Vytržení III – 2 paralelní reality – dva svědci, synové nového oleje

Děkuji Lukáši

 

PŘÍCHODEM 2 SVĚDKŮ NASTÁVÁ POSLEDNÍCH 7 LET ANTIKRISTOVY VLÁDY.

   Proto jsou to „dva svědkové“, budou totiž v nebi svědky na svatbě Beránka a věřících. Jsou to Boží přátelé. Nejsou to andělé ani nikdo, kdo zemřel a byl vzkříšen. Přesto byli oba v nebi. Takové lidi z Bible známe pouze dva. Živí vytržení k Bohu. Henoch a Elijáš. Kdo může, ať to pochopí. To jsou ty 2 olivy a 2 svícny, které stojí před Pánem Země a všeho Stvoření. Po svatbě v nebi přijdou na Zemi splnit úkol. Přijdou s obrovskou mocí, aby chránili Izrael v době soužení a napomínali celý zanechaný svět k pokání.

   (Zjevení Janovo 11:3-12) A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní (3,5 let).“ To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země. A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit. Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování, a mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít. Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí. Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán. Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat. Obyvatelé země budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim nedopřáli klidu. Ale po třech a půl dnech vstoupil do nich duch života přicházející od Boha, postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli. Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe: „Vstupte sem!“ A vstoupili do nebe v oblaku („na oblacích nebeských“ pozn.), a jejich nepřátelé na to hleděli.

   Jejich příchodem začíná posledních 7 let soužení světa a zároveň i posledních 7 let vlády Antikrista (Pseudotvůrců) nad světem.

HENOCH A ELIJÁŠ JSOU SYNOVÉ NOVÉHO OLEJE, KTEŘÍ STOJÍ PŘED PÁNEM.

Zdá se, že o nich mluví i Zacharjáš 4:11-14 „Tu mi řekl: „Ty nevíš, co to znamená?“ Řekl jsem: „Nevím, můj Pane“. Odvětil: „To jsou ti dva synové nového oleje, kteří stojí před Pánem celé Země.“ Z těchto slov jde velký respekt, protože přijdou dva, kteří stojí před Pánem celé Země a přijdou z nebes, aby chránili Izrael v nejtěžších dobách a byli posledními hlasateli pravého Božího Slova, přičemž Henoch představuje svět před potopou a Elijáš svět po ní. Tomu, že to budou právě oni, je možné věřit i proto, že tito defacto nikdy nezemřeli klasickou smrtí lidských tvorů. To je důležité pochopit. Pokud by to totiž byly bytosti, které zemřely a potom byly vzkříšeny (šly do tzv. intermediálního světa pozn.), nebylo by je možno klasicky zabít. Každá bytost má po vzkříšení nesmrtelné tělo. Že stojí před Pánem ukazuje na jejich vyjímečný vztah k Bohu Nejvyššímu (nyní tedy Pánu Ježíši Kristu), pro který byli oba k němu vzati živí, když prožili své osobní Vytržení za svého života na Zemi/Nule. Získali zvláštní status před Pánem a mají obrovskou duchovní moc.

   (Genesis 5:24) I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. – to je popis Vytržení Henocha v Bibli.

   (2. Královská 2:11) Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve vichru do nebe. – to je biblický popis Vytržení Elijáše. Ohnivý vůz s ohnivými koni zde nepředstavuje nic jiného než mimozemskou technologii vesmírných lidí (členů pozitivního stavu = andělů nebes). Podobně je tomu vždy, když Bible hovoří, že někdo vystoupil na oblaka, na oblacích nebeských apod.

   Služba dvou svědků bude zaměřena na zanechaný svět, ale Izrael budou chránit. Budou prorokovat pravdu o Vytržení i o tom, co ještě přijde na svět, protože je psáno, že svými slovy velmi trápili svět, ale o Izraeli pouze, že tam budou zabiti. Zároveň vidíme, že po jejich smrti a nanebevzetí („na oblacích nebeských“) získá Antikrist nad Izraelem moc po 42 měsíců (3,5 let). Jejich působení se bude lehce podobat Mojžíšovu v Egyptě.

   Od momentu příchodu dvou svědků do 2. Příchodu Pána Ježíši Krista tedy zůstane posledních 7 let. Po skončení své služby budou po 3,5 roce zabiti a svět z toho bude mít obrovskou radost. Proto je ani nedovolí pohřbít, tak to bude těšit celý svět. Spojí to s tím, že pokud jsou tedy mrtví, byli to lháři a nemohli mít pravdu, i když při nich stála veliká moc. Když apoštol Jan psal o těchto věcech, že to uvidí celý svět, stovky let to nikdo nechápal. Jak bude možné, aby to viděli lidé celé Země? Vždyť na to mají jen 3 a půl dne!? V tom čase (rok 95 n.l.) jen posel z Jeruzaléma do Říma putoval 2 týdny. My však od roku 1927 (vznikem televize) víme, že toto už nebude žádný problém. Všechny televizní společnosti to budou sledovat v přímém přenosu. Oni však po 3,5 dnech před zraky celého zanechaného světa vstanou z mrtvých jako kdysi náš Pán a „na oblacích nebeských“ vystoupí zpátky do nebe.

   Po odchodu dvou svědků začnou poslední přípravy na Harmageddon (bitva na pláni u Megida). Nastane posledních 3,5 roků vlády Antikrista (Pseudotvůrců), dokud ji neukončí 2. Příchod Pána Ježíše Krista. Těch posledních 3,5 roků bude dobou nejtěžších soužení nejen pro Izrael.

Text je výtažkem z knihy Sergej Mihál – Vytržení + doplnění Tyrona pod vedením PJK.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email