Vytržení II – „Jako zloděj v noci“

Děkuji Lukáši

   Jedno ze znamení, o němž jsme již psali, které ukazuje na příchod Pána Ježíše Krista (PJK) pro vytržení věřících, je obraz doby Noeho a Lota. Matouš 24:37-42 „Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.“

   Stane se to v jeden okamžik, nezávisle na časovém pásmu. Ráno, poledne a noc (Lukáš 17:34-36). V jedné vteřině zmizí z celé planety miliony lidí. Někdo ve spánku, jiný v práci, za soumraku, při svítání. Pán, když mluvil o době Noeho a Lota, ukázal na pokojný svět. Nezmínil se o žádném velkém probuzení (ačkoli nějaká pravděpodobně budou po předchozí Události/Varování – viz předchozí témata pozn.), ani o hladomoru nebo válkách. Vystihl však jeho zásadní problém – nic nevěděli a ničeho si nevšímali (a nic moc z předešlé Události/Varování až na pár světlých výjimek nepochopili). Dále kupovali, prodávali, stavěli, ženili se a vdávaly. Starali se dále o život na zemi a vůbec neviděli, že nastává konec všech věcí. Ježíš popsal svět, který vůbec neočekává Boží zásah. Nemyslí na Boha ani na svou záchranu. Tento nezájem o nebe stahuje svým postojem ke spánku i mnohé v dnešních křesťanských církvích. Ty po dlouhém čekání na PJK usínají tak tvrdě, že úplně přestávají vnímat blízkost jeho příchodu. I Církev dnes ve vztahu k nebeským záležitostem, podobně jako celý svět, pokojně spí. Křesťané kupují (byty i na hypotéky s dobou splatnosti 30-40 let pozn.), prodávají, stavějí (rovněž mnohdy na hypotéky) a sní své sny o pěkném životě na zemi v této realitě. Nemyslí příliš na Kristův návrat a ignorují všechna znamení. (To je vskutku více než reálný a smutný popis většiny dnešních křesťanů v církvích ve vztahu k reflektování duchovní doby, znamení doby a brzké reality Vytržení). Tvrdý spánek Církve je však jen dalším znamením, že PJK stojí přede dveřmi. Ježíš na to poukazuje v podobenství o deseti pannách, které reprezentují celou Církev (Matouš 25:1-13). Všechny usnuly, ale o půlnoci nastává křik, který je probudí. Do poklidné a ospalé atmosféry najednou přichází Ježíš jako Pán (PJK) a náhle ze země něco unese.

VYTRŽENÍ PŘIJDE JAKO LOUPEŽNÉ PŘEPADENÍ SVĚTA. JAKO ÚNOS.

   Právě proto se jeho příchodu za cílem Vytržení říká „Jako zloděj v noci“. PJK ale nebude krást, jen si přijde pro to, co patří jemu, svůj lid. Kromě těch, kdo budou vzati, jeho příchod na oblaka nikdo neuvidí. 1.Tesalonickým 5:2-4 „Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci… Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj“. Jen těm, kteří se k němu vznesou (budou vzati), dovolí PJK vidět slávu svého příchodu v oblacích. Jeho 2. Příchod na Zemi (na Olivovou horu za účelem konečného soudu) však bude jiný. Viditelný celému světu. Uvidí ho každé oko. Zjevení 1:7 „Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechny pokolení země. Tak jest.“ (že termín v oblacích v novodobé řeči znamená použití technologie, již nebudeme podrobněji popisovat – viz minulá témata).

 Atmosféru světa té doby vystihuje do detailu Izajáš v celé 24. kapitole. Země bude roztrhána na kusy. Bude se potácet bolestí jako opilá, důkladně vyprázdněná a vypleněná (bude to na konci doby tzv. JÁKOBOVA SOUŽENÍ, kdy se na Zemi plně projeví vláda Pseudotvůrců a důsledky negativního stavu). Izajáš 24:19 „Země se rozlomí, země se rozkymácí, země se rozpadne.“ Daniel 7:23 „Čtvrté zvíře bude na zemi čtvrté království, to se bude ode všech (předchozích) království lišit – pozře celou zemi, podupe ji a rozdrtí“ (zde mluví Daniel o plně aktivovaném negativním stavu a budoucí vládě Pseudotvůrců v Novém Světovém Řádu po Vytržení, která se již dnes rozvíjí, formuje a připravuje). Takže zde vidíme obrovský rozdíl mezi popisem pokojné doby Noeho a Lota a popisem zlomené, roztrhané a sužované země v době, kdy PJK přijde, aby nad ní převzal vládu (ukončil negativní stav a DOBU JÁKOBOVA SOUŽENÍ).

   Matouš 24:29-30 „Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.“ 2. Příchod PJK na Zemi uvidí každý.

