Úryvek z knihy Národ v lénu bohů

Ivo Wiesner

NÁROD V LÉNU BOHŮ

 

Povězte mi, Čechové, zda víte, kým jste? Jak sladké je jméno ráje, z něhož přicházíte? Zákonem Nejvyššího vám úděl je dán — zda mu dostojíte?

Lúcíno cudná, tvůj již panuje bratr

Chraň jinocha, který přijíti má — jím končí železné plémě…

(Vergilius)

   Prastará tradice říká, že na Zemi je mýtické posvátné místo, kolem něhož po věcích vyroste město proslulé duchovní čistotou. Na konci Železného věku se v tomto městě setkají „Čistí“ (bohové), aby s tímto národem vstoupili do nového Zlatého věku, jak stanoví vůle Nejvyššího. V prastarém jazyce je ono posvátné místo zváno „PRAGA ALBHA“, což znamená „Místo setkání Čistých“. Městu pak bude dáno jméno „PRAGA“.

   Přijel poslední věk, jak kúmská hlásala věštba, velké pořadí věků, jak bývalo, počíná znova, již vrací se Panna a vrací se saturnská růže, nový již lidský rod nám posílá vysoké nebe…

(Vergilius, Bucolica, překlad O.Vaňorný)

Úryvek knihy:

   Z této Lože světla – Agarthy – bylo v roce 1977 předáno poselství pro Československo, které nezkráceně uvádím:

   „Opět k vám promlouvám z onoho velebného klidu, odkud jsem již dříve promlouval v osudových chvílích této planety. Jak jsem již předešle řekl, váš národ je původem předků slunného Orientu, ze Země, která leží pod Střechou světa. Proto znám dobře váš národ i jeho poslání, jelikož pouta utkaná předivem věků stále trvají. Vraťme se ještě jednou do minulosti vašeho národa a sledujme nit dějin, jejichž události, které nás poučily o tom, že jste vyvoleni k velikému úkolu v dějinách světa. Váš malý nárůdek v moři nepřátel procházel vždy kritickými údobími svého vývoje a procházel utrpením a to proto, aby uzrál pro svůj příští vedoucí úkol v kultuře ducha. Již několikrát byl na pokraji záhuby, byl zničen, avšak jinak bylo psáno v knize osudu a neměl zahynout, protože má své předurčení. Nezahyne, protože jméno Praha, pocházející z indického slova Pragaja Déva Pragaja — znamená Setkání Bohů, a tak Praha se má stát střediskem obrodného hnutí světových dějin ve smyslu duchovního vývoje.

   A tak první válka zrodila vaši samostatnost, druhá očistila vaši zemi od zrádných cizáckých živlů. Dnešní doba, kterou prožíváte, má sloužit k rozpoznání kladů i záporů světového názoru i vlasteneckých kvalit a současně ke krystalizaci ryzích charakterů ve vašem národě. Ale otevřte oči a pozorně se dívejte. Zachovejte naprostý klid a důvěru v příští dny. Ať postihne tuto planetu jakákoliv přírodní katastrofa, zůstaňte tam, přesně na tom místě, kam vás vaše karma postavila. Neutíkejte nikam. Vaše karma ví nejlépe, kde jste v bezpečí. Civilizace se žene nezadržitelně vpřed a nastane doba, kdy žádnou prestiž té či oné strany, té či oné velmoci, ale láska a úcta k člověku budou vládnout a duchovní hodnoty budou zdobit hlavy vašich hodnostářů. V šíři příčin se vynořil Višnův (Kristův) rok a spěje ke své realizaci. Procesem pročišťování a prověřování se připraví váš národ do příští éry — éry slovanské. Tímto očistným procesem prochází v současné době i váš největší východní bratr, který se v nejbližších letech přetvoří v nejčistší demokracii světa. Buďte silní a klidní, současně i opatrní i před nejlepšími přáteli, neboť lidská slabost není vzácností.

   Idea, za kterou šli vaši velikáni, a kterou hlásal i jeden z vašich synů největších (pozn. T. G. M.), spěje ku svému uskutečnění. Je to idea čistého lidství, osobní i duchovní svobody, osvobození ženy i muže ve spolupráci a soužití, pak teprve pochopíte pravý význam bratrství.

   Jste národem, který je z nejbohatších na duchovní hodnoty v celé Evropě, a proto musíte růst, protože oči celého světa budou na vás upřeny jako k duchovnímu srdci. To je zákon!

   Buďte klidní. Na hodinách světa se ručička blíží k hodině dvanácté a ve vzduchu se rýsuje katastrofa. Tato planeta však nesmí být zničena, jelikož by její zánik ohrozil celou sluneční soustavu. Nebude však ušetřeno její duchovně choré lidstvo, které usiluje o její zničení atomovou zbraní. A tak se země otřese jako kůň, který ze své srsti smetá hejna komárů. Vliv Říma zcela zanikne, protože katolická církev znečistila původní učení Ježíšovo. Nový zákon bratrství a demokracie se zaskví v plné čistotě a jasu. Zachovejte k celému světu lásku! Přejte všem lidem klid a mír, o který jsou zatím lidé ochuzení. Přejte všem hladovějícím nasycení, a těm, kdo hynou z nedostatku práce, přinášejte pomoc. Vašemu úkolu žehnají ti, kdo bdí — vaši bratři z Himálají.

