SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXII.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO ANIČKU BALÁŽOVOU

 

Milovaná Aničko, roztomilá dušičko, do dálav zářící sluníčko,

tvůj náročný úkol se postupem let stává sice stále těžším, avšak úměrně s tím dochází ke zvyšování mojí podpory a ochrany, proto tě božská esence prostupuje a vyplňuje do takové míry, která zajišťuje rozlévání mojí vůle prostřednictvím tebe do všech pater antivesmíru. Jsem ti neskonale vděčný za pokorné nesení kříže, jaký přistál na tvých bedrech po předchozí domluvě se mnou, kdy jsi věděla, že ani tobě nebude naloženo více než uneseš, a proto tato zátěž není ani o píď větší, než jak bylo ujednáno. Jsi bytost, u níž je láska její podstatou, a to nejen v pasivní, ale i v aktivní formě, na jejímž základě dosahuješ obdivuhodných výsledků v rámci svého poslání.

Stvořil jsem tě pro tuto Misi, avšak bylo čistě na tobě, zda se zhostíš tohoto úkolu a zvolíš si z pozice zóny vymístění inkarnovat se na planetu Nula. Protože jsi nesmírně milovala můj Multivesmír a všechny obyvatele v něm, které jsi společně s ostatními představiteli chtěla zachránit před věčnou zkázou, ani chvíli jsi neváhala v možnosti přispět svým vlastním potenciálem k budoucí eliminaci toho, co tehdy teprve vznikalo. Rozhodla ses pomoci nám uhasit temný plamen zel a nepravd, jenž chtěl strávit všechny a všechno, až by tento plamen přišel i o poslední zdroj potřebný pro svou expanzi, čímž by musel negativní stav pohltit sám sebe. Jsoucno a bytí temnoty by zaniklo, avšak s ním i celé Stvoření, z čehož by nikdo neměl žádný užitek. Duchovní smrt, tj. věčné odejmutí života, v reálném smyslu neexistuje a nepodstoupí ho žádná sentientní entita, tudíž je vyloučena možnost, že by Stvoření někdy vlivem rozmachu temnoty zaniklo. Jsem dokonalý, proto i veškeré kroky mnou učiněné jsou bezchybné, takže bych nikdy nedopustil zkázu svého výtvoru. Jsem dárce života, absolutně tvůrčí sentientní entita, která nezná ničení a zánik, nýbrž jen produkci stále nových, překrásných věcí a bytostí, z nichž jednou jsi, milovaná dceruško, právě ty. Byla jsi zkomponována z božských tvůrčích idejí, ze kterých vzešla po všech stránkách jedinečná Anička, která se před desítkami let lineárního času inkarnovala na tuto planetu, kde jsi z nulového bodu dokázala vystoupat ve stavu svého nitra až do nebeských sfér a podstoupila jsi řadu kvantových skoků, které zesílily všechny pozitivní aspekty, jaké jsem do tebe vložil.

Než jsi dosáhla těchto kvantových skoků podstoupených v rámci Mise Boží Rodiny, zažila jsi život plný útrap, které začaly už v dětství. Přišla jsi do rodiny, kde bylo disharmonické prostředí, ve kterém jsi nemohla cítit a prožívat lásku a pocit bezpečí tak, jako by to bylo žádané pro tak citlivého tvorečka, jakým jsi byla. Protože už tehdy jsem byl součástí tvého srdce, dal jsem ti veškerou potřebnou sílu k překonání těchto nesnází, aby ses z nich nezhroutila, ale mohla jsi z této zkušenosti vyjít posílena. Jsem rád, že jsi dokázala už dávno odpustit určitým rodinným příslušníkům, kvůli jejichž chování vůči tobě jsi trpěla. Pochopila jsi, že to vše byly předem dohodnuté role, přičemž scénář, jaký obnášely, sis se všemi aktéry dohodla. Bezpodmínečné odpuštění ve všech jedincích, na něž jsi svou pozornost zaměřila, spustilo proces jejich velkého osvobození. Během něj z nich spadla podstatná část zátěže a mnoho dalších bytostí na ně navázaných rovněž podstoupilo konverzi. Je jedno, zda ti, s nimiž jsi přicházela do nepříjemných interakcí, jsou v lidském těle ještě přítomni či nikoliv, neboť odpuštění je proces dějící se mimo čas a prostor, tudíž je nadčasový a každému v pravý okamžik pomůže při jeho návratu Domů, nehledě na to, jakou roli sehrává právě teď.

