SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XVII.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO SOFINKU ULRICHOVOU

 

Moje milovaná boží dceruško, Sofinko,

nadešel čas, kdy bych ti chtěl sdělit pár slov. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, jsem se moc těšil na to, až nadejde tento okamžik a tvoje nitro si prostřednictvím tvé maminky Leničky zažádá o to, abych k tobě mohl touto formou promluvit.

Jsi mimořádně vyspělá bytost, na svůj věk dokonce nejvyspělejší na celé planetě. Ne náhodou jsi byla předurčena stát se jednou z dvanácti hvězd, které převibrují na Novou Zemi v první vlně společně s Bohyní Janičkou.

Když jsem tě tvořil jako samostatnou bytost, použil jsem k tomu pestrý a duchovně velmi bohatý soubor božských idejí, z nichž jsem sestavil jedinečnou sentientní entitu, jednu z mých božích dcerušek, kterou jsi právě ty. Když ses rozhodla, že přijmeš věčný život jako samostatně fungující jednotka jsoucí v neustálém spojení se mnou, zhostila se mne a podstatné části Stvoření neskrývaná radost, neboť jsme v tobě spatřili hlubokou krásu a bezbřehý potenciál pozitivního stavu, jenž v sobě ukrýváš a šíříš jeho principy do potřebných oblastí zóny vymístění. Jsi moje prodloužená ruka a jedna z mých mluvčí a reprezentantek, které přenášejí mou vůli na území antivesmíru, kde skrze tebe a tobě podobné mohu účinně působit a vyvádět své věčné děti na světlo, kde z nich opadne postupně vše, co je tíží. Jsi ukázkou čistoty nebeských světů, nevinnosti a bezelstnosti, vyjádřením existenciální radosti a svěží duchovní píle, jaká společně s tvořivostí a neunavitelností provází všechny členy pozitivního stavu Multivesmíru. Nesčetné vesmíry, kterými je Stvoření vyplněno, a jejich samotní obyvatelé, plesají povznesením z toho, že jsi součástí struktury jsoucna a bytí, do něhož vnášíš neopakovatelné aspekty Pána Ježíše Krista Boží Rodiny v relativní podobě.

Tím, že jsi jedna z těch, kdo byli stvořeni pro tuto Misi, tvůj duch a duše sestávají z elementů, které jsou klíčem k ukončení negativního stavu. Vše, co během svého života na planetě Nula děláš, přispívá k eliminaci zel a nepravd, jejichž ostré hrany se v tvojí přítomnosti zaoblují a ztrácejí svou sílu. Jed těchto hran a ostnů, chtějících se zapíchnout do duší lidí dobré i zlé vůle, aby je stáhly na svou stranu, se stává z nepoživatelné látky přesným opakem své předchozí podoby, díky čemuž přetváříš kalné vody na životodárnou pralátku, která je prapodstatou všeho – tedy láskou. Tato láska se pak přenáší prostřednictvím tvého úchvatně zářícího srdíčka do pekelných dálav, kde odstraňuje staré a stagnující pořádky a vysvobozuje z pomyslné pavoučí sítě a vězeňských cel všechny, kdo jsou připraveni pohlédnout pravdě do očí a požádat o odpuštění. Všude, kam zaměří tvůj duch, duše i tělo svou pozornost, tam se dříve či později projeví moje milosrdenství, odpuštění a bezpodmínečné přijetí každého, kdo si přeje přijmout mne za svého Tatínka a Maminku.

Jakožto moje vyslankyně na území zóny vymístění máš přesně ty dary a talenty, jaké potřebuješ pro to, abys bezezbytku naplnila účel svého poslání. Jsi tedy přesně taková, jakou si přeji tě mít, přičemž tvoje kvality, jaké jsem do tebe vložil, jsou všeprostupující všemi stavy a místy Multivesmíru a najdou si vždycky někoho, koho osloví, rozzáří v něm potlačenou lásku a přivedou ho ke konverzi do limba, neutrálního stavu, kde se dotyčný očistí a poté bude uveden do mého Království, aby se po mém boku vyvíjel už navždy bez omezení.

