SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XVI.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO LENIČKU ULRICHOVOU

 

Milovaná Leničko,

tento dopis ti předávám v pravý čas, kdy jsou nejlepší okolnosti pro zvýšený příliv mojí energie rovnou do tvého nitra. I tvoje vlastní energie, která je pro mne velmi obohacující, je příjemná, neboť rozjasňuje srdce i mysl a oblažuje všechny duše dobré vůle, které s tebou přijdou do styku. Jsi jedna z nejpokornějších představitelek v celém jsoucnu a bytí, k čemuž přispívá tvá nelehká cesta, jakou jsi byla pověřena a kterou jsi zakoušela od prvních okamžiků na Nule až doposud, aby po skončení této etapy začala fáze úplně nová, kdy z tebe sejmu veškeré břímě a ty budeš moci žít zcela naplněně, bez jakýchkoliv bolestí a útrap na těle i na duši.

Jsi moje radostné kvítko, jehož potenciál, jaký jsem do něj vložil, je ohromující nejen pro bytosti z pozitivního stavu, ale zejména pro sentientní entity z antivesmíru, neboť díky tobě dospívají snazšího pochopení mojí božské podstaty. Jsi jako živoucí encyklopedie a kniha v jednom, zahrnující bezpočet stran, na nichž je prostřednictvím tvojí vlastní individuality popsán charakter existence v rajských světech univerza a taktéž skutečnost toho, kdo jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina. Protože jsi moje představitelka na všech úrovních, a navíc jsou tvé záměry čisté a stupeň praktikování Nového Zjevení velmi vysoký, ukazuješ tím širokému spektru mých věčných „potomků“ způsob správného přístupu ke mně, k životu jako takovému, k pobývání na Nule, a kromě toho i k náležitému zvládání nastavených překážek. Ti, kdo proti tobě na různých úrovních útočí, se po dotyku mojí lásky, obohacené tvojí láskou, stávají našimi spojenci, nejlepšími přáteli, kteří již nemají v nejmenším úmyslu jít proti své v hloubi nitra ukryté pozitivní přirozenosti, jaká je vlastní úplně každému obyvateli Stvoření, avšak zdaleka ne každý si ji nyní uvědomuje.

Jsi ta, která účinně ukazuje všem zainteresovaným ve tvé věci jinou alternativu nežli stav zel a nepravd, jejichž kořen efektivně obnažuješ až „na kost“, léčíš jej svojí přízní a měníš jej ve ztělesněnou, oduševnělou a duchovností prodchnutou jemnost, spějící k progresivnímu vývoji kupředu. Na vlnách transformace klíčových elementů negativního stavu, stávajícího se za tvého velkého přispění postupnou minulostí pro stále větší počet jeho aktérů, dochází k osvobozování miliard zmučených srdcí mých dětí, která se stávají přesným opakem jejich předchozí podoby, v jaké musely plynout během svých nelehkých životních rolí. Jsi svěžím vánkem v hlubinách antivesmírných bažin, jejichž břečku vypouštíš a na uvolněné místo zveš boží milosrdenství, které protkává dálavy zóny vymístění čerstvostí, novostí, neomšelostí, ryzostí lásky a pestrostí dobra, jež přivádí konec temnoty a ohlašuje počátek věku úplného vítězství pozitivního stavu v celém Stvoření. Multivesmír je krásným místem, a kdybys v něm chyběla, klenot, jakým Stvoření je, by byl vadný a tudíž znehodnocený. Nic takového naštěstí není možné, protože zachování tvého věčného života je jistotou, stejně jako je jistotou moje láska k tobě a tvoje láska ke mně, z čehož se odvozuje všechno ostatní.

Když jsem tě tvořil jako samostatnou bytost, bylo to pro mě hotové posvícení, vedoucí k pozdějšímu osvícení marnotratných dcer a synů, kteří sklouzli do zóny vymístění a rozhodli se v plánu duše, že při vysvobození budou mít tu čest využít tvé pomoci. Tvůj vstup do Multivesmíru se nese v přímé spojitosti s Misí Boží Rodiny, pro kterou jsi byla stvořena a obdařena přesně těmi dary a talenty, které potřebuješ pro výkon svého poslání, lemovaného samými úspěchy a žádnými selháními, protože ten, kdo mne má doopravdy ve svém srdci, žije podle duchovních zákonů a principů Nového Zjevení a přistupuje s kladným úmyslem k sobě, ke svým bližním i k celku, selhat nikdy nemůže, ačkoliv je mnohdy přesvědčen vlivem ovládacích programů o opaku.

