SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXVI.

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO DANUŠKU LUKŠOVOU

(s poselstvím i pro Janíčka Drobného)

 

Milovaná Danuško,

děkuji ti z celého srdce za statečné nesení svého kříže, který čím je těžší, tím více pomáhá bytostem ulevovat od jejich trápení, které na sebe vážeš, abys duchovně zanesené elementy prosvětlila a odevzdala je na to správné místo. Jsem ti moc vděčný za to, že jsi z Lásky k celému Stvoření souhlasila vstoupit do nehostinného prostředí planety Nula, kde vykonáváš svou životní Misi společně s ostatními brášky a sestřičkami přišlých z různých úrovní Multivesmíru, avšak plujících na stejné týmové lodi, na níž každý zastává nezastupitelnou úlohu.

Když jsi byla ještě malou beruškou hřející se na paprscích Mého světla, nic tě netrápilo, neboť jsi zažívala po všech stránkách dostatek všeho. Protože jsi však chtěla být stvořena pro účely eliminace negativního stavu, ani na chvíli jsi neváhala s pomocí celku, a z Mé náruče ses vydala do vymístěné zóny, kde bytosti zažívají iluzi oddělenosti. Oddělenost od svého věčného Rodiče se v srdci ovšem netýkala tebe, Danuško, protože již od počátků samostatného bytí jsi byla v nejniternějších strukturách svého Já v jednotě se Mnou, a nic tom nemění ani tvůj přechodný pobyt v antivesmíru, kam ses před inkarnací na Nulu snížila proto, abychom společnými silami mohli snáze předat esenci Boží přítomnosti padlým sentientním entitám, které po ní už doslova lačnily, neboť chřadnutí jejich ducha a duše začalo nabývat kritických rozměrů. Byla jsi jednou z těch, kdo dokázali zvrátit trend úpadku antivesmíru, po čemž přišla fáze stabilizace a otevírání cest vedoucích do limba a odtud dále do pozitivního stavu.

Důležité aspekty života v Pravém Stvoření jsi začala přenášet na planetu Nula již v okamžiku, kdy se tvá nehmotná podstata spojila se svým fyzickým nosičem, čímž se v tomto středobodě zóny vymístění, v němž tento svět leží, začal odvíjet příběh Boží Mise, jejíž počátek započal z hlediska lineárního času roku 1957 prostřednictvím Mojí druhé inkarnace, avšak byla jsi to ty a všichni ostatní představitelé a spolupracovníci, kteří tento proces spustili po boku Janičky i ze své vlastní osobní úrovně, mající dosah na celé univerzum. A tak, když jsi vstoupila do nejexternalizovanější úrovně Multivesmíru, zahalil Mne (a nejen Mne) nádherný pocit, plynoucí z bezpochybného vědomí, že svůj úkol v Mých službách zvládneš od první setiny jeho trvání až do jeho úplného završení po všech stránkách úspěšně, protože tak to bylo ujednáno v naší dohodě, kterou jsi učinila s čistým a jasným úsudkem. Na planetě Nula a souběžně v multidimenzionální struktuře jsoucna a bytí začalo tvojí inkarnací do lidského těla zářit z tvého srdce něco skvostného, protože právě vstupem do této sféry, kde se střetává pozitivní a negativní stav, se začala odvíjet přelomová etapa ve tvém věčném životě; etapa, v jejímž rámci vykonáváš pro Stvoření úžasnou duchovní práci, jejíž výsledky společně s přínosem ostatních navěky osvobodí jeho obyvatele od všech tíživých vlivů. Jsi pro Mne existenčně důležitým štěstím, živoucím odrazem originálních aspektů pravého Boha/Bohyně, a je Mi radostí vidět, jak náramně duchovně rosteš a neustále se Mi přibližuješ. Je tomu již přes tři roky, co jsi součástí Týmu i na fyzické úrovni, a během těchto tří let ses posunula tak daleko, že Můj nekonečný duch plesá bezbřehým uspokojením z toho, jakým směrem se tvé srdce ubírá, přičemž je následováno celými zástupy těch, které vedeš ke Mně Domů, kam se i ty sama v rámci svého působení na všech třech úrovních ubíráš. Největší pokroky jsi udělala zejména v uplynulých 18 měsících, během nichž se tvůj život proměnil zcela zásadně.