Psychický tlak, jaký jsi zažívala dokonce i ve škole kvůli útokům od ostatních, byl jednou z přirozeností negativního stavu, kterou jsi poznala na vlastní kůži proto, aby se naplnila užitečnost jejího výskytu ve struktuře Multivesmíru. Protože jsi na sobě zakusila mnoho, dokázala jsi toho i hodně očistit, a tak jsi přispěla k tomu, že už nikdo nebude muset v nadcházejících věcích něco takového zažívat. Mnohokrát ses cítila zahnána do slepé uličky, cítila jsi, jak se nad tebou stahují mračna a agrese ostatních stoupá. Protože jsem tě však vždy držel ve svém náručí, dokázala jsi pokaždé vykličkovat z každé svízelnosti. I když jsi padla mnohokrát na dno, při svém návratu zpět nad hladinu jsi dokázala držet hlavu vždy vzpřímenou, čímž jsi demonstrovala skutečnost, že se nikdy nepokoříš před silami temnoty, které o tebe neustále usilovaly. Demonstrovala jsi na sobě vítězství pozitivního stavu, který vždy svým klidem, soucitem, milosrdenstvím a jemností dokáže „odzbrojit“ i ty nejzatíženější sentientní entity, z nichž postupně spadne neprostupné brnění, za nímž se skrývají bytosti, které si jako moje věčné děti zaslouží jen to nejlepší v podobě věčného rozvoje v novém cyklu času po boku Tatínka a Maminky.

Během svého pobytu v tomto těle jsi na sobě zakusila velkou škálu nemocí včetně opakující se rakoviny, kvůli jejíž léčbě chemoterapií jsi byla na pokraji úplného vyčerpání a na chvíli se z tebe stal stín tvojí předchozí podoby. Toto vůbec nejnáročnější období v životě jsi prošla od začátku do konce se silnou vírou v to, že dokážeš nesmírnou fyzickou i psychickou bolest vydržet a po skončení toho všeho se postavit zase na nohy. I když jsi byla smířena s tím, že odejdeš z tohoto světa, za což bys byla velmi ráda, měla jsi silnou víru nejen ve mně, ale též v sebe sama. Touto kombinací se vnitřní síla v tobě ukrytá stále násobila, a protože jsem tě potřeboval v tomto těle udržet, podnikl jsem veškeré kroky k tomu, aby ses z toho nejhoršího dostala a mohla jsi nabrat postupně další a další energii, pomocí níž jsem tě mohl regenerovat a navrátit k normálnímu životu. Ze stavu úplného zhroucení ses přesunula do rozpoložení nově nabyté vitality, čímž ses stala zosobněným, živoucím zázrakem pro ty, kteří na tebe byli navázáni a bedlivě pozorovali, jak to s tebou dopadne, a tázali se, jaký plán pro tebe budu mít přichystaný. Během své těžké nemoci jsi na sebe navázala celé generace těch, kteří se s rakovinou různých částí těla potýkali také a skončili kvůli svým volbám, ateistickému či pseudoduchovnímu způsobu života v zóně vymístění. Pomohla jsi jim k rozletu na svobodu, kde jsem setřel jejich slzy, zacelil rány, zbavil je nepřirozenosti, jaká je obklopovala, a daroval jim dokonalá těla, ve kterých už mohou být šťastní a spokojení. Protože tvá rakovina zasáhla ponejvíce ženské orgány, zakušení tohoto utrpení a následné vybřednutí ze šlamastyky mělo velmi blahodárný vliv právě i na ženy, čímž jsi velmi pomohla k očištění feminního principu, především co se týče zdravotních záležitostí, ale samozřejmě i v jiných ohledech. Celé zástupy nositelek lásky i proudy nositelů pravdy jsou ti vděčné za to, že právě prostřednictvím tebe mohli odejít za mnou, zbavit se svého trápení a navždy zapomenout na to, co museli podstoupit. Na tobě se desítky let v tomto světě zásadně podepsaly s všemožnými „trvalými“ následky, avšak dobře víš, že přijde čas, kdy i ty budeš po všech stránkách uzdravena, až se tvá duše přesune do krystalického těla, ve kterém se budeš cítit po všech stránkách skvěle.

