VŠECHNO JE DOKONALÉ A MÁ TO SVŮJ HLUBOKÝ SMYSL

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Vše, co zažíváte na planetě Nula i z hlediska vašeho věčného života, je dokonalé, neboť je to plánem vaší duše, který byl ustanoven před započetím vašeho příběhu, v jehož rámci sehráváte rozmanité množství rolí, posouvající vás a celé Stvoření neustále vpřed.

Přímá či zprostředkovaná zkušenost s negativním stavem je pro všechny doposud existující sentientní entity velmi cenná, protože jen díky ní mohou po vyčerpání užitečnosti zel a nepravd natrvalo odvrhnout ze svých myslí ideu, toužící poznat, jak vypadá život, není-li odvozen přímo z Pána Ježíše Krista Boží Rodiny (dříve Nejvyššího). Teprve pak lze nastolit plnost pozitivního stavu, který už nebude ani vzdáleně připomínat jeho protějšek, po němž budou zahlazeny veškeré stopy. Zkušenosti z něj plynoucí budou uloženy v multiverzalitě povšechnosti, sloužící jako archiv pro budoucí poučení těch bytostí, které budou do struktury Stvoření přicházet v následujících cyklech času.

Vše, co se odehrává v pozitivním, ale dokonce i v negativním stavu, je dokonalé, bez ohledu na to, jak to je náročné a bolestivé pro aktéry žijící v zóně vymístění a na planetě Nula, kteří se svými rolemi dopředu souhlasili a zvolili si ve stavu prvotního nadhledu své příběhy prožít přesně takovým způsobem, jak k nim posléze doopravdy došlo, a to s jasným vědomím, jaký pozitivní dopad a užitek to pro tyto aktéry i pro všechny ostatní bude v konečném důsledku mít. Dějiny zóny vymístění od jejího samotného vzniku až do okamžiku její eliminace se odehrávají v souladu s božím plánem, přestože dějství negativního stavu nevzešlo z absolutní vůle a rozhodnutí Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, který/která toto dějství pouze dočasně toleruje v souladu s povahou své vlastní, čistě pozitivní, láskyplné a dobrotivé přirozenosti, zajišťující všem sentientním entitám svobodu volby, která není žádné z nich upřena. Proto Pán Ježíš Kristus Boží Rodina (dříve Nejvyšší) musel/a tazatelům otázky „Jak by vypadal život bez Boha?“ nechat všechen patřičný prostor k uskutečnění odpovědi, na kterou si aktivátoři negativního stavu a všichni, kdo přistoupili na tento experiment, sami odpovídají.

Jelikož počítala absolutní boží prozřetelnost navěky dopředu s tím, že tato otázka vyvstane, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina připravil/a ze své pozice dokonalý plán spásy pro všechny, kdo se na počátku současného cyklu času rozhodli stát obyvateli zóny vymístění a planety Nula. Ještě předtím, než vůbec k aktivaci negativního stavu došlo, jediný Zdroj života probral na osobní i globální úrovni s každým budoucím aktérem negativních rolí v zóně vymístění i aktérem pozitivních rolí v Pravém Stvoření všechny aspekty toho, jak se budou jejich příběhy odehrávat. Zároveň bylo všem sentientním entitám v bezčasoprostorovém stavu ukázáno, jakým způsobem se v souvislosti se vznikem zel a nepravd bude odehrávat dějství Multivesmíru jako takového, jaký vliv a dopad bude aktivace negativního stavu na Multivesmír mít, co bude pro naplnění smyslu zel a nepravd potřeba na osobní i globální úrovni odehrát a jakých prostředků bude použito k postupnému ukončování existence záporného stavu. Laicky řečeno, každý přesně věděl, do čeho jde, a když se bytostem zainteresovaným v současném cyklu času zjevila v bezčasoprostorovém stavu dokonalost toho, jakým konkrétním způsobem společná oběť každého jednotlivce a potažmo celého Multivesmíru přispěje ke konečnému zrušení zel a nepravd, a tedy k následnému nastolení plnosti života v té nejčistší Lásce, nikdo neváhal do něčeho takového jít a souhlasit s uskutečněním všeho, co existence negativního stavu přinese, neboť tato existence se děje za tím účelem, aby už nikdo nikdy nemusel jakýmkoliv způsobem trpět, strádat a žít v nedostatku duchovním, duševním ani fyzickém. Každý si navíc ve stavu naprostého nadhledu byl nadmíru vědom toho, že zlo, jaké posléze začalo vznikat a které mnozí přijali za své, je dočasné, a tato dočasnost je garantována přímo Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou, který/která se s každým aktérem dohodl/a na konkrétních okolnostech, jež ve správnou chvíli povedou každého jednotlivce k přijetí daru spásy, k jeho rozpomenutí si na původní dohodu a k jeho návratu k původní přirozenosti, vyznačující se Láskou a rozmanitými dary, vloženými do každé sentientní entity pravým Bohem/Bohyní. Tak je zajištěno, že i ti, kteří se vědomě odvracejí od jediného Zdroje všeho života a odmítají kladný stav přijmout za jedinou opravdově a věčně existující realitu, budou ve správnou chvíli vyvedeni z iluze negativního stavu, přičemž veškeré hříchy, vycházející z jejich dočasných rolí, jim budou ve vší kompletnosti odpuštěny. Po jejich svobodném přijetí daru spásy, obnášející duchovní práci na sobě, postupné seznámení se s podstatou pravého života a s Nejnovější boží přirozeností, bude nastavení jejich nitra dáno do souladu s jejich vlastní pozitivní přirozeností, která je nedělitelnou složkou „Já jsem“ každého božího syna a dcery.

