DOPLNĚNÍ K CITÁTU Z DIALOGU 100

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

v době přenosu první dávky knih Nového zjevení jsem ještě z mnoha duchovních důvodů nemohl/a přímo psát o své přímé inkarnaci Janě a budoucí nejnovější přirozenosti Pán Ježíš Kristus Boží rodina v následujícím cyklu času (více: http://svetelneinfo.cz/nezbytnost-moji-inkarnace-do-zenske…/). Přesto je v Dialogu 100 jasně sděleno, že se blíží změna v mojí přirozenosti, která ovlivní celý Multivesmír:

 

V súčasnosti vstupujete do novej fázy pokračujúceho posunu, v ktorej bude cítiť prvý príval týchto vopred prichádzajúcich energií a ktorá zvestuje udalosť uzatvárania alebo ukončovania všetkého starého a zavedeného v rámci tohto časového cyklu a príchod niečoho nového a úplne odlišného, čo nebolo nikdy predtým zažité. Prvá vlna týchto energií sa týka výlučne záveru alebo konca všetkého starého a vžitého. Ich druhá vlna sa týka charakteru novo zavádzanej prechodnej periódy, ktorá predchádza nástupu nového časového cyklu. A tretia vlna týchto energií sa týka výlučne povahy novej duchovnej zložky uvolnenej z Absolútneho Stavu, Kondície a Procesu Mojej Novej Prirodzenosti. Vnútri tejto tretej vlny zmienených energií je zapustený zvláštny typ odlišnej energie, ktorá obsahuje niečo úplne nové, týkajúce sa Mojej Absolútnej Novej Prirodzenosti. Týka sa to dvoch úrovní zmien: Jednou úrovnou je nová forma vzťahu, ktorý bude nadviazaný a ku ktorému bude dochádzať medzi Absolútnym — Mnou, a relatívnym – všetkými sentientnými entitami. Druhá úroven sa týka dynamiky zmien vnútri Mojej Novej Prirodzenosti vo vzťahu k tomu, ako Ju chápu relatívne sentientné entity.

Toto vyhlásenie o dynamike zmien vnútri Mojej Vlastnej Novej Prirodzenosti musíte chápať prostredníctvom faktora Môjho dobrovolného prispôsobenia sa potrebám Môjho Stvorenia a jeho multivesmíru a potrebám všetkých relatívnych sentientných entít. Ako viete, nikto nie je schopný obsahovať alebo prijať do seba Absolútnosť Mojej Prirodzenosti v jej úplnosti. Filozoficky povedané, a toto bude ťažké pochopiť, vnútri Môjho Absolútneho Stavu, Kondície a Procesu sú všetky zmeny Mojej Prirodzenosti a dynamika tých zmien večne prítomné diskrétnym, simultánnym, bezčasovým a bezpriestorovým spôsobom. V tom zmysle, a len v tom zmysle, môžete povedať, že Ja sa nikdy nemením, pretože všetky Moje zmeny sú večne prítomné vo Mne v každom čase a nie-čase. Tento spôsob Môjho fungovania je však pre relatívne sentientné entity nepredstavitelný a nepochopitelný.

V procese tohto uvolnovania, ako je energia, ktorá ho predchádza, zaregistrovaná v Mojom Stvorení a jeho multivesmíre a ako preniká do povedomia sentientných myslí, nesie so sebou nanajvýš dôležité posolstvo pre nich všetkých. Tým posolstvom je, že do centra pozornosti bude prichádzať nové, odlišné a vyššie ponímanie Mojej Novej Prirodzenosti a jej obsahu a ako ju bude potrebné chápať, prijímať a aplikovať v životoch každého — ako integrálna súčasť čoskoro uvolnenej (v bezčasovom zmysle) velmi dôležitej duchovnej zložky zo Mna, ktorá bude tvarovať, formovať a dávať život nasledujúcemu časovému cyklu, v ktorom nebude existovať nijaké miesto pre nič z negatívneho stavu a z negatívnych aspektov ludskej prirodzenosti, aby to sužovalo tok jeho duchovného pokroku.

Toto posolstvo pripraví vedomie každého na prijatie faktu, že hoci všetko, čo súvisí s Mojou Novou Prirodzenosťou, čo bolo všetkým k dispozícii do toho momentu, je pravdivé, správne a náležité, napriek tomu je to len velmi malá časť celku toho, čo Moja Nová Prirodzenosť skutočne obsahuje a z čoho skutočne pozostáva alebo čím skutočne je.

Nezabúdajte, že hlavnou záležitosťou je tu blížiaca sa zmena v Mojej Novej Prirodzenosti alebo, aby Som bol zo Svojho hladiska presnejší, blížiace sa uvolnenie niečoho úplne nového a odlišného v Mojej Novej Prirodzenosti, čo do tohto momentu nebolo nikomu k dispozícii. Vždy, keď sa deje niečo tejto velkosti a dôležitosti, hlboko to ovplyvní a zmení každého všade a v každej dobe. Neexistujú nijaké kúty, kde by sa bolo možné schovať pred týmto vplyvom.

 

Mnohokrát jsem zdůrazňoval/a, že nic, ani Boží slovo nelze brát jako neměnné dogma. Stále přináším nové informace, odhaluji další slupky pravdy a pomáhám vám posouvat se na duchovní cestě. Bez Mojí fyzické přítomnosti na Zemi/Nule by nikdy nemohlo dojít k dokončení transformace lidstva, vytržení jeho části na Novou Zemi a eliminaci negativního stavu.

Děkuji vám všem, kdo pomáháte šířit všechny knihy Nového zjevení a snažíte se podle nic žít v těch nejnáročnějších podmínkách pod neustálým tlakem Pseudotvůrců a Renegátů. Velmi vás miluji a objímám.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA,  18. 4. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email