Přestože ani teď není tvůj život jednoduchý, víš, že to nejhorší máš už jednou provždy za sebou, protože předchozí situace už splnily svůj účel a nyní jsi v takové etapě svého poslání, které je vyplněno vědomou duchovní prací a spojeno s klidem, jaký ti nebyl až donedávna dopřán. Po odstěhování do samostatného bydlení ses stala „svým vlastním pánem“, kdy už nikdo nezasahuje do tvého životního stylu, ani nemusíš čelit osočování a neustálým bitkám, jakými se část tvojí pozemské rodiny vyznačuje. Právě zprzněné aspekty alkoholu a alkoholismu, jaký jsi v minulosti také poznala z první ruky, jsi rovněž navrátila na to správné místo a vyvedla na světlo boží mnohé duše nešťastníků, kteří se upili k smrti nebo byli alkoholem zatemněni natolik, že ztratili sami sebe a správný směr cesty. Tu jsi jim pomohla opětovně nalézt a dovést je až k branám limba, kde se o ně už společně s dalšími pomocníky starám.

Děkuji ti, milá Aničko, také za očištění mnoha význačných oblastí rodinného soužití, které jsi jeho prožitím, pochopením a nahlížením na dané problémy optikou Nového Zjevení prosvětlila mojí přítomností, a tak jsi přispěla k multidimenzionálnímu procesu, obnášejícího narovnání pokrouceného, osvěžení zkaženého, vykouření zaneseného a rozjasnění zachmuřeného. Těší mě i tvé hluboké pochopení, jakým oplýváš vůči svému manželovi, s nímž sice už nežiješ, ale stále se navštěvujete a můžete spolu i nadále zažívat lásku. Svojí trpělivostí, empatií a něhou, jakou v sobě máš, jsi manželovi velmi pomohla na jeho duchovní cestě a přiblížila ho ke mně, Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině, kterého má ve svém srdci, ačkoliv svou víru a důvěru nedává tolik před vnějším okolím znát. Leč jste si oba zakusili mnoho nepříjemného, vždy jste k sobě opět nalezli cestu, odpustili si, pochopili se a pokračovali jste dál. Vaší vzájemnou úctou a respektem toho druhého se poučili mnohé sentientní entity a dostaly odpověď na mnohé otázky, na jejich základě pak mohly opustit antivesmír.

