UKONČENÍ PŘÍPRAVY MISE BOŽÍ RODINY NA FYZICKÉ ÚROVNI

Děkuji Míšo

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní přátelé,

   ve dnech 13. 7. až 15. 7. 2018 proběhl výlet dvou spolupracovníků Boží rodiny – Renaty T. a Michala R., kteří navštívili několik míst v jihozápadních Čechách. Stejně jako při setkání dvanácti přátel na Slovensku o týden dříve nebyla ani tato výprava obyčejná, ale měla význam, který je v tomto případě nedílně spojen se všemi nejbližšími spolupracovníky v Boží misi, kteří převibrují na Novou Zemi v 5. dimenzi brzy poté, co tuto realitu opustí moje přímá inkarnace Jana.

   První cíl cesty byly tzv. Boží kameny na Strakonicku, jež jsou jedním z nejsilnějších energetických míst v české zemi. Do tohoto místa se koncentruje velké množství pozitivní kosmické energie. Kameny jsou ve skutečnosti vrcholem bývalé umělé pyramidy, zničené před mnoha tisíci lety zbraněmi Pseudotvůrců, kteří v této dimenzi odstraňovali pozůstatky staveb z civilizace Atlantidy, aby bylo přerušeno přímé spojení planety Nula se světy Pravého Stvoření a později mohlo vzniknout zfabrikované lidstvo. Tyto pyramidy jsou k nalezení téměř ve všech státech, ale jen málokdo si uvědomuje, že nejde o přírodní útvary. Největší koncentrace těchto objektů ve střední Evropě je České středohoří, jehož podstatná část nevznikla působením sopečné činnosti, jak je oficiální doktrínou veřejnosti předkládáno. Na Božích kamenech se Renata a Michal spojili s touto kosmickou bránou a odevzdali svou minulost a celou životní cestu do rukou Pána Ježíše Krista, považujíce svůj plán duše za dokonalý a bezchybný. Nejpodstatnější je však skutečnost, že poté se rozloučili s hrubohmotnou 3. dimenzí této planety Země/Nula za všechny nejbližší spolupracovníky Boží rodiny, kteří jsou už připravení převibrovat do vyšší reality a od samého počátku se naplno angažovat v nejdůležitější Misi, jaká zde v dějinách Multivesmíru ještě nebyla. Této rozlučky, probíhající v naprostém smíření, byla přítomna vyšší Já všech zúčastněných, přestože si jejich fyzické části (kromě vědomí, že výlet probíhá) nic neuvědomovala.

   Po odpočinku se oba přátelé odebrali na Domažlicko, kde v kempu dvakrát přenocovali. V první den výletu se ještě uskutečnila návštěva rozhledny sv. Markéty, kde se nachází i stejnojmenná kaple se zvoničkou, pomocí níž došlo k symbolickému odzvonění definitivního konce duchovního, duševního i fyzického výcviku členů Boží rodiny. Vrchol rozhledny nabídl pestrý výhled do okolní krajiny a umožnil též uzavření pozemské cesty. Zatímco při setkání u Nitry se toto uzavření odehrálo ve východních zeměpisných délkách Československa, nyní proběhlo v jeho západní části nedaleko hranic s Německem. I toto má svůj důležitý význam, jenž spojuje a završuje veškeré dosažené úsilí andělů v lidských tělech jsoucích nedílnou součástí naší Mise. Poté cesta následovala k pomníku Jindřicha Šimona Baara, spisovatele a kněze snažícího se o církevní reformu. Přestože působil pod hlavičkou katolické církve vedené Pseudotvůrci, jeho vztah k Bohu byl vždy upřímný a čistý, což byla mezi faráři spíše výjimka. Jako spisovatel zanechal cenný odkaz prohlubující lásku k rodné zemi, viz jeho citát: „Pane Bože! Všecky struny v srdci mém již popraskaly. Jedna jediná mi zbyla. Miluješ-li mě – dej – abych směl na ni zahrát píseň o lásce k této tvrdé kamenité zemi.“ Tentýž večer se účastníkům výletu odclonilo několik hvězdných plavidel vesmírných lidí, kteří svým bratrům a sestrám na zemském povrchu tímto činem opět vyjádřili lásku a podporu.

