Vytržení III – 2 paralelní reality – čas Antikrista

Děkuji Lukáši

„KDE BUDE TĚLO, TAM SE SLÉTNOU I SUPI“

   Svět po Vytržení oddaných věřících popsal Ježíš jednou větou: Supi se slétají k zanechanému tělu (ujmout se své kořisti – je to rovněž symbolika 2. Příchodu Pseudotvůrců – to oni jsou ti supi, kteří doslova přiletí ujmout se vlády nad svou kořistí).

   (Lukáš 17:34-37) Pravím vám: Té noci budou dva na jednom loži, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít spolu obilí, jedna bude přijata, druhá zanechána. Dva budou na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Když to slyšeli, otázali se ho: „Kde to bude, Pane?“ Řekl jim: „Kde bude tělo, tam se slétnou i supi.“

   Nad světem, ze kterého odejde světlo, se shromáždí říše tmy jako orlové a supi nad mrtvolami. Nic z toho, co přijde na svět po odchodu věřících, se nedotkne zapečetěné izraelské země, až do úplně posledních let vlády Antikrista (Pseudotvůrců).

ANTIKRIST (PSEUDOTVŮRCI) POZŘE CELOU ZEMI, PODUPE JI A ROZDRTÍ.

   Jeho vláda nad světem se naplní v prorockém slově z Daniela 7:23 „Čtvrté zvíře – na zemi bude čtvrté království, to se bude ode všech království lišit; pozře celou zemi, podupe ji a rozdrtí.“ Nezní vám to jako trefná definice dnes se již rodícího tzv. Nového Světového Řádu?

   Tato nadcházející světová vláda se bude lišit od všeho, co kdy světu vládlo. Jejím výsledkem bude absolutní zkáza země. V žádném případě nebude trvat pouze těch 7 legendárních let, o kterých mluví skoro každý doslovný vykladač eschatologie biblického Zjevení Janova. Vysvětlím, proč se mýlí. Celá vláda Antikrista potrvá podle znamení, dalších proroctví a logických argumentů nejméně 20 – 30 let. Sedm let, o nichž mluví Písmo, to bude až posledních sedm let jeho vlády. Zdůrazňuji – posledních sedm. Hitler vládl v Německu celých 12 let. Když však jeho armáda v roce 1938 obsadila české Sudety, začalo posledních sedm let jeho říše. Podobně se i příchodem 2 svědků (Zjevení 11:3-13) odstartuje posledních sedm let říše Antikrista. Pouhých sedm let jeho vlády je prostě mýtus. Za takovou dobu by nikdy neovládl svět. A už vůbec by ho nestihl rozdrtit, pozřít, podupat a označit znamením Šelmy čela a pravé ruce všech lidí (na těchto místech nejlépe funguje biometrický RFID mikročip pozn.). Až tak ho (je) zase nepřeceňujme. Stačí si jen uvědomit, co všechno musí udělat, aby ovládl svět. Pod svou vládu potřebuje dostat všechny světové velmoci. Než ho budou respektovat, musí se i oni mezi sebou sjednotit. Až ovládne tyto velmoci, postaví obrovskou armádu (včetně tzv. supervojáků – hybridi vzniklí transhumanismem kombinací člověk/technologie – kyborgové – cosi, co tady doposud předtím nikdy nebylo a nebude), se kterou potáhne na Izrael (nepřipomíná vám to scény z Pána Prstenů?). To se však začne formovat až v období těch posledních sedmi (mytických) let. V době, kdy už bude mnoho let vládcem všech národů (mimo Izraele).

   Není lehké popsat svět po Vytržení, ale můžeme se zaměřit na některé zásadní věci. Sociální a ekonomický dopad na celý svět bude nepředstavitelný. V okamžiku budou kolabovat všechny světové burzy. Ekonomika se zhroutí jako nikdy předtím (Vytržení bude tím posledním hřebíčkem do rakve v té době již kolabujícího peněžního systému). Nebude to zahynutí světa, ale začátek jeho zpustošení (Antikrist totiž mj. využije krach peněžního systému k zavedení světové elektronické měny, která bude vázána na nutnost mít RFID biometrický čip).

   (1.Tesalonickým 5:3) Až budou říkat „je pokoj (mír, bezpečí – doba falešného míru a bezpečí pozn.), nic nehrozí“, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou (nebude kam utéci).

   Miliony lidí budou svědky okamžitého zmizení někoho ze svého okolí. Televizní štáby budou neustále vysílat svědectví těch, kteří viděli, jak se před jejich očima někdo ztratil. Destrukce a katastrofy budou přítomné na každém kroku. Auta bez řidičů, kteří byli za jízdy vytrženi. Ucpané dálnice a kolaps dopravy. Média budou mít jediné téma: „Kam zmizely ty statisíce lidí?“. Celým světem to otřese na nejvyšší míru. Havarovaná letadla bez pilotů a zdevastovaná letiště.

   V leteckých koridorech je nepřetržitě ve vzduchu okolo 25 000 letadel. Dokážete si představit, že by najednou několik desítek z nich spadlo? Již dnes se vysílá ve zprávách jako tragédie, když někde spadne byť jedno, že…Policejní stanice budou přeplněné lidmi hledajícími své blízké, kteří se v ukrutném strachu a bezmocnosti nenechají odbýt. Realita podobná potopě světa – jednoduše chaos. Všechny armády budou uvedeny do nejvyšší bojové pohotovosti, protože ateistický svět si to v první chvíli bude vysvětlovat JAKO ÚTOK Z VESMÍRU.