Všem bytostem, které o něčem takovém zatím nemají potuchy, se tímto dává na vědomí, že všichni, kdo si zvolili vstoupit do negativních rolí, něco takového podstoupili z té nejčistší bezpodmínečné Lásky ke všem obyvatelům Multivesmíru, aby se v budoucnu už nikdy nemuselo znovu opakovat to, co probíhá nyní, a aby všichni už mohli žít v permanentním štěstí, radosti a dostatku v plnosti kladného stavu. Aktivátoři negativního stavu Pseudotvůrci, nejzavilejší Renegáti, nejhorší diktátoři chodící v minulosti po povrchu planety Nula a vůbec všichni, kteří byli nebo jsou nositeli negativních rolí v různém rozsahu – ti všichni tuto osobní oběť podstoupili z již zmiňované bezpodmínečné Lásky, jakou před pohroužením se do svých rolí oplývali vůči všem bez rozdílu. Do této Lásky se pak každý z nich navrátí během své konverze. Hitlerovi, Stalinovi (oba tohoto času již v limbu) a řadě dalším, ještě mnohem zatíženějším bytostem, tak může být Stvoření nanejvýš vděčné za ztvárnění jejich příběhů a za přinesení veliké oběti, jakou podstoupili ze svobodné volby a po předchozí dohodě s tehdy Nejvyšším proto, že se chtěli aktivně podílet na zodpovězení otázky života bez Boha, toužili co nejúčinněji vyčerpat užitečnost zel a nepravd a přiblížit tak plnost pozitivního stavu, který by bez jejich přispění byl pro Multivesmír ještě dlouho neznámým pojmem. Bytosti, jež se v zóně vymístění a na planetě Nula staly nositeli těch nejhorších rolí, ve svých nejniternějších podstatách ve skutečnosti byly a jsou nesmírně láskyplnými a milujícími sentientními entitami, které na tuto láskyplnost po svém začlenění se do Pravého Stvoření naváží a budou pokračovat ve svém věčném životě, aniž by byly jakkoliv spojovány se svou dřívější identitou, jakou měly v zóně vymístění.

Naprosto vše, co kdy ve spojitosti s existencí negativního stavu na území zóny vymístění i Pravého Stvoření proběhlo a probíhá, je dokonalé. Existovaly kvadriliony dalších možností, jak vyjádřit jsoucno a bytí absolutna v relativním rozpoložení Multivesmíru v předcházejících cyklech času a jak manifestovat podstatu negativního stavu v době současné, nicméně pouze ta možnost, která se v uplynulých cyklech stala reálnou a v současném cyklu vyjadřuje při koexistenci záporného stavu s Pravým Stvořením pestrou paletu zel a nepravd, je jediná ze všech dokonalá. Od dob, kdy Stvoření přešlo ze svého stavu do svého procesu a bylo ustanoveno ve vám známé podobě, je veškeré úsilí všech životních příběhů sentientních entit v konečném důsledku směřováno k započetí takové modality života, která bude založena na ryzích aspektech Lásky a Dobra. Pokud by byla zvolena jiná možnost plynutí jsoucna a bytí Multivesmíru v předcházejících cyklech a v tomto cyklu, Multivesmír na globální úrovni i všichni jeho členové na úrovni osobní by nebyli připraveni na prožití veledůležitého bodu obratu, jenž tkví v zobrazení negativního stavu, po jehož odstranění může započít na věky věků rozvoj jeho přesného opaku, jehož nanejvýš příjemná a harmonická kvalita nebyla nikdy ve struktuře Stvoření doposud přítomna.

K započetí negativního stavu mohlo sice teoreticky dojít za zcela jiných okolností a v jiném časovém i nečasovém úseku nekonečné dějové linky Multivesmíru. Dalo by se říct, že mohla existovat zcela odlišná struktura zóny vymístění a úplně jiná planeta s nulovou pozicí, která by měla odlišné rozmístění kontinentů, byla by na ní přítomna jiná fauna a flóra, člověčenstvo rozdílné od toho stávajícího s vám neznámými rasami, kulturami a národy. Na této potenciální planetě by mohly proběhnout zcela jinačí dějiny s odlišnými životními příběhy bytostí v tělech, než jak se tyto příběhy staly na Nule – avšak žádná z těch kvadriliónů možností by plně nedokázala vyjádřit smíšeninu života negativního a pozitivního a nemanifestovala by tak ve vší kompletnosti život bez Boha a bez pravých duchovních zákonů a principů. Jiné možnosti by dokonale nevystihly život, v jehož rámci se odráží dějství v jiných sférách zóny vymístění a zobrazuje se v něm tolik paradoxů, které si s ničím nezadají a které nejlépe ukazují pravou podstatu zel a nepravd, v nichž je obsažena špetka dobra, jež bude při rozdělení lidstva z této planety extrahováno, aby lidské dějiny mohly vyvrcholit krátkým, leč nezbytným vítězstvím negativního stavu, po čemž bude moci přijít kýžené osvobození Multivesmíru od těžkého břímě, jaké s sebou přítomnost temnoty ve jsoucnu a bytí přináší.

