Vytržení II – svět přikryje tma, ale Izrael světlo

Děkuji Lukáši

VYTRŽENÍ II – SVĚT PŘIKRYJE TMA, ALE IZRAEL SVĚTLO (VARIANTA SPÁSY IZRAELE AŽ PO VYTRŽENÍ A NAPLNĚNÍ POČTU „Z POHANŮ“)

   Pro variantu spásy Izraele až po Vytržení hraje fakt, že původní genoví Izraelci, kteří nyní stále v Izraeli jsou, jsou jako takoví PŘÍMÝMI POTOMKY PSEUDOTVŮRCŮ, jak bylo řečeno v minulých tématech (a je napsáno v knize Kololaria NZPJK) a tudíž by byli na rozdíl od zbytku světa schopni na tomto základě, na této bázi ODHALIT PRAVOU PLAZÍ IDENTITU FALEŠNÉHO MESIÁŠE, ŠELMY PSEUDOTVŮRCŮ = OZNAČIT ANTIKRISTA (tak, jako nikdo jiný). Nové povolání k proroctví (Zjevení Janovo kap.11.) by se pak vztahovalo na Izrael a jeho budoucí roli, neboť všichni proroci Bible byli Židé, Izraelci. Proroci ze Zjevení Jana kapitoly 11. tedy zřejmě povstanou z řad po Vytržení spaseného Izraele. Izrael by tedy pro tyto důvody sehrál důležitou roli na zanechané Zemi/Nule ještě po Vytržení.

„Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou sláva Páně. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Pán a ukáže se nad tebou jeho sláva.“ (Izajáš 60:1-2)

   Toto slovo je úhelným kamenem = základním stavebním kamenem pro výklad obrazu světa až do zničení Antikrista = Pseudotvůrců (a negativního stavu jako celku). Je to ústřední slovo. Všechno, co budeme říkat, že se stane předtím nebo potom, musí odrážet toto proroctví a ladit s ním. Obraz, kdy postupná temnota pekel přikryje svět a PJK bude zároveň jako ranní slunce nad Izraelem, může nastat jen v jednom případě – Vytržením věřících ze Země. Je to jediná událost, která totiž splní obě podmínky najednou. Svět přikryje temnota tehdy, když z něj odejde světlo a Izrael dostane milost až potom, co do nebes vejde plnost pohanů. Dokud je tedy na Zemi Boží lid, temnota nepřikryje svět ani na Izrael nesestoupí světlo PJK. Celá 60. kapitola proroka Izaiáše je o Miléniu (tzv. Tisícileté říši, která nastane po Vytržení). Ale pozor – až od 3. verše. První dva verše a zbytek kapitoly mluví o dvou úplně odlišných obdobích. V Miléniu totiž nad světem nebude žádná temnota ani soumrak nad národy, ale poznání slávy PJK (neboť bude probíhat ve zcela jiné oddělené realitě 5. dimenze pozitivního stavu planety Nová Země). Pro Bibli je skoro pravidlem, že na mnohých místech, když přejde z jednoho verše do druhého, ocitne se v jiném období.

   Co bude v Tisíciletém království = Miléniu, nádherně popsal prorok Abakuk (2:14) „Země bude naplněna poznáním slávy Páně, jako vody pokrývají moře“. Abakuk tedy vyjadřuje pravý opak toho, o čem mluví první dva verše Izaiáše, ale od třetího verše velmi pěkně jeho popis Milénia doplňuje. Proto ani Izaiáš 60:1-2 není slučitelný do jednoho období s Izaiášem 60:3-22. On to sice psal najednou, ale ukazoval na dvě úplně odlišná období, kdy nad Izraelem vzejde světlo a pak k němu poběží všechny národy. Mezi nimi je velká časová mezera a proběhne mnoho událostí. Svět přikryje tma a antikristův soumrak (soumrak nadvlády Pseudotvůrců nad Zemí) ovládne všechny národy. Na Izrael sestoupí milost PJK, zbytek bude zanechán na pospas hrůzovládě Pseudotvůrců, důsledkům a následkům plné aktivace negativního stavu v Novém Světovém Řádu coby království Antikrista. Antikrist povede armády světa proti Izraeli. Stoupající agresi Nového Světového Řádu a jeho armád proti Izraeli ukončí až PJK, kdy sestoupí na Olivovou horu.

NIKDO, KDO SPÍ A KOMU VADÍ SVĚTLO, NIKDY NEŘEKNE: „ZAPNĚTE TMU“ KAŽDÝ ZAKŘIČÍ: „ZHASNĚTE SVĚTLO“

   Temnota nepřijde, dokud světlo neodejde. Temnota totiž nemá moc nad světlem, ale světlo nad temnotou. Přítomnost věřících na Zemi brání příchodu veškeré duchovní tmy na svět (2.Tesalonickým 2:6-8). Jejich modlitby, láska k Bohu a jeho přítomnost v srdcích věřících jsou světlem a solí Země (Matouš 5:13). Tato duchovní síla zdržuje agresivní nástup totální (a totalitní pozn.) temnoty. Až budou věřící jednoho dne vzati, svět se ponoří do takového rozkladu jako nikdy v dějinách (viz. tolikrát zmiňovaná DOBA JÁKOBOVA SOUŽENÍ). Zároveň vejde plnost pohanů do nebes a tím se splní podmínka, aby i nad Izraelem mohlo vzejít světlo Páně.

   V listu Římanům 11:25-26 je toto tajemství popsáno takto: „Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael.“ Bude-li celý Izrael spasen, pak proto, že pozná skutečného Pána Ježíše Krista jako svého Mesiáše. Stane se to při Vytržení, až do nebe vejde plnost spasených věřících (plnost „z pohanů“). To ale znamená, že Vytržení obrátí srdce Izraele k PJK. Zvláštní Milost, která bude v té době daná Izraeli, způsobí, že nad ním vzejde sláva PJK. Tím světlem nemůže být nic jiného než PJK a jeho přijetí židovským národem. A protože poznají pravého PJK, budou také schopni jednoznačně pojmenovat toho falešného Mesiáše Pseudotvůrců = Antikrista, který na scénu dorazí záhy po Vytržení, kterému budou trnem v oku, a proto bude chtít Izrael dobýt a zničit. Máme zde tedy úžasný eschatologický obraz světa blízké budoucnosti. Po odchodu světla přijde na svět tma, ale na Izrael sestoupí Boží milost, za což bude opět trnem v oku a terčem nenávisti celého světa, nořícího se do pekel v systému Antikrista, na něhož Nový Izrael ukáže prstem a odhalí jeho pravou tvář a temnou podstatu.

   Nuže, dítky, obracejte se ke mně, k věčnému rodiči, Otci i Matce, čerpejte mou sílu a lásku, abyste byli včas uznáni za hodné Vytržení a unikli včas před tím vším, co se bude dít poté.

Text je výtažkem z knihy Sergej Mihál – Vytržení + doplnění Tyrona pod vedením PJK.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email