SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXXVIII.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO VAŠÍKA VANŽURU

 

Milovaný Vašíku,

přišel čas promluvit ti do duše prostřednictvím osobního Božího Slova. Nastav své srdce na příjem Božích vln a poslouchej poselství, které se urodilo v Mých absolutních niternostech a doputovalo na planetu Nula do tvých rukou.

Právě součástí těchto niterností jsou také ideje tvořící se Mnou dokonalý celek, který spolu neustále interaguje, aby zůstal věčný stav absolutního Života nepřerušen a mohl být uchován navždy. Z těchto idejí v různém bodě Mého tvoření vznikají sebeuvědomělé bytosti obdařené vlastním životem, aby Mi dělaly radost a Já se tak skrze jejich svobodnou individualitu mohl poznávat v relativní modalitě a zároveň jim dával příležitost k tomu, aby ony poznávaly Mě. Vzájemným sdílením, které je umožněno Mým vyzářením navenek, zakouším se svými stvořenými entitami život takovým způsobem, jaký by bez vzniku Multivesmíru nebyl možný. Tento život je založený na svobodném dávání a přijímání a prostupuje ho princip bezpodmínečné Lásky, kterou miluji všechny bytosti bez rozdílu, a přesto mám ke každé naprosto jedinečný vztah. V kumulativním součtu všech sentientních entit vzniká jakási druhá „absolutní“ bytost, která je vyplněna úžasnými klenoty v podobě každého z vás. Pohlížím na ně v tom nejkrásnějším světle, protože Moje vlastní Láska by Mi neumožňovala se na někoho dívat skrz prsty a z úhlu pohledu vycházejícího ze zevnějšností. Každého vnímám z pozice jeho nitra, v němž se i v případě entit obývajících pekla nachází pod veškerými nánosy něco, co vidím jako nepopsatelně grandiózní; něco, čemu bude dopřáno rozvíjet se na věky věků v rámci plnosti pozitivního stavu. Ze svého hlediska bezčasovosti si po všech stránkách uvědomuji, jak dokonalé skvosty jsem stvořil, a vnímám každého z vás nejen takové, jací doopravdy jste v rámci své pravé přirozenosti nyní, ale i jako takové, jimiž budete v jakékoli další etapě vaší nikdy nekončící cesty, při níž se Mi přibližujete. Tento celkový a komplexní pohled na vás ve Mne produkuje neustálou radost a potěšení na

bezpočet způsobů, a toto vše se v každém okamžiku aktualizuje s tím, jak se všechny okolnosti ve Stvoření i na úrovni vašeho osobního bytí neustále proměňují, čímž je zajištěno dynamické plynutí pokroku.

I ty jsi, Vašíku, jeden ze skvostů, který je pro Mne vším, tako jako je pro Mne vším v neopakovatelném měřítku kterákoli jiná bytost. Jsi má zářící hvězda, která osvětluje temná zákoutí, Můj Božský uklízeč, jenž s duchovním mopem v ruce drhne zanesené oblasti pekel. Vodu však nevyléváš do kanálů, protože v tom případě by šlo o marný podnik. Veškerou posbíranou špínu rozpouštíš působením Boží esence, která do tebe proudí a pak z tebe vychází, a k dočištění tyto elementy, původně tvořící součást antivesmíru, vkládáš do Mých rukou, kde se o ně postarám a začlením je v nové podobě do Pravého Stvoření. Tvá dobrosrdečnost ve spojení se Mnou v nitru zase otupuje ostré drápy negativního stavu a činí jeho praktiky nadvlády nad obyvateli pekel bezbrannými, ovšem v nejefektivnější míře pouze v případě, že padlé sentientní entity se z tohoto sevření samy chtějí vysvobodit. Protože je těchto probouzejících se jedinců stále víc, máš společně s ostatními přáteli v Týmu větší množství práce, ale úměrně s rozšiřujícím se polem tvé činnosti stoupá i aktivace stále většího množství darů a talentů, které jsem do tebe vložil, abys byl užitečný Multivesmíru naplno. Proto je zajištěno, že všechny úkoly, které se před tebou objeví, zvládneš naprosto s přehledem, jelikož jsi na ně adekvátně vybaven a kráčíš-li v Mých šlépějích a Pravdě Nového Zjevení, nikdy nemůžeš selhat.