   Do vší té hrůzy ještě na zem přichází celá ďáblova říše, celé království temnoty, slétávají se supi (Zjevení Janovo 12:12. – 2. Příchod Pseudotvůrců pozn.). Soumrak uchvacuje všechny národy kromě Izraele. Generace, která bude v té době spravovat svět, vyrůstala v dětství na mléku magie. V útlém dětství byli ovlivněni a formováni démonickým myšlením. Spiritismem, okultismem a věštěním. „Harry Potter“ se stal cestou, jak zasvětit i ty nejmenší do tajů tmy. Komu bude toto pokolení věřit, když na svět sestoupí říše tmy? Božímu slovu asi ne. Tomu nerozumí a bude se veřejně pálit. Budou věřit tomu, koho v raném dětství milovali, kdo nejvíce ovlivňoval a zaměstnával jejich křehkou dětskou duši. Někteří křesťané si myslí, že TOTO SE NESTANE, VYTRŽENÍ NEBUDE, TOTO BŮH NEDOPUSTÍ. Nedopustil by přeci na svět takovou katastrofu. Upřednostňují své emoce a ne realitu biblických (i jiných) proroctví. On to však udělá (dovolí), protože to řekl dostatečně předem (že to někdo v Bibli nevidí, to je jeho problém). Při potopě světa také kdysi zahynulo mnoho miliard lidí. Bůh Vytržení (a události po něm) ne náhodou přirovnal ke dnům Noeho. Svět zachvátí nepředstavitelný chaos a panika (samozřejmě jen ty, kteří nepochopí, co se stalo). Šok a hrůza zparalyzuje zemi a uvede ji do předsíně největšího duchovního oklamání (doba falešného míru a bezpečí) a následného soužení (doba Jákobova soužení) jejich dějin pod nadvládou Antikrista (Pseudotvůrců). Tehdy bude zatřeseno všemi národy a každým člověkem, tehdy se totiž bude definitivně odpovídat na otázku: „JAK BY VYPADAL ŽIVOT BEZ BOHA A JEHO DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ, PŘEDEVŠÍM TEDY LÁSKY?“ Pravá Láska bude totiž v těch dobách chybět stejně tak, jako pravé Boží Slovo.

   Zatímco Izrael pochopí a obrátí své srdce k Pánu Ježíši Kristu, svět se bude vzpamatovávat z Vytržení. Vlády celého světa budou hledat odpověď. Pán Ježíš Kristus vzal pryč Věřící? Nesmysl. Lidé, kteří jsou přesvědčeni, že Bůh není, uvěří ďáblu i to nejbláznivější vysvětlení. Protože na území Spojených Států (USA) žije největší počet křesťanů, USA budou vytržením pravděpodobně postiženy nejvíce. Dlouholetí zastánci Izraele zřejmě přestanou být velmocí. Arabské země toto zemětřesení světa naopak pocítí nejméně (protože již dnes věří Alláhu a mají čistě náboženství Pseudotvůrců – Islám – tedy nebudou až na pár výjimek Vytrženi). Vždy pronásledovali křesťany a nedovolili, aby v jejich zemích působili misionáři. Velké asijské státy jako Čína (vesměs „komunisticky“ ateistická), Indonésie (také většinou muslimská – 87%), Indie a Pákistán na tom budou podobně. Zmizení lidí z celé země semkne svět pod vládu osoby, která přijde s charismatem zachránce. Ideální podhoubí pro NÁSTUP ANTIKRISTA. Podobně jako svého času přišel Hitler a postavil na nohy zničené Německo (a všichni mu tleskali).

   Antikrist začne časem (který nelze předem odhadnout) pronásledovat pošetilé panny, protože zanechaní věřící nebudou mlčet. Vydají se Bohu a všude budou říkat pravdu o tom, co se to skutečně vlastně stalo. Antikrist, podobně jako Hitler s Židy, představí světu viníky. Vyšetřováním se zjistí, že zmizelí lidé čekali na tento den. Na závěr přijdou s vysvětlením: „Tito fanatici čekali na návrat Ježíše Krista, a tak spáchali jakousi neidentifikovatelnou sebevraždu, aby co nejdříve byli s Kristem. Při ní všichni nenávratně a záhadně zmizeli“. Ďábel (Antikrist, Pseudotvůrci) je/jsou otec lži. Pokud dokázal(i) v minulosti přesvědčit svět o takovém bláznovství, jako je vývoj člověka z mikroorganismu, toto bude pro ně(ho) hračka. Pod ušlechtilou záminkou, aby se už nikdy neopakoval tak strašný den, zakážou jméno Ježíš (tomu bude velmi nápomocna i Nevěstka Babylonu = Vatikán, která(ý) již dnes hlásá, že vztahy s Ježíšem jsou nebezpečné). Jen si neumím představit, jak si lidé odvyknou brát Boží jméno nadarmo do svých úst. Nicméně poté nastane těžké pronásledování zanechaných věřících coby viníků největší světové katastrofy. Každého, kdo se bude hlásit ke jménu Ježíš, Kristus, Ježíš Kristus či Pán Ježíš Kristus, budou krutě pronásledovat. Bolest světa bude velká a bez výhrad to přijme celá země. Zanechaní si ale dobře uvědomí svou chybu a k Pánu Ježíši Kristu se budou hlásit i za cenu ztráty svého života. Mnozí šlechetní lidé, kteří je budou poslouchat, uvěří jejich svědectví. Pán Ježíš Kristus se nebude hlásat jako dnes, pro jeho jméno a svědectví se bude umírat.

   Antikrist ovládne svět nejen ekonomicky, ale i nábožensky. Velmi mu k tomu dopomůže Nevěstka Babylonu, která založí jedno-světové náboženství. Bude možné věřit v bohy s malým „bé“, ale ne ve skutečného Pána Ježíše Krista.

Text je výtažkem z knihy Sergej Mihál – Vytržení + doplnění Tyrona pod vedením PJK.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email