NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁKONITOSTI TÝMU BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

uvádíme zde sedm podstatných zákonitostí našeho Týmu, které se přímo dotýkají našeho působení na planetě Nula i mimo ni, působí na účastníky této Mise a vystihují klíčové vztahy a souvislosti, jež při zapojení do celkového kontextu poskytují ucelený obrázek o všech podstatných aspektech týkajících se podstaty Boží rodiny.

1) BOŽÍ RODINA JE VEDENA ABSOLUTNÍM PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM, NIKOLIV VNĚJŠÍ AUTORITOU
Přestože se může uskupení mých představitelů inkarnovaných do lidských těl jevit vnějším lidským pozorovatelům jako organizace, v níž je členství podmíněno určitými kodexy, pravidly a normami, opak je pravdou. Každý člen Týmu, který ze své svobodné volby přijímá moji Novou a Nejnovější přirozenost, ženskou podstatu Stvořitele a principy a ideje obou dávek Nového zjevení, je na cestě svého jedinečného a individualizovaného života veden Mnou, absolutním Pánem Ježíšem Kristem, nikoliv jakoukoliv vnější autoritou či modlou. Prostřednictvím své prozřetelnosti vedu každého jednotlivce v každém okamžiku jeho existence, pomáhám mu překonávat překážky uvalené negativním stavem, přivádím jej k lidem s podobnou duchovní úrovní, poskytuji mu vše potřebné ke každodennímu životu na planetě Nula, aby mohl v rámci svých podmínek co nejlepším způsobem vykonávat své poslání. Lidští tvorové, kteří nedisponují znalostí výše zmíněných faktů a nikdy zkušenostně nepoznali přítomnost Pána Ježíše Krista ve vlastním srdci, mohou docházet k chybnému a zcestnému závěru, že členové Týmu Boží rodiny jsou vedeni a ovládáni Janou, která jim zadává všemožné úkoly a radí, jak mají ve svém životě konat a rozhodovat se. Toto je častá taktika a metoda negativního stavu na odvádění lidí a dalších sentientních entit směrem ode mne, jediného a pravého Boha a od mojí ženské podstaty v těle. Členové Týmu Boží rodiny vedení absolutním Pánem Ježíšem Kristem nemají potřebu opírat se o jakoukoliv autoritu, dokonce ani o Janu, která nikoho nevede za ruku a při jakýchkoliv více či méně důležitých životních rozhodnutích v jedincově životě klade důraz na potřebu spojit se v nitru s absolutním Pánem Ježíšem Kristem, Jehož/Jejíž relativní část v lidském těle Jany pouze koriguje dílčí detaily, které jsou častým obsahem interakcí mezi Bohyní a jejími spolupracovníky na facebookovém chatu, jenž je společně s e-mailem prozatím jedinou možností, jak se s hmotnou částí Stvořitele spojit. Nikomu se tedy neradí, co má dělat, jak se chovat, myslet, jednat, konat, oblékat se, stravovat, jaký životní styl má dotyčný vést, jak bydlet, kde pracovat, s kým navazovat vztahy, co smí a nesmí číst a podobně, poněvadž by to bylo porušením svobody výběru. Tyto záležitosti jsou vždy jedincovým osobním rozhodnutím, k němuž se váží patřičné důsledky takové volby. Porušování svobody výběru je znakem všech světových náboženství, kultů a sekt, které jsou řízeny z pekel. Skrze slepou víru, fanatismus, poslušnost, rádoby svaté knihy a všelijaká nařízení se pak lidští tvorové snadno stávají otroky a přisluhovači systémů negativního stavu.