   Další den se dvojice vypravila do nedalekého bývalého lomu, kde relaxovali pod sluncem i ve vodě. V téměř pravidelných intervalech se na tomto místě střídala jasná obloha s dešťovými přeháňkami. Právě déšť byl hlavním jmenovatelem tohoto výletu, jímž byli „pronásledováni“ téměř na každém kroku. Příčinou tohoto jevu bylo opět umělé řízení počasí s cílem co možná nejvíc znepříjemnit duchovní práci na vybraných místech i následný odpočinek. Avšak nedovolil jsem, aby přisluhovači negativních entit způsobili dlouhotrvající vydatné deště, jak měli v plánu, proto po krátké přeháňce vždy opět vysvitlo slunce. V lomu došlo i na návštěvu „ponorky“, atrakce, kterou návštěvníci mohou sestoupit po žebříku několik metrů pod hladinu až na samotné dno a zde pozorovat vodní svět okolo. Sestup pod vodu měl souvztažnost s hloubkou zóny vymístění i se samotnými cestami ostatních spolupracovníků, z nichž každý musel dojít až na samotné dno, kde měl dokázat, že i v těch nejtěžších chvílích nepřestane důvěřovat mému dokonalému plánu a vedení, a následně najít sílu znovu se odrazit, vyplout zpět na světlo a směřovat až do nebeských výšin, kde všechny přivítám s láskou, něhou a naprostým porozuměním. I na samotném dně si oba přátelé vzpomněli na ostatní spřízněné duše, přičemž po několika minutách opět vystoupali za ně i sami za sebe znovu na denní světlo a čerstvý vzduch. Šestihodinový relax u vody odkazoval na to, že každý má právo na odpočinek, jenž daruji tomu, kdo neviděl, ale uvěřil, po převibrování na Novou Zemi, kde všichni budou mít dostatek času a prostoru pro relaxaci, dobrodružství a seberealizaci. K večeru navštívili obec Babylon souvztažnou s Babylónem v dnešním Iráku, který se pojí s věží sahající do nebe, což symbolizuje úsilí Pseudotvůrců a zfabrikovaného lidstva chtít být jako Bůh, uchvátit pozitivní stav a převzít vládu nad veškerým Stvořením. Hlavní dominanta v českém Babylonu je velký rybník, jehož hladina v duchovním i fyzickém slova smyslu zrcadlí nebe a přenáší je na zemi, kde působí Boží mise. Druhý večer v kempu výletníci pozorovali další hvězdná plavidla, z nichž některá byla o poznání jasnější než jiná. Ve 23:00 hod. se na východní obloze objevila velká loď vydávající oranžové světlo, jež se pomalu pohybovala, načež po několika vteřinách „zhasla.“ O přibližně půl hodiny později šla Renata s Michalem na procházku k přilehlému lesu, kde ve sledování noční oblohy pokračovali. Blízko zenitu zde spatřili dva velice jasné objekty stříbrné barvy, jež opět po pár sekundách ztrácely na intenzitě vyzařování, dokud zcela nezmizely.

   Poslední den se odehrála zastávka ve vesnici Loučim, kde došlo k dovršení procesu loučení se starým světem a náročnou částí přípravy na plnění poslání v nových podmínkách. Celá cesta byla završena výstupem na rozhlednu Bolfánek a návštěvou vodního hradu Švihov.

   Výprava těchto dvou spolupracovníků tak měla z duchovního pohledu velký význam pro všechny, kdo se nezprostředkovaným způsobem podílejí na Misi Boží rodiny. Setkáním na Slovensku (5. 7. až 8. 7.) a na Domažlicku (13. 7. až 15. 7.) byla naplněna hlavní část přechodného období, jehož smyslem bylo mimo jiné dát prostor pro osobní setkání a prožití závěrečných zkoušek, po nichž každý došel určitého poznání, přijetí, smíření a odpuštění, po čemž následoval velký posun na osobní duchovní cestě. Výletem v jihozápadních Čechách nastalo rozloučení se na hmotné úrovni a odpoutání se od této reality, čímž je nyní otevřena cesta k tomu, aby hrubohmotná těla nejbližších spolupracovníků v předem určený čas zvýšila své vibrace na úroveň frekvenčních dimenzionálních pásem, rozpadla se na atomy a byla nahrazena jemnohmotným duplikátem v 5. dimenzi. Toto dokončení výcviku na všech třech úrovních a uvedení do stavu připravenosti se týká každého, kdo převibruje brzy po mojí přímé inkarnaci Janě, bez ohledu na to, zda byl setkání osobně přítomen či nikoliv. Do rozdělení lidstva zbývá už jen několik let, během nichž bude Mise Boží rodiny působit z Duchovního centra na Nové Zemi a navštěvovat připravené jedince po celém světě. Nepolevujte ve svém studiu Božího slova, vstupování do nitra a úsilí vzestoupit, buďte jako vždy připravení a bdělí na okamžik spuštění zcela nové etapy, která přijde po tomto krátkém přechodném období.

   Děkuji bytostem na této planetě i mimo ni za pomoc při transformaci, lásku a podporu. Těším se na setkání s každým z vás. Velice vás miluji a neustále provázím.

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 16. 7. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email