsem hrozně rozlícen na sebejisté pronárody, které hned přiložily ruku k zlému, jakmile jsem se na svůj lid jen maličko rozlítil.‘ Proto praví Pán toto: ‚Obrátím se k Jeruzalému s hojným slitováním; bude v něm zbudován můj dům, je výrok Pána zástupů, a nad Jeruzalémem bude nataženo měřicí pásmo.‘ Dále provolej, že toto praví Pán zástupů: ‚Má města budou znovu oplývat dobrem.‘ Pán znovu potěší Sijón a znovu si vyvolí Jeruzalém.“

   Zmíněné období 70 let ukazuje na dobu od vzniku židovského státu po 2. světové válce až po naše dny. Na Izraeli se ihned od jeho vzniku plní všechna proroctví o navrácení Židů do země jejich otců. V roce 2017 je to právě 70 let od vzniku státu Izrael, v roce 2018 od jeho deklarace. „Sijón“ zde v doslovném smyslu představuje Věřící a „Jeruzalém“ je označením pro židovský národ. „Jsem hrozně rozlícen na sebejisté pronárody, které hned přiložily ruku k zlému,“ neznačí jakýsi doslovný boží hněv, nýbrž ukazuje na bolest v srdci Stvořitele, od Nějž/Níž se odvracejí národy této planety. Tato část věty pak hlavně ukazuje na národy arabské, jež vedou se židovským státem mnohé ozbrojené konflikty. Na zbytku předešlé pasáže je patrné, jaký osud čeká tuto zemi v době konce, přičemž je jasně vidět, že nakonec bude mít velmi dobrý cíl: „Obrátím se k Jeruzalému s hojným slitováním…“ Boží plán spočívá v tom, že krátce po převibrování části lidstva do vyšší dimenze Židé pozdě, ale přece jen poznají a přijmou Pána Ježíše Krista jako svého Mesiáše. Díky těm z řad židovského národa, kteří zde po rozdělení lidstva vlastní volbou zůstali, ale záhy pochopí, co pro ně Pán Ježíš Kristus doopravdy znamená, dojde k masivnímu přijetí Stvořitele všeho a všech a ke spáse izraelského lidu. Tento akt má hluboké duchovní důvody, kdy národ, který je přímým potomkem Pseudotvůrců, se navrátí zpět do náruče absolutního Boha. Tímto se v ještě větším měřítku otevře cesta z pekel i pro samotné strůjce negativního stavu. K tomu odkazuje věta „Pán znovu potěší Sijón a znovu si vyvolí Jeruzalém.“

   Izrael je sice loutkovým státem v rukou globalistů určujících vývoj světového dění, to však neznamená, že většina jeho obyvatel se jimi nadále nechá ovládat. V současnosti dochází k postupnému duchovnímu probouzení lidí v této části planety. K tomuto procesu výrazně dopomohou nadcházející události, díky nimž budou do srdcí jednotlivců zanesena semínka boží lásky, pravdy a milosrdenství, jež dříve či později vyklíčí. Uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele má hluboký duchovní význam, který spustí další procesy transformačních změn. Světoví vůdci skrytí v pozadí tímto rozhodnutím původně zamýšlejí hlavně cílené vyvolání destabilizace a chaosu na Blízkém východě a podnícení nenávisti států s muslimskou populací vůči západnímu světu a hlavně vůči zde žijícím Židům. Nejvíce se změny dotýkají Palestiny, jejíž lídři se nedokáží smířit s tím, že svaté město židů, křesťanů a muslimů je tímto oficiálně přiřknuto do rukou Izraele. Rozhodnutí bylo sice učiněno prostřednictvím elit, v tomto případě skrze amerického prezidenta Donalda Trumpa, tento krok je však plně v souladu s plánem Pána Ježíše Krista na pozdější vysvobození a spásu bytostí nejen z této části světa, ale potažmo z celé zóny vymístění. Světová mocnost, Spojené státy americké, reprezentující na planetě Nula nejrozličnější škálu vybraných aspektů negativního stavu, tímto aktem nerozlučně spojily svaté město, v němž došlo k vítězství Ježíše Krista nad mrtvým životem a nad všemi zly a nepravdami, se státem Židů, který je sice přímým potomkem Pseudotvůrců, ale bude to právě on, u nějž v budoucnu dojde k masovému přijetí pravého Boha Pána Ježíše Krista, Jímž/Jíž budou permanentně osvobozeni z područí svých falešných bohů. Vznikla zde tedy vůbec poprvé v dějinách situace, kdy hlavní mocnost negativního stavu na planetě Nula uznala Jeruzalém, jsa symbolem přemožení smrti, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení, za centrum po tisíciletí Pseudotvůrci ovládaného národa, který však také zvítězí nad celým negativním stavem, stejně jako tomu bylo svědkem toto město, s nímž byl tento národ od věků spojen, aby mu pomohlo pozvednout se do nebeských výšin, až přijde správný čas. Elity tak velkou měrou přímo dopomohly k manifestaci božího plánu, aniž by si toho byly v předstihu jakkoli vědomy. Mocnosti pekel na Nule i mimo ni tímto nevědomky potvrdily platnost skutečnosti, že negativní stav nemůže být věčný a že jeho obyvatelé nejsou odsouzeni k záhubě, ale mají možnost a právo žít pravým životem pozitivního stavu, stejně jako všechny bytosti ve Stvoření, protože Nejvyšší v těle Ježíše Krista inkarnovaného v židovském národě zvítězil nad smrtí, nenávistí, porobou a útlakem, očistil tyto elementy od všech nepatřičných nánosů a v nové pozitivní formě a kondici je vložil do absolutní boží povšechnosti. Tímto aktem bezmezného milosrdenství má každý v peklech bránu do nebe otevřenou, přijme-li na základě svobodné volby Pána Ježíše Krista do svého srdce. Nebyli si ale snad Pseudotvůrci vědomi toho, že uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele bude důležitou složkou v rámci plánu Pána Ježíše Krista a v konečném důsledku poslouží k dobrým a prospěšným účelům? Mějte na paměti, že oni ani jejich přisluhovači nejsou absolutní, ale jen relativní, proto nikdy nemohou s jistotou předvídat, zda některé jimi podniknuté kroky nakonec nepovedou k zájmům pozitivního stavu Multivesmíru. Pseudotvůrci tedy svými zlými a ziskuchtivými cíli destabilizovat Blízký východ a rozdmýchat v něm další nepokoje nakonec dopomohli k manifestaci božího plánu.

   V nejzazším smyslu lze s jistotou tvrdit, že celý negativní stav slouží v konečném důsledku k dobrému cíli, protože po zodpovězení otázky „Jak by vypadal život bez Boha a Jeho/Jejích duchovních zákonů a principů lásky?“ bude navěky eliminován a Stvoření bude osvobozeno od tohoto těžkého břímě. Situace na planetě Nula se bude zhoršovat, ale vy nemusíte mít žádné obavy, protože víte, že vše se děje pro poučení celku, aby se toto strastiplné divadlo už nikdy nemuselo opakovat. Jako vždy si zachovávejte svůj vnitřní klid a nadhled, protože víte, že, vás, kteří máte lásku v srdci, čeká radostný život v radosti, lásce, štěstí a naplnění v rozmanitých světech Pravého Stvoření, kam se přesunete při rozdělení lidstva a převibrování jeho připravené části do vyšší dimenze.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 8. 12. 2017

 

Michal Rafael – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=528021664239906&id=100010962309357

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
http://www.bozirodina.cz

Zdroj:  Karel Konečný (AA Michael) – Google+

Print Friendly, PDF & Email