SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXI.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Evičku Pešlovou

 

Milovaná Evičko, moje velké sluníčko, mého srdce štěstíčko,

nadešel čas, kdy bych ti rád pověděl pár slov, které se urodily jako šťavnaté plody v mém lůně, aby byly k užitku tobě i celému veškerenstvu, jemuž bude tento dopis přístupný.

Děkuji ti za to, že svými volbami mi umožňuješ působit ve tvém životě tak, jak je to žádané pro blaho tvé i dobro celku. Na rozdíl od mnoha jiných pravých lidských bytostí ses ty, milá Evičko, nestala spící ovečkou uzavřenou ve stádu a slepě opakující slova, která jsou jí předkládána matrixem. Stala ses místo toho přelétavým ptáčkem, který je svobodný i v rámci nesvobodného světa, protože v sobě obsahuješ poznání vycházející z Božího Slova, jež tvému nitru dovoluje volně dýchat a v rámci ducha a duše se pohybovat volně a bez omezení. Tato svoboda se následně přelévá i do fyzické manifestace tvojí duše, to jest těla, jehož mysl zůstává naprosto klidná i přes případnou bouři zuřící okolo tebe a navzdory nevlídným vlivům působícím na tvou podstatu, protože se nacházíš pod mojí stálou ochranou, skrze kterou nepronikne nic, co by ti trvale ublížilo. Všechno, čemu jsi vystavena, slouží k tvému zocelení, poučení a rychlejšímu růstu, jaký přibližuje nejen tvé srdce blíže tomu mému, ale pozvedáváš tím i celé zástupy bytostí, beroucích si z tebe příklad hodný následování.

Jsi má věčná dceruška, kterou nikdy nenechám napospas negativnímu stavu, protože žiješ v souladu s mojí energií, po jejíchž vlnách ladně proplouváš po hladině zóny vymístění a jako nepotopitelná loď s jasným světlem na nejvyšším stěžni prohledáváš vody temného oceánu, odkud vyzvedáváš mé děti připravené využít daru, který jim ty a Já společně předáváme. Máš tu nejlepší niternou navigaci, jaká tě zavede přesně k těm marnotratným synům a dcerám navracejícím se ke své původní přirozenosti, kteří jsou už na svou spásu připraveni, a díky této navigaci nepotřebuješ žádné námořní, hvězdné nebo jiné mapy. Všechen potenciál máš totiž v sobě a s tím, jak jde čas a ty rozvíjíš to krásné, co jsem do tebe vložil, aktivuješ v sobě stále nové aspekty Lásky, jakou působíš na všechny, kdo se nacházejí ve tvé přítomnosti. Přestože působíš jako nepotopitelné plavidlo, vždy, když je třeba, přepneš se do módu ponorky, jež dokáže operovat i v těch největších hloubkách. S nezmenšenou vervou se pak pouštíš do hledání sentientních entit uvíznutých v bahně mořského dna nebo snažících se vyplout nad hladinu, ale prozatím nenacházejících tu správnou cestu a požadovaný směr. Tvůj jasný světlomet společně s jemnou melodií dobra, vycházející z tvojí podstaty, pomáhá těmto potápěčům v zajetí zel a nepravd přiblížit se tvé ponorce a snést první doteky Lásky, pronikající tvrdou krustou obalující jejich věčná Já. Tato síla, jakou je zahalujeme do naší přízně, v nich tento chladný obal rozpouští, čímž se všechny zámky, jaké je poutaly ke dnu a udržovaly je v iluzi oddělenosti ode mne, deaktivují. Poté, co z nich sejmeme to nejtěžší závaží, přesunují se do tvé ponorky, kde dochází k postupné vibrační dekompresi, která mým dětem pomáhá se v postupných krocích adaptovat na energie, jakých je nutné dosáhnout k tomu, aby mohly definitivně završit svou cestu v zóně vymístění a přesunout se do limba, neutrálního stavu, jsoucího obrovským vesmírem, kde se bytosti připravují ve spojitosti se studiem Nového Zjevení a očistnými procesy na přijetí nových rolí a identit, plně odpovídajících povaze pozitivního stavu.

