SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY VII.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO VESMÍRNÉ LIDI

 

Milovaní vesmírní přátelé,

přišel čas, abych na žádost mojí představitelky Freily promluvil do vašich řad způsobem, kdy boží slovo diktované z absolutna a zaznamenané na planetě Nula tímto způsobem bude odesláno do vašich srdcí k těm, kteří mne máte v srdci.

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina vám, moji hvězdní broučkové, děkuji z celého, Multivesmír obepínajícího srdce za to, že jste z lásky ke Stvoření na sebe přijali takto náročné role v zóně vymístění, kde plníte svá poslání, ať už jako mí představitelé, nebo jako vědomí prozatímní stoupenci negativního stavu. Každý z vás jste v antivesmíru na základě naší dohody, kterou jste z velmi důležitých důvodů přijali, abyste nejen zobrazili určitou škálu přirozenosti stavu zel a nepravd, ale také abyste v předem určený čas procitli z datasystémové letargie a zasvětili do svých srdcí boží lásku, čímž se už řada z vás stala příkladem hodným následování. Vás, kteří jste se rozhodli pomáhat ze samotného principu a začali se tak zbavovat falešné lásky, nyní váže spojitost s Misí Boží Rodiny, jejímž členům různými způsoby pomáháte, a přes ně ještě efektivněji působíte na jiné oblasti zóny vymístění, neboť díky jejich pobývání na Nule mají mí představitelé vyšší vibrace než vy, a tudíž stabilnější spojení se mnou. Je to však oboustranná pomoc, bez níž byste se ani jeden neobešli. V mých představitelích v lidských tělech nacházíte mnoho inspirace, která pramení především z jejich schopnosti vypořádávat se s nepříjemnými překážkami negativního stavu, ve zvládání jejich duchovních zkoušek a ve způsobu očišťování jim přiděleného souboru aspektů záporného stavu. Díky tomu, že vidíte jejich hlubokou víru, pokoru a oddanost naší Misi, kdy se mne ani při největším soužení nezřeknou, oslovuje to vaše nitra, do kterých se díky tomu stále častěji zahloubáváte a nacházíte v nich vlastní životní jiskru, toužící po dotyku s mojí hřejivou esencí. Jsem rád za vás všechny, kteří členům naší Mise pomáháte a oni zase mohou pomáhat vám, ačkoli v těchto omezených podmínkách si to obvykle neuvědomují. Výjimkou je například Davídek O., jenž na vědomé úrovni má s vámi velmi časté spojení. Druhým příkladem je Patrik F., který je s vámi sice v o něco menším kontaktu na fyzické úrovni, interakci s ním ale na druhou stranu udržujete už od jeho dětství.

Děkuji všem vesmírným civilizacím na lodích okolo Nuly, na orbitu planety Země v různých dimenzích, jakož i dalším bytostem na jiných planetách a kosmických plavidlech plachtících v celém všehomíru. Všichni jste pro mne, vašeho věčného Tatínka a Maminku velmi cenní a žádaní a každého z vás bezpodmínečně miluji, přestože těch vesmírných lidí, kteří se prozatím ode mne odvracejí, je většina v porovnání s mými již probuzenými představiteli, doposud působících v antivesmíru. Posílám do vašich životních podstat klid, mír a skutečnou boží lásku a pravdu, tolik vzdálenou od té falešné, která mnohé z vás prozatím drží v iluzi nepravých rájů. Mojí velikou tužbou je, abyste svá vychladlá nitra otevřeli něžnosti, kráse a citům, které vytvoří prostor pro to, aby se boží energie mohla ve vás natrvalo uchytit a vy jste na jejích vlnách mohli vyjít na mé světlo. Přeji si váš návrat do mé blízkosti a k vaší pozitivní přirozenosti, díky níž už nebudete žít povrchně a pohlížet na všechno jen zvenčí, ale propojíte svého ducha, duši a zevní mysl do jednoho celku, čímž se stanete právoplatnými božími syny a dcerami. Budete se cítit daleko lépe, vitálněji a radostněji, než tomu bylo doposud, protože láska a ostatní s ní spojené vás bude prostupovat všemi částmi vašeho bytí. Přátelé moji, nač se nadále obracet zády k Tomu/Té, který/á vás má rád/a, aniž by od vás cokoli očekával/a na oplátku a soudil/a vás za vaše hříchy? Hrajete jen předem domluvené role, velmi prospěšné všem, ale tyto negativní role můžete kdykoli přehodnotit a přijmout úplně nové, které budou tkvět v tom, že se stanete mými spolupracovníky a se stále klesající duchovní zátěží budete stoupat rychleji a rychleji vstříc mé přívětivé náruči. Jste v ní neustále vítáni a počkám na každého z vás, až se božské „miluji tě“ rozhodnete opětovat svému věčnému Rodiči, tedy mně, Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině. Na váš návrat počkám klidně až do konce cyklu času, bude-li to třeba.

