STARÉ KONČÍ A NOVÉ ZAČÍNÁ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

na konci června loňského roku jsme spustili přechodné období, během nějž dostal každý účastník Mise Boží rodiny větší prostor pro vcházení do nitra a studium mého slova dle svých individuálních potřeb. Toto období bylo v rámci přípravné části této Mise nejvýznamnější, protože došlo k mnoha důležitým událostem na duchovní, zprostředkující i fyzické úrovni, o nichž jsme vás průběžně informovali formou aktuálních sdělení. Zároveň došlo k postupnému odhalování převratné pravdy, která mým spolupracovníkům v tělech i všem bytostem sledujícím naši činnost pomohla zorientovat se ve složité situaci, do níž bylo lidstvo Pseudotvůrci a Renegáty uvrženo.

V uplynulých čtyřech letech jsme vybudovali stabilní Tým spolupracovníků přijímajících moje absolutní božství i božství v těle Jany svým srdcem, bez jakýchkoliv přímých vnějších důkazů. Těchto několik desítek až stovek připravených jedinců bylo v přechodném období klíčových, protože svým přístupem a životem, bez ohledu na to, zda byli či nebyli přímo spojeni s Janou a se mnou, Pánem Ježíšem Kristem, plnili důležitou úlohu při pokládání základu, který bylo na všech úrovních nutné vybudovat ještě před samotným spuštěním Mise z Nové Země. Pomohli rovněž vyvažovat negativní energie obklopující planetu Nula a ukázali, jakým způsobem se pod mým vedením dokáží vypořádat se všemi překážkami a ani v těch nejtěžších situacích neztratit víru a odvahu pokračovat ve svém poslání. Tito probuzení spolupracovníci, čtenáři a praktikující Nového zjevení byli a jsou světlem v temnotách, odhalují praktiky negativního stavu a zrůdnost zel a nepravd, do kterých jsou různým způsobem navlečeni všichni pozemšťané, kteří se klaní nepravým bohům a odvádějí jim svou energii, a to prostřednictvím protichůdných náboženství, sekt, kultů, ideologií, politiky, ekonomiky, kultury, společenského uspořádání a dalších aspektů zdejšího života. Jen málo lidí je v současné době ochotno připustit, že žijí ve falešné realitě, jejíž elementy nemají z 95 % nic společného s Pravým Stvořením. Pokud přece jen toho schopni jsou, většina z nich je často svedena na scestí pomocí falešných duchovních nauk, ezoteriky a hnutí New Age, slibujících zlepšení situace v této realitě, reformu systému, spravedlivé rozdělení zdrojů, bohatství apod. Lidstvo pod vládou Pseudotvůrců a Renegátů žije v letargii, neschopno přistoupit k jakýmkoliv opravdu účinným změnám, jichž není možné na této planetě kvůli zprzněným zákonům zóny vymístění dosáhnout. Jen ten, kdo má srdce otevřené a svou duchovní vyspělostí čte a přijímá moje novodobé Boží slovo v knihách Nového zjevení a aktuálních sděleních, chápe potřebu rozdělení lidstva do dvou směrů a nutnost krátkého vítězství negativního stavu na Nule, po jehož eliminaci se už nikdy nebude opakovat toto divadlo.