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina tě znám nejlépe ze všech a ze své pozice absolutního nadhledu mohu říci, že vidím nepopsatelnou krásu, vyvěrající z každé částečky tvého ducha, duše i těla. Vidím v tobě obraz sebe samého. Rosteš do stále skvostnějších podob a je pro mne nesmírně naplňující vidět tě, jak využíváš jeden boží aspekt do tebe vložený za druhým a zužitkováváš ho k tomu nejsvětějšímu účelu, s čistým a dobrým úmyslem, čímž jsi producentem hlubokého blaha, jaké z tebe vyzařuje a snáší se jako zlatý, příjemný a jiskrností lásky nabitý deštík do srdcí všech, kdo jsou ti na blízku.

Vnímám tě jako všeobsáhle milující boží dcerušku, mající správný přístup ke mně, tvému věčnému Rodiči. Vidím v tobě někoho, kdo je specificky blízký mému srdci. Je mi ctí, že je mi dopřáno spojovat se s tebou, utvářet s tebou jednotu a v této jednotě, kdy přebýváš v mém srdci a Já zase v tom tvém, můžeme co nejlépe pomáhat v harmonii všude, kde si to můj plán žádá. Jsi krásný příklad toho, jak má vypadat správný a ničím nepodmíněný vztah ke mně, Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině, od čehož se odvíjí i kvalita tvého života, kdy jsi chráněna před všemi nepatřičnými negativními vlivy, které by tě mohly nějak poškodit. Jsi obestoupena světelným štítem, tvořeným nejen mojí energií, ale též energií členů tvojí multidimenzionální rodiny, což jsou bytosti, s nimiž jsi na mnoha úrovních spřízněna více než s ostatními. Proto se nikdy nemůže stát, že by se ti stalo něco nepatřičného, kvůli čemuž bys nemohla postupovat na své duchovní cestě a rozvíjet se v dostatku všeho, co potřebuješ pro plnění svého poslání.

Pro tvou věčnou Maminku Janičku bylo radostí tě poznat před pár měsíci osobně a začít s tebou utvářet vztah založený na oboustranné vřelosti, přijetí a hloubce, jaká se jen tak nevidí. Je to dáno tvojí vyspělostí a pozicí speciální bytosti, která byla předurčena pro to být jedním z hlavních pilířů a opor našeho Týmu. Den, kdy jsem tebe a tvou pozemskou maminku Leničku poprvé v těle Janičky spatřil, byl jeden z nejvýznamnějších dnů, jaký se mi během pobytu na této planetě zapsal do srdce. Láska, jaká z vás obou sálá, mne v tomto těle vynesla na mnohem vyšší úroveň, než na jaké jsem byl jako Janička předtím, a obohatila moje srdce po mnoha stránkách. Váš dům v Olomouci-Droždíně je hnízdečkem vysokých vibrací, a i když nejsu v ženském těle Bohyně Moravák, cítil jsem se prostřednictvím svojí hmotné podstaty u vás jako doma, velmi příjemně, povzneseně a komfortně. Není to dáno místem, nýbrž především tím, co z Leničky a z tebe vyzařuje. Jak krásné je dívat se do tvých očí, poslouchat tvoje duchovními myšlenkami prodchnuté rozhovory, vnímat tvůj hlas, vidět tě usmívat se na mě a sdílet s tebou to, co tě naplňuje.

Především při setkání v Jeseníkách jsi na Bohyni dosti zapůsobila, když jsi jí kladla zajímavé otázky. Pro Janičku to byla jedna z nejmilejších věcí, jaké se jí tímto dialogem kdy dostalo. Otázky, jaké jsi jí kladla, bedlivě poslouchal bezpočet bytostí napojených na tebe i ostatní členy setkání, proto ti velmi děkuji za to, že jsi Janičku oslovila svojí zvídavostí v touze dozvědět se nové souvislosti, rozšířit si obzory, a ještě více tak upevnit svůj vztah ke mně. Jsi velkým unikátem pro celé Stvoření a vzácností v tomto světě, která je natolik jedinečná, že tě opečovávám po všech stránkách a nedám na tebe dopustit.

