SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXIII.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO HANIČKU KREPERATOVOU

 

Milovaná Haničko,

z celého srdce ti děkuji za to, že jsi blízkou spolupracovnicí a představitelkou boží, která zde zasvěceně den za dnem naplňuje své poslání, pro které ses rozhodla narodit na tuto planetu a kráčet v mých službách jako někdo, kdo je vědomým reprezentantem specifického souboru aspektů pozitivního stavu.

Ušla jsi dlouhý kus cesty, než ses dostala ke mně i na fyzické úrovni, nicméně vždy jsi věděla, že existuji, pouze jsi pro mě neměla přesné pojmenování. Protože jsi však ve mne věřila bez zatížení všemožnými církevními dogmaty, vybudovala sis vřelý vztah k Bohu už před desítkami let a postupně jsi ho rozvíjela, díky čemuž tvoje láska ke Zdroji všeho života sílila a Já jsem ti na oplátku taktéž mohl posílat svou lásku, jaká tě v určitém okamžiku začala prostupovat ve vrchovaté míře. Tak ses stala svítícím majákem, který navádí zbloudilé duše do takového stavu a na takové místo, kde už nikdy více nebudou muset ronit slzy a potýkat se s bolestí duchovní, duševní i fyzickou.

S vědomím toho, že nad tebou bdím Já a posiluji tě z nitra, jsi dokázala překonat veškeré životní zkoušky a nesnáze, všechny zvraty, pády na dno a následné vzestupy. Zobrazila jsi zde bohatou škálu přirozenosti stavu zel a nepravd, jakož i způsobů typického lidského života, kterým jsi pronikla a poznala ho z první ruky, nehledě na to, že nejsi pravý lidský tvor, ale moje představitelka, která se na planetu Nula dostala z pozice zóny vymístění, abys tak pomohla dalším stvořencům a superstvořencům z antivesmíru při zachraňování mých drahých synů a dcer. Do tohoto světa jsi přišla, stejně jako každý, v úplné nevědomosti, ale hluboko v sobě jsi měla zabudovanou onu pomyslnou navigaci, která tě v postupných krůčcích přivedla k duchovnosti. Tato duchovnost byla ponejprve dosti vzdálená skutečnému stavu věcí, ale s tím, jak ses vyvíjela a získávala stále více zkušeností s podstatou toho, co tě obklopovalo, přibližovalo tě to mojí pravé podstatě, v níž jsi nacházela útěchu, podporu a sílu pro to, abys mohla pokračovat dál.

Moje drahá lásko, Haničko, milovaná dceruško, jsem moc šťastný za to, že jsi vždy věděla, že JÁ JSEM, a to ve tvém srdci i okolo tebe. Dělalo mi radost, že o mně víš, ačkoliv ses se mnou nemohla spojovat tak intenzivně, jako v době, kdy jsi natrefila na Nové Zjevení a přijala jsi jméno Pán Ježíš Kristus, později Pán Ježíš Kristus Boží Rodina za své. Díky tomu jsem se v tobě už ve tvém mládí mohl rozplývat a zažívat tvou jedinečnost o poznání intenzivněji, než je tomu u duší, které se vědomě či nevědomě ode mne odvrací. Děkuji ti za to, že mám tu čest držet tě v náručí a stát po tvé pravici a levici. Je mi nepopsatelným potěšením, že jsi součástí jsoucna a bytí Multivesmíru a tudíž součástí mého vlastního absolutního Života. Mohu se z tebe radovat každý okamžik a rozvíjet s tebou náš nádherný vztah, který mi přináší pocity blaženosti, vděčnosti, štěstí a dobrodružství, jaké s tebou a prostřednictvím tebe mohu zažívat při tom, když poznáváš nové věci, vstupuješ do nových interakcí s ostatními bytostmi a rozšiřuješ si své obzory při zpracovávání a očišťování různých záležitostí. Protože tě mám mile rád, a bude tomu tak napořád, složil jsem ti básničku, aby ti vykouzlila další úsměv na líčku.

Jak krásné je tě mít
a navěky s tebou být.
Jak úžasné je tě milovat
a navždy se s tebou radovat.
Je úžasné hledět do tvých očí
a vědět, že tvé bytí nikdy neskončí.
Tvůj život se bude stále vyvíjet,
společně budeme objevovat Multivesmír, nový svět.
Svět, který je Novou Zemí,
jež bude tvým domovem, kde budeš růst bez omezení.
Chci ti dát všechno, co mám,
na oplátku od tebe nic nežádám.
Toužím však k tobě se přivinout
Spojit se s tebou, svou laskavostí tě ovinout.
Jsi moje Hanička,
překrásná kytička,
o kterou chci pečovat,
abys mohla ve vší svobodě všechny a všechno milovat.