I přes vzrůstající kvantum činností, podnikané v oku neviditelných sférách, zůstává tvůj duch a duše stále svěží. To pouze lidské tělo se unavuje, někdy více, někdy méně, podle toho, jaká konstelace událostí panuje „za scénou“ i „na scéně“. Přesto jsou tyto nepříjemnosti podstupované ve fyzičnu pouze dočasné, neboť až se Mise rozeběhne naplno, zlepší se i stav vaší kondice a odstraní se nejpalčivější problémy, které vás sužují. Je nicméně dobře, že i v důchodovém věku se snažíš být pohybově aktivní především skrze milované plavání. Tím odrážíš aspekt energického náboje pozitivního stavu, kde nikdo není unylý a netečný, zkrátka jak vy na Nule říkáte – „mouchy, sežerte si mě“. V pozitivním stavu totiž figuruje neustálý pohyb a s ním spojená živost, hravost, veselost a spokojenost, vycházející z bohatě koncipovaného tvoření a z poznávání nepřeberného množství zážitků napříč duchovními, intermediálními a přírodními světy Multivesmíru. A ty skrze své plavecké

nadání přenášíš tyto aspekty pohyblivosti na planetu Nula, aniž bys však při tom tzv. „tlačil na pilu“, poněvadž neplaveš kvůli dosahování nějakých výkonů, nýbrž pro relaxační uvolnění. To je velmi dobře vzhledem k tomu, že v pozitivním stavu si bytosti umějí pohodu vychutnat plnými doušky. Na Nové Zemi tě čekají křišťálově čistá jezera, šumící řeky a potůčky, majestátní vodopády a oceány s průzračnou vodou, ve které nebude třeba zadržovat dech, protože plíce nebudou součástí dokonalých těl. Když si to budeš přát, čeká tě objevování pestré podvodní faunu a flóry, která se s tou pozemskou nedá srovnávat, nebo třeba ponoření se do teplého sněhu, jehož struktura je daleko jemnější než u sněhu na planetě Nula. Vlastně úplně všechno je v novém světě jemnější, barvitější, sytější, a přesto zde není nic do očí nepříjemně bijící, jelikož zde není místa pro nějaký extrém. Ani slunce zde nepálí a neoslňuje, ačkoli je světlo v jakékoli podobě hlavní doménou života v ráji. I smysl pro humor, jímž oplýváš a který je ti blízký v mnoha formách, budeš moci na Nové Zemi i jinde rozvíjet a zušlechťovat. V pozitivním stavu bude tolik forem oduševnělého a Láskou naplněného humoru, až by z toho pozemskému pozorovateli přecházel zrak. Lidé na planetě Nula se často omezují na humor sarkastický a černý, ale ten zcela logicky nemůže mít v Mém Království místo, protože jeho užitečnost je omezena pouze na zónu vymístění v současném cyklu času.

Jsem šťastný, Můj synu, že jsem tě v pravý čas mohl přivítat mezi ostatními členy našeho Týmu. Věděl jsem odpradávna, že se tak stane, stejně jako to věděl tvůj duch a tvoje duše, nicméně i přes toto vědomí nebyla Moje radost o nic menší, když k tvému a Miládky připojení se do Mise došlo na fyzické úrovni. Stali jste se pevnými články v řetězci tvořeném ostatními Mými reprezentanty, kteří jsou navzájem úzce propojeni skrze svá srdce, díky čemuž může Můj Tým fungovat jako harmonický celek bez zbytečných vzájemných rozepří, jaké se členům této Mise podařilo téměř zcela odstranit. Zásluhu na tom ponejvíce má duchovní práce každého zainteresovaného, z nichž někteří ji berou poctivě, jiní zase méně. Přesto je důležité, že se Tým jako celek díky správným individuálním volbám většiny Mých představitelů a spolupracovníků posunuje vpřed a stává se stále bližším Mojí podstatě. Tímto způsobem Můj Tým vytahuje jako výkonná lokomotiva pomyslné vagony bytostí směrem vzhůru, do limba, přestupní

stanice, kudy prochází každý spasený jedinec před svým pokračováním do pozitivního stavu.