   Až uslyšíte různé zprávy ze světa, buďte klidní a vyrovnaní. Vše, co přichází a přijde, přijímejte tak, jak to přijde a snažte se vše řadit do souvislostí s nutným vývojovým procesem pro růst duší.

Pokoj s vámi!“

   Tímto poselstvím končí proud podivuhodných mýtů, pověstí a proroctví, která s sebou nesou minulé časy. Systémová analýza pomáhá nacházet shodné myšlenky a sotva patrné nitky souvislostí se sbíhají do jediného mýtického centra, v němž oslnivě září svoji čistotou a jako nejvzácnější démant naleznou místo na vzácné koruně dávných českých králů, kterou je budoucnost našeho národa. Nežádám na vás víru a oddanost dávným myšlenkám a tradicím, bylo by to velmi pošetilé. Nejvyšší Bytost vám dala převzácný dar — rozum, použijte jej a přemýšlejte o tom, co bylo řečeno a co se odehrálo, uvažujte o všech souvislostech a hledejte své místo v národě, jak jeho úděl pomůžete nést co nejlépe, hledejte svoji pravou cestu k pochopení předurčení našeho národa.

| Epilog

   Rané dějiny našeho národa jsou povětšině nazírány scholasticky, jak to bohužel předvádí nemalá část historiků tak, či onak duchovně svázaných s ideou vůdčího vlivu německého civilizačního ducha v Evropě. Tuto ideu odmítám, neboť je scestná a nepravdivá. Ve skutečnosti je zdrojem evropské civilizace jednak keltská entita přicházející od severozápadu, jednak entita indoevropských Pro-tořeků, přicházejících od východu. V té době se kultura germánských nomádsko-vojenských kmenů, přicházejících zejména od severu, teprve začíná formovat, a to pod silným vlivem již vyspělého keltského ducha. Zastávám názor, že ranou historii našeho národa lze postupně osvětlit a plně pochopit pouze při aplikaci moderních metod informatiky, především systémovou a analogovou analýzou. Jedině tak lze podržet tvůrčí princip nezbytný k objevení pravdy ve všech souvislostech a rozměrech. Scholasticky pojatá historiografie značně svévolně eliminuje historické prameny, obvykle pro predikci nevěrohodnosti, nespolehlivosti či vágnosti. Důsledkem pak jsou četné omyly a nepochopení vzájemné souvislosti i návaznosti dílčích událostí. Abych se těmto úskalím vyhnul, používám všech dostupných údajů i zpráv, aniž předem hodnotím jejich hodnověrnost, neboť ta je postupně prokázána či vyloučena zcela objektivně metodou systémové analýzy. Tak se ukáže, jak důležité jsou i zdánlivě vágní mýtické zprávy, které postupně zapadají do časoprostoru dějin lidstva a jak jsou vzájemně propojeny v jediné časové rovině i příčinné souvislosti událostí. Tehdy nám srozumitelně zaznívá známý výrok J. B. B. Haldana:

   „Nejenže je svět podivnější než si představujeme, on je dokonce podivnější než vše, co si vůbec umíme představit.“

   Historiografie oživená moderním systémovým pojetím dějinného časoprostoru přináší najednou tolik překvapivě hlubokých myšlenek, že z vědy se mění v umění nejvyššího poslání.

   Národ, podobně jako lidská bytost, prochází zrozením, dospíváním, vyzráváním, ale také posléze spěje k zániku. Člověk i národ mají nesmrtelnou duši, vtělující se do rodícího se nového společenství. Když se uzavírá karmický osudový prsten národa, zatřpytí se na něm jako démant duchovní odkaz těm, co přijdou. Naplnila se karma podivuhodného národa Hyperborejců, spojil se a uzavřel karmický kruh Keltů a Nýsů, k zenitu se blíží i naplnění karmy našeho národa. Ptáte-li se po smyslu existence našeho národa, odpovím, že smyslem je vyzrání k duchovní vůdčí úloze budoucího lidstva. Ptáte-li se, co je smyslem existence lidské bytosti, odpoví vám lépe než já prastaré dharmické zákony, jimiž se řídili naši předkové:

   „Vše, co děláš dobrého, dělej s plným zaujetím a věz, že smyslem tvého díla není hromadění bohatství a moci, ale duchovní obroda sebe sama, usilovně hledej cestu k Bohu a věz, že je to cesta k nejvyšší pravdě existující ve Vesmíru a tuto cestu ti umožní nalézt dobré činy, pokora a duchovní meditace, uč se a poznej v tomto životě co nejvíce, neboť poznání si odnáší nesmrtelná duše do dalších životů, a tak postupně nalézá celou pravdu poznání Boha.

   Text převzat z 3. vydání: Aos Publishing, Ústí nad Labem 2001, ve spolupráci s nakladatelstvím Interkozmos, ISBN: 80-86063-11-9.

Zdroj: http://www.bozirodina.cz/N%C3%A1rod.htm

Print Friendly, PDF & Email