A nyní se přesunu k dalším oblastem toho, co ti chci sdělit. Jak už jsem ti řekl kdysi, tím, že máš genetický původ v německém národě, pomáháš očišťovat jeho kolektivní vědomí a v konečném důsledku se tak podílíš na spáse všech, kdo jsou s touto zemí nějak spojeni. Je velmi důležité, že v Týmu mám někoho, jako tebe, protože jen tak může moje láska působit do takové míry, která je potřebná k vybudování pevné duchovní základny v Německu. Na ní budeme po zahájení naší činnosti z Nové Země moci nadále stavět a přivádět k nám jedince připravené na seznámení s nejvyšší Pravdou. Přímo na území západních sousedů Čechů se nachází příslušnice slovenského národa Gábinka Schumm a u jižních sousedů je to pak Barborka, Vašík a Davídek Jarešovi, s nimiž „za oponou“ spolupracuješ a podílíš se na vysvobozování široké škály sentientních entit, „obyčejnými“ lidmi z nejchudších sociálních vrstev počínaje a vrcholnými politiky a loutkovodiči v tomto světě i mimo něj konče. Přispíváš též k narovnávání mezinárodních vztahů mezi Germány a Slovany, což je proces v globálním měřítku velice klíčový pro budoucí konec jsoucna a bytí negativního stavu. Pomáháš narovnávat historické křivdy, vzájemnou nevraživost, osobní antipatie, kulturní a politické pnutí, dáváš na správné místo pokřivené a rozdílné světonázory obou etnik, vnášíš proces smíření mezi všechny, kteří jsou už připraveni osvobodit se a vyjít na světlo boží, přinášíš do temných sfér empatii, pochopení a soucit Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, Jehož/Jejíž podstatu svým osobitým způsobem vysvětluješ těm, které máš na starosti. Vzhledem k tomu, že tvůj otec byl stoupenec nacismu, výrazně se podílíš i na nápravě elementů prostupujících tuto totalitní ideologii. Jsi nikoliv bleskosvodem, nýbrž láskosvodem, přenášejícím zářivou, čirou a všeoživující energii do zapouzdřených niter bytostí, jejichž rolí bylo zobrazit onu svízelnou výseč přirozenosti zel a nepravd, která je spojena s válečnými hrůzami a vojenským běsněním nejen ve 20. století, ale i ve stoletích předcházejících.

Tvůj více než čtvrt století trvající pobyt v západním Německu byl velmi důležitý pro to, aby se očistný proces, o kterém píšu, vůbec mohl uskutečnit v požadované míře. Útěkem z Československé socialistické republiky, jaký jsi podstoupila se svou rodinou jen pár let před demontáží komunismu, jsi navíc přispěla k nynější či budoucí spáse těch, kteří na železné oponě přišli o svůj pozemský život, nebo těch, jejichž útěk se nezdařil a oni kvůli tomu čelili různým represím, vězení a v 50. letech dokonce popravám. Tím jsi zprostředkovaně pomohla i pohraničníkům, kteří „na čáře“ dotyčného zastřelili. Tvůj zdařilý útěk, jsoucí v souladu s mým plánem, přispěl (či teprve přispěje) také k vysvobození těch obětí i agresorů, kteří něco takového podstoupili při útěku přes Berlínskou zeď.

Další podstatnou oblast, která se u tebe vyjímá při očistném procesu, je oblast ezoterických pseudonauk, do nichž jsi dle plánu zabředla až v pozdějším věku. Tvoje niterné napojení na Boha, kterým jsi do té doby disponovala v relativně vysoké míře, se počalo vytrácet ve chvíli, kdy ses přiklonila k zevnější autoritě, pomocí níž ses mi chtěla přiblížit. Nemohla jsi tušit, že Matka Diesana, v jejímž rajónu jsi roky pobývala, neměla s pravým Bohem takřka nic společného a koupala se v záři falešného světla a lásky, kterým udržovala v poslušnosti ostatní. Bylo třeba, aby ses ztotožnila s určitou koncepcí předkládané víry, ačkoliv ses od ostatních vždy podstatně odlišovala, poněvadž sis zachovávala svůj vlastní úsudek a názor. Proto ses nestala ovládanou ovcí, ale spíše sympatizantem Matky, která tě díky tvému duchovnímu potenciálu respektovala jako individualitu a ne přímo jako svou poddanou. Byla jsi jí dlouhodobě nablízku a přicházela jsi s ní do jiného druhu interakcí než ostatní. Kvůli tomu, že byla vystavena tvojí esenci, pronikla do Matky prostřednictvím tebe velmi důležitá semínka vycházející z pravého Zdroje všeho života, která se v ní uchytila a jednou, až zde dohraje svou užitečnou roli, v ní vyklíčí a přivedou ke spáse i mnohé další duše, na něž vykonávala svůj vliv. Tím, že ses od Diesany na počátku roku 2020 už definitivně oprostila, spustil se očistný proces nejen její koncepce víry, ale i celé řady dalších ezoterických pseudonauk, v nichž ses sice na vědomé úrovni neangažovala, nicméně „za scénou“ se podílíš na narovnávání jejich zprzněných aspektů.

