JEDINEČNÉ SETKÁNÍ A DUCHOVNÍ PRÁCE V TERÉNU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

ve dnech 31.5. až 2.6.2019 proběhlo další setkání mých představitelů na statku u České Kubice, kam za Renatou a Jankem dorazil Michal s Alešem. Účelem této návštěvy bylo vykonání dalšího dílu duchovní práce, která byla stejně jako v předchozích případech spojena především s pomocí padlým bytostem při jejich konverzi do pozitivního stavu.

V první červnový den se uskutečnila návštěva religionistky Jitky Schlichtsové, která projevila zájem osobně poznat toto místo a promluvit si s několika našimi spolupracovníky z očí do očí. Asi tříhodinová návštěva byla vyplněna rozhovory na několik vzájemně se prolínajících témat, které jsme rozvedli ve sdělení „Nejdůležitější zákonitosti Týmu Boží rodiny“ (viz http://svetelneinfo.cz/nejdulezitejsi-zakonitosti-tymu-boz…/). Jitka přišla během své kariéry do styku s mnoha náboženskými systémy, směry, hnutími a skupinami. K jejich analýze přistupuje z podstaty své profese racionálně, aby z lidského úhlu pohledu mohla veřejnosti poskytovat ucelená fakta a souvislosti, proto až do startu naší Mise s přinesením prvních důkazů o životě ve vyšších dimenzích nepovažuje Boží rodinu za zázračný fenomén. V uplynulých letech napsala o mojí přímé inkarnaci Janě v souvislosti se znamením na nebi 23.9.2017 a následným vývojem situace v Týmu několik článků, které pomohly rozšířit informace o našem působení mezi širší okruh čtenářů časopisu Dingir, z nichž naprostá většina nemá znalost knih Nového zjevení a přístup ke svému nitru. I tak dochází k zasazování semínek pravdy, bez ohledu na to, jak dotyčný jedinec, přijímající informace o Boží rodině z jiného než absolutního zdroje Pána Ježíše Krista, s tímto poznáním naloží. Přestože tedy čtenáři časopisu, který pojednává o různých spirituálních naukách, Boží rodinu obvykle zařadí do jedné ze sekt a Bohyni Janu označí za osobu s mesiášským komplexem, v nitru těchto lidí zůstanou semínka skutečné duchovní pravdy, jež dříve či později vyklíčí a pomohou jim při vyvedení ze zóny vymístění do Pravého Stvoření. U mnoha z nich dojde k procitnutí z iluze ještě během jejich pozemského života, až budou po spuštění naší Mise z Nové Země v 5. dimenzi přineseny zmiňované důkazy o životě mimo tento svět. Navíc bude existovat možnost soukromého setkání s Janou a jejími spolupracovníky v krystalických tělech. Budou cestovat za těmi, kdo jsou na dostatečné duchovní úrovni a o návštěvu ženské podstaty Pána Ježíše Krista projeví upřímnou, ničím nepodmíněnou touhu. Jitka svým profesním zájmem o Boží rodinu a psaním publicistických textů o naší činnosti plní můj dokonalý plán, ve kterém zastává důležitou pozici a hraje neocenitelnou roli, ačkoliv si toho prozatím nemůže být vědoma. Její setkání s mými čtyřmi představiteli v červnu 2019 bylo důležitou událostí, kterou bylo potřeba uskutečnit ještě v hrubohmotných tělech a stávajících podmínkách, aby nejen ona, ale i všichni ostatní, kdo jsou na nás různým způsobem napojeni, měli kvalitativní srovnání s duchovním, duševním a fyzickým stavem vybraných reprezentantů Pána Ježíše Krista před spuštěním a po spuštění boží Mise. Tímto Jitce ze srdce děkuji za vše, čím přispívá k naplňování mého plánu.

Po skončení této návštěvy se spolupracovníci vydali do nedaleké obce Capartice, kde pod mým vedením za asistence duchovních rodin a vesmírných lidí posílili spojení s nitrem planetární bytosti Gaii, do jejíhož uzdravujícího se srdce podstupujícího transformaci byla vlita nová boží energie a láska. Vytvoření vstupního a výstupního bodu do nitra Gaii pomohlo též k posílení energetické mřížky, která usnadní příjem vysokovibračních částic z centra galaxie vedoucích k rychlejšímu vzestupu ducha a duše Země, jejíž tělo v nulové pozici bude po rozdělení lidstva obsazeno duchem a duší z pekel. To umožní krátké vítězství negativního stavu v této realitě, v níž veškeré zlo započalo a kde také skončí. Při vytváření tohoto portálu zároveň došlo k pročištění celého okolí od negativních nánosů, které v česko-německém pohraničí zanechaly zejména dávné spory mezi těmito znesvářenými národy.

