Vytržení II – buďte uznáni za hodné úniku

Děkuji Lukáši za sdělení

 

   „Dávejte však sami na sebe pozor, aby snad vaše srdce nebyla zatížena přejídáním a opilstvím a starostmi o živobytí (tento svět a věci v něm pozn.) a onen den, aby na vás nepřikvačil nenadále, neboť na všechny, kdo jsou usazeni na tváři Země, přijde jako past. Nespěte tedy (myšleno duchovně pozn.) a v každé době se modlete, abyste byli uznáni za hodny uniknout všem těmto věcem, jež se brzy budou dít, a stanout před Synem člověka (nyní PJK).“ (Lukáš 21:34-36)

   Věřící, kteří budou vytržení, před něčím unikají. Před čím? Před věcmi, jež se brzy budou dít. Přijde velké soužení světa (tzv. DOBA JÁKOBOVA SOUŽENÍ), které se nedá porovnat s ničím, co ve své historii doposud zažil, včetně všech světových válek. Bude to horší než za Stalina + Hitlera dohromady. Z tohoto pohledu je Vytržení jasná Evakuace. Samotné zvěstování této události je totální mobilizace věřících, aby byli připraveni k největší záchranné akci v dějinách lidstva. Aby neměli svázané srdce starostmi o tento pozemský život, doufajíc ve své majetky a finanční jistoty, protože o to všechno mrknutím oka přijdou. To je ta past, do které mnozí spadnou a do které je zavleče lákadlo tohoto světa.

   Doufat v PJK a nepromeškat nebeskou evakuaci je priorita těchto dní. Příprava na odchod z této Země jde ruku v ruce s kázáním evangelia spasení a záchrany. Pro nikoho z nás neexistuje jiná alternativa záchrany, ať už tomu jeden věří či nikoliv. Ježíš prozradil, že pro tuto evakuaci je pouze jediná cesta. Uznání za hodné – postavit se před jeho tvář. Základní podmínkou – být něčeho „hodný“ je nejprve „stát o to a věřit tomu“. Udělat tím směrem alespoň jeden krok. Ježíš to vystihl slovy: „Bděte (myslete na to pozn.) a modlete se za to“. Nejen, že máme vědět o Vytržení (že bude), ale na modlitbách máme bdít o to (stát o to), abychom byli vytrženi i s těmi, kterým dnes mluvíme o PJK. Světu se totiž bez výjimky stanou všechny věci, o kterých hovoří biblická proroctví i knihy Nových Zjevení PJK. Ale PJK zaslibuje, že tehdy už budou věřící doma, mimo nebezpečí. V této evakuaci věřící uniknou všemu, co na svět přijde „abyste byli uznáni za hodné uniknout všem těmto věcem, jež se brzy budou dít“. I z těchto slov jednoznačně vyplývá, že Vytržení bude únikem věřících v PJK před velkým soužením světa – tzv. DOBOU JÁKOBOVA SOUŽENÍ. „Všem těmto věcem“ neznamená „v polovině všech věcí“ ani „po všech věcech“. Uniknout všem těmto věcem zdůrazňuje jediné – uniknout před tím vším. To ale znamená, že mezi Vytržením a 2. konečným příchodem PJK, proběhnou na Zemi dny soudů a důsledků volby setrvávat v negativním stavu. Na světě nastane období velkého soužení, které se nedá srovnat s ničím, co ve svých dějinách doposud zažil. Prorok Malachiáš popsal, že na křídlech vytržení budeme uzdraveni a pod námi zůstane popel světa.

   (Malachiáš 4:1-3) „Hle, přichází ten den hořící jako pec, a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne (řeč je i zde o DOBĚ JÁKOBOVA SOUŽENÍ pozn.), nezůstane po nich kořen ani větev. Ale vám, kdož věříte ve mne, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci.“

   Následující texty to vše jen umocňují. „Zachovám tě v hodině zkoušky světa“. Ta zkouška bude, ale ty na ni budeš chybět. Zjevení Janovo 3:10 „Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na svět a prověří obyvatele Země. Past, zkouška, hodina pokušení a zmaru – To vše přijde na svět poté, co budou věřící již v bezpečí nebes.

   Těmito i jinými místy sděluje Nejvyšší, nyní PJK přímo či skrze proroky fakt, že Země bude opět vydána na čas do rukou Pseudotvůrců z pekel (2.PŘÍCHOD PSEUDOTVŮRCŮ), kteří si se zanechanými budou moci na čas dělat, co se jim zlíbí. Kdo se kdy trošku zajímal o tzv. Nový Světový Řád, pak ví, že jedním z hlavních cílů temných je DEPOPULACE PLANETY. Pro naplnění jejich cílů prostě nebude nutno, aby bylo na planetě 7 mld. lidí. Jim postačí s přehledem 600 milionů otroků (horní strop – optimistická varianta je cca 2 mld.). Něco málo v poměru k většině zmizí z povrchu planety při již zmiňovaném Vytržení, ale přesto většina zůstane zanechána. Asi je vám tedy zřejmé, co Pseudotvůrci v tzv. DOBĚ JÁKOBOVA SOUŽENÍ s mnohými Novému Světovému Řádu nepoddajnými provedou. Již dnes jsou po světě (hlavně v U.S.A.) rozesety tzv. FEMA CAMPY (novodobé koncentrační zadržovací tábory s tisícovkami plastových rakví) pro budoucí neposlušné odpůrce.

   „Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene.“ (Zjevení Janovo 6:6) To je symbol otroctví pro systém za hladové mzdy.

   A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem (novými nemocemi pozn.) a dravými šelmami.“ (Zjevení Janovo 6:8) Vždy jsem uvažoval, co tyto dravé šelmy symbolizují. Těžko někdo vyžene na ozbrojené lidi (budoucí odpůrce a oběti systému vlády Pseudotvůrců) smečku lvů. Zde je nejpravděpodobněji uveden obraz chemických a hlavně biologických zbraní – virů, to ony jsou těmi dravými šelmami, na které nelze střílet a přesto vás bezpečně usmrtí.)

   A to je pouze malá ukázka toho, co vše se bude dít v DOBĚ JÁKOBOVA SOUŽENÍ. Bude to nejhorší masakr v lidských dějinách. Horší než za Stalina či Hitlera.

   Věřte v PJK, abyste byli uznáni za hodné úniku (evakuace = Vytržení) a nemuseli zažít, co se bude na Zemi dít za nadvlády Pseudotvůrců a hlavně za DOBY JÁKOBOVA SOUŽENÍ.

 

Text je výtažkem z knihy Sergej Mihál – Vytržení + doplnění Tyrona pod vedením PJK

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email