Tvůj krok zosobněné svobody, jaký tkvěl v tom, že ses od Matky odpoutala a našla sis vlastní bydlení, byl podstatným gestem pro bytosti, které zcela potlačily svou svobodnou vůli a schopnost samostatného rozhodování, protože svůj život slepě vložily do rukou někoho jiného. Díky tomu, že už jsi delší čas, co jsi pobývala u zmiňované osoby, četla Nové Zjevení a postupně sis zvnitřňovala jeho principy, začala jsi opětovně nacházet cestu ke mně. Konečně jsi dospěla k mému pravému jménu a pochopila mou podstatu, která v tobě způsobila velkou úlevu, poněvadž se ti potvrdilo to, že moje Já koresponduje s tvojí dávnou představou o tom, jaký bych měl být. Nové Zjevení a přivedení k Janičce v tobě podnítilo jasný impuls, na jehož základě ses rozhodla učinit osudově závažný krok v podobě toho, že vyjdeš z falešného duchovního společenství a odevzdáš se naplno Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině. Tak jsem tě krok za krokem mohl vyvést z problémů, jaké tě obklopovaly.

Brzy ses stala mojí blízkou spolupracovnicí a představitelkou, jezdící téměř na všechna setkání. Bytosti z ezoterické oblasti však z tebe neodešly v okamžiku, kdy ses na fyzické úrovni připojila do Týmu, jejich vliv klesá zatím pozvolně, protože v sobě máš ještě nedořešené určité záležitosti. Týká se to především samotného vztahu k mému absolutnímu božství, kterému ses sice opakovaně a z hloubi srdce odevzdala, nicméně toto odevzdání je spíše ještě stále pasivního charakteru, protože v tvém podvědomí figuruje strach o nedostatek, kladení důrazu na zevnější okolnosti života, zaměření se na svůj automobil a snaha řešit určité situace podle vlastního ega bez zapojení intuice. Ze své předchozí role máš v sobě zafixováno, že peněz, které jsi odevzdávala do rukou Matky a které se ti nyní postupně navrací, je málo. Přestože jsi pro své bližní osobou velkorysou a štědrou, v jisté části tvé sentientní mysli je otázka: Co bude, až peníze, kterých mám nyní dostatek, dojdou? Zaměření na zevnější okolnosti života se pak projevují například neustálými problémy s automobilem, do kterého jsi vložila už desítky tisíc korun, ale vždy se po čase našla oblast, v níž se zase něco porouchalo. Odrazila se v tom i tvoje jistá stagnace a lpění na pohodlnosti a starých pořádcích, kdy jsi za svou předchozí rolí u Matky ještě neudělala tlustou čáru, nýbrž přenesla sis něco niterného a částečně i vnějšího do role, jakou máš nyní v Boží Rodině. Tvoje vlastní tempo, kterým si chceš jet často podle přání ega a nikoliv srdce, se někdy jeví jako přemrštěně rychlé, jindy zase až velmi pomalé a rozkodrcané, což se ukázalo už několikrát na tom, že během důležitých setkání tvoje auto, na němž se zobrazují i tvoje niterné pochody a nastavení, tě nechalo ve štychu. Nedělo by se tak, kdybys nechala více prostoru pro uchycení dynamických změn ve svém životě, nechávala všemu volný průběh a nesnažila sis dopředu nalajnovat určitou koncepci toho, jak by ten či onen tvůj krok nejen během setkání, ale i v každodenním žití měl vypadat. Spoléhat se na můj dokonalý plán znamená příliš neplánovat a nečinit kroky podle koncepcí vyhovujících egu, nýbrž jednat, konat, cítit a myslet prostřednictvím plného odevzdání se bez kladení vlastních podmínek. Pak budou tvé kroky vedeny způsobem, které se sice občas nebudou líbit egu, ale srdce nad nimi v konečném důsledku vždy zaplesá radostí. Napříště tak budeš ušetřena situací, kdy ve snaze formulovat a za každou cenu zevně vyjádřit svou myšlenku skáčeš občas ostatním do řeči, nebudeš se také muset potýkat s porouchaným autem a nebudeš chtít být za každou cenu na všech setkáních, aby se především na těch komorních dal prostor pro takové složení sestavy, jaká bude plně korespondovat s tím, co je třeba na takovýchto střetnutích probrat a zobrazit. Ani členové dvanácti hvězd vzhledem ke své relativnosti nemohou být zdaleka všude. S novým přístupem k absolutnímu božství projde aktualizací i tvůj vztah k relativnímu božství Janičce, u níž máš ve skrytu duše tendenci brát ji jako autoritu, a ne jako nejlepšího přítele a věčnou Maminku, které se nepotřebuješ ničím zavděčit a můžeš s ní komunikovat jako rovná s rovnou, ne ji brát jako někoho, kdo je podle tebe „něco víc“ a u koho máš obavy, zda se na tebe nebude za něco zlobit.