Proto vše, co jest, je dokonalé, a to platí na celou věčnost. Tato dokonalost se týká každičkého detailu, poněvadž vše plní svůj účel, jenž je velmi přínosný pro celou mozaiku, která by s jediným chybějícím dílkem, jak Já mnohokrát zmiňuji, byla neúplná. Každá kapka rosy má smysl prospívající celku, každé stéblo trávy roste přesně tam, kde má být, každý kámen plní svůj účel nejlépe na místě, kam byl přírodní či umělou silou umístěn, každý paprsek slunce, občas překrytý mrakem, nemůže dopadnout jinam, než kam zrovna v daném okamžiku proniká. Tato dokonalost se týká i všech situací, příjemných i nepříjemných, do kterých jste jako bytosti v lidských tělech přiváděni. Ať už prožíváte okamžiky radosti a štěstí, nebo naopak zakoušíte krušné chvíle, které byste nejraději vymazali z mysli, všechno, co děláte, jak se rozhodujete, jak myslíte a cítíte, má takto být, a to ve spojení s patřičnými důsledky daných voleb a se vší zodpovědností, kterou za svůj (a jedině za svůj) život máte. Dokonalost, vycházející z božského plánu Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, se vztahuje na všechny sentientní entity a jejich životní události, nehledě na subjektivní stupeň významu, kterou bytosti těmto událostem přisuzují, jakož se vztahuje i na události globálního charakteru, ovlivňující celou jednu oblast, národ, světadíl, planetu, galaxii, vesmír a Multivesmír. V očích Pána Ježíše Krista Boží Rodiny není nic, co by mělo větší a co menší význam, stejně jako jedna bytost není o nic více ani o nic méně milována než ta druhá. Vše má z absolutního pohledu dokonalý význam, prospívající nějakým způsobem celku. Pokud se tedy budete potýkat s nějakým osobním problémem, tak i kdyby vypadal sebevíc závažně, vězte, že nic není tak hrozné, jak to vypadá, když si uvědomíte, že Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, mám všechno pevně ve svých rukách. Odevzdáváte-li aspekty vašeho života do těchto rukou vědomě a při tom všem důvěřujete niternému vedení a mojí ochraně, pak se moje vůle může projevit ve vašem vlastním jsoucnu a bytí naplno, čímž se vyvarujete pádu do pasti negativního stavu, a naopak si zajistíte všechny potřebné předpoklady pro vyvedení z tohoto stavu ven. Tím snáze přejdete do říše boží Lásky, až nadejte čas splnění vašeho poslání na Nule, po čemž nastane započetí poslání úplně nového ve vyšších sférách Stvoření. Zatímco v hrubohmotné realitě se dokonalost projevuje v subjektivně vnímané nedokonalosti světa umístěného v nulové pozici, tudíž i prasklina na čelním skle vašeho auta a odhozený nedopalek pod obrubníkem ve vedlejší ulici je v konečném důsledku dokonalý a má přesně na tomto místě být, protože tam plní nějaký důležitý účel; tak v realitě pozitivního stavu se dokonalost projevuje v objektivně vnímané symetrii, harmonii a kráse, která je dokonalostí, o níž nemá nikdo pochyb, protože ji každý obyvatel Pravého Stvoření prožívá intenzivně na duchovní, duševní i fyzické úrovni zároveň.

Na závěr je vhodné připomenout, že kdyby šlo cokoliv, co se týká existence negativního stavu a soužení bytostí v zóně vymístění, udělat jinak, bylo by to tak. Vše, co se odehrává v antivesmíru i v Pravém Stvoření, je ve skutečnosti ta nejrychlejší a nejúčinnější cesta k tomu, jak tento cyklus času překlenout a po něm nastolit to, o čem jsem hovořil už mnohokrát. Každý aspekt odžitého dějství všech sentientních entit buduje všechny potřebné předpoklady k vysvobození každého božího syna a dcery a tím pádem i celého Multivesmíru jako takového.

Každé vaše rozhodnutí, myšlenka, nápad, dokonce i každý váš nádech a výdech i mrknutí oka je důležité a v konečném důsledku nějakým jedinečným způsobem napomáhá k tomu, aby mohl nastat dlouho očekávaný okamžik, kdy se bude úplně každý jedinec koupat v záři krásného světla a zažívat nepřeberné množství aspektů Lásky, které na každého v novém cyklu čekají.

Děkuji vám za vše, mí milovaní věční synové, mé milované věčné dcery.

S objetím a bezpodmínečnou Láskou navždy váš

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 8. 8. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/people/Michal-Rafael/100010962309357/

 

Print Friendly, PDF & Email