Očišťuješ zde širokou základnu aspektů negativního stavu a je úžasné, jak se se vším dokážeš důvěrou v niterné vedení popasovat. Tvá nelehká cesta byla sice plná strastí, ale teď už dávno víš, že vše bylo dopředu dohodnuto s tvým jasným vědomím, že všechno společnými silami zvládneme a ty se po navázání kontaktu se mnou prostřednictvím Nového Zjevení začneš zbavovat zátěže a postupně budeš vyvedena z problémů, do kterých ses dobrovolně ponořila a učinila je součástí svého života proto, aby ses pomocí nich jako bytost z pozitivního stavu přiblížila vymístěným bytostem a na svých bedrech s mojí maximální podporou je vynesla tam, kde už nikdo není nešťastný. Problémy, jakým čelíš v různých oblastech, tedy nejsou tvojí nedělitelnou součástí, jsou pouze činiteli dočasné masky (role), jakou jsi za účelem přinesení spásy přijala.

Jedním z předních aspektů tvojí role je nedostatečná funkčnost nervů, kvůli čemuž se neobejdeš bez vozíku. Jsi boží představitelkou, která má na sebe napojeny miliony duší (obdobně, jako například Patrik Dančo – taktéž na vozíku), jež během života čelily různým hendikepům, postižením a nemocem spojeným s ochabnutím nervů, svalstva, a tedy pohybového aparátu lidského těla. Mnozí z nich ze svého stavu zešíleli, jiní jej neunesli a spáchali sebevraždu, další se propadli do depresí, hluboké apatie, rezignovanosti na společenský život apod. Mnoho z těch, kteří byli ateisti, skončili v jednom z pekel a jejich situace nebyla o nic lepší než v době jejich bytí na Nule. Ti, kdo věřili v Boha, mnohdy svou víru vzali zpět a přestali v něj důvěřovat, nebo se na Stvořitele nahněvali a zanevřeli na jediný Zdroj všeho života, což je opět, stejně jako ateisty, přivedlo do slepé uličky. Jen málokdo měl doopravdovou lásku v srdci a disponoval schopností odpouštět natolik, aby se po skončení svých dnů v tomto světě odebral do lidského nebe nebo jinam na pozitivní základnu v Multivesmíru. Silnou vírou, hlubokou pokorou, nezastavitelnou vytrvalostí, širokým uvědoměním a praktikováním Nového Zjevení, jehož idejemi necháváš prostupovat všechny své problémy, přispíváš k osvobozování výše, a nejen výše popsaných jedinců, z nichž se stávají masy, odcházející skrze tvé srdce do mojí náruče. Jsi zosobněným příkladem pro ty, kdo se vydali na pozemskou stezku, ale z různých důvodů měli v plánu duše tvrdě narazit a pohroužit se do stavu duchovní regrese. Pomáháš je znovu stavět na nohy, omlazovat poškozené buňky, regenerovat „místo“ v jejich bytostné podstatě, které je příjemcem mých energií, dodáváš jim odvahu pro podstoupení konverze, pomáháš jim překonat prvotní strach a nesmělost a konáš mnoho dalších bohulibých věcí, které mají spásný charakter. Mimo to tedy děláš „za scénou“ další podstatné záležitosti, nastolující budoucí úplnou eliminaci negativního stavu.

Jsi barevná duše a tvojí oblíbenou barvou je modrá. Je to i znakem toho, že pocházíš z nebe, vyšla jsi z absolutna a jeho čirost roznášíš do temnoty, která končí svou pouť rozpuštěna v záři lásky. Modrá, vyvěrající do prostoru i z tvých očí, je též znakem věrnosti Misi Boží Rodiny a tvé obsáhlé trpělivosti, ukrývá se v ní i způsob tvého věčného plynutí rajskými světy Multivesmíru, kde budeš rozvíjet své hluboké city, něhu a vše krásné, co jsem do tebe vložil, už bez jakýchkoliv omezení. Omezení bude vystřídáno neomezenými možnostmi pravého života, jenž tě naplní nepopsatelným štěstím.

Těším se na to, až tě zahrnu tím, co koresponduje s pozitivními tužbami tvého srdce.

Objímám tě a velmi tě miluji.

Tvůj Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  27. 6. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email