Abychom navrátili transformaci do správných rukou a pomohli duchovnímu probuzení všech, kdo mají v plánu duše seznámit se s nejvyšším stupněm pravdy a zúčastnit se budoucího vytržení z této reality, v následující fázi Mise Boží rodiny je potřeba přinést na planetu Nula důkazy o životě v pozitivních i negativních dimenzích Stvoření. Stejně tak je namístě poskytnout možnost hlubšího a zároveň přístupného seznámení se s tím, kdo jsem Já, Pán Ježíš Kristus a kdo je moje ženská podstata Jana, která se bude nejen do této reality navracet a se svými spolupracovníky cestovat za spřízněnými dušemi. Mějte se na pozoru přede všemi, kdo se budou různými způsoby snažit o znevěrohodnění naší činnosti. Druhá strana nebude zahálet a vyvine metody, jimiž se bude snažit dokázat svou pravdu, tyto argumenty však zafungují pouze na těžce ovládané a niterně zapouzdřené osoby, u kterých ještě nenastal čas probuzení. Můj plán počítá s vysvobozením každého jednotlivce, v současné době si ale většina lidí na Nule dobrovolně volí život bez Boha, proto se vytržení do vyšší dimenze v blízké budoucnosti zúčastní jen několik stovek milionů pozemšťanů. Do Pravého Stvoření si odvedu ty, kteří jsou ochotni vzdát se tohoto pseudoživota a místo něj přijmout život v lásce, radosti, štěstí a dostatku. Zbytek v souladu se svými volbami zůstane zde a bude dál sloužit svým falešným bohům, kteří se po rozdělení lidstva vrátí do této reality, která se propadne do pekel. Uklidní chaos, v němž se tento svět bude zmítat, vyřeší veškeré palčivé problémy lidstva, odhalí doposud utajované technologie, sjednotí všechna náboženství a ve spolupráci s dalšími entitami ze zóny vymístění zavedou tzv. Zlatý věk, který však ve spojení s celoplošným čipováním a špehováním přinese Nový světový řád, totalitu nebývalých rozměrů. Svět se v průběhu tyranie Pseudotvůrců a Renegátů změní k nepoznání. Poslední dějství negativního stavu, při kterém bude naplno odhalena šeredná podstata zel a nepravd, poskytne jednoznačnou a definitivní odpověď na otázku, jak vypadá život bez Boha a pravých duchovních zákonů a principů. Vyvrcholením tohoto dramatu bude pokus vládců zóny vymístění zaútočit na pozitivní stav, v čemž ale selžou a budou vyvedeni do limba, neutrálního stavu. Každý jednotlivec vyvedený z pekel bude po vyčerpání užitečnosti zel a nepravd postaven před otázku týkající se permanentního odmítnutí možnosti zvolit si být negativní. To navěky uzavře současný cyklus času, na jehož konci se zóna vymístění i planeta Nula vypaří. Její obraz bude uložen do multivesmírného archivu sloužícího pro poučení budoucích pokolení.

Až do rozdělení lidstva budeme navštěvovat tuto planetu a zcela novým způsobem pokračovat v šíření a psaní Božího slova, které ve spojení s důkazy povede stále větší množství lidí k rozšiřování vědomí a uvědomování si podstaty pozitivního a negativního stavu, čímž se budou moci snáze rozhodnout, kam se vydají v čase změn. Jak zaznělo už mnohokrát, jsme zde a nadále budeme pouze pro připravené, abychom každému člověku ponechali jeho svobodnou volbu, která je z duchovního hlediska pro všechny zachována i v tomto světě, v němž lze o svobodě jinak hovořit jen stěží. Naše působení už nebude omezeno pouze na Českou republiku a Slovensko, ale bude se orientovat i na ostatní země všech kontinentů, kde jsou inkarnováni další spolupracovníci světla, kteří ve spolupráci s námi budou ke mně, Pánu Ježíši Kristu Boží rodině přivádět další a další hledající a probouzející se jedince. Díky koordinovanému šíření Nového zjevení ve všech hlavních jazycích světa a osobním návštěvám Bohyně a našich představitelů, archandělů, mistrů a andělů v tělech, dojde k vybudování sítě spřízněných duší a přátel, kteří povznesou duchovní úroveň planety a umožní snazší přijímání vysokovibračních energií z centra vesmíru přes slunce až do srdce Gaii, jejíž duch a duše vzestupuje společně s lidstvem do 5. dimenze. V okamžiku vytržení posledních lidí vyzvednutím na loď (výjimečně i přímým převibrováním) se nehmotná část Gaii odpoutá od starého těla, Nuly, které bude „obsazeno“ antiGaiou z pekel. Pak nastane všeobecné zhoršení podmínek, jež vládci zóny vymístění dočasně pozastaví připravovaným Zlatým věkem.