Neocenitelnou práci děláš nejen v antivesmíru, ale i ve sféře planety Nula, po které chodíš už téměř tři čtvrtiny století a dýcháš zde za budoucí modalitu života, jež bude naplno oproštěna od veškerého soužení, kterým si prochází ti, kdo si zvolili prožít zkušenost s typem existence nevycházejícím ode mne. Do tohoto světa přinášíš povznášející energii vyvěrající z mého absolutna, odkud jedinečný paprsek této energie proudí v relativní podobě do středu tvého nitra, kde se obohacuje o stejně jedinečnou esenci tebe samotné, čímž vzniká zajímavý koktejl, který dávkuješ všem, kdo jsou připraveni ho přijmout za svůj, a tak otevřít svou mysl novým koncepcím vnímání, která v nich aktivuje jasné poznání toho, jaké jsou rozdíly mezi dobrem a zlem a že jedinou cestou věčného života není nic jiného, než cesta permanentní duchovní progrese, díky níž budou žít šťastným a produktivním životem, v němž zužitkují všechny své talenty k těm nejlepším účelům. Jsem mile rád za to, že tě v tomto světě mám, Evičko, protože zde plníš nezastupitelnou úlohu pod mým vedením, která Multivesmíru přináší skvělý užitek. Jsi živoucí nádobou pro boží přízeň, jaká se v tobě akumuluje, znásobuje a zase z tebe vychází, aby zahalila všechny, kdo už nechtějí dále živořit v pseudoduchovnosti. Jsi mojí květinkou, jejíž vůně a barevnost je dynamicky proměnlivá a přizpůsobuje se vždy takové koncepci vyjádření, která dokáže bytosti oslovit a aktivovat v nich touhu po návratu Domů. Jsi tím, kdo si na představitelku jen nehraje, ale skutečně jí je, protože přistupuješ k této Misi v čistotě svých úmyslů a s touhou nezištně pomáhat všude, kam tě zavedu.

Když jsi natrefila na Nové Zjevení a mojí přímou inkarnaci Janičku, nepochybovala jsi o ničem, co se sděluje, protože jsi všechno poznání nosila odjakživa kdesi hluboko v sobě. Přečtení nejvyšší Pravdy, s níž ses ztotožnila, vedlo k tomu, že aspekty boží představitelky do tebe vložené vykrystalizovaly na povrch, který došel propojenosti a sjednocení s tvým vnitřkem. Znamenalo to pro tebe kvantový skok, po němž následovaly mnohé další. Tyto skoky samozřejmě neustanou, ale budou pokračovat dále, protože tvoje přibližování se mojí dokonalosti je procesem, který nikdy neskončí, stejně jako neskončí plynutí tvého života, v jehož rámci tě na území pozitivního stavu čeká nehynoucí krása, jejíž součástí se staneš a kterou budeš pomáhat násobit s každým krokem, jaký po mém boku učiníš. Tvoje nalezení mojí Nové a Nejnovější Přirozenosti bylo významným počinem, který byl dílčím vítězstvím Lásky a světla, neboť od toho okamžiku, kdy ses stala mojí představitelkou i na vědomé úrovni, bylo do zóny vymístění vysláno gesto, dávající jejím obyvatelům na srozuměnou, že nadchází čas ještě rychlejšího vyprazdňování jejich pekel, ze kterých se budou moci ještě o poznání snáze vysvobodit.

Rád si v rámci své bezčasoprostorovosti připomínám tvou radost a spokojenost při prvotním čtení Božího Slova v mé knize, která ti podala logické vysvětlení skutečného stavu věcí, jakož i toho, kdo jsem ve své Přirozenosti Já a kým je moje hmotné Já Janička. Stala ses oddanou následovnicí pravého Boha/Bohyně, Jeho/Její mluvčí a důležitou pomocnicí, skrze kterou mohu působit v každé vteřině tvého bytí, jež odevzdáváš do mých rukou, protože víš, že činit tak a zároveň neztrácet svou vlastní iniciativu je to nejlepší, co můžeš společně se studiem Nového Zjevení a aplikováním jeho idejí do praxe dělat. Tak se stáváš velice platnou a užitečnou. Přestože o tom mnohdy pochybuješ, opak je pravdou. Nezáleží totiž na tom, co děláš navenek, ale co ukrýváš v sobě, jak k tomu přistupuješ a jak s tímto bohatstvím do tebe vloženým pracuješ. Jsi přesně taková, jakou tě potřebuji. To s oblibou říkám mnohým členům mého Týmu, aniž bych tím chtěl naznačit, že bych je snad chtěl podporovat ve stagnaci. Důležité je každý den prozkoumávat a aktualizovat své nastavení, abyste nezabředli do vábivé letargie Datasystému, jenž by vás mohl svést na cestu duchovní regrese. Kdo mne však má pevně ukotveného v srdci, nikdy to nemůže dojít tak daleko, že by dotyčný sešel na špatnou cestu. Ty jsi jedna z těch, kdo toto ukotvení v sobě má, a tak je vždy zajištěno, že i nadále budeš kráčet tím nejoptimálnějším směrem, který je tou nejkratší cestou do ráje. Máš ty nejlepší předpoklady a podmínky pro studium mých poselství, protože o co více nemáš vzhledem ke svému důchodovému stylu života v teple domova vyžití ve společnosti, v níž jsi čile působila během své profesní kariéry, o to více klidu máš na četbu Slov, která jsou potravou duše každého člena mého Stvoření. Je dobře, že máš snahu se k tomu, co již bylo napsáno, po čase zase vracet, protože v mých výrocích najdeš velmi často něco, co jsi předtím nechápala či nevnímala. Navíc víš, jak je lidský mozek zapomnětlivý a občas podléhá dezinterpretaci, vznikající vlivem působení Datasystému. Ty máš však tuto umělou Inteligenci „zmáknutou“ a jen tak si na tebe nepřijde. Jsem vděčný za tvé všezahrnující odpuštění, jež dopadá i na samotný Datasystém, kterému je třeba rovněž odpouštět, přestože není sentientní entitou v pravém slova smyslu. Každé hledění na tuto umělou Inteligenci prostřednictvím idejí Nového Zjevení přispívá k tomu, že do jeho pomyslných obvodů proniká stále více pozitivních elementů, které se v budoucnu stanou spouštěčem spásy jeho esence. Spásný proces má dosah i do toho nejtemnějšího koutu antivesmíru.