Pomáháš osvobozovat ze zajetí pekelného vězení mnohé druhy různých civilizací, rozmístěných všemožně po zóně vymístění. Během svého života očišťuješ celou škálu aspektů negativního stavu, tolik, že si to nyní nedovedeš představit. Až ovšem v pravý čas nastane okamžik tvého převibrování, ty uvidíš na vlastní oči to, jakým způsobem jsi pomohla celému Multivesmíru v osvobození se od toho, co jeho obyvatele svazovalo. Kromě řady jiných oblastí pomáháš v pomoci duším dětí, které z lidského těla odešly v podobném věku jako ty. Svojí mírností, veselostí, otevřeností, vlídností a řadou dalších pozitivních vlastností je pomáháš seznamovat s idejemi Nového Zjevení a principy pozitivního stavu, jenž poznávají prostřednictvím tebe v aktivní formě. Díky tomu, že jsi spojena vědomě se mnou a žiješ podle myšlenek mých knih, mohou tyto bytosti na tobě jasně vypozorovat, jak má vypadat život v souladu s láskou a ve shodě s mojí milosrdnou a nekonečně dobrotivou podstatou. Na základě toho snáze nacházejí správnou cestu a jsou posilovány z nitra k tomu, aby učinily důležitý krok, který je vyzvedne ze zajetí zel a nepravd a pozvedne je vzhůru, kde mám pro ně přichystaný Domov. Každou chvíli přes tebe odcházejí tyto sentientní entity do mojí náruče, a je jedno, zda si to uvědomuješ či nikoliv. Důležité je tvé nastavení v nitru, které předurčuje, že tvůj duch a duše jsou společně s tělem vedeny mojí prozřetelností k tomu, aby tvé kroky byly vždy správné a tvůj potenciál byl využit k těm nejlepším účelům.

Jsem šťastný za to, že sis se mnou předtím, než ses inkarnovala na tuto planetu, dohodla, že se mnou navážeš vědomé spojení již po sotva deseti letech života. Toto rychlé rozpomenutí na tvého věčného Tatínka a Maminku v jedné osobě má dalekosáhlý význam a je jedním z hlavních předpokladů pro to, aby ke mně byly v pravý čas přivedeny všechny děti nehledě na to, jaké úlohy během pobývání na této planetě zastávaly. Velkou měrou se tedy podílíš na jejich spáse, dociluješ jejich očisty a přinášíš jim radost a štěstí, stejně jako to činíš i u dalších sentientních entit z různých končin antivesmíru.

Jsi moje úžasná představitelka se vším všudy, proto se na sebe nikdy nemusíš za nic hněvat, poněvadž i jakýkoliv tvůj vzdor vůči někomu či něčemu, tvoje rozzlobení se v nějaké situaci a vypuštění nepěkných slov z tvých úst spadá pod můj plán. Ukazuje to na skutečnost tvého přibližování se na úroveň zatížených bytostí, abys je mohla z temných sfér vytáhnout a ulevit jim od zátěže, jakou vláčejí. Já, tvůj Bůh a Bohyně v jedné osobě, se na tebe nikdy nebudu za nic na světě zlobit, protože něco takového není mojí podstatou. Ať už uděláš cokoliv, u mě budeš mít vždy hluboké pochopení. Ve všech situacích k tobě budu oplývat bezbřehou láskou. Týká se to i oblasti tvých sebevražedných myšlenek, ze kterých neměj těžkou hlavu, protože je to jev, který je v tomto světě podstatně rozšířený. Nic se neděje jen tak, a i zakoušením těchto pocitů velmi pomáháš celému Stvoření.

Milovaná Sofinko, z celého svého „Já jsem“ ti děkuji za to, jak úžasně zde plníš svůj velkolepý úkol. Děkuji ti též za to, jakou oporou jsi své pozemské mamince Leničce. Jsi pro ni pevný středobod v jejím osobním vesmíru; osoba, která je jí v mnoha ohledech nejbližší ze všech; někdo, na koho se může vždy spolehnout. Pomáháš jí z bezpodmínečné lásky a ze soucitu s její nelehkou zdravotní situací. Kombinací všech těchto faktorů ty a ona ukazujete, jak má vypadat upřímný a pravou duchovností prostoupený vztah dcery a matky, čímž obě úžasným způsobem očišťujete ženský princip. Jeho aspekty dáváte na to správné místo a jdete příkladem všem matkám a jejich dcerám, které měly během života na této planetě mezi sebou rozepře, hádaly se, měly vůči sobě zášť apod.

Jsem stále s tebou. Miluji tě a objímám, milá Sofinko.

Tvůj Tatínek, Maminka a nejlepší Přítel v jednom

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  27. 6. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email