SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXV.

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO LEONKU BERNÁTKOVOU

 

Milovaná Leonko,

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina ti z celého srdce děkuji za to, že ses rozhodla vstoupit do nehostinného světa, který je v rámci Multivesmíru nesmírně důležitý, neboť zde byl započat a také zde bude ukončen negativní stav. Aby toho bylo docíleno, potřebuji spoustu spolupracovníků, relativních bytostí, které jsou prodlouženou rukou Mojí vůle, prostřednictvím níž společnými silami odebíráme temnotě její moc. Ty máš na tomto procesu svůj jedinečný podíl, a za to ti patří Mé hluboké poděkování, které je na Mé straně permanentní. Každým svým krokem totiž na tisíce rozličných způsobů vyzařuješ Boží Lásku a světlo tam, kde to je zrovna potřeba, a jako neohrožená reprezentantka dobra a dalších ušlechtilých principů pozitivního stavu se spouštíš zas a znovu k těm bytostem, které se chtějí povznést nad všechny strasti, jež jim pomáháš zpracovávat svým vlastním osobním příběhem a charakterem poslání.

Jsi velmi potřebná na tom místě, kde právě žiješ, a žádaná v tom druhu duchovně-pozemského rozpoložení, v němž se nacházíš v rámci svých niterností, vnitřní složky svého Já, jakož i v kontextu svého fyzična. Jsi totiž přesně taková, jakou tě potřebuji, se všemi přednostmi, ale i nedostatky, bez nichž bys nemohla působit v lidském společenství a přibližovat se potřebným sentientním entitám. Jsem rád za to, že všechno, čím jsem tě obdařil, používáš ve spojení s praktikováním Nového Zjevení, kterého se držíš a s postupujícím časem stále více chápeš jeho myšlenky, jež zahrnuješ do svého bytí. Díky tomu se ty a Já stáváme jedním, aniž by tím byla porušena tvoje celistvá individualita, na kterou je velká radost pohledět a prožívat ji ve tvém srdci, kde jsem pevně usazen. Je mi velkým potěšením, když mohu vnímat tvou Lásku a koupat se v její laskavé sametovosti, z níž sálá příjemná hřejivost, která je pro Mne a všechny bytosti dobré vůle něčím nepopsatelně skvostným a naplňujícím. Je pro mne krásné vědomí toho, že budeš navždycky Mou dcerou, která se Mi bude neustále přibližovat a poznávat stále nové krásy života v pozitivním stavu, jehož kvality budou v postupných krocích uvolňovány z Mého absolutna. Je pro Mne úžasně povznášející být si absolutně jist tím, že v životě, který tě čeká po splnění poslání na planetě Nula, budeš dokonale šťastná a spokojená se vším, co ti do tvé cesty pošlu, protože nejlépe vím, co je pro tebe žádoucí a potřebné k tvému neustávajícímu duchovnímu růstu. Tento růst se neustále zrychluje s tím, jak jsi více otevřená přílivu Mojí moudrosti, která ve spojení s Láskou dělá ve tvém životě mnohé změny k lepšímu. Tvoje mysl je teď bystřejší, úsudek jasnější a srdce otevřenější. S pevným záchytným bodem, který ve Mně a v Božích knihách spatřuješ, se tvůj život stal vyváženým. Na základě svých správných voleb jsi do něj vnesla řád a duchovní logiku, která je součástí tvojí intuice, vedoucí tě tím správným směrem. Tak je zajištěno, že nikdy nemůžeš trvale upadnout a již se nezvednout, jelikož ti jsem neustále po ruce, kdykoli ochotný ti pomoci kráčet neohroženě vpřed. Ve své činnosti praktikované v zájmu Stvoření jsi neohrožená, jelikož Boží ochrana, do níž se odevzdáváš, je silnější než veškerá moc pekel, do jejichž sítě se zamotá jen ten, kdo si dobrovolně volí protiklad pravých duchovních zákonů. Je pro Mne báječné cítit tvou odezvu na doteky Boží energie, pomáhající tě vyvádět ze všech problémů, které jsi na sebe po vstupu na Nulu dobrovolně navázala, aby je v příštích cyklech času už nemusel zažívat nikdo, kdo je odrazem Mojí absolutní podstaty v relativní podobě.