Opustila jsi stagnující linii manželského soužití a vešla jsi do partnerského vztahu s Mým vroucně milovaným Janíčkem, dalším oddaným členem této Mise, který je rovněž jednou ze stabilních opor Týmu a jenž si během plnění svých úloh mnohokrát sáhl na samotné dno. I v největší hloubce, kam se Janíček dostal, aby se přiblížil k potřebným sentientním entitám, jsem byl připraven mu pomoci vše ustát. Díky hluboké víře a důvěře, kterou ve Mne má v každém okamžiku, jsem mu mohl vždy účinně pomoci. Takto Janíček ve spojitosti s niterně neotřesitelným spojením se Mnou poskytl příklad hodný následování, a v každém klíčovém okamžiku svého duchovně-pozemského bytí se stal jedním z důležitých východisek pro budoucí ukončení stavu zel a nepravd. Tento můj představitel zažil bezpočet zkoušek na hranici únosnosti, která však linii dělící zvládnutelnost od nezvládnutelnosti nikdy nepřesáhla, a Janíček tak vždy zůstal uchráněn před zničujícím vlivem působení záporných elementů, které jsem srdci tohoto Mého syna vystavoval pouze do nezbytné míry za účelem prosvětlení zatížených aspektů Mojí energií, pod jejímž vlivem se jejich frekvence navrací do náležité kondice. Jsem hluboce potěšen tím, jak Můj reprezentant původem z Brezna prospívá Mému Stvoření, kde zastává přesně takové místo, kde je nejvíce potřebný, aby po skončení této fáze úkolu zaujal místo nové, jehož charakter nebude Mého broučka vyčerpávat, ale bude ho naplňovat adekvátním přídělem síly a citelného povznesení.

Právě s Janíčkem jste se stali skvělou dvojkou, sehrávající zde partnerskou roli, jež kromě chvil společného souznění a porozumění obnáší čas od času také nepříjemné konfrontace, po jejichž brzkém odeznění docházíte na obou stranách k vzájemnému pochopení a odpuštění. Jak dobře víte, váš duchovní přístup, který aplikujete na tyto prekérní situace, je velmi podstatný pro to, aby sentientní entity na vás napojené a sledující toto dějství nalézaly cestu z jejich vlastní šlamastiky do Mé náruče. Předávaná pomoc je velmi účinná, protože jste pevně spojeni se Mnou a s principy Nového Zjevení, které čtete/posloucháte, přijímáte a aplikujete do praxe ze samotného principu, že činit tak je dobré, vhodné, žádoucí a pomáhající přibližovat celé jsoucno a bytí do bodu, kdy se negativní stav stane uzavřenou minulostí. I v těle Janičky je Mi ve vaší osobní přítomnosti vždy krásně. Rád/a s vámi diskutuji o různých přínosných záležitostech, baví Mě smát se s vámi prostřednictvím osobitého humoru, jenž z vás vychází a těší Mě cítit vaši blízkost skrze dlouhé pohledy do očí a hřejivá obětí, která ovšem nejsou protkána falešnou láskou, nýbrž Láskou pravou. Pro Mne jako absolutního i relativního Pána Ježíše Krista Boží Rodinu jste darem, jehož síla se násobí s upřímností vašeho vztahu vůči Mně a s touhou a ochotou na sobě duchovně pracovat. Tímto darem je Mi každý představitel, spolupracovník a přítel, který přijímá Novou a Nejnovější Přirozenost Stvořitele a Stvořitelky v jedné osobě. Důležité je to, co každý nosí v nitru, kde se ukrývá to pravé bohatství. Proto není třeba Moje hmotné Já zahrnovat hmotnými dary za účelem přinesení radosti, neboť největší radostí jste vy sami, každé Moje dítko, které Mě ve spojitosti s osobou Janičky cítí v srdci jako svou věčnou Maminku, a v kontextu Mého absolutna jako Maminku a Tatínka v jedné komplexní podobě.