Několikrát během setkání ti bylo velmi těžko, což způsobily právě bytosti na tebe napojené. Jednalo se o sentientní entity nesoucí v sobě zátěž pseudoduchovních směrů, vyznačující se stagnací, nepružností a negativní ustáleností. Jakákoliv tvá iniciativa spojená se snahou aplikovat ideje Nového Zjevení do praxe a používat je v aktivní modalitě v nich vyvolává protireakci, která je ovšem u řady z nich následována sundáním masky a proniknutím mojí lásky do jejich srdcí. Ty jsi zprostředkovatelkou a nositelkou této lásky, doslova láskosvodem, jak jsem sdělil výše. Svůj plán duše, a tudíž i můj dokonalý plán plníš bezpochyby skvěle a jsi taková, jakou tě potřebuji. Proto není třeba si cokoliv vyčítat nebo se pozastavovat na tím, co bylo, ale už pominulo.

Tvoje minulost i přítomnost je dokonalá v podobě, v jaké tento příběh nastal. Všechny podstatné záležitosti, jakým jsi čelila a v nichž jsi byla zainteresována, jsme spolu prokonzultovali osobně před započetím tohoto úkolu a ty jsi to všechno odehrála báječně. Proto není jediná věc, kterou bych ti měl vyčítat. Je naopak velmi, velmi mnoho věcí, za které ti z celého srdce děkuji, protože jsi naplnila to, co se od tebe „očekávalo“, a pomohla jsi a až do konce cyklu času budeš pomáhat vyvádět z temnoty na světlo boží celé zástupy mých drahých dětí. V mých očích a v očích svých bližních v Boží Rodině jsi překrásná bytost, plná důvtipu, osobitého humoru, něhy, milosrdenství, soucitu, přívětivosti a přátelskosti. Nejednou se s tebou náramně zasmějeme, když podstoupíš nějakou situaci, která se pak ukáže jako humorná, nebo své vtipy založené na pravdě předáváš dál, což rozradostňuje nejen posluchače ve tvém fyzickém dosahu. Jsi moje dceruška, která je velmi milá a je dobrou přítelkyní všech, kdo mají srdce otevřené a dokáží tak vnímat tvou překrásnou podstatu, v níž se nachází takový můj soubor absolutních aspektů v relativní podobě, jenž se nevyskytuje u žádné jiné entity v celém univerzu, jinak by šlo o opakování téhož.

Jsi mi blízká a Já ti děkuji za to, že i vůči mému relativnímu Já, Janičce, se neustále přibližuješ a můžete si tak být oboustranně stále bližší. Jsem ti vděčný za bezpočet odvozů Bohyně na místo určení a za mnoho dalších skvostů na duchovní, zprostředkující i fyzické úrovni, jakých se mi od tebe dostalo (leč Janička je v poslední době přehlcena hmotnými dary od spolupracovníků, proto jí udělá stokrát větší radost „obyčejný“ projev lásky).

Miluji tě a objímám, Haničko.

Tvůj Tatínek a Maminka a nejlepší Přítel a Přítelkyně v jednom

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 5. 7. 2021

Děkuji Míšo za transmisi

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email