   Zjevení 6:15-16 Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým.“

KDYŽ SE V BIBLI MLUVÍ O KRISTOVĚ PŘÍCHODU, VŽDY JSOU ZA NÍM DVA.

   Základní argument proti Vytržení je ten, že všechna evangelia zmiňují jen jeden příchod, ne dva. Podobně argumentují i Židé, kteří odmítají PJK jako Mesiáše. Je však nemožné umístit do jedné časové události všechno, co proroci o Mesiáši napsali. Přijede chudý na oslátku a zároveň bude panovat od moře až k moři. Bude zbitým pastýřem, kterému se rozprchnou ovce a zároveň bude navěky vládnout na Davidově trůnu. Je to obrovská chyba v porozumění Písma (když se chápe doslovně a sumarizuje/slučuje se neslučitelné pozn.). Zákonitě musí existovat příchody dva. Byli však i tací, kteří zkoumali Písmo a uvěřili Bohu, že Ježíš je Pán. Jak to poznali? Museli porozumět tajemství jeho dvou příchodů i tomu, že při tom druhém příchodu slavně naplní to, co nijak nemohl naplnit při prvním.

   A on jim řekl: „Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci! Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma. (toto místo mimo jiné svým způsobem i prorokuje budoucí splynutí/fúzi Syna = Ježíše s Otcem = Nejvyšším, k němuž došlo až roku 1987 v pojetí našeho času – až tehdy byl Ježíš plně oslaven, když splynul s Otcem v jedno a stal se PJK)

   Ti, kteří tehdy neporozuměli Písmu, křičeli: „Ukřižuj! Ukřižuj!“. Nevěřili, že Ježíš je Kristus = Pán. I přesto, že na jeho životě viděli mesiášské zázraky a důkazy Boží moci, v jejich očích nenaplnil slova proroků. Namísto toho, aby vyhnal Římany a ustanovil království, byl zbičován a na hlavě měl místo koruny královské korunu trnovou. Jelikož v Kristově utrpení a v jeho oběti na kříži neviděli Boží plán spásy, nemohli vůbec porozumět významu dvou příchodů Mesiáše. Je až pozoruhodné, že když proroctví Starého i Nového zákona Bible hovoří o jednom příchodu, jsou zahalena stejnou mírou tajemství. Popisují 2 příchody takovým způsobem, jako kdyby hovořily o jednom. Proto se můžeme v obou Zákonech hrubě zmýlit, budeme-li vidět v obou případech jen jeden příchod tam, kde jsou dva.

I SAMOTNÝ DRUHÝ PŘÍCHOD PJK MÁ DVĚ DĚJSTVÍ – DVA SAMOSTATNÉ ČASOVĚ ODDĚLENÉ PŘÍBĚHY

V prvním dějství sestoupí na oblaka (na oblacích nebeských – význam popsán výše a v jiných sděleních) za účelem VYTRŽENÍ věřících a ve druhém sestoupí až na zem – na Olivovou horu (Jeruzalém) za účelem soudu a ukončení negativního stavu na planetě Zemi/Nule. Proto jsem vypsal z Bible 30 rozdílů, které se při těchto dvou odlišných událostech stanou (aby opět nedošlo k nepochopení). Deset rozdílů před nimi, deset rozdílů během nich a deset rozdílů po nich. Dohromady je to 30 odlišností. Ty oddělují obě události jako oheň a vodu. Pro jasnější pochopení jsou zpracovány do tabulky. Jeden řádek – jeden rozdíl. Obraz, který máme před sebou, však zdaleka není úplný. Stačí však k tomu, abychom zkoumali z Písma, jestli tomu tak opravdu je.

   Bůh v Bibli oznamuje a zároveň šifruje a skrývá svá tajemství (z knih Nových Zjevení víme, že skrytá musela být, aby nebylo umožněno negativnímu stavu odhalit plány a procesy za cílem jejich zpitvoření, zprznění atd.). Hovoří o nich a zároveň je zamyká na mnoho zámků. Obvykle je odemkne maličkým. To Ježíš prohlásil jednoznačně – Lukáš 10:21 „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo“. (Dnes tedy navíc víme, že tomu tak bylo i z bezpečnostních důvodů). Podobně je to v Bibli se vším – s Vytržením, Znameními nebeskými i pozemskými, večeří Beránka, spasením Izraele, 2. Příchodem PJK – Bible prostě hovoří jazykem souvztažností, kódování a šifrování (a proto nelze toliko dogmaticky lpět na doslovných výkladech, jak to žel činí většina křesťanů). Všechno jsou to pravdy a Boží tajemství, ale největší ze všech je to, že Ježíš je Pán, živý Bůh všeho a ve všech – Spasitel světa. Ať je navždy pochváleno jeho jméno.

Text je výtažkem z knihy Sergej Mihál – Vytržení + doplnění Tyrona pod vedením PJK.

1

2

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email