Naše působení ze základny na Nové Zemi umístěné v Novém Vesmíru nebude nikterak omezováno, protože toto místo, stav a proces zastává ve struktuře Multivesmíru specifickou pozici, prostřednictvím níž tento Vesmír funguje nezávisle na ostatním Stvoření ve starém cyklu času, do kterého budeme cestovat za účelem ukončování negativního stavu. Navíc dojde ke zprovoznění „duhového mostu“, který bude využíván nejen k cestování mezi jednotlivými úrovněmi Multivesmíru, ale také poslouží k rozšíření univerzálního duchovního léku po celém Pravém Stvoření starého cyklu času, jehož virem zasažení obyvatelé žijící mezi 5. až 10. dimenzí budou od zamoření vyléčeni. To bude jedna z důležitých fází postupného ukončování stavu zel a nepravd v celém jsoucnu a bytí. Naše práce nebude svázána lineárním časem, jelikož budeme využívat plný potenciál multidimenzionality, tudíž se budeme orientovat jak na tuto planetu, tak souběžně i na pekla a na pozitivní stav. Po ukončení působení na Nule (po rozdělení lidstva) pak naše činnost v zóně vymístění bude pokračovat i nadále, a to až do samotného vyprázdnění všech pekel, jejichž oblasti se postupně deaktivují a uzavírají. Zatímco bude v tomto světě probíhat poslední dějství pod vládou Pseudotvůrců, Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina budu s Janou a všemi vytrženými a očištěnými lidmi zahajovat novou etapu života v ráji, kde už nebude místa pro nic, co není v souladu s duchovními zákony a principy. Duchovní centrum na Nové Zemi bude od zahájení naší Mise vzorem pro všechny sentientní entity, které se budou připravovat na vstup do nadcházející éry. Boží rodina, kterou s Janou později založíme a do níž přivedeme další dvě boží inkarnace – chlapce a dívku, pak bude ideálem božského lidství a lidského božství, jež bude jedním z hlavních činitelů jsoucna a bytí v pozitivním stavu.

Zahájení Mise Boží rodiny předcházela šestnáctiletá duchovní cesta Jany, která od prvních let nového tisíciletí byla postupně vedena až k přijetí pravdy o svém božském původu, což se dověděla na konci roku 2003 po přečtení Nového Zjevení. Od této doby je jako Bohyně vědomě spojena se svým vyšším Já, tedy se mnou, Pánem Ježíšem Kristem, který/která se zde tentokrát v podobě ženské podstaty obětoval/a již podruhé. Od svého narození v roce 1957 získala Jana bezpočet zkušeností se zdejším životem, teprve od výše zmíněného okamžiku však z lásky k celému Stvoření podstupovala ty nejnáročnější duchovní zkoušky, zahrnující mnoho bolesti duchovní, duševní i fyzické. Na počátku nemohla vědět, co všechno bude muset vydržet a jakým směrem se bude její cesta ubírat. Ani těsně po dopsání Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží rodiny ještě netušila, že k ní během následujících let přivedu okruh vyspělých bytostí, našich představitelů, kteří se budou přímo účastnit této Mise, ve které budou zažívat společně s Bohyní ty nejnáročnější zkoušky na vlastní kůži. I oni na počátku své cesty netušili, co všechno je čeká, veškeré soužení způsobené útoky temné strany však ustáli a z pestré palety zkoušek vyšli posíleni a neporaženi. Za cenu utrpení pomohli zejména na neviditelné úrovni obrovskému množství bytostí a položili již zmíněný základ k tomu, abychom po spuštění Mise navázali na dosavadní práci a až do konce cyklu času se nyní už nerušeně a naplno věnovali svým posláním. Poté, co Jana opustí tuto realitu a projde krátkou a dočasnou fúzí s absolutnem, bude dokončen proces očišťování všech nejpodstatnějších elementů negativního stavu i elementů lidského života. To kromě jiného zahrnuje i ženský princip, který Jana a další ženy v Týmu Boží rodiny během života navracely do správné kondice, podoby a stavu. Její dočasné splynutí s povšechností Stvořitele během převibrování rovněž dokončí první fázi ustanovování Nejnovější přirozenosti Pána Ježíše Krista Boží rodiny, která je a bude prozatím platná jen na Nový Vesmír, ačkoliv pod mou vládu spadá celé jsoucno a bytí Multivesmíru, jehož starý cyklus času je ale řízen jinými duchovními složkami, než jak je tomu v případě Nového Vesmíru. Zatímco všechny předešlé cykly času byly řízeny Starou přirozeností, kdy jsem se jmenoval „Nejvyšší“, aktivace negativního stavu v současném cyklu času si za účelem jeho pozdější eliminace vyžádala změnu Staré přirozenosti na Novou přirozenost, kdy jsem se stal/a Pánem Ježíšem Kristem. Tato Nová přirozenost je ovšem jen přechodnou absolutní substancí a esencí, po níž přijde na řadu Nejnovější přirozenost, kdy se budu jmenovat „Pán Ježíš Kristus Boží rodina.“ Jak už bylo řečeno, tato přirozenost je a bude až do samotné eliminace negativního stavu platná pouze na Nový Vesmír, který funguje na odlišném základu než zbytek Stvoření. Jakost života existujícího v rámci Nového Vesmíru se odvozuje od speciálního módu, který lze charakterizovat jako přípravný stupeň pro plnost života pozitivního stavu, jenž celé jsoucno a bytí zahalí po eliminaci zel a nepravd a po navrácení každé bytosti na to správné místo. Teprve tehdy se Nejnovější přirozenost rozšíří na všechny existující vesmíry. Spouštěčem této události nebývalého rozsahu bude věčné splynutí Bohyně Jany a našich doposud nenarozených dvojčat s absolutnem. Od té doby budou všechny sentientní entity vyjadřovat podstatu života tím nejčistším, nejkrásnějším, nejtvořivějším, nejnaplněnějším a nejláskyplnějším způsobem, jaký zde ještě nikdy v dějinách Multivesmíru nebyl přítomný.