2) ČETBA BOŽÍHO SLOVA
Všem představitelům Pána Ježíše Krista, bez ohledu na to, zda jsou fyzicky součástí Boží rodiny, nebo s ní dosud nepřišli do styku, jsou věnovány knihy Nového zjevení, k jejichž četbě ze samotné přirozenosti boží spolupracovníci inklinují. Toto nejnovější Boží slovo následně uvádějí do svého života, což vede nejen k intenzivnějšímu a niternějšímu napojení na Pána Ježíše Krista, ale též k bytí ve stále větší shodě s principy a duchovními zákony pozitivního stavu, jejichž svobodné dodržování vede v případě členů Pravého Stvoření k šťastnému, naplněnému, tvořivému a spokojenému životu, v případě mých spolupracovníků na planetě Nula k existenci, v níž jim nic podstatného nebude chybět a pomocí které budou co největší měrou naplňovat můj dokonalý plán na budoucí eliminaci negativního stavu, kvůli kterému trpí a strádá obrovské množství bytostí nejen v této realitě, ale i ve všech dimenzích zóny vymístění. Číst knihy Nového zjevení je bohulibé a žádoucí, poněvadž každé jedno přečtení, které projde skrz srdce čtenáře, působí blahodárně jak na jednotlivce, tak i na celé Stvoření, jehož obyvatelé jsou postupně osvobozováni od vlivu zel a nepravd. Čtení nejnovějšího Božího slova uvádí bytost do stále větší svobody a dostává ji do bližší pozice vůči Pánu Ježíši Kristu, čímž dochází k stále intimnějšímu budování vztahu mezi Bohem a stvořenou bytostí. Stejně, jako je Nové zjevení věnováno všem představitelům Pána Ježíše Krista, zcela stejným dílem je věnováno i všem sentientním entitám Multivesmíru, jelikož právě tato zjevení jsou podmínkou pro permanentní eliminaci negativního stavu a nastolení plnosti života pozitivního stavu. Každý se s těmito knihami seznámí nejpozději na konci jsoucna a bytí zóny vymístění, kdy budou všichni zbývající členové pekel extrahováni do limba a vyberou si své další směřování.

3) TĚŽKÝ KŘÍŽ, KTERÝ BUDE SŇAT Z BEDER
Práce na ukončování negativního stavu se zákonitě nelíbí vládcům pekel a jejich přisluhovačům, kteří se všem božím vyslancům snaží všemožnými způsoby házet „klacky pod nohy“. Temné straně však není a nikdy nebude dovoleno odstranit nebo poškodit nikoho z následovníků Pána Ježíše Krista, protože v této významné době transformace je jejich přítomnost na planetě Nula vysoce žádaná a potřebná. Nikdo, kdo stojí mimo hlavní dění, nedokáže pochopit, jakými zvraty zde mí představitelé během svého života na Nule a zvláště pak v posledních několika letech procházeli, co vše museli vytrpět a z jakého dna se museli odrazit. Největší přehled a soucit mají naši pomocníci z Pravého Stvoření a duchovní rodiny našich představitelů, kteří z pozice Pravého Stvoření pomáhají svým milovaným v hrubohmotných tělech ustát všechny tlaky a posouvat je k cíli a novému začátku. Ti, kdo mi stojí nejblíže, s sebou vláčejí těžký kříž, který je symbolem pro mnohé duchovní zkoušky, prostřednictvím nichž i při silných útocích Pseudotvůrců dokazují svou víru ve mě, přes mnohé bolesti a nepohodu pomáhají šířit Boží slovo a na nehmotné úrovni ukazují (většinou nevědomě) padlým entitám cestu do pravého Domova. Zároveň s tím se potýkají s posměšky a odmítáním ze strany svých bližních a okolí. Tato patová situace už nebude mít dlouhého trvání, protože skončí v okamžiku převibrování Jany a „12 hvězd“, kdy ze všech našich spolupracovníků majících Misi na prvním místě sejmeme to nejtěžší břímě, aby mohli svá poslání plnit i nadále.