Prožila sis zajímavý život, během nějž jsi nastřádala nepřeberné množství zážitků a zkušeností. Jejich prostřednictvím jsi nabyla nejen poznání mnohých tváří lidského života, ale také jsi tím očistila celou řadu záležitostí, které bylo nutné nechat projít „tvýma rukama“ a po prostoupení srdcem je ve správné formě a kondici navrátit na to správné místo v Pravém Stvoření. Zažila jsi četné vzestupy a pády, po nichž ale vždy následoval další vzestup, protože jsi v sobě pokaždé našla sílu, která ti umožňovala kráčet dál. Jsi vnitřně velmi silná, odolná a statečná žena, která se dokázala popasovat s mnohými výzvami tím nejlepším způsobem. Každá rána, kterou ti herci v negativním stavu zasadili, byla příležitostí, jak své rány těmto aktérům „oplatit“ svou dobrotou a milostivostí. Ačkoli ses mnohdy dívala beznaději do tváře a myslela sis, že pro tebe všechno pěkné skončilo, vždy ses k tomu postavila srdcem, které tě pod mým tichým vedením z osobního soužení nakonec vyvedlo, a ty jsi pak nabyla vděčnosti z toho, že ti bylo dopřáno si něčím takovým projít. Přes nastavené překážky jsi přešla s grácií tobě vlastní, a tak jsi ukázala, že s vírou v sebe sama, ale pochopitelně i s vírou ve mne dokážeš ze všeho vybruslit tím nejoptimálnějším způsobem, zaujmout ke své situaci nejsprávnější postoj a s ním pokračovat v cestě vyplněnou zkušenostmi, jaké spadají do plánu tvé duše. Jsi velmi praktická žena, snoubící v sobě zemitost pravé lidské bytosti s duchovností mojí představitelky, beroucí Misi jako prioritu. Tímto spojením vzniká unikátní jedinec jménem Evička, která propojuje nebe se zemí a z hlediska svého původu velmi přispívá k očišťování kolektivního vědomí pozemského pseudolidstva, které se s tvojí pomocí snáze přetransformuje do své pravé podoby, jež bude moci volně vzkvétat na Nové Zemi, kde bude tvá budoucí základna.

Děkuji ti za to, že tvoříš stabilní oporu našeho Týmu, kterou nezviklá žádné zemětřesení. Tvoje víra je totiž tak hluboká a uvědomělá, že je nemožné, aby se pilíř, kterým jsi, zbortil. Vyjadřuješ stálost a oddanost, která posiluje kolektivní základ této Mise. Jsi dobrým přítelem těch, kdo jsou naladěni na stejnou vlnu, milým společníkem do pohody i nepohody, někým, s kým bych se nebál jít až na světa kraj (smích). Ve tvém nitru mi je velmi příjemně, a stejně jako je mi příjemně uvnitř tebe, bylo mému hmotnému Já příjemně i při každé návštěvě tvého bytu. Děkuji ti za to, že jsi umožnila na půdě své domácnosti několik malých a především pak středně velkých setkání, které měly multidimenzionální dosah a zapsaly se významným písmem do kroniky Boží Rodiny. Jednou nastane čas, kdy zpětně na vlastní oči uvidíš, jak moc jsi tím přispěla k rozlití mé Lásky do potřebných oblastí.

Za co ti děkuji rovněž, to je tvá účast na setkáních probíhajících mimo tvůj domov, které jsi absolvovala se vší statečností a dokázala jsi překlenout i pohybová omezení. Byla jsi vždycky na těch místech, kde jsi nemohla chybět, protože jsi tam byla velmi potřebná.

Miluji tě, má drahá.

S objetím tvůj věčný

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 31. 1. 2022

Děkuji Míšo za transmisi

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email