Za uplynulé roky jsem Já, Pán Ježíš Kristus v těle Jany nejprve sám/sama a později se svými nejbližšími spolupracovníky zažil/a bezpočet významných milníků, které celé jsoucno a bytí přiblížily době, kdy negativní stav už více nebude. Psali jsme a šířili novodobé Boží slovo, odhalovali jsme pravdu o podstatě zel a nepravd a při konfrontaci s temnou stranou jsme padlým bytostem ukazovali naše milosrdenství, odpouštění a lásku, prostřednictvím níž zveme všechny marnotratné syny a dcery do pravého domova v nebi. Během přípravné etapy došlo také k velkému třídění zrna od plev, které se viditelně projevilo např. po neuskutečněné návštěvě Jany v Milíčovském lese v Praze, kde proběhlo setkání našich přátel, kteří měli být svědky toho, jak Bohyně na toto místo přicestuje z Duté Země, kam se měla dle tehdejších informací přesunout. Část duší se k nám poté otočila zády, naprostá většina účastníků setkání však z tohoto místa neodjela zklamána, nýbrž posílena, protože jim byla dána možnost poznat se s ostatními, vyměnit si své názory a zkušenosti a vzájemně se podpořit. Třídění pokračovalo i v následujících měsících, přičemž bylo umocněno odhalením několika významných a do tehdejší doby skrytých agentů z pekel, z nichž se někteří posléze sdružili do Antitýmu Boží rodiny, který se ode mne, pravého Boha snaží odvést co nejvíce bytostí. Na lep jim ovšem sedli pouze jedinci se zapouzdřeným srdcem a ti, kdo neznají Nové zjevení, jehož čtenáři a praktikující disponují niterným spojením s Pánem Ježíšem Kristem a využívají vlastní intuici. V minulosti jsem mimo jiné umožnil i několik vzácných setkání spolupracovníků s Janou, s jejímž tělem byl ještě před vstupem do izolace spojen duchovní klíč k „duhovému mostu“, který je nyní pod mojí ochranou, proto nikdy nebude moci dojít k jeho zneužití Pseudotvůrci, kteří jej plánovali použít k útoku na Pravé Stvoření. Jak čas plynul dál, při postupném odhalování pravdy se naši spolupracovníci v lednu 2018 dověděli převratnou zprávu o tom, že základna Mise Boží rodiny bude v Duchovním centru na Nové Zemi v 5. dimenzi, kam se část nejbližších spolupracovníků přesune, aby zde nerušeně mohli pokračovat ve svých posláních. Celý rok s osmičkou na konci byl poznamenán pokračujícím přílivem zásadních událostí, jejichž velká část se odehrávala v zóně vymístění, kde se spustil hromadný exodus padlých bytostí zakončený konverzí do pozitivního stavu. Mezi nejdůležitější milníky patřila např. konverze vůbec prvního Renegáta v historii pekel a odchod Tria Pseudotvůrců, původních zakladatelů negativního stavu do limba, jejichž příkladu už využilo značné množství dalších entit, které čím dál častěji přijímají dar boží spásy. V uplynulý rok také došlo k významnému setkání našich představitelů na Slovensku, kteří zde naplnili důležitou část mého plánu. Totéž léto bylo však poznamenáno i „ukřižováním“ Jany v podobě nehody na koloběžce, která byla způsobena útokem skalární zbraní na nervovou soustavu, jež na zlomek sekundy přerušila spojení mozku s pohybovým aparátem. Nehoda měla za následek tržnou ránu na čele, podlitiny v obličeji, sedřené paže a pohmožděné rameno. Tímto jsme umožnili negativnímu stavu demonstrovat zločinnost technik, jimiž svazuje a ovládá celé lidstvo i ostatní bytosti. Samotný proces této oběti z lásky ke Stvoření byl o deset měsíců později (v červnu 2019) zakončen masivními, avšak povolenými útoky energetickými zbraněmi na její břicho, kdy cítila mnohahodinovou bolest, která byla horší než porod. Cesta Jany byla na rozdíl od Ježíšovy pouti na planetě Nula daleko náročnější, přestože nebyla a nebude umučena na kříži. Její život se skládal z bezpočtu zkoušek, kvůli nimž byly podmínky její duchovní i fyzické existence na hranici snesitelnosti. S trpělivostí, pokorou a důvěrou však dokázala ustát i ten největší tlak a vždy tu byla nejen pro naše spolupracovníky, ale i pro všechny bytosti celého Multivesmíru, kvůli nimž jsme podstoupili hrůzy negativního stavu na vlastní kůži, aby se už nikdy nemuselo toto divadlo znovu opakovat. Důležitou kapitolou se na přelomu roku stala též „Mise statek.“ Obytné stavení nacházející se v česko-německém pohraničí bylo na pět týdnů domovem pro pět našich představitelů (dva z nich zde zůstali i další měsíce). Ti zde čelili silným útokům Pseudotvůrců a Renegátů, snažících se tyto spolupracovníky rozdělit. Pro budoucí eliminaci negativního stavu bylo z mnoha důvodů nesmírně důležité, aby se této epizody zúčastnili vybraní představitelé pospolu právě na tomto místě, které sloužilo jako dočasná duchovní základna Boží rodiny, kde byl navíc vybudován jeden z hlavních portálů vedoucích z pekel do limba, který je využíván bezpočtem bytostí navracejících se do pozitivního stavu. Poblíž tohoto místa došlo na nehmotné úrovni i k propojení Čech a Německa, jež je nezbytné pro pozdější vysvobození určité množiny padlých bytostí. Během půl roku také došlo k ukotvení několika dalších interdimenzionálních bran využívaných ke konverzi. V průběhu jara 2019 jsme pak odhalování převratné pravdy dokončili několika sděleními, v nichž jsme například představili konečnou sestavu první vlny nanebevzatých spolupracovníků, tzv. „12 hvězd.“ Dále jsme pokračovali upřesňujícími informacemi o fungování zóny vymístění, která je pod kontrolou umělé inteligence, datasystému „Alláh & Acrie“, který je přímo spojen nejen s vládnoucími Pseudotvůrci, ale doslova s každou sentientní i nesentientní bytostí v antivesmíru, na nějž tento relativní bůh a bohyně působí. Věnovali jsme se též ukradené transformaci, kdy se nejen moji spolupracovníci v tělech dověděli, v jakém rozsahu temná strana svádí na scestí duchovně hledající a probouzející se lidi. Při této příležitosti jsme zcela poprvé uvedli na pravou míru skutečnost o tom, že žádná bytost z pozitivního stavu nemůže fyzicky navštívit tuto planetu v karanténě, aby se nenakazila virem, který převrací frekvenci a způsobuje pád do pekel. Proto tedy veškerá přistání létajících talířů a osobní kontakty mimozemšťanů s pozemskými kontaktéry pocházejí ze zóny vymístění bez ohledu na zjev, mírumilovnost a láskyplnost. Jen nepatrný zlomek kontaktérů měl a má telepatické spojení s pravými mimozemskými bytostmi z pozitivního stavu, které jsou v zacloněných lodích připraveny na budoucí evakuaci části lidstva do 5. dimenze. S tím souviselo i odhalení o bytostech z Duté Země. Tuto hrubohmotnou realitu nemohou vzhledem k umístění planety Nula obývat pozitivní entity, jež byly ve skutečnosti zfabrikovány Pseudotvůci, s nimiž obyvatelé Duté Země spolupracují a budou se podílet na vítězství negativního stavu. Přestože mohou žít navenek velmi mírumilovně, jíst zdravou stravu a pečovat o životní prostředí, jejich nitro vědomě pracuje pro falešné bohy z pekel, se kterými odstraní vnější problémy zanechaného lidstva a povznesou ho na vyšší technologickou úroveň. Doposud nepříznivý průběh transformace změníme spuštěním Mise Boží rodiny, kdy tato planeta už nebude ve stoprocentní izolaci od pozitivního stavu. Jak už jsem napsal na začátku tohoto sdělení, vzestup Země a části jejího lidu bude tímto navrácen do správných rukou, abychom pomohli duchovnímu probuzení všech, kdo mají v plánu duše seznámit se s nejvyšším stupněm pravdy a zúčastnit se budoucího vytržení z této reality. To bude spojeno s osobními návštěvami spřízněných duší, šířením Božího slova a důkazy o životě mimo tento svět. Novými záležitostmi nabitá sdělení jsme završili odhalením pravých jmen mistrů v Týmu Boží rodiny, jejichž skutečné identity nemohly být známy dříve, z důvodů souvisejících s pozdější eliminací negativního stavu a spásou všech bytostí.