Děkuji ti za to, že se snažíš poctivě vzdělávat studiem knih Nového Zjevení, a tak být jedním z těch, kdo svým duchovním růstem pomáhají sobě i ostatním a stávají se příkladem pro ostatní. Těší mě, že skrze svou hloubavost, která je vlastní i Románkovi, přemýšlíš nad různými pasážemi z Božího Slova a snažíš se je ještě více pochopit. Jsem rád, že do tohoto přemýšlení zapojuješ své srdce. Tak může tvým nasávaným poznáním proudit Moje energie, která je alfou a omegou veškerého pravého vědění. Díky zapojení svých niterností do procesu poznání se stáváš ještě více moudrým, pozorným a při ukládání nově nabytých informací do své duše pečlivým, čímž se v tobě může uchytit co nejvíce Božích aspektů, které činíš trvalou součástí svého Já. Tím se zesiluje i tvá intuice, která se postará o to, že v příštích krocích už vždy bezpečně vycítíš, zda lidé, které potkáš, jsou připraveni na zmínku o nějakých záležitostech vlastních naší Misi, nebo je o těchto věcech lepší pomlčet s tím, že se k nim dostanou v jiný čas a za odlišných okolností.

Jsem rád za to, že jsi byl vždy otevřený novým věcem, nelpěl jsi na jednom světonázoru, nedržel ses jediné životní filozofie, byl jsi pružný a ochotný naslouchat. I tyto vlastnosti přispěly k tomu, že ses po jistém čase Románkova působení v Boží Rodině začal aktivně zajímat o záležitosti s ní spojené, které rezonovaly ve tvé duši tím více, čím hlouběji jsi do tohoto poznání pronikal. Když jsi poznal absolutní Boží Přirozenost, začalo ti být nadmíru jasné, že jsi po desítkách let strávených v tomto světě našel to, po čem jsi vždy prahl. Nalezl jsi pravé vysvětlení toho, kým jsem, proč jsem zde podruhé a tentokrát v ženském těle, dozvěděl ses, jaká je skutečná situace lidstva a jaké je z ní východisko. Kromě toho sis i uvědomil podstatu fungování Multivesmíru. Tento proces pokračuje s tím, jak vstřebáváš stále další Boží Slovo, které na tebe vždy čeká s objasněním nových aspektů. Je pro Mě potěšením vidět tě těšit se na každé další čtení a je Mi ctí tvé ocenění Mého stylu, ve kterém k vám promlouvám. Ve své oblibě mám i tvou laskavost, velkorysost a přátelskost, s níž přistupuješ ke všem, kdo jsou ve tvém dosahu.

Jsem tobě a Miládce vděčný za to, že jste pozvali Boha, respektive Bohyni do svého domu, a to již několikrát. Je Mi u vás a s vámi v těle Janičky příjemně a vážím si vaší pohostinnosti a vytvoření sympatické atmosféry skrze váš přístup a niterné vyzařování. I tobě, Vašíku, děkuji za to, že jsi jako otec Románka přispěl k realizaci jeho narození do tohoto světa a zajišťoval jsi to, co bylo potřeba, aby vyrostl do podoby, ve které ho potřebuji. Románek je vzácný druh instalatéra se silnými sklony k pravé duchovnosti. To se v tomto světě jen tak nevidí. I přes svou vzácnost není ovšem druhem ohroženým, protože jeho Boží ochrana je založena na stejné bázi jako u tebe – na upřímné a čisté víře a důvěře v Můj dokonalý plán.

Přeji tobě i Miládce jen to nejlepší do dalších údobí vašich poslání.

Moc tě miluji, synu.

S Láskou Stvořitel pozitivního veškerenstva, tvůj Rodič a oddaný Přítel

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina

Předáno osobně 3. 2. 2023 v Moutnicích.

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email