DOPIS ENTITÁM NAPŘÍČ SPEKTREM POZITIVNÍHO I NEGATIVNÍHO STAVU

Děkuji Lukáši

 

KAPITULACE NEBO REKAPITULACE A RESTART? ANEB DROBNÁ PARALELA K 29.9.1938 (MNICHOVSKÁ DOHODA/ZRADA)

Byli jsme snad ponecháni napospas negativních entit, jako ty ovce určené na porážku?

„Jako tehdy stáli na hranicích a nemohli se bránit, přijali role obětních beránků vedených na porážku jako kdysi náš Pán. Složili zbraně zkázy bez výstřelu, než aby zhynul celý národ, byl zabit či smrtelně zraněn.“ Do osudu českého národa zasáhla před 80 lety tzv. Mnichovská dohoda.

Přesto jsme zde stále, národ přežil a dále plní dokonalý Boží plán!

Jsme nyní rovněž jako ty pleny, do kterých jim bylo povoleno kálet. Jsme jako kapesníky, do kterých jim bylo povoleno smrkat. Jakýkoli hlen a hnus se jim zamane, mohou vůči nám vytáhnout, je-li to vše nyní zatím povoleno PJK… Ale všeho opět do času.

Jsme jako terče v našich životech, do nichž se mohou kdykoli trefovat, na úrovni jednotlivců i našeho národa. Přesto jsme vždy opět hrdě vstali, stáli a budeme stát! Negativní entity vždy stály o to, abychom nevstali a nestáli, chtěly nás pošpinit zvenčí i zevnitř. Nejraději by nás zcela rozložily a viděly mrtvé, jak na úrovni národa českého, tak jednotlivců, kteří se podíleli na věcech v jeho prospěch. Tím spíše, co se týče Mise Boží Rodiny, která je samotným vrcholem plánu i s tímto národem, jelikož je to On, ten nejmenší z nejmenších, všemi a mnohými ponižovaný a sužovaný po staletí (paralela k Betlému, kde se narodil náš Pán), z něhož vychází nyní Světlo národům, Svícen Boží pravdy a nového věku (etapy) pro celé lidstvo.

Vy, z Boží Rodiny, máte tu čest stát tomu Světlu i Svícnu po boku (nebo rovnou tvořit jedno z jeho 12ti ramen). Tvoříte základ Boží Rodiny, a proto jste předmětem největšího útoku i nároků.

Tak jako vždy je třeba kráčet s hlavou vztyčenou, s vědomím, že hrajeme tu Nejvyšší Hru, z níž většina je za scénou.

„Není rozhodující dílčí porážka či ústup, ale konečné vítězství“. A my jsme součástí mnohem delšího tažení, o kterém nemáme většinou zhola ani tušení.

Lukáš Tyron Hilarion

 

VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH SOUVZTAŽNOSTNÍCH PARALEL DOPISU.

První otázka dopisu slouží především k vylákání pozornosti negativních entit, které jsou, jak mnozí dobře víme, zvědavé.

Dále je především nutno sdělit, že plnohodnotné sentientní entity na všech úrovních (tedy i ty negativní entity) jimž je dopis směřován, mají mnohem širší a komplexnější povědomí o naší historii včetně roviny souvztažností jejich jednotlivých událostí než my z naší lidské úrovně. Z této širší roviny je tedy tento dopis směrem k nim i psán.

Základní odstavec o Mnichovu 29.9.1938 je propojením a uvedením těchto několika úrovní duchovních souvztažností a realit. Uvedením a propojením jistých událostí z minulosti našeho národa je tento stav uveden/ustanoven. A na tom podkladu se může pokračovat se sdělováním dalších důležitých informací. Současně je tím i jasné, z jaké pozice je dopis psán (z pozice nejvnitřnější duchovní mysli, neboť jen ona a její jazyk je schopna tyto širší souvztažnosti uvést a vyvolat). Je tedy potřeba nyní uvést některé věty v dopisu užité do roviny našeho běžného jazyka a úrovně.