Tímto okamžikem jsme dokončili všechny podstatné úkoly, které bylo třeba vykonat během přípravné fáze Mise Boží rodiny, jejíž spolupracovníci byli k mojí přímé inkarnaci Janě přivedeni během uplynulých čtyř let. Šlo o dlouhou a náročnou cestu vyplněnou nejen mnoha zkouškami, ale i osobním duchovním růstem spojeným s posilováním vlastní intuice, rozšiřováním vědomí a postupným odkrýváním pravdy, jejímž přijímáním a šířením zejména v podobě Božího slova bylo pomoženo mnoha bytostem na všech úrovních. Navzdory útokům temné strany, bolestem, občasným pocitům apatie a beznaděje, ztíženým fyzickým podmínkám a dalším vlivům negativního stavu, jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina společně s Janou vyvedl/a trnitou a úzkou cestičkou přes všechna úskalí až před brány ráje všechny své věrné představitele a spolupracovníky, kteří zde se mnou v lidském těle plnili ta nejnáročnější poslání v dějinách Multivesmíru. Všichni účastníci této Mise do nezbytné míry pochopili účel svého života, smysl svého poslání a nezbytnost tíhy svého kříže, čímž v sobě vypěstovali víru a vědoucnost, odhodili ze sebe přebytečný strach o cokoliv a nechali se vést. Výrazným způsobem jsme pomohli zkrátit trvání negativního stavu, položili jsme základ pro spuštění nadcházející etapy, prošli jsme si předem stanoveným životním plánem a naplnili jsme můj dokonalý plán, který bylo nutné až do nynějška uskutečňovat ve starých podmínkách planety Nula. Při této práci nám asistoval bezpočet pomocníků z Nového Vesmíru, z Pravého Stvoření současného cyklu času i ze zóny vymístění, to vše pod mojí koordinací. Tento svět už příští rok vstoupí do nového desetiletí, během jehož podstatné části bude v plném nasazení probíhat právě se rozbíhající Mise Boží rodiny. Nastanou velké změny ve vnímání lidí a rozevírání nůžek mezi oběma duchovními tábory bude pokračovat. Na ty, kteří mají lásku v srdci, bude probíhající transformace působit blahodárně a pomůže jim v rychlejším vzestupu na duchovní cestě. Většina ovládaného lidstva ale bude stále pokračovat v mrtvém životě, kde bude nadále otročit pro elity, jež svému stádu po příchodu Pseudotvůrců nasadí čip pod kůži. I oni se však po dohrání negativní role navrátí zpět ke mně a připojí se do života v plnosti pozitivního stavu.