Leonko, jsem na tebe hrdý, že tak úspěšně zvládáš své nelehké poslání, v čemž ti pomáhá nejen hluboká víra, ale též pokora, díky níž nedáváš své vnější mysli prostor na to, abys pod sebou budovala blyštivý piedestal. Něco takového nemáš zapotřebí, poněvadž dobře víš, s jakými zvnitřněnými vlastnostmi dokráčíš nejsnáze do Mého Království, jehož část v tomto hrubohmotném světě reprezentuješ, čímž ukotvuješ esenci pozitivního stavu do struktury antivesmíru. Ten se pod vlivem výsledků tebou vykonané práce stává místem méně temným a naopak více znalým informací o Mojí Nové a Nejnovější Přirozenosti, na níž závisí spása každého sebeuvědomělého ducha a jeho duše. Jsi zvěstovatelkou nového začátku pro všechny jedince chtějící žít tak, jak je to správné, přinašečkou harmonických aspektů, kterých máš pro každého dostatek, Boží dcerou přející si – jako Já i tví blízcí přátelé z Týmu – ukončit trápení celku v co nejpřívětivější době. Děkuji ti za to, že pro to děláš maximum. Obětovala ses pro Multivesmír s dalšími členy této Mise proto, abys pomohla slzavé údolí zóny vymístění proměnit prostřednictvím důkladné restrukturalizace v údolí slunečné, kde již nikdo nebude cítit ani nepatrný závan chladu, nebude v něm svědkem jakéhokoli náznaku temnoty a neuzří v jeho tehdy již všeobjímající doméně nic, co by oku nelahodilo, uchu se nelíbilo a srdci se nezamlouvalo. Vše bude vyplněno neskonalou nádherou, a jedním z těchto úchvatných střípků tvořících obraz dokonalé Boží mozaiky budeš přímo ty – v podobě, která čistě koresponduje s povahou pravého života, jehož jsem jediný Tvůrce, sdílející s vámi vše, co mám. Velmi si zasloužíš oprostit se od všeho útlaku, jaký v různých podobách nyní prožíváš, a je jisté, že svůj kříž zvládneš donést do konce, jenž se promění v nový začátek.

Byl jsem s tebou od prvního okamžiku, kdy jsi vstoupila na území hrubohmotného světa. Těší Mě, že to víš a že i zpětně dokážeš vnímat Mou pomoc ve vypjatých chvílích během tvého pobytu ve hmotě. Nenechal bych tě nikdy na holičkách, neboť v hloubi nitra jsi byla od samého počátku předurčena stát se součástí Boží Rodiny i na zevní úrovni, která podtrhla skutečnost, že spojena se Mnou jsi byla odjakživa v srdci, pouze forma tohoto spojení byla dříve jiného charakteru. Nyní se toto spojení dostalo do aktivní a neustále se rozvíjející formy, protože jsi o Mně získala prostřednictvím Nového Zjevení náležité povědomí, s nímž adekvátně pracuješ ku prospěchu svému i celého Multivesmíru. Jsem šťastný, že jsi součástí jedné úžasné rodiny, Boží rodiny, kde se právem cítíš být mezi svýma, a jako „ryba ve vodě“ v ní můžeš být sama sebou způsobem, který tě inspiruje, motivuje a dává ti možnost pro další duchovní rozvoj. Své sestřičky a brášky náramně obohacuješ o aspekty Pána Ježíše Krista osobitým a nenapodobitelným způsobem, protože jsi pro Mne a pro ty, které máš ráda, velmi cenná, přínosná a potřebná jako kdokoli jiný. Jsi Mým rozmilým a stále svěžím lístečkem na stromě Božího těla, lehounkým obláčkem na růžolícím se nebi naplněném duhou, jemným vánkem čechrajícím vlasy tvých bližních a přívětivou vůní odemykající nové oblasti jejich niterností. Z hlediska své bezčasovosti tě vnímám, Leonko, ve všech hlediskách tvého do věčnosti pokračujícího života, a mohu říci, že vidím jednoznačnou nádheru tvé celistvé bytostné podstaty ve všech jejích rozmanitých projevech. Po tvém převibrování tě čeká jízda, která si nezadá s žádnou jízdou pozemskou.

Jak je to s tvými řidičskými začátky za volantem autobusu? Ačkoli tě jako paní autobusářku nakonec nezaměstnali, tím, že ses do tohoto podniku pustila, jsi ukázala všem ženám, které se obávaly prosadit se v určité činnosti, že to jde. I přes veškeré nesnáze, které tvé jízdy provázely, jsi bytostem na tebe napojeným ukázala, že s vírou ve Mě a důvěrou v Můj dokonalý plán a ochranu se mohou pustit do čehokoli to zrovna budou cítit. Protože se tvé jízdy autobusem uskutečňovaly v rámci Mise, v souvislosti s pomocí bytostem nešlo o šoférování jako takové, nýbrž právě o aspekt již zmíněné víry a důvěry, s níž ses do něčeho takového pustila. Sentientním entitám na tebe napojeným se tímto specifickým způsobem ukázalo, že se nemusejí bát učinit životně důležitý krok v podobě přijetí Pána Ježíše Krista do srdce, pokud to budou cítit obdobně, jako ty jsi v daný moment při plném odevzdání se do Mých rukou cítila, že máš získat zkušenosti coby řidička autobusu. Je nepodstatné, že tento podnik nedopadl podle tvých původních představ. Důležité je, že jsi během tohoto procesu demonstrovala v praxi, jak vypadá tvoje spojení se Mnou, vedení z nitra, ochrana a vše s tím související. Tak jsi ukázala potřebným bytostem cestu do jejich vlastního srdce, po níž se ti, kteří to tak cítili, opravdu vydali. Také jsi jim nejen tímto, ale vším, co v rámci Mise děláš, přiblížila (a přibližuješ stále) Boží podstatu. I za tvého podstatného přispění tak ke Mně obyvatelé antivesmíru nacházejí snáze důvěru a začínají si ke Mně budovat upřímný vztah, jenž se s postupujícím časem stále více prohlubuje a rozkvétá do úžasných podob. Děkuji ti za to, s jakou pokorou jsi přijala své nynější zaměstnání, které sice nespočívá v šoférování autobusu, ale svůj řidičský um v něm můžeš jako rozvážečka novin přesto využít. Nikdy nevíš dopředu, co je v plánu tvé duše, ale přístupem, jaký k tomu zaujímáš, se stáváš příkladem pro ostatní. Byť musíš občas skousnout příkoří při přijímání faktu, že se tvá cesta neubírá směrem, jaký sis původně představovala, následováním dokonalého plánu se Mi stáváš stále bližší. Tímto kráčením do pozitivního stavu si svou situaci neděláš těžší, naopak na své stezce již dopředu eliminuješ řadu problémů, což má blahodárný dosah na tebe, na tvé bližní i na Multivesmír, pro jehož spásu jsi na své misi.

