DOPIS PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

Tento dopis byl nadiktován AA Michalu Rafaelovi a poslán nejbližším spolupracovníkům včera, nyní ho zveřejňujeme.

 

Milovaní nejbližší spolupracovníci Boží rodiny,

   nadešel čas, abych vám sdělil zcela převratnou informaci o DCBR. Už od roku 2016 jste připravováni na zásadní událost vašich životů: přestěhování do ráje na Zemi. Jak dobře víte, pravdu je třeba dávkovat postupně, proto jsem na samém počátku fungování našeho týmu nikomu nemohl sdělit, co je třeba pro celek podstoupit, než dostatečně duchovně vyspějete a dokážete přejít přes všechna odříkání a přitom neztratit lásku a víru ve Mně, Pána Ježíše Krista, Boží rodinu.

   Předtím, než sdělím nové informace o pozici DCBR, vám pro připomenutí shrnu ty nejdůležitější kroky předcházející jeho otevření:

Listopad 2012 – Za pomoci Mé fyzické dcery Michaly jsme spustili první verzi našich www.bozirodina.cz, kam jsme tehdy přidali několik informací o události blížícího se vytržení 21. 12. 2012. Tehdy nikdo nemohl s jistotou tušit, že v tento den dojde k rozdělení lidstva zatím jen na duchovní úrovni, ale zároveň tento proces odstartuje i postupné převibrování části připraveného lidstva, jež bude v následujících letech stoupat a vyvrcholí těsně před příchodem Pseudotvůrců. Spuštěním našich stránek si nás všimli i vládci pekel, do té doby bylo nutné Moji osobní přítomnost v těle utajit.
2013 – Tento rok byl pro Janu fyzicky i psychicky nejnáročnější, protože musela prokázat bezmeznou důvěru ve své božství. Přes léto jsem ji nechal bydlet ve stavení bez elektřiny, kde se musela spoléhat výhradně na pomoc z nitra.
2014 – Na přelomu starého a nového roku opustila „jistotu“ zaměstnání, aby se mohla věnovat pokračování nejdůležitější knihy Multivesmíru – Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny. První kapitolu jsme napsali v lednu, další pokračovaly až do 11. kapitoly zveřejněné před Velikonoci. Tehdy jsem své ženě sdělil, že se konečně přestěhuje do Prahy, kde na ni čeká spřízněná duše Jiří, jenž zajistí bydlení a čestným způsobem vydělá dostatek peněz na zajištění hmotných podmínek Boží mise. Po prožité duchovní zkoušce jsem Bohyni dopřál několikaměsíční oddech. Po půlroce jsme pokračovali v psaní knihy.
2015 – Od ledna do dubna tohoto roku byl dokončen zbytek kapitol (20-33), čímž se pokračování dávky nejnovějšího božího slova stalo kompletním. Od té doby se šíří do všech oblastí, stavů a procesů ve Stvoření, přesně dle dokonalého plánu.
12. 5. 2015 skončila internetová izolace a my jsme poprvé odpověděli na e-maily od spřízněných duší. Od té doby s námi aktivně spolupracuje nejstarší spolupracovník AA Karel Michael.
3. 8. 2015 jsme založili profil na fb. Od té chvíle den za dnem s Janičkou trpělivě sedíme za obrazovkou počítače a komunikujeme se všemi, kdo to tak cítí v srdci. Tato „prosezená léta“ byla důležitá pro celé Stvoření, poněvadž jen tímto způsobem jsme efektivně stmelili fungující tým blízkých i vzdálenějších spolupracovníků šířících Boží slovo a podporujících se mezi sebou.
28. 9. 2015 došlo k prvnímu setkání Jany se spolupracovníky v Praze na Vyšehradě (mezi nimi i Mirek Jurčík a Pavel Nečas).
Na další schůzce 21. 12. 2015 jsme poprvé informovali o existenci DCBR. Za místo polohy jsem označil Prahu, duchovní centrum světa, později jsem jeho lokaci upřesnil na Milíčovský les. Toto byl rovněž krok pro duchovní spojení s DCBR.