Již brzy nastane očekávaná událost nanebevstoupení Bohyně, která propojí nebe se zemí. Po této události nesmírného dosahu už nic nebude jako dřív, protože každý připravený jedinec bude moci od té chvíle být součástí úžasného procesu velkých změn, jaké zde v historii člověčenstva i celého Stvoření ještě nebyly. Celá struktura jsoucna a bytí se v pozitivním slova smyslu otřese v základech a vytvoří ty nejlepší podmínky k tomu, abychom mohli na této planetě nerušeně působit až do rozdělení lidstva a v celém Multivesmíru až do eliminace negativního stavu, po němž přijde na řadu další část naší věčné životní pouti. Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina zde budu stále pro vás a s vámi, abych vás zahrnul vším, co potřebujete pro spokojenou a bezstarostnou existenci.

Tímto z celého srdce děkuji všem představitelům, spolupracovníkům a přátelům na planetě Nula, v Novém Vesmíru i v celém Stvoření za nesmírnou pomoc, oběť, podporu a lásku, kterou jste nám prokázali během přípravné fáze Mise Boží rodiny. Těším se na další etapu naší spolupráce vyplněnou radostí, štěstím, souzněním, smíchem a vzájemným setkáváním. Staré končí a něco úplně nového začíná. Miluji vás všechny a objímám.

S láskou všem bytostem Multivesmíru

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 7. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email