… přijali role obětních beránků vedených na porážku jako kdysi náš Pán. Složili zbraně zkázy bez výstřelu, než aby zhynul celý národ… znamená, že jsme se rozhodli neoplácet negativním entitám to, co nám ony provádějí, čímž jim nastavujeme zrcadlo a ukazujeme pozitivní cestu. Kdybychom je chtěli zničit a vyhladit („zbraně zkázy“) jako ony nás, ve finále bychom tak zničili celé Stvoření reprezentované zde na souvztažnostní rovině slovem „národ“. Náš Pán (Ježíš Kristus) šel také na kříž dobrovolně jako beránek vedený na porážku. Když ho pokoušeli a smáli se mu, ať si pozve třeba legie andělů, aby ho sňaly z kříže a zachránili (podobně byl pokoušen i na poušti), neudělal to, ačkoli to bylo v jeho moci. Ani on tedy nikdy nepoužil „zbraně“ (Izajáš 53:7, Lukáš 23:34-38, Matouš 27:39-42, Matuš 4:1-11). Ta hlavní souvztažnost mezi Mnichovem 1938, životní cestou a ukřižováním Ježíše Krista a Misí Boží Rodiny je tedy v tom, že jsme všichni v určité fázi jako obětní beránci jdoucí na porážku. Přesto stejně jako zvítězil Ježíš Kristus vzkříšením, svět porazil Adolfa Hittlera a nacismus té doby, tak bude úspěšná i Mise Boží Rodiny. Tento odstavec tedy propojuje dějiny českého národa s Misí Boží Rodiny i životem Ježíše Krista, neboť tak tomu vskutku je. Dějiny českého národa výrazným způsobem souvztaží se životem Ježíše Krista (1. Inkarnace). Český národ (Česko-Slovensko) je domovem týmu Boží Rodiny a 2. Inkarnace Jany, která je dále v textu označena pojmem Světlo. Jejich 12 nejbližších spolupracovníků je pak označeno jako 12 ramen Svícnu.

Detaily a podrobnosti ohledně propojení dějin českého národa se životem Ježíše Krista a Misí Boží Rodiny nelze více sdělovat řečí lidských tvorů. Ovšem sentientní entity s plným vědomím jsou si těchto věcí/záležitostí vědomy v celé šíři významů.

Přesto jsme zde stále, národ přežil a dále plní dokonalý Boží plán! – je tímto prohlášením stejně jako věta „Přesto jsme vždy opět hrdě vstali, stáli a budeme stát!“. Jsou vyjádřením toho, že ač se negativní entity snažily a snaží sebevíce, nemají šanci zničit globální plán spasení Pána Ježíše Krista, ani plán s tímto národem a misí Boží Rodiny. Současně je (ve vztahu k názvu dopisu) v těchto větách obsažena i výzva k jejich kapitulaci a konverzi do pozitivního stavu, protože si mohou uvědomit, že jejich snahy tento globální plán narušit a zničit jsou zcela marné. Mají tedy jako všichni možnost volby odstoupit od svých zel a nepravd.

Pleny, kapesníky a terče – věty obsahující tato slova značí dobrovolný předinkarnační souhlas k tomu, že se jako zástupci pozitivního stavu (popř. představitelé Pána Ježíše Krista) podvolíme i této roli terčů negativních entit a to jak na úrovni národa, tak jednotlivců, nyní tedy především těch s vazbou na misi Boží Rodiny. Že na sebe vezmeme dobrovolně tuto roli.

Ale všeho opět do času…znamená: a.) pro reprezentanty pozitivního stavu na planetě Země 3D/Nula 1.) maximálně do jejich fyzické smrti a opuštění této reality, pokud neměli/nemají zažít Převibrování či Vytržení 2.) Pro většinu současných vyslanců pozitivního stavu do jejich Převibrování či Vytržení
b.) pro všechny ostatní je negativní stav povolen: maximálně do konce tohoto časového cyklu.

chtěly nás pošpinit zvenčí i zevnitř…zvenčí znamená veškeré útoky skrze negativní lidi a agenty negativního stavu ve fyzické realitě planety Země 3D/Nula.

zevnitř – znamená duchovní a mentální útoky na mysl, současně vnitřní symptomy nemocí a omezení těchto těl.

Tolik tedy vysvětlení některých stěžejních míst dopisu k jeho lepšímu pochopení.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email