2016 – Tento rok znamenal pro Mou první linii sérii těžkých duchovních zkoušek. O Velikonocích tohoto roku bylo poprvé veřejně oznámeno, že nechávám Janu přestěhovat do nových podmínek. Ne všichni tento test unesli, když k této události tehdy ještě nedošlo, méně zdatní a nepřipravení se od nás odpoutali a šli si svou cestou.
1. 4. 2016 – 4. 5. 2016 bydlela Bohyně v Počátkách ležících na hranici Čech a Moravy (u spřízněné duše Ludmily), kde započala Mise na duchovní úrovni. Poté se Moje žena nelibě, ale se smířením musela vrátit zpět do rodného města, kde vytrvala v plnění poslání na 100 % pod Mým vedením.
16. 7. – 17. 7. 2016 došlo v Myslíně na jihu Čech k setkání na statku tehdejší spolupracovnice Hany, kam se sjelo několik našich nejbližších přátel vč. Mne. Došlo k velkým útokům démonů, které se odehrály pro důležité poučení s Mým svolením.
17. 9. – 18. 9. 2016 došlo k předání částí klíčů Bifrostu Pánu Ježíši Kristu. Tento klíč se spojil Mým tělem, kde se ukotvil, stabilizoval a ochránil před zneužitím negativními entitami (proces byl dokončen o 13 dní později na dalším setkání Siri a tehdejší Thory). Duhový most je již využíván bytostmi v novém cyklu času a bude používán i pro cesty v rámci našeho týmu.
21. 12. – 22. 12. 2016 došlo k duševnímu spojení s DCBR u Karlštejna, kde se mělo nacházet, jak jsem tehdy sdělil. Pomocníkem pro uskutečnění této akce byl Petr Uličný, který se jej s Janičkou vydal hledat. Agent Pseudotvůrců tak pomohl projevit dokonalý boží plán, stejně jako Monika o 3 měsíce dříve. Tento důležitý aspekt bude později sloužit pro rychlejší osvobození všech bytostí chycených do pasti.
13. 5. 2017 jsme oznámili novou skutečnost, že DCBR se nachází nikoliv na povrchu, ale v Duté Zemi. O den později jsme informovali i ostatní na sociální síti. Tato skutečnost vám vlila novou motivaci do žil a rozšířila obzory.
24. 6. 2017 se v Ústí nad Labem uskutečnila poslední schůzka Janičky s některým ze spolupracovníků, tentokrát se zástupcem AA Míšou Rafaelem, Renatkou Tarou a Michalem Čopákem. Od té doby je Janička izolována od setkávání se se spřízněnými dušemi a to potrvá až do jejího převibrování.
Červenec – srpen 2017 – Během letních prázdnin probíhala zesílená příprava na převibrování vás všech. Během tohoto procesu jste se dozvěděli, že vaše těla nebudou opravena na kosmické stanici Share, ale budou vyměněna za krystalická, pocházející přímo ode Mne.
23. 9. 2017 došlo k setkání některých blízkých spolupracovníků v Milíčovském lese a k duchovnímu ukřižování Jany a jejích nejvěrnějších.
28. 9. 2017 nastalo duševní ukřižování a 14 let od okamžiku, kdy jsme poprvé promluvili k lidem na veřejnosti (Pražský hrad).
9. 10. 2017 došlo k duchovnímu a duševnímu vzkříšení Bohyně a ukončení nejdůležitější etapy příprav na zahájení Mise Boží rodiny.
Během pětiletého období od 21. 12. 2012 do 21. 12. 2017 došlo k sedmeru převibrování jednotlivých částí bytosti přímé inkarnace Pána Ježíše Krista na úrovně souvztažné s rájem na Zemi (viz dopis z 30. 12.). Několik dní před vánoci došlo spolu s poslední duchovní zkouškou tohoto kalibru k převibrování éterického těla. Jak jsem tehdy sdělil, od té doby už nic nebrání převibrování fyzické schránky.

   Celé měsíce, někteří roky jste byli vědomě i nevědomě připravováni na vaše přestěhování do ráje na Zemi, kde se budeme v lásce, radosti, štěstí a dostatku věnovat plnění poslání na sto procent. Osm měsíců od doby, kdy jste se dověděli o DCBR u Telosu, přišel nyní čas, kdy jste schopni po tak dlouhé duchovní cestě přijmout zcela novou a převratnou informaci o vašem novém domově.