4) BOŽÍ SLOVO A PRAVDA SE NEUSTÁLE VYVÍJÍ
Jen ty nejvyspělejší bytosti chápou, že slovo od Pána Ježíše Krista je logické, kontinuální, dynamické, vyvíjející se a neustále doplňované o nové poznatky a pravdy, které mohou mít trvání v řádech hodin, měsíců, roků, jednoho cyklu času, ale i celé věčnosti. Pozitivní stav je neustálá změna, pokrok a plynutí, pouze stav negativní si libuje v ustrnutí, stagnaci a statusu quo. Proto se agenti Pseudotvůrců a lidé neznalí situace tak rádi strefují do Nového zjevení a sdělení ode mne, Pána Ježíše Krista, v nichž nejsou schopni připustit, že Boží slovo je obohacováno o stále nové poznatky, jejichž předešlé části už v mnoha případech splnily svůj účel a bylo nutno je nahradit něčím zcela novým. Pouze tak lze v pravý čas zachránit a spasit všechny padlé bytosti a lidské tvory, kteří jsou zamořeni lží a nepravdou zasahující všechny složky jejich bytí. Protože neporušuji vlastní duchovní zákony, při odhalování pravdy o čemkoliv nemohu ani formou Božího slova v rámci 3. dimenze planety Nula sdělovat stoprocentní pravdu, která by jinak poškodila životní strukturu jednotlivce způsobem, který by mohl vést k jeho duchovní smrti. Kvůli tomu ani při přenášení Božího slova od Pána Ježíše Krista, které je tím nejvyšším zdrojem poznání (90 % až 95 % pravdivosti), nelze dosahovat jeho nejčistší jakosti. Té může být dosaženo pouze v rámci pozitivního stavu Pravého Stvoření, kde všechny bytosti žijí s otevřeným srdcem, nezahlceny ovládacími programy a jsoucí v neustálém spojení a komunikaci se Stvořitelem. Pouze zlomek bytostí inkarnovaných do lidských těl dokáže vlastním srdcem pochopit a poznat pravdivost, komplexnost a smysluplnost knih Nového zjevení, ztotožnit se s jeho idejemi a uvést je do svého života. Nikdo, kdo k mému slovu přistupuje pouze racionálně a analyzuje ho svou vnější myslí, nemůže dosáhnout pozice, z níž by byl schopen ustanovit vztah s jediným věčným Rodičem. Tito jedinci snadno označí mé slovo za podvrh, který je dílem psychicky vyšinuté osoby nacházející se v náboženském poblouznění.