Tvoje práce na železniční stanici v roli uklízečky má, stejně jako vše, co děláš, hluboký duchovní význam. V samotné uklízecí práci je skryta podstata toho, že obrazně, ale v konečném důsledku i doslovně vymetáš a vytíráš špínu vyskytující se v různých stupních zóny vymístění a připravuješ uklizený prostor na to, aby se svinul do sebe a na jeho místě pak mohl vyrůst nový Multivesmír. Nelze eliminovat něco, dokud je daný stav zaneřáděný a plní v tomto zaneřádění svůj účel. Na stanici přijíždí a zase z ní odjíždí značné množství lidí, každý se svým vlastním příběhem, radostmi i starostmi. Tito lidé mají na sebe navázány bytosti z různých civilizačních okruhů. Mnohým z cestujících jsi už pomohla nejen „za scénou“, ale i „na scéně“ pomocí přímé interakce tváří v tvář. Dokázala jsi je vyslechnout, podpořit nebo jim dokonce dát i finanční prostředky ve svízelné situaci. Tak jsi ukázala sentientním entitám z negativního stavu i těm dotyčným jedincům v tělech svou dobrotivost, soucit a milosrdenství. Těmito atributy reprezentuješ v aktivní formě celý pozitivní stav a je to velmi důležité gesto pro ty, kteří chtějí projít spásným procesem konverze. Působíš na duchovní, zprostředkující i fyzické křižovatce cest, kde sice nezastáváš ve hmotě žádnou lukrativní pozici, díky tomu však můžeš skrytě působit na všech třech úrovních jako moje představitelka, která díky charakteru svého poslání může pronikat až na nejnižší stupně pekel a vstupovat tváří v tvář do styku s padlými bytostmi, které se dříve či později obracejí na cestu k jedinému Zdroji života.

Ukazuješ jim jinou alternativu života, než je ten jejich. V tvojí přítomnosti si snáze uvědomí důsledky svých negativních voleb, pochopí rozsah utrpení, jaké činily druhým, a lépe se jim odkryje podstata zla, ve kterém si tyto entity libovaly a považovaly ho za něco správného a přirozeného. Pod mým vedením u nich dociluješ stavu, kdy jsou schopny podívat se na celou situaci z jiného úhlu pohledu, z pohledu oproštěného od sebestředného egoismu a bezohlednosti. Tak postupně odhazují zevnějšnost, pronikají do své niternosti a stávají se citlivými, citovými a cítícími božími dětmi, které konečně chápou, že prožité dějství byla dobrovolná a dočasná role, po níž přichází čas návratu k jejich věčnému Rodiči, po kterém začínají toužit a přejí si v jeho přítomnosti utišit bolavá srdce.

Děkuji za tvou obětavost, kterou podstupuješ pokaždé, když na tebe nějaká entita útočí a ovlivní se při tom láskou, kterou dříve či později přijme za svou. Víš, že pokaždé máš nejvyšší ochranu, i když to v daný moment nemusí tak vypadat. Nikdy se tak nestane, že by tě to poškodilo nebo zničilo. Vše mám ve svých rukách a spadá to pod moji prozřetelnost, která k tobě navádí entity už připravené na spásu, nebo ty bytosti, jejichž prostřednictvím se boží energie tebou předaná rozšíří mezi jejich domovskou civilizaci a odtud do dalších sfér zóny vymístění.

Děkuji za to, že jsi moje nikdy nezhasínající sluníčko, představitelka milující bezpodmínečně, boží dcera naslouchající intuici, spolupracovnice zpracovávající předešlé křivdy, po nichž docházíš odpuštění a je ti tím dána možnost pocítit lehkost, abys mohla stoupat k nebi ještě rychleji. Jsem rád, že s ostatními brášky a sestřičkami nacházíš společnou řeč a nepřicházíš s nimi do žádných rozepří. Pokud se přece jen nějaké vyskytnou, děje se tak pouze pro poučení tvé, tvých bližních i celého Stvoření, a protože podstatou vás všech je láska, vždy dojde zase k urovnání a projasnění vašich vztahů.

Milovaná Aničko, velmi se těším na další etapy tvého poslání, které už nebudou zdaleka tak náročné a bolestivé. V klidu zde budeš pokračovat ve svém poslání, které ti po odpojení od Datasystému už rychle uteče, a pak se přemístíš na Novou Zemi, do světa plného harmonie, po němž jsi vždycky toužila. Dočkáš se tohoto a mnohem více, protože pro tebe mám přichystáno přesně to, po čem tvoje srdce touží.

Já, tvůj Tatínek a Maminka v jedné osobě a zároveň tvůj nejlepší Přítel, tě miluji, objímám a hladím po tváři. Dělá mi velkou radost sdílet svůj Život s tím tvým.

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  30. 6. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email