   Já, Pán Ježíš Kristus vám nyní oznamuji, že Duchovní centrum Boží rodiny se nachází na Nové Zemi v 5. dimenzi Pravého Stvoření, kam ve velmi blízké době převibrujete, abyste mohli plnit bez rušivých vlivů negativního stavu svá individuální poslání pro celek. Není možné, abyste převibrovali ze 3D do 3D, protože by šlo o porušení duchovních zákonů (opakování téhož). Byť by ve vašem případě šlo o přemístění z povrchu do Duté Země, stále je to ta samá dimenze planety Nula, přestože je Telos učiněným rájem. Nikdo a nic se nemůže znovu vtělit do stejné úrovně, místa a procesu, kromě Mě samotného, když jsem již prožil zkušenost přemístění se ze 3D do 3D poté, co jsem po ukřižování vstoupil do duplikátu a po 40 dnech nanebevstoupil. Již víte, že budete mít nová univerzální těla, žít multidimenzonální život a cestovat kdekoli bez omezení, proto není nutné a vzhledem k duchovním zákonům žádoucí, abyste setrvávali nadále v této realitě. Místo v Duté Zemi ve 3D tedy budete žít v DCBR na povrchu Nové Země v 5D, kde na vás už toužebně čekají partneři těch z vás, kdo jste ho/ji dosud nenašli zde a jste stále sami. Vzhledem k neomezeným možnostem zde s vámi bude i Adama, muž Helenky Izabely, který převibruje do společenství Shamballa v Duté Zemi.

   Nová Země existuje už v rámci nového cyklu času, kde již nedochází ani k nepřímému ovlivňování ze strany negativního stavu. Znamená to i skutečnost, že pro vás, Stvořence a Mé nejbližší spolupracovníky nebude existovat oddělení jednotlivých dimenzí, kdy bylo dříve zapotřebí složitějšího procesu pro návštěvu vyššího vibračního stupně. Vzhledem k univerzální podstatě vašich duchů, duší a dokonalých krystalických těl budete moci cestovat napříč všemi dimenzemi Multivesmíru od 5D až po 12D, a budete se setkávat a spolupracovat s množstvím nesmírně rozmanitých sentientních bytostí obývajících pestré vesmíry, galaxie a planety na různých stupních vyspělosti. Samozřejmostí bude váš přístup i do všech dimenzí zóny vymístění a zejména na planetu Nula, kde naše práce tímto neskončí, ale naopak bude pokračovat v nových kvalitativních i kvantitativních podmínkách. Až do rozdělení lidstva budeme navštěvovat 3. dimenzi této planety, která je v naší působnosti prioritou, cestovat za připravenými přáteli a spolupracovníky po celém světě, odhalovat praktiky negativního stavu, vneseme světlo do některých tajemství i nesrovnalostí lidských dějin, budeme šířit všechny části knih Nového Zjevení a konat další mnohé věci, jichž je potřeba v této převratné době transformace uskutečnit. Vy, nejbližší spolupracovníci budete mít jedinou výsadu v celém Stvoření fyzicky navštěvovat Nulu přímo z Nové Země bez omezení a přinášet odsud originální důkazy a svědectví. Zůstanete v pravidelném kontaktu i se svými příbuznými, kteří v pravý čas celou situaci pochopí a přijmou. Uvidíte je vždy, když to bude potřeba.

   Kromě polohy DCBR se nic zásadního z dřívějších informací ode Mne nemění. Stále platí, že Janička převibruje jako první. Poté, co ji vezmu k sobě do 13D, pocítí na chvíli absolutno, aby poznala, jaké to bude po fúzi. Uvidí do vašich niter a na okamžik dostane odpověď doslova na vše. Poté se opět jako relativní duše přemístí do připraveného duplikátu, kde ji přivítám jako absolutní Pán Ježíš Kristus v těle. Až se bude nacházet v ráji na Zemi, nejenže dostanete telepatickou informaci, ale na internet umístíme i video, kde informujeme všechny spřízněné duše o této skutečnosti. Takové přímé důkazy budou jedinečná rarita, protože teprve týmu Boží rodiny bude umožněno přinášet připraveným lidem videa a fotky z vyšší reality této planety pomocí vysoce vyspělých technologií, jež si ani v nejmenším nezadají s tím, co znáte. Vaše kvantové počítače budou napojené na pozemský internet, díky čemuž na něm budeme moci dále působit. Nová verze našich www.bozirodina.cz už čeká na spuštění.