Další den se čtveřice našich představitelů odebrala na vrchol kopce zvaný Klatovská Hůrka, kde stojí zbytky kostela, ve kterém je vestavěna vyhlídková věž. Tento kostel byl z duchovního pohledu stejně jako jiné církevní stavby temným místem, odkud negativní entity po staletí čerpaly energii od věřících, kteří se zde shromažďovali, účastnili se bohoslužeb a nechali se řídit svazujícími dogmaty vyvolávajícími strach a poskytujícími pokřivený obraz Boha. V přilehlém lesíku se proto mí představitelé opět spojili za ruce a propojili svá srdce, abych skrze ně mohl promluvit k uvězněným bytostem čekajícím na záchranu, snesl na ně boží světlo rozpouštějící závoj falešné reality a vnesl do nich čistou lásku, prostřednictvím níž se po přijetí Stvořitele a věčného Rodiče vydávají na cestu vzestupu. Během procesu mého promlouvání k těmto entitám došlo k vytvoření jednoho z nejdůležitějších konvertačních uzlů, který je nyní využíván bytostmi ze širokého okolí. Tyto nehmotné brány jsou složeny z prvků mojí Nové a Nejnovější přirozenosti, proto umožňují daleko snazší a efektivnější opuštění zóny vymístění, čehož sentientní entity dosahují upřímnou prací na sobě, zahrnující uvádění principů a idejí Nového zjevení do jejich životů a touhu změnit se od základů. Jejich náročná cesta končí v bodě samotné konverze a začlenění do pozitivního stavu, kde jsou restrukturalizováni, očištěni a začínají zcela novou etapu věčné osobní existence.

Poslední zastávkou byl klatovský židovský hřbitov, na jehož náhrobcích jsou mnohdy uvedena jména jedinců zavražděných ve vyhlazovacím táboře Osvětim, s níž je díky tomu hřbitov na nehmotné úrovni provázán. I na tomto místě byl uvězněn bezpočet duší, jež odešly do jedné z oblastí zóny vymístění, nebo zůstaly v intermediálním světě planety Nula, neschopny se vzdát pozemského způsobu života a svých majetků. Následoval postup podobný procesu uvedeném výše. Já, Pán Ježíš Kristus jsem promluvil simultánně a synchronně ke všem jedincům židovského původu, kteří mi byli ochotni naslouchat. Připomněl jsem jim dobrovolnost jejich role a dal jim na vědomí, že pouze Já jsem jejich pravý Bůh, absolutně odlišný od toho falešného, trestajícího a vyžadujícího oběti, kterému se nejen oni, ale i jejich předci odjakživa klaní. Rovněž jsem jim vysvětlil nezbytnost mojí inkarnace do židovského národa v těle Ježíše Krista, kdy jsem se ponížil na tu nejvíce omezující úroveň, očistil ukradené elementy lidství a učinil ho božským. Vstupem do pekel uskutečněném po ukřižování jsem navíc otevřel možnost spásy pro všechny padlé bytosti, které jsou krok za krokem vyváděny do mojí láskyplné a hřejivé náruče. Po skončení mého proslovu a vytvoření dalšího konvertačního uzlu využily mojí podané ruky se srdcem na dlani mnohé bytosti, dokonce i ty, které z těla odešly násilnou smrtí v Osvětimi a jejichž jména byla zapsána na zdejších náhrobních kamenech. Společně s tím došlo k pročištění hřbitova a jeho okolí od temných energií, jež byly rozpuštěny a nahrazeny energiemi pozitivního stavu. Osvobozené duše pak při procesu duchovní proměny došly smíření se sebou samými a odpustily vládcům tohoto světa i vládcům zóny vymístění skutečnost, že na ně, jakožto na přímé genetické potomky Pseudotvůrců, byly v průběhu věků vedeny antisemitské pogromy, které byly řízeny židovskou globální elitou neštítící se vyhlazovat všechny „nevyvolené.“ Tento fakt v budoucnu pomůže k hromadnému obrácení židovského národa k pravému Bohu, Pánu Ježíši Kristu, stejně jako povede ke stále rychlejší konverzi židů chycených do pasti a živořících v temném antivesmíru.

Děkuji všem představitelům, spolupracovníkům a přátelům za vaši úžasnou práci. Celé Stvoření je vám nesmírně vděčno, protože jste to právě vy, kdo jste zosobněnou nadějí a spásou, kterou společně se mnou přinášíte ostatním a pomáháte tak přibližovat éru zcela nového života v lásce, štěstí a radosti.

Miluji vás a objímám.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 6. 6. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email