5) VŠICHNI JSOU SI ROVNI
Členové Mise Boží rodiny jsou bytostmi s různým duchovním původem a posláním. Převážná většina nejbližších spolupracovníků jsou jedinci, kteří byli stvořeni prostřednictvím mé Nové a Nejnovější přirozenosti v lůně absolutního stavu. Poté byli zařazeni do jedné z duchovních civilizací sídlící v určité dimenzi, v těchto případech zejména mezi 9D a 11D. Ti, kdo jsou stvořeni výše popsaným způsobem, jsou tzv. Stvořenci a Superstvořenci, kteří vznikli za účelem Mise Boží rodiny. Jejich různorodá poslání jsou velice specifická a odlišná od všech ostatních, přičemž dosah jejich činnosti zasahuje každou úroveň jsoucna a bytí Multivesmíru. Další množinou našich spolupracovníků jsou inkarnovaní andělé z pozitivního stavu, kteří byli na základě životního plánu duše dovedeni k Janě a mému slovu, přijali jej za své a nyní se na všech úrovních aktivně podílejí na transformaci lidstva a ukončování negativního stavu. Důležitou součástí Mise Boží rodiny jsou i bývalí agenti Pseudotvůrců, kteří s námi přišli do styku s posláním kontaminovat náš Tým a na duchovní a duševní úrovni infikovat a rozložit speciálním virem jeho členy. Velká část těchto padlých andělů se však nechala inspirovat boží láskou, pravdou a milosrdenstvím, které sem přináším jako absolutní i jako relativní Pán Ježíš Kristus, načež ze své svobodné volby tito agenti odmítli původní plán svých bohů a rozhodli se přijmout mě za jediného pravého Stvořitele a věčného Rodiče. Následně se z těchto entit stali tzv. konverti, tedy bytosti pocházející ze zóny vymístění, které na sobě nyní intenzivně pracují, stoupají na spirále duchovní cesty a navrací se zpět do pozitivního stavu. Z navrátivších se marnotratných synů a dcer mám ohromnou radost, protože znovupoznáním jejich Otce a Matky inspirují ke změně i ostatní. To vede společně s působením mých představitelů k řetězové reakci, která vede ke stále rychlejšímu vyprazdňování pekel. Pouze zlomek našich spřízněných duší, obvykle spolupracujících jen pasivně, nepochází ani z jednoho stavu. Jsou to tzv. praví lidští tvorové, vzniklí za účelem manifestace lidského života, kteří však v určitém bodě přišli do styku s Novým zjevením, nechali se jím inspirovat a odmítli se ztotožnit s negativním stavem. Do okruhu pasivně spolupracujících spřízněných duší ale kromě pravých lidských tvorů patří i jedinci pocházející z pozitivního či negativního stavu, kteří však prozatím nemají v plánu duše dosáhnout hlubšího poznání Nového zjevení a kontaktu s Bohyní Janou. Těchto jedinců jsou v čase konce přechodného desítky tisíc. Pro většinu z nich bude teprve spuštění Mise Boží rodiny znamenat impuls, pomocí nějž se vydají na individuální cestu duchovního vzestupu. Všechny bytosti bez ohledu na původ, současnou pozici, poslání, osobnost a charakter jsou si přede mnou, Pánem Ježíšem Kristem naprosto rovni. Proto ani v rámci Týmu Boží rodiny neexistuje jakákoliv hierarchie, přestože to tak kvůli odlišnému duchovnímu původu, rolím a posláním může na první pohled z vnějšího úhlu pohledu vypadat. V hierarchickém uspořádání si libuje pouze negativní stav, který svým vybraným služebníkům umožňuje různá privilegia na úkor většiny ostatních, kteří mají jen minimum práv. Nic takového v Pravém Stvoření ani v rámci Mise Boží rodiny neexistuje. Všichni jsou stejně cenní a potřební, protože jsou součástí mozaiky, v níž každý díl má svůj jedinečný účel, smysl a funkci. Moje láska ke všem je bezpodmínečná a nedělá žádné rozdíly, proto miluji stejně jak ty nejvyspělejší bytosti pozitivního stavu, tak i ty nejzavilejší pekelné tvory, u nichž však nemiluji jejich negativní činy a neschvaluji jejich zlovolný život, který pouze po nezbytný čas v zájmu nejvyššího dobra toleruji.

6) ROLE ANTITÝMU
Poté, co se Pseudotvůrci dověděli o mojí ženské inkarnaci Janě, cestovali zpátky v čase a zajistili narození vybraných entit ze zóny vymístění, které se do tohoto národa vtělily za účelem napadání a zpochybňování naší Mise. Tyto entity v předem určený čas přišly s Bohyní do styku, některé dokonce osobně. Vládci pekel touto taktikou chtěli docílit postupného rozvratu Týmu, přičemž se bláhově domnívali, že by mohli zdolat i ženskou podstatu Pána Ježíše Krista. Podnikali všemožné výpady proti našim spolupracovníkům, z nichž se většina odehrála za scénou, jen zlomek se projevil i fyzicky. Zpočátku nikdo nesměl znát skutečný původ a úmysly vybraných aktérů, aby mohlo proběhnout vzájemné poznávání, předání klíčů k Bifrostu, jeho následné zavlečení do pekel, pozdější očištění a předání do mých rukou. Po odhalení nejdůležitějších agentů došlo k postupnému rozdělení Týmu na ty, kdo v nitru následují mě, Pána Ježíše Krista Boží rodinu a na ty, kdo se k nám obrátili zády. Od té chvíle proti nám podnikají všemožné útoky s cílem pošpinit nás a odradit hledající duše a nezávislé pozorovatele od spojení s Bohyní. Kdo má srdce otevřené a disponuje alespoň základními znalostmi knih Nového zjevení, nenechá se vtáhnout do této nastražené pasti a pavoučí sítě ovládacích programů. Kdo ale o dané problematice nemá dostatek objektivních informací vycházejících z niterného spojení s Pánem Ježíšem Kristem a na danou věc se dívá pouze z lidského úhlu pohledu, ten v naprosté většině případů dá za pravdu argumentům našich odpůrců. Lidský úhel pohledu je totiž ten nejvíce omezený úhel, který má v důsledku nadvlády negativního stavu nad jsoucnem a bytím lidského života tendenci zaujímat chybná stanoviska. V důsledku toho jsou lidští tvorové, nemající přístup k vlastnímu duchovnímu srdci a jsoucí pod neustálými ovládacími programy, náchylní považovat vše, co pochází ode mne, za něco, co dle jejich názoru nemá s pravým Bohem (pokud vůbec v nějakého věří) nic společného. Jednání, konání a postoje všech, kdo stojí proti Misi Boží rodiny, jsou však stejně cenné, jako životy všech, kdo stojí při nás. Od členů Antitýmu a potažmo celého negativního stavu se Stvoření učí, jaký způsob existence v opozici pravému Bohu si už nikdy nevolit, čímž i naši odpůrci pomáhají ke zkracování zel a nepravd, ze kterých se nejpozději na konci cyklu času vymaní a po očištění se navrátí zpět Domů. Jak už jsem sdělil, bezpodmínečně miluji každou bytost, dokonce i ty, které mi plivají do tváře, útočí na mě a mé představitele a snaží se znevěrohodnit, podkopat a zničit naši práci, protože vím, že toto je pouze dočasná role, po jejímž skončení jim bude otevřeno vědomí a ze svobodné volby přijmou dar spásy, který využili už mnozí před nimi, jako tomu bylo například v případě prvotních zakladatelů negativního stavu, tzv. Tria.

7) VÍRA BEZ VNĚJŠÍCH ZÁZRAKŮ
Všichni, kdo proti nám podnikají útoky, pomáhají třídit zrno od plev, které je symbolem pro dělení lidstva do dvou hlavních směrů. Nůžky se neustále rozevírají mezi lidmi milujícími své bližní a sebe, umějícími odpouštět a snažícími se žít v souladu s duchovními zákony, a mezi těmi, kdo se odmítají vzdát materialistického způsobu života se všemi jeho „vymoženostmi“. Pouze první skupina obyvatelstva této planety bude při rozdělení lidstva vytržena z této reality a přemístí se do 5. dimenze Pravého Stvoření. Nikdo se nemůže dostat do Nového Vesmíru v novém cyklu času, zejména na Novou Zemi jinak, než přijetím mojí Nové a Nejnovější přirozenosti, není to však podmínka samotného vytržení, pro nějž je ale potřeba disponovat výše zmíněnými atributy. Jen zlomek pozemšťanů přijde s Janou a novodobým Božím slovem do styku ještě za života zde, naprostá většina bytostí se s ní/námi setká až v Pravém Stvoření. K Novému zjevení, stejně jako k bližšímu kontaktu s Bohyní, jsou přiváděni pouze ti, kdo jsou dostatečně vyspělí, připravení a mají to ve svých genech, které určují okolnosti a čas nástupu na zrychlenou duchovní cestu. Tito jedinci nemívají problém přijímat a uvádět Boží slovo do svého života, protože zjevovaná pravda ode mne, vyplňující obě dávky Nového zjevení, je tím, po čem jejich srdce toužilo a co už dlouhou dobu hledalo. Po ztotožnění se s mým slovem jsou tyto bytosti v lidských tělech schopny vnímat dokonalost božího plánu, získávají větší pocit bezpečí a důvěru v mé vedení. Zároveň s tím dochází k otevírání jejich srdce a posilování intuice, díky čemuž získávají někteří z nich vědomé telepatické spojení s Pánem Ježíšem Kristem. Přestože pro ně není tento život jednoduchý a potýkají se s mnoha překážkami, mají vše, co potřebují pro svou existenci a poslání. Dostávají se do stále většího nadhledu, nenechávají se vtahovat do banálních sporů, nedávají energii systému více než je nutné, zaměřují se na to, co je opravdu důležité. Víra mých představitelů, spolupracovníků a přátel je zcela odlišná od všech, kdo jsou členy jakéhokoliv náboženství, hnutí, kultů a sekt řízených z pekel. Moji představitelé se neopírají o žádné doslovné pojetí různých svatých knih přinášejících dogmatické lpění na něčem, co v historii řekla určitá vyvolená osoba, nehledají oporu v nepřístupné a osobně nepoznané božské autoritě, nejsou svázáni všemožnými normami, zvyky, tradicemi apod. S pozitivní motivací, čistým úsudkem a s pokorou důvěřují pravému Bohu, kterého hledají a nacházejí ve svém nitru, duchovním srdci, kde mají zapsána následující slova: „Bůh je Pán Ježíš Kristus, kdo je absolutním duchem, duší a tělem v jednotě, jedinosti a harmonii všech svých funkcí a který ve své přirozenosti zahrnuje plnost stavů, podmínek a procesů duchovních, duševních, přírodních, fyzických, lidských i zóny vymístění v jejich úplně zbožštělé formě a obsahu“. Jejich víra se dá charakterizovat jako VĚDOUCNOST, která je na rozdíl od běžné víry vyplněna přímou zkušeností s Pánem Ježíšem Kristem v nitru. Ačkoliv mě v těchto tělech nemohou živě vidět, vnímat, dotýkat se mne a hovořit se mnou z očí do očí, díky vlastnímu spojení v srdci a četbou Nového zjevení dobře vědí, kdo jsem, jak se projevuji a působím a jakým způsobem je v každém okamžiku jejich života vedu. Jistota a správnost vědoucnosti každého představitele se nedá dokázat vnějším způsobem, stejně jako nejde uspokojivě vysvětlit někomu, kdo nemá dostatek ochoty začít na sobě pracovat a dostat se do pozice, z níž by byl schopen navázat kontakt se Stvořitelem a dojít tak stejného osvícení a poznání. A stejně, jako nevědoucímu člověku nelze dokázat, kdo a co absolutní Pán Ježíš Kristus doopravdy je, nelze ho přesvědčit ani o tom, kdo a co je Bohyně Jana, dočasně relativní ženská podstata Pána Ježíše Krista v lidském těle. Jen ti, kdo jsou přímou součástí naší Mise, přijímají božství Jany bez jakýchkoliv vnějších důkazů a zázraků. Vědoucnost našich představitelů ohledně původu Jany se opírá o stav jejich nitra, duchovní vyspělost a samotné předurčení stát po naší pravici a levici, patřit do okruhu blízkých spolupracovníků a ze svobodné volby se každým dnem zasluhovat o ukončování negativního stavu. Teprve po startu Mise Boží rodiny z Nové Země, kdy budeme přinášet důkazy o životě ve vyšších dimenzích a vracet se do této reality v krystalických tělech, bude Jana se svými nejbližšími konat zázraky. Naše působení a osobní návštěvy se však nebudou orientovat na davy, ale pouze na ty, kteří jsou ochotni svým srdcem přijmout tyto důkazy za své a rovněž přijmout skutečnost o tom, že Já, Pán Ježíš Kristus zde v současnosti působím v ženském těle. Stále tedy bude platit nezbytnost přijetí z nitra.

Tímto byly zjeveny všechny důležité aspekty týkající se podstaty Týmu Boží rodiny, o jehož formování, vývoji, struktuře a významných událostech s ním spojených jsme v průběhu uplynulých let napsali už bezpočet sdělení, čímž jsme společně s odvedenou prací na všech úrovních položili pevný základ k bodu překročení, který bude znamenat start této Mise z Nové Země v 5. dimenzi.

Děkuji vám za spolupráci, za čtení a praktikování Nového zjevení, za přinášení světla do temných zákoutí, ale též za víru, vědoucnost, moudrost a lásku, která je tou nejkrásnější energií života.

S láskou všem bytostem Multivesmíru

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 4. 6. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email