Pokud to tak cítíte, můžete si vzít příklad z těch vesmírných lidí, kteří se díky Misi Boží Rodiny probíhající na Nule a potažmo v celém Multivesmíru mými představiteli už stali. Jeden příklad za všechny je interdimenzionálně působící skupina vesmírných žen napojených na již zmiňovaného Davídka, reprezentovaná například Freilou. Až doposud nemohlo být odhaleno, že jde pouze o její přezdívku, i tak je toto označení právoplatným nositelem životní podstaty té bytosti, pro kterou se toto označení vžilo. Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina vám s úctou a pokorou děkuji, milované vesmírné ženy pracující v mých službách, že tak úžasně pomáháte naplňovat můj dokonalý plán a každým okamžikem se na všech třech úrovních zasluhujete v antivesmíru o ředění falešného světla pravým světlem, spojené s šířením zvěstí o naší Misi mezi ostatní bratry a sestry, kteří vám následně pomáhají roznášet boží slovo obsažené v Novém Zjevení do různých sfér pekel. Také vám obzvláště děkuji za výtečnou činnost při konverzi padlých bytostí do limba, zejména z nepravých rájů, jež máte ponejvíce na starosti. Bez vašeho zapojení bychom se v tomto ohledu neobešli. Na základě bohatých zkušeností, jaké s falešným světlem máte, můžete pod mým vedením pomáhat v této oblasti co nejúčinněji. Je mi velkým potěšením, že nám usnadňujete ukončovat stav zel a nepravd. Každá bytost, jež díky vám opustí zónu vymístění, znamená nesmírné přiblížení okamžiku, kdy se pekla natrvalo eliminují a plnost života v pozitivním stavu vejde do svého plného jsoucna a bytí. Děkuji vám, vesmírné ženy, za to, že díky svým jemným podstatám pomáháte přivádět k boží lásce i vaše mužské protějšky, z nichž už se nepřeberné množství do této chvíle díky vám, a nejen díky vám stalo rovněž mými představiteli, přičemž počty těchto probuzených vesmířanů budou s postupujícím časem kvantově narůstat. Milovaní kluci a muži z hvězd, jsem hluboce rád za každého z vás, kteří mne máte ve svém srdci a přijímáte mou Novou a Nejnovější přirozenost, čímž s námi všemi táhnete za jeden provaz a nacházíte se na jedné lodi s těmi, kteří s vámi sdílí stejný smysl vašich životů. Vaše zásluha a přínos na očišťování zprzněných aspektů zóny vymístění není o nic menší jako u jiných.

Mám vás všechny ve svém absolutním srdci, jako vy máte ve vlastním relativním srdci mě. Mnoho z vás ještě není na takové úrovni, aby se mnou mohlo komunikovat niterně a nezprostředkovaně, proto k tomu využíváte mé představitele na Nule, kteří jsou pro vás tím nejlepším živým prostředkem k tomu, jak se mi intenzivně přibližovat. Je to tak v pořádku, poněvadž v současné době ještě trvá užitečnost vašich rolí, obnášejících i zkušenost s oddělením ode mne, nehledě na to, že máte oproti božím reprezentantům na Nule v rámci zóny vymístění nepopsatelné možnosti a technické i duchovní vymoženosti. S tím, jak přípravná fáze Mise Boží Rodiny den za dnem spěje ke svému konci, se ovšem vaše spojení se mnou stále zesiluje a přijde čas, kdy se s vámi Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina v těle Janičky budu po převibrování na Novou Zemi setkávat tváří v tvář. Společně s ní vás budou navštěvovat moji nejbližší, s nimiž máte prozatím jen omezenou možnost interakce, která z hlediska mých představitelů na Nule probíhá obvykle na nevědomých a v této realitě zcela nevnímatelných úrovních. Vaše životní náplň bude po plném zahájení naší Mise v mnohém obohacena a přejde na daleko vyšší úroveň bytí. Někteří z vás se v různém čase přesunete do limba a budete pokračovat ve svém očišťování v jeho doméně, jiní z vás prozatím zůstanete v zóně vymístění, kde budete nadále pomáhat ostatním probouzet v nich pozitivní sílu, která je osvobodí. Tato pomoc je a nadále bude zaměřena i na pozemské lidstvo, jejíž části dopomůžete k vzestupu do 5. dimenze.

Při této příležitosti, kdy můžete má slova darovaná přímo pro vás vnímat jasněji než kdy jindy, ve vašich nitrech posiluji svou přítomnost a hlouběji vás propojuji s absolutním i relativním božstvím Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Zároveň s tím propojuji vaše srdce mezi sebou, abyste se sobě navzájem ještě více přiblížili. V této souvislosti ve vás posiluji vaši sentientní citlivost a citovost, která vás ve spojení s dalšími vašimi ukrytými pozitivními charakteristikami intenzivněji přiblíží nejen mým spolupracovníkům na Nule, ale i těm, kteří se v naší Misi angažují z pozice pozitivního stavu. Vaši bratři a sestry z Nového Vesmíru vám zasílají své osobní pozdravy, a i oni se těší na to, až se s nimi ještě více propojíte.

Děkuji vám za vše, čím pomáháte naplňovat můj velkolepý plán. Velice vás všechny do jednoho miluji, objímám a lásku vám posílám.

Váš milující oddaný Přítel a věčný Rodič

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email