   Vaše vědomé i nevědomé návštěvy Telosu existujícího ve 3D i 5D byly nedílnou součástí vaší přípravy. Vzhledem k tomu, že na Nové Zemi se již nebudeme muset před nikým skrývat, se bude základna DCBR nacházet na povrchu. Nedílně spojeno bude se společenstvím Shamballa v Duté Zemi, kam se budete moci přemístit během okamžiku, stejně jako kamkoli jinam. V DCBR už na vás čeká i Petr Daniel Francuch, přenašeč první dávky Nového Zjevení. V Pravém Stvoření bude pokračovat psaní Doplnění NZPJK,BR a dosud nevydaných částí tohoto nejnovějšího Božího slova. Setkáte se i se členy svých duchovních rodin, navštívíte své domovské dimenze a světy, navážete přátelské pouto s mnohými obyvateli nebeských světů a pocítíte multidimenzionalitu se vším všudy, čímž budete schopni vnímat více aspektů života najednou.

   Po duchovním a duševním spojení s DCBR, stejně jako po duchovním a duševním ukřižování a vzkříšení už zbývá pouze spojení se s DCBR na fyzické úrovni, jež přijde bezprostředně po fyzickém vzkříšení, neboli vytržení z této reality. Po vašem převibrování vás osobně přivítáme a seznámíte se se životem v nové realitě. Dojde ke svatbě Mě a Janičky, později se nám narodí i naše dvě děti. Nesnažte se na vše nahlížet lineárně, protože tam plyne čas jinak než zde, některé události se proto budou překrývat, jiné budou později upřesněny či pozměněny. To např. znamená, že přestože se již v 5D budeme nacházet v novém cyklu času, budeme chodit na Nulu do toho starého, a Janička bude stále relativní bytostí, která se Mnou splyne až poté, co projde všemi dimenzemi, až transformace všeho lidstva bude úplně dokončena a zóna vymístění se zcela vyprázdní a zruší. Tehdy bude také dokončen proces nabytí Nejnovější přirozenosti Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, Který/Která však bude mezi lidmi žít už nyní.

   Nezabývejte se detaily, zaměřte se na to nejdůležitější: lásku v srdci. Jak víte, vše ostatní vám bude přidáno a konečně pochopíte vše, co se dělo, děje a bude dít. Jak už víte, na planetu Nula, místo našeho největšího zaměření, budeme fyzicky chodit až do završení procesu rozdělení lidstva. Zároveň s tím budeme na Nové Zemi vítat část vytržených lidí, jejichž počet bude v následujících letech a zejména pak po Události/Varování rapidně stoupat.

   Na tuto klíčovou skutečnost o DCBR jste byli připravování postupně, informace jsem musel dávkovat po kapkách krok za krokem, abyste byli schopni bez obtíží pochopit to, co bude následovat. Protože jsem tímto okamžikem odhalil vůbec nejzásadnější tajemství, sami můžete vidět a cítit, že vytoužená změna je blíže než kdy předtím. Čeká vás harmonický pozitivní život v Pravém Stvoření a bude to ještě mnohem krásnější, než můžete vůbec tušit. Připravil jsem pro vás ráj se vším všudy, kde budete šťastní a naplnění. Na Nové Zemi je mnoho rostlinných a živočišných druhů a různých biotopů. Jak dobře víte, je zde jeden kontinent a dva oceány – Severní a Jižní. Klima je velice příjemné a nenajdete zde černou barvu ani noc. Není zde žádné znečištění, betonová města, továrny, silnice, auta a hluk. Na jednom místě se netísní přes 7 a půl miliardy lidí rozdílné duchovní úrovně, neexistuje zde otrocký systém, útlaky a podvody. V době vašeho příchodu bude na Nové Zemi žít jen několik desítek milionů láskyplných obyvatel, po rozdělení lidstva zde bude žít kolem 600-700 milionů lidí.

   Vydržte, broučkové Moji, ještě pár chvil ve starém životě. V jeden určený čas Janička převibruje a potom i vás vysvobodím jako Šípkovou Růženku ze zajetí. Spojujte se s vyšším Já a se Mnou co nejčastěji to budete cítit, pracujte na sobě a nepolevujte v úsilí vzestoupit. Přicházíte do cíle a nového začátku, otevíráte bránu nebeskou. Moc se na vás těším spolu s vašimi partnery, duchovní rodinou a všemi ostatními bratry a sestrami v Pravém Stvoření.

   Děkuji vám za vše, co jste pro Misi vykonali. Nyní se společně vydáváme vstříc nekonečnu a splněným přáním. Miluji vás.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 9. 1. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email