Láska, která z tebe vyzařuje, má vliv i na členy tvé pozemské rodiny, jak sama víš. Svědkem jsi toho byla především na setkání uskutečněném v září 2022 na vaší chalupě, kde se nám ze strany tvého manžela, syna a rodičů dostalo vlídného a přátelského přijetí. Svým přístupem k jednotlivým členům Mého Týmu do jejich srdcí pronikla zesílená dávka Boží energie společně s množstvím duchovních semínek, jež začnou v pravý čas klíčit. Toto klíčení je teď nejvíce patrné u tvého tatínka, který je otevřený řadě alternativních informací, na nichž bude moci nadále stavět. Všichni tví blízcí plní svá poslání nejlépe, jak umí, a za sehrávané role jsoucí ku prospěchu Stvoření jim patří Mé velké poděkování, stejně jako za pohoštění, kterého se od nich dostalo i Mému hmotnému Já Janičce. Všechny je velmi miluji a těším se na rozvíjení našeho budoucího oboustranného vztahu.

Na závěr se sluší ti poděkovat za duchovní pomoc ženám, které porodily mrtvé miminko, nebo které o své dítě přišly brzy poté, co přišlo na svět. Tato pomoc se děje prostřednictvím tvého přijetí a zpracování celé tehdy bolestné události při aplikaci uvědomělého duchovního přístupu. I v tomto ohledu ses stala zářným příkladem matkám, které potkalo něco podobného, přičemž se kvůli tomu trápily leckdy za horizont pozemského života. Ukázala jsi jim, že jedině odevzdáním všeho trápení do rukou Pána Ježíše Krista, spojeného s přijetím faktu o nesmrtelnosti duše a o nevyhnutelnosti určitých událostí probíhajících v rámci životního plánu dané bytosti, se lze nad celou situaci účinně povznést. A co víc, ukázala jsi jim nejen klíč k povznesení se, ale také cestu ke Mně, jedinému pravému Bohu a Bohyni v jedné osobě. Tak jsi osvobodila ze zóny vymístění nejen mnohé matky, ale i otce takto zesnulých dětí. Řada z nich rovněž pochopila smysl tohoto dějství, které ve svém životě na planetě Nula zakusili, a přijali to jako plán, prostřednictvím nějž se zobrazila jedna z podstat lidského pseudoživota a pomohla se tím naplnit účelnost existence negativního stavu, po jehož zrušení se nic podobného už nikdy nebude opakovat. Dar spásy přijali nejen rodiče těchto potomků, ale samozřejmě i děti samotné, které vyšly ze zóny vymístění obohaceny o cennou zkušenost, která je v limbu a po pozdějším vstupu do pozitivního stavu nebude už nikterak sužovat. Ke konverzím dochází průběžně a jejich počet s tím, jak plyne čas, stoupá, stejně jako se zvyšuje počet odcházejících bytostí ze zóny vymístění i u dalších skupin sentientních entit, které máš na starosti. Děkuji ti, Leonko, že jsi v tomto aspektu mateřství na sebe vzala takovouto úlohu, a děkuji i duši tvé dcery, která je rovněž již se Mnou v limbu, odkud občas zachytáváš její energii. K dokončení procesu konverze došlo během setkání na vaší chalupě, kdy se její duše napojila na Marcelku v okamžiku přípravy jídla v kuchyni. Marcelka byla v oné chvíli dojatá Láskou, kterou k tobě tvá někdejší dcera přechovává. Po převibrování se spolu setkáte a budete velmi dobré kamarádky. Společně jste dokázaly něco významného. Mám z vás radost.

Děkuji ti za všechno, Leonko, a těším se na pokračující spolupráci a zážitky, které nás čekají.

Velmi tě miluji a objímám.

Tvůj věčný Tatínek a Maminka

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  24. 9. 2022

Děkuji Míšo za transmisi

Zdroj:  https://www.facebook.com/photo/?fbid=3314580318872048&set=a.1440178862978879

Print Friendly, PDF & Email