Vytržení II – I Henoch před potopou světa viděl budoucí rozdělení lidstva

Děkuji Lukáši

   Vzpomínáte? Izajáš 46:10 „Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo“ (tzv. základní prorocký verš v Bibli pozn.).
„Praotec“ Henoch (otec Metuzaléma) žil dávno před potopu (cca 1000 let před Noem, jež byl jeho pravnukem – lidé žili před potopou déle, neboť byla mmj. jiná skladba atmosféry a UV záření nezpůsobovalo tak rychlé stárnutí buněk jako dnes pozn.). Jediná zmínka v klasické Bibli o něm je, že chodil s Bohem, bylo mu to počítáno za spravedlnost a nebylo ho, neboť byl vzat do nebes k Bohu. Jinými slovy – byl VYTRŽEN = Převibroval zaživa do vyšší reality pozitivního stavu Multivesmíru (Genesis 5:24).

   To je, co zná maximálně většina novodobých křesťanů (a možná, že většina ani toto ne) o tomto velmi zajímavém muži předpotopní doby. Málokdo již však ví, že napsal poměrně obsáhlý spis – knihu Henochovu, která se (a můžeme polemizovat z jakých asi důvodů) do základního kánonu Bible nedostala, podobně jako např. Esejské evangelium (které popisuje mmj. proces inkarnace bytostí na planetu Nula/Zemi) a jiné tzv. Apokryfy. Henoch ve své knize nejenže popsal podrobné proroctví o konci starodávného světa tisíc let před jeho zánikem (je to tedy další z důkazů, že se cosi takového jako globální potopa světa v lidských dějinách opravdu stalo a odehrálo), ale poznal i Kristův druhý příchod. Psal o něm Juda (1:14-15) takto: „Prorokoval také o nich Henoch, sedmý od Adama: Hle, přichází Pán s desetitisíci svých svatých, aby vykonal soud nade všemi a každý byl usvědčen z jejich skutků, které kdy ve své bezbožnosti spáchali, i ze všech zpupných řečí, které mluvili proti němu.“ Juda to připomněl a citoval o tom právě z této Henochovy knihy. V ní Henoch kromě jiného popsal dva své prorocké sny z dětství. V prvním uviděl potopu světa a ve druhém podrobné dějiny lidstva a to až po Nový Jeruzalém (= Novou Zemi v 5D). V podobenství o ovcích do detailů popsal budoucnost Izraele a následné křesťanské Církve. Když jsem v jeho knize četl o tom druhém snu, se zatajeným dechem jsem čekal, kdy narazím na Vytržení a jestli vůbec Henoch o něčem takovém psal. Potom jsem to uviděl a žasl jsem. On nemluvil jen o 2. Příchodu Pána za účelem posledního soudu (ukončení negativního stavu a cyklu času), ale i o tom, jak do nebes vezme věřící při Vytržení. To je, panečku, proroctví (odhad skutečného data biblické potopy je cca 12 000 p.n.l). V předpotopní době popsal únik věřících i zanechaný svět (DOBU JÁKOBOVA SOUŽENÍ).

   Henochova kniha 96:1-6 „V den soužení budou vaše děti vyzvednuty nahoru, vznesou se jako orli a vaše obydlí bude výše než supi. Vy pak vystoupíte nahoru jako veverky a před utiskovateli se navěky uchýlíte do skalních rozsedlin a štěrbin, zatímco oni budou nad vámi bědovat a kvílet jako sirény. Vy však, kdo jste zakusili bolest, se nebojte, neboť pro vás je připraven lék: Osvítí vás jasné světlo a z nebes uslyšíte hlas pokoje. Běda však vám, pošetilci, neboť vaše bohatství způsobuje, že vypadáte jako spravedliví, ačkoli vaše srdce vás kárají jako hříšníky, i tato skutečnost bude proti vám sloužit jako svědectví, jako doklad vašich špatných skutků. Běda vám, kdo se živíte nejlepší pšenicí, kdo pijete sílu z nitra pramene a násilně dupete po pokorných. Běda vám, kdo nikdy nemáte nouzi o vodu, neboť brzy dojdete odplaty, seschnete, protože jste opustili pramen života“.

   Henoch viděl, že Vytržení přijde na začátku, v den soužení světa. Nářek světa nad únikem věřících popsal jako řev sirén. Nic není hlasitější něž spuštěná siréna. Je však pozoruhodné, kdo bude naříkat – utlačovatelé. Ale proč? Vždyť logika říká, že jejich nepřátelé by se měli z jejich odchodu radovat. To ano, ale Henoch tím vystihl ten obrovský šok, jaký zažije svět, když na „vlastní oči“ uvidí „zmizení“ miliónů věřících.

Text je výtažkem z knihy Sergej Mihál – Vytržení + doplnění Tyrona pod vedením PJK.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email