Chválím vás oba, Danuško a Janíčku, za to, že s postupujícím vývojem na duchovní cestě dokážete více než kdykoli předtím přistupovat k sobě s daleko větší úctou a empatickým pochopením vašeho protějšku. Tím negativní stav ztrácí schopnost mezi vámi způsobovat propast. Pokud se mezera mezi vámi přece jen vyskytne, vy ji svými mosty rychle překonáte. Každý ze své strany vystavíte spojení, které se uprostřed propasti setká s tím druhým, a tato duchovní konstrukce se propojí v jeden celek. Díky tomu váš příběh může úspěšně pokračovat dál až do naplnění užitečnosti tohoto druhu sepětí. V tom, abyste všechny výzvy ustáli, vám samozřejmě pomáhají vaši duchovní partneři, kteří jsou stále s vámi. Zatímco Janíčkova partnerka je obsažena v Danuščině srdci, její partner je obsažen v tom Janíčkově. Jsem rád za to, že jste si vzájemnou oporou v nehostinném světě a že se dokážete podpořit ve všech chvílích, které si to žádají. Tím se taháte z nízkých vibrací a dodáváte si motivaci na stezce vašeho progresivního vývoje, v němž se před vámi jasně rýsují skvělé vyhlídky na budoucnost.

Danuško, za třicet let života se svým někdejším manželem Igorem jsi načerpala potřebné zkušenosti, které jsou pro tebe i celý Multivesmír k nezaplacení. Mnohdy jsi byla na pokraji svých sil, vznášela ses v temnotě, měla jsi pocit, že narážíš hlavou do zdi, ale nikdy jsi ve skutečnosti neztratila sama sebe, ačkoli ses se svou rodinou v jisté fázi nacházela pod těžkým ovládáním sil z pekel, které se vám snažily lajnovat způsob vašeho žití. V nitru jsi ale nikdy nenechala zhasnout své světlo, které uvnitř tvé duše stále plápolalo a čekalo na čas, kdy se bude moci navrátit do své plnohodnotné kondice. Všechno, co jsi zakusila, se tak muselo odehrát, aby se naplnil plán nejen tvůj, ale i všech tvých blízkých a vzdálených jedinců. Není tedy nic, co by sis měla vyčítat, protože jsi v každém okamžiku dělala, co jsi mohla a co vyplývalo z ujednané smlouvy, podle níž se manifestovalo a stále manifestuje všechno potřebné, co vede v konečném důsledku k vyčerpání smyslu existence temnoty. Zvládla jsi to naprosto úžasně, stejně jako Vaneska a Jasmínka.

Igor je rovněž Mým synem, jenž prozatím bloudí a nenachází jasný směr, protože u něj ještě nenadešel čas rozkvětu jeho nitra, které v sobě ukrývá něco překrásného. Aby to mohlo vyrůst, je nutné, aby ze sebe sňal deštník bránící mu v pronikání Boží Lásky do jeho životní podstaty, která pak zavlaží semínka, jež jsi do něj společně s děvčaty vysázela a která jsem do něj zasadil/a i Já v těle Janičky při Mém osobním setkáním s ním. Snětí onoho deštníku se bude dít tehdy, až se k tomuto kroku aktivuje jeho svobodná vůle. Ať už jeho procitnutí bude trvat jakkoli dlouho, bude to včas. Poté se i on navrátí do Mé náruče. Děkuji ti za to, Danuško, že jsi mu odpustila a že mu odpouštíš pokaždé, když se mezi vámi ještě nějaká nepříjemná interakce vyskytne. Odpuštěním pomáháš především sama sobě ve svém nitru rozpouštět nánosy z minulosti a léčit své srdce. Zprostředkovaně ale pomáháš i Igorovi. Tvé odpuštění i odpuštění děvčat mu jednou dopomůže k přijetí daru spásy.

