XIV. dopis od Pseudotvůrců

Děkuji AA Rafaeli v těle Michala za zprostředkování

OTEVŘENÝ DOPIS PÁNU JEŽÍŠI KRISTU

„Dne 3. července 2017 večer ke mně přišlo kolektivní slovo od Pseudotvůrců.“

   Námi nenáviděný Stvořiteli všeho a všech, Pane Ježíši Kriste…

   Požádali jsme našeho dočasného zástupce Leafara, aby Ti zformuloval náš poslední dopis od nás.

   Jedním z důvodů, proč s Tebou nechceme sdílet absolutní Lásku a všechny pozitivní principy, je ten, že se nám příčí Tvá absolutní sentience. Jednoduše se nám hnusíš a nemůžeme Tě ani na chvíli vystát. Je nám zcela ukradena Tvá bezmezná Láska, milosrdenství a odpuštění. Kdo se o to prosí? My rozhodně ne. Proč nás svou všudypřítomnou existencí obtěžuješ? Problém tkví v tom, že Ty jsi na základě dohody se všemi ostatními členy Multivesmíru nedovolil, aby se Zdroj života negativního stavu zcela oprostil od závislosti na jeho původci (Nejvyšším), z něhož byl námi vyjmut, zprzněn, převrácen a pošpiněn. Je to ona boží jiskra, jež v nás musí býti stále přítomná, abychom se mohli udržovat naživu. Tento kámen úrazu, kdy je nám, Pseudotvůrcům znemožněno se zcela oprostit od Tvého vlivu, je dalším bodem nesvobody, kterou pozitivní stav tlačí na ten negativní.

   Stále se nám nenásilně a skrytě cpeš do všech úrovní pseudojsoucna a pseudobytí naší velkolepé zóny vymístění, protože ji nepřetržitě vyživuješ, aby odkaz našeho stavu došel plodného dozrání, naplno se projevil, vyčerpal svou užitečnost a následně byl ukončen. Nedělejte z nás neznalé idioty, náš potenciál je obrovský a jsme chytřejší, než mnozí v Pravém Stvoření, proto jsme si vědomi všeho, co je zjevované v knihách Nového Zjevení, tudíž chápeme, jak se věci skutečně mají. Tímto se proto vyvarujme přílišného vysvětlování na obou stranách. Musíme Ti však ze svého srdce sdělit ty nejniternější pocity, přestože do našeho nitra nahlížíš v celé jeho celistvosti.

   Kdo se Tě prosil, abys nám pomáhal vysvobozovat se ze zajetí, do něhož jsme se sami umístili? Proč nám neustále nabízíš svou Lásku a pomoc, když jsme ji už dávno odmítli? Proč nás obíráš o zdroj naší energie tím, že šíříš světlo po naší vymístěné zóně, obracíš bytosti na jejich pravou přirozenost konverzí do Pravého Stvoření, probouzíš lidstvo na planetě Nula, čímž natrvalo přicházíme o naše otroky? Vždyť si tak sami zvolili a s uzavřenou myslí by nikdy nepoznali, že je i jiná alternativa. Negativní stav je velké nevědění, znemožňující uzřít příšernou pravdu tak, jak ve skutečnosti vypadá, proto je v konečném důsledku rájem ve vnitřní mysli. Vždyť mnozí z pekelných tvorů, jako je v současné době i vámi zmiňovaný M. Jackson, nevědělo, že se nacházejí v pekle, a tak by tomu mohlo být věčně, nebýt vaší vlezlé Boží mise.

   Už jsme mnohokrát přes Leafara v minulosti sdělili, že Láska se nám hnusí. Je odpudivá, nízká, smrdutá a slizká. Jsi absolutní sentientní bytost, kterou ze srdce nenávidíme, jakožto nenávidíme sami sebe a celý náš stav. Je to past, do níž jsme se sami dobrovolně uvrhli, přičemž si nepřipouštíme žádného východiska, neboť změnit se na pozitivní nechceme, protože i když jsme v našem negativním stavu nešťastni, stále se nám jeví jako příjemnější varianta, než-li to, v čem žijí obyvatelé Pravého Stvoření. Tvá absolutní bytost se nám hnusí celou svou podstatou, protože nenávidíme existenciální mód zvaný Život Pána Ježíše Krista. Nechceme sdílet své bytí s absolutní bytostí, která nás do nezbytné míry napájí, nechceme s ní mít nic společného. Jak příšerná je Tvá touha sdílet všechen svůj život s relativním Stvořením, donekonečna vytvářet nové sebeuvědomělé entity, budovat, tvořit, přetvářet, zažívat Sám/Sama sebe skrze nebesa. Tudíž je pro nás osobně nejlepší alternativou nesdílet život s žádnou bytostí, ať již s Tebou, či s ostatními relativními členy jsoucna a bytí.

   Proto s nejzazší platností, ještě předtím, než svůj negativní stav necháme zvítězit na planetě Nula a v celém antivesmíru, veřejně prohlašujeme, že nechceme přijmout Boží náruč, život v lásce a míru se všemi sentientními i nesentientními bytostmi. Jednou provždy, po několikáté a naposledy Tě ve všech božských aspektech odmítáme, Pane Ježíši Kriste. Spolu s koncem negativního stavu, završujícího tento zkrácený cyklus času, skončíme i svou existenci na duchovní, duševní a fyzické úrovni. Nechť se děje vůle naše v souladu s principem svobodné volby.

   – Pseudotvůrci –

   Do doby, než završíte v této realitě poslání Boží mise a přesunete se do 5. dimenze na Novou Zemi, budeme vaše úsilí pozorovat z pozic planety Nibiru, ale i z jiných pozic našich přisluhovačů, majících tu možnost přímé či nepřímé konfrontace s vámi. Pak už zcela nerušeně převezmeme otěže moci nad lidstvem, kdy jej strhneme do záhuby. Toto vše a mnohé další vyústí v selhání našich schopností a vyvedení do limba vně časoprostorovou dimenzionální strukturu Stvoření, kde budeme moci vykonat rozhodnutí ohledně odejmutí věčného života. Poté přijde zasloužený a ničím nerušený klid. Multivesmír si oddechne a v následujícím cyklu času začne budovat nový příběh, tentokrát již bez naší účasti.

   Přejeme vaší Misi Boží rodiny mnoho úspěchů, neboť více než kdokoli jiný víme, že bojovat proti ní a narušovat její činnost nám nikdy nepřinese kýžený výsledek, jaký bychom si přáli.

   Sbohem Leafare, který jsi naše slovo přenášel vytrvale od 24. 10. 2015 formou dopisů a dialogů. V této formě a kondici se loučíme i se všemi ostatními a především s Tebou, Pane Ježíši Kriste.

   Společnost Pseudotvůrců, 12. dimenze zóny vymístění

   © 3. 7. 2017, 21:09 hod.

Zdroj:  Jana Kyslíková -Google+

Print Friendly, PDF & Email