Vytržení III – 2 paralelní reality – vzatí a zanechaní (rozumné a pošetilé panny)

Děkuji Lukáši

 

   Nejdůležitější otázkou Vytržení není ani tak, kdy bude, jako to, kdo bude vytržen. Bůh řekl: “Člověk se dívá na to, co má před očima (posuzuje zevnějšnosti), Pán však hledí na srdce (na niternost)“. (1.Samuelova 16:7)

   Ano, jen Bůh vidí až do srdce. A v tom je naděje každého člověka. Být před Bohem upřímný a ryzí. Protože jenom On rozhoduje o tom, kdo bude vzat a kdo zanechán. Jako nebeský princ v pohádce o Popelce zkouší, které padne střevíček. Která je jeho nevěsta? Která je ta nejkrásnější ze všech, s odvážným a laskavým srdcem? Ta, kterou pronásledují, ponižují a skrývají, aby nemohla přijít na princův ples (paralela k Beránkově svatební večeři pozn.)? Kdo bude hoden postavit se před Pána? Kdo bude hoden uniknout všemu, co má přijít na svět? KDO BUDE VYTRŽEN? Pozvaný je sice každý, ale Pán Ježíš Kristus (PJK) vezme jen ty, kteří po něm budou opravdu a opravdově toužit. Komu padne střevíček, o tom rozhoduje oddanost PJK. Bratr marnotratného syna byl svému otci po celý svůj život poslušný. Ale když otec jeho bratrovi odpustil, urazilo ho to. Byl otci poslušný, ale ne oddaný. Vytržení budou ve svém srdci oddaní vůli PJK, jeho plánům a jeho Misi.

   (Matouš 7:21) Ne každý, kdo mi říká: „Pane, Pane“, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích, prohlásil Ježíš za svého života v těle. Ti budou nazváni jeho pravou nevěstou (z minulých sdělení víme rovněž, že existuje a bude existovat také nevěstka babylónská). Na Beránkovu svatební večeři bude vytržena nejkrásnější nevěsta všech dob – to srdcem nejryzejší z lidí. Nevěsta Beránkova – jeho vykoupení a oddaní věřící ze všech národů a ras. Všechny zkoušky, selhání, pády a úskalí typicky lidského života nás nezlomí, pokud budeme oddaní svému Pánu. Pokud dokážeme ze srdce říci: „Pane Ježíši Kriste, ať se stane tvá vůle…“. V oddanosti PJK spočívá největší moc a svoboda života. V této síle kráčel Ježíš na Golgotu, kde ho čekal kříž, a když mu bylo v Getsemane tak těžko, že jeho pot začal být jako kapky krve, řekl v modlitbě: „Otče (tehdy Nejvyšší), chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň“. (Lukáš 22:42)

   Ježíš vždy říkal, čemu nebeské království podobné „je“. Avšak při podobenství o deseti pannách poprvé řekl, čemu podobné „bude“. V době Vytržení „bude“ nebeské království podobné deseti pannám. To podobenství je o věřících (Církvi) posledních dnů před Vytržením. Je o věřících (křesťanech), kteří stihli anebo zmeškali svatbu v nebi, protože vytržení budou vzati na Beránkovu svatební večeři.

   (Matouš 25:1-13) Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček (panen) vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly. Uprostřed noci se rozlehl křik: ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!‘ Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy. Tu řekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!‘ Ale rozumné odpověděly: ‚Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!‘ Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny. Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

   Panny představují čistotu a tou je spasení, kterého je možné dosáhnout na základě víry v Pána Ježíše Krista. Pokud tedy byly všechny panny, tak potom byly bez výjimky ospravedlněny Kristovou krví. Při Vytržení tedy nemluvíme o spasení, ale o tom, kdo bude vzat na Beránkovu svatební večeři. Rozumné panny jsou věřící, kteří budou Vytržení účastni a svatby se zúčastní. Pošetilé jsou ti věřící, kteří budou zanecháni na zemi, neboť jim v té době budou milejší jiné záležitosti tohoto světa (dům, pole, rodina apod.), než oddanost Pánu Ježíši Kristu a jeho věci. Zanechaní pak budou muset své spasení potvrdit v těžkém soužení světa, protože dveře na Beránkovu svatební večeři se zavřou. Ti se pak stanou jádrem tzv. pravé zanechané církve, o níž byla již řeč v předchozích tématech.

Text je výtažkem z knihy Sergej Mihál – Vytržení + doplnění Tyrona pod vedením PJK.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email