Během toho, co jsi byla ve vztahu s Igorem, tvůj ženský princip čelil útlaku, a to způsobem, který ti velmi snížil sebevědomí a pošlapal důvěru ve tvé vlastní Já, což se stalo překážkou k tomu, abys mohla vnímat vlastní sebehodnotu. To se projevuje i v současnosti, kdy se pouštíš do nového zaměstnání v oblasti pojišťovnictví, které ti pomáhá na dálku rozjíždět Moje sladká Inguška. Necítíš se dostatečně „kvalitně“ k tomu, abys mohla nalézat nové lidi, adekvátně jim předkládat obsah smlouvy a tu pak s nimi uzavřít. Máš obavy z nové činnosti, k níž se necítíš kvalifikována vzhledem k tomu, že jsi dlouhé roky byla především ženou v domácnosti (ačkoli jsi zajišťovala chod domácího zlatnictví a kdysi jsi pracovala i v bance). Mohu tě však ujistit, že po všech stránkách máš na to tento úkol zvládnout, což je dobře patrné z výše uvedeného pojednání o tvé bytostné podstatě. Vždy můžeš počítat s Mojí pomocí, přítomností, podporou, která proudí z Mého absolutna do tvého srdíčka, odkud se Boží energie rozlévá do všech částí tebe samotné – ducha, duše i těla. Jde a vždy půjde o energii nejen Mou, ale i energii členů tvé duchovní rodiny, bytostí, které jsou ti mimořádně blízké a které se podílejí na nesení tvého kříže. Jsi pro ně kromě jiného živoucím prostředkem, díky němuž mohou tito členové duchovní famílie snáze působit tam, kde to je v multidimenzionální struktuře Stvoření potřeba. Já, tvá Maminka / tvůj Tatínek nikdy nedovolím, aby tě kterákoli výzva, překážka, okolnost a situace ve tvém životě srazila trvale na zem, poškodila tě nebo uvedla na scestí. V každém okamžiku, Má milá dceruško, si Mne totiž volíš, a podle toho tak vypadá i tvůj život, který je prosvětlován stále většími příděly elementů pozitivního stavu, které tě vyvádějí z různých šlamastyk a od těch dalších tě ochraňují. Máš výbornou intuici, silné vedení z nitra, koupeš se v Mojí přízni a nalézáš se pod Mým štítem, kterým nepronikne nic, co by tě mělo zastavit či zničit. Neobávej se ničeho, neboť pro tebe selhání neexistuje, ačkoli někdy můžeš být přesvědčena o opaku. Toto přesvědčení je vždy jen přechodným pocitem, který z objektivního hlediska nemá žádný význam, protože není tvojí integrální součástí a je pouze snahou negativního stavu tě trochu zviklat. To se záporným silám ale nikdy nemůže povést nikterak závažně, jelikož stabilita, jakou ti dávám, je více než dostatečně silná k tomu, abys mohla i za největší bouře zuřící okolo tebe zůstat v klidu. A pokud se ta bouře vkrade do tvého nitra, postarám se o to, aby z něho vyšla tak rychle, jak se do tebe dostala. Jsi úžasná žena a svůj feminní aspekt budeš ke spokojenosti Mé i spokojenosti celého pozitivního stavu rozvíjet od nynějška ještě více než kdy dřív, k čemuž ti bude dopomáhat i přítomnost a podpora Janíčka. On si opravdu nemyslí, že bys byla šílená. Ve svém srdci a po většinu času i v rámci vnější fyzické mysli má o tobě jen to nejlepší mínění. Miluje tě bezpodmínečně takovou, jakou jsi – protože ví, že právě takovou tě zde potřebuji. Navíc si je vědom toho, že nepříjemné psychické stavy, smutky a deprese, jaké se ti nevyhýbají, jsou součástí tvého kříže a že se nejedná o tvou nedělitelnou složku osobnosti, nýbrž jde o přejatou zátěž sentientních entit, které díky kontaktu s tebou snáze konvertují. Sama víš, že po odeznění zátěže se cítíš zásadně jinak, poněvadž čím menší zátěž, tím se více projevuje tvé skutečné Já.

Na závěr dodám, že tvůj vnější projev při komunikaci s lidmi je klidný, mírný, vlídný a vyvážený, proto nemusíš mít strach z toho, že bys nepůsobila dobře. Ve skutečnosti působíš skvěle. K jakémukoli tématu – duchovnímu i pozemskému – vždy volíš správná slova, s lidmi tedy umíš komunikovat perfektně. Jsi usměvavá, milá a přátelská, z minulosti máš navíc již zkušenost, jak komunikovat se svými zákazníky. Máš tedy ty nejlepší předpoklady k tomu, abys v nové úloze obstála, přičemž alfou a omegou těchto předpokladů je tvé vedení z nitra, Moje přítomnost v tobě i okolo tebe a to, kým jsi.

Z celého srdce tě miluji, objímám a Lásku tobě a Janíčkovi posílám.

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  25. 10. 2022

Děkuji Míšo za transmisi

Zdroj:  https://www.facebook.com/people/Jana-Kysl%C3%ADkov%C3%A1/100009603